EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_17_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
17.Право относно предприятията
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

17.   Право относно предприятията

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1968

L 065

8

 

 

31968L0151

 

 

 

Първа Директива на Съвета от 9 март 1968 година за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността

3

1977

L 026

1

 

 

31977L0091

 

 

 

Втора Директива на Съвета от 13 декември 1976 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни

8

1978

L 222

11

 

 

31978L0660

 

 

 

Четвърта Директива на Съвета от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества

21

1978

L 295

36

 

 

31978L0855

 

 

 

Трета Директива на Съвета от 9 октомври 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества

42

1982

L 378

47

 

 

31982L0891

 

 

 

Шеста Директива на Съвета от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества

50

1983

L 193

1

 

 

31983L0349

 

 

 

Седма Директива на Съвета от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети

58

1984

L 126

20

 

 

31984L0253

 

 

 

Осма Директива на Съвета от 10 април 1984 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи

75

1984

L 314

28

 

 

31984L0569

 

 

 

Директива на Съвета от 27 ноември 1984 година относно преразглеждане на сумите, изразени в екю, в Директива 78/660/ЕИО

82

1985

L 199

1

 

 

31985R2137

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 година относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ)

83

1989

L 040

1

 

 

31989L0104

 

 

 

Първа Директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките

92

1989

L 073

52

 

 

31989D0196

 

 

 

Решение на Комисията от 3 март 1989 година за определяне на някои правила за декласифицирането на документи, представляващи служебна или търговска тайна

99

1989

L 395

36

 

 

31989L0666

 

 

 

Единадесета Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава

100

1989

L 395

40

 

 

31989L0667

 

 

 

Дванадесета Директива на Съвета в областта на дружественото право от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с ограничена отговорност

104

1990

L 317

57

 

 

31990L0604

 

 

 

Директива на Съвета от 8 ноември 1990 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети и Директива 83/349/ЕИО относно консолидираните счетоводни отчети във връзка с дерогациите за малки и средни дружества и публикуването на отчетите в екю

107

1990

L 317

60

 

 

31990L0605

 

 

 

Директива на Съвета от 8 ноември 1990 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества и Директива 83/349/ЕИО относно консолидираните счетоводни отчети във връзка с обхвата на тези директиви

110

1990

L 340

24

 

 

31990D0631

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 1990 година за изменение на Решение 89/196/ЕИО, Евратом, ЕОВС за определяне на някои правила за декласифицирането на документи, представляващи служебна или търговска тайна

113

1991

L 122

42

 

 

31991L0250

 

 

 

Директива на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми

114

1992

L 006

35

 

 

31992D0010

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 1991 година относно отлагането на датата на влизане в сила на националните разпоредби за прилагане на Директива 89/104/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките

119

1992

L 346

61

 

 

31992L0100

 

 

 

Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост

120

1992

L 347

64

 

 

31992L0101

 

 

 

Директива 92/101/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1992 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО относно учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал

126

1993

L 011

20

 

 

31993D0016

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1992 година относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии

129

1993

L 246

31

 

 

31993D0520

 

 

 

Решение на Съвета от 27 септември 1993 година за изменение на Решение 93/16/ЕИО относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии

132

1993

L 248

15

 

 

31993L0083

 

 

 

Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване

134

1993

L 290

9

 

 

31993L0098

 

 

 

Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права

141

1994

L 011

1

 

 

31994R0040

 

 

 

Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността

146

1994

L 082

33

 

 

31994L0008

 

 

 

Директива 94/8/ЕО на Съвета от 21 март 1994 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно преразглеждане на сумите, изразени в екю

181

1994

L 284

61

 

 

31994D0700

 

 

 

Решение на Съвета от 24 октомври 1994 година относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Канада

183

1994

L 349

83

 

 

31994R3288

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг

185

1994

L 349

201

 

 

31994D0824

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 1994 година относно разширяването на правната защита на топографии на полупроводникови изделия за гражданите на страните членки на Световната търговска организация

187

1995

L 303

1

 

 

31995R2868

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността

189

1996

L 028

11

 

 

31996R0216

 

 

 

Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията от 5 февруари 1996 година за установяване на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

221

1996

L 293

18

 

 

31996D0644

 

 

 

Решение на Съвета от 11 ноември 1996 година относно разпростирането на правната защита на топографиите на полупроводникови изделия по отношение на лицата от остров Ман

224

2000

L 200

35

 

 

32000L0035

 

 

 

Директива 2000/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки

226

2001

L 167

10

 

 

32001L0029

 

 

 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

230

2001

L 272

32

 

 

32001L0084

 

 

 

Директива 2001/84/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството

240

2001

L 283

28

 

 

32001L0065

 

 

 

Директива 2001/65/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции

245

2003

L 120

22

 

 

32003L0038

 

 

 

Директива 2003/38/ЕО на Съвета от 13 май 2003 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества по отношение на сумите, изразени в еуро

250

2003

L 178

16

 

 

32003L0051

 

 

 

Директива 2003/15/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (текст от значение за ЕИП)

252

2003

L 207

1

 

 

32003R1435

 

 

 

Регламент (ЕО) 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)

259

Top