EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0666

Единадесета Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава

OJ L 395, 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 99 - 102
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 99 - 102
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 3 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; отменен от 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

17/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

100


31989L0666


L 395/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава

(89/666/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 54 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че е нужно да бъде улеснено упражняването на свободата на установяване по отношение на дружества, които попадат в приложното поле на член 58 от Договора, и за тази цел член 54, параграф 3, буква ж) от последния и Общата програма за премахване на ограниченията за свободата на установяване предвиждат съгласуване на гаранциите, които се изискват от дружествата и фирмите в държавите-членки с оглед защитата на интересите на техните съдружници и други лица;

като има предвид, че досега по отношение на оповестяването на данни такова съгласуване е извършено с Първа директива 68/151/ЕИО (4), която се отнася до капиталовите дружества, последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г.; като има предвид, че в областта на счетоводството то е продължено с Четвърта директива 78/660/ЕИО (5) за годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г., Седма директива 83/349/ЕИО (6) за консолидираните счетоводни отчети, изменена с Акта за присъединяване от 1985 г., и Осма директива 84/253/ЕИО (7) относно лицата, натоварени с извършването на законоустановени проверки на счетоводни документи;

като има предвид, че тези директиви се прилагат към дружествата, но не се отнасят до техните клонове; като има предвид, че подобно на учредяването на дъщерно дружество, откриването на клон е една от съществуващите възможности дружествата да упражнят правото си на установяване в друга държава-членка;

като има предвид, че липсата на съгласуване по отношение на клоновете, особено при оповестяването, води до някои различия в защитата на акционерите и третите лица, между дружествата, които извършват дейност в други държави-членки чрез откриване на клонове, и онези, които извършват дейност чрез учредяване на дъщерни дружества;

като има предвид, че в тази област разликите в законодателствата на държавите-членки могат да накърнят правото на установяване; като има предвид, че поради това е нужно тези разлики да бъдат премахнати, така че да се гарантира упражняването на това право;

като има предвид, че за да се осигури защитата на лицата, които влизат в отношения с дружествата чрез клоновете им, са нужни мерки във връзка с оповестяването на данни в държавата-членка, в която се намира клонът; като има предвид, че в някои отношения икономическото и общественото значение на един клон може да се сравни със значението на дъщерно дружество и следователно е налице обществен интерес в клона да бъде оповестявана информация за дружеството; като има предвид, че за извършването на това оповестяване трябва да се използува вече установената процедура за капиталовите дружества в Общността;

като има предвид, че разкриването е свързано с ред важни документи и данни и измененията в тях;

като има предвид, че с изключение на представителните правомощия, фирмата и правната форма, прекратяването на дружеството и производството по несъстоятелност по отношение на него, оповестяването може да се ограничи до информация за самия клон заедно с препратка към регистъра на дружеството, от което клонът е част, тъй като според действащите правила на Общността цялата информация за дружеството е на разположение в този регистър;

като има предвид, че националните разпоредби относно оповестяването на счетоводни документи, свързани с клона, вече не са оправдани след съгласуването на националните правила за съставянето, проверките и оповестяването на счетоводните документи на дружеството; като има предвид, че следователно е достатъчно в регистъра на клона да бъде дадена информация за счетоводните документи, проверени и оповестени от дружеството;

като има предвид, че търговската кореспонденция и формулярите, използувани от клона, трябва да дават най-малко същата информация, както търговската кореспонденция и формулярите, използувани от дружеството, и да посочват регистъра, в който е вписан клонът;

като има предвид, че за да се осигури пълното постигане на целите на настоящата директива и да се избегне всяка дискриминация според държавата по произхода на дружеството, настоящата директива трябва да обхваща и клоновете на дружества, които се регулират от правото на страни извън Европейската общност и са учредени в правна форма, аналогична на дружествата, към които се прилага Директива 68/151/ЕИО; като има предвид, че към тези клонове трябва да се прилагат разпоредби, различни от правилата за клоновете на дружества, регулирани от правото на други държави-членки, тъй като цитираните директиви не се прилагат към дружества от страни извън Европейската общност;

като има предвид, че настоящата директива не засяга изискванията за оповестяване на данни за клоновете по други правила — например на трудовото законодателство във връзка с правото на информация на работниците и на данъчното право, или за статистически цели,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

Клонове на дружества от други държави-членки

Член 1

1.   Документите и данните за клон, открит в държава-членка от дружество, което е регулирано от правото на друга държава-членка и към което се прилага Директива 68/151/ЕИО, се оповестяват съгласно правото на държавата-членка на клона, в съответствие с член 3 от цитираната директива.

2.   Когато изискванията за оповестяване по отношение на клона се различават от тези за дружеството, изискванията за оповестяване на данни за клона имат предимство при сделки, сключени от клона.

Член 2

1.   Задължението за оповестяване по член 1 се отнася само до следните документи и данни:

а)

адрес на клона;

б)

дейност на клона;

в)

регистър, в който се води дружественото дело по член 3 от Директива 68/151/ЕИО, заедно с номера на вписването в този регистър;

г)

фирма и правна форма на дружеството и фирма на клона, ако тя се различава от наименованието на дружеството;

д)

назначаване, прекратяване на мандата и данни за лицата, упълномощени да представляват дружеството в отношенията му с трети лица и в съдебни производства, а именно:

като орган на дружеството, конституиран съгласно закона, или като членове на такъв орган, в съответствие с данните, оповестени от дружеството по член 2, параграф 1, буква д) от Директива 68/151/ЕИО,

като постоянни представители на дружеството за дейността на клона, с означение на обхвата на правомощията им;

е)

прекратяване на дружеството, назначаване на ликвидатори, данни за тях и техните правомощия и прекратяване на ликвидацията в съответствие с данните, оповестени от дружеството по член 2, параграф 1, букви з), й) и к) от Директива 68/151/ЕИО,

производство за обявяване в несъстоятелност, конкордат или всяко аналогично производство по отношение на дружеството;

ж)

счетоводни документи в съответствие с член 3;

з)

закриване на клона.

2.   Държавата-членка, в която е открит клонът, може да предвиди оповестяване по смисъла на член 1 на:

а)

подписа на лицата по параграф 1, букви д) и е) от настоящия член;

б)

учредителните актове и учредителния договор и устава, ако те се съдържат в отделни документи, в съответствие с член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 68/151/ЕИО, заедно с измененията в тези документи;

в)

удостоверение за съществуването на дружеството от регистъра по параграф 1, буква в) от настоящия член;

г)

данни за обезпеченията върху имуществото на дружеството, които се намират в държавата-членка, ако оповестяването е условие за действителността на тези обезпечения.

Член 3

Задължителното оповестяване по член 2, параграф 1, буква ж) се ограничава до счетоводните документи, съставени, проверени и оповестени в съответствие с правото на държавата-членка, приложимо към дружеството съгласно Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 84/253/ЕИО.

Член 4

Държавата-членка, в която е открит клонът, може да предвиди, че документите по член 2, параграф 2, буква б), и член 3 трябва да се публикуват на друг официален език на Общността и преводът им да бъде заверен.

Член 5

Когато едно дружество е открило повече от един клон в една държава-членка, оповестяването по член 2, параграф 2, буква б), и член 3 може да се извърши в регистъра на клон по избор на дружеството.

В такъв случай задължителното оповестяване от други клонове обхваща данните за регистъра на клоновете, в който е извършено оповестяването, заедно с номера на вписването на клона в този регистър.

Член 6

Държавите-членки задължително предвиждат, че в търговската кореспонденция и формулярите, използувани от клона, наред с данните по член 4 от Директива 68/151/ЕИО се посочва и регистърът, в който се води делото за клона, заедно с номера на вписването на клона в този регистър.

РАЗДЕЛ II

Клонове на дружества от трети страни

Член 7

1.   Документи и данни за клон, открит в една държава-членка от дружество, което не се регулира от правото на някоя държава-членка, но има правна форма, аналогична на видовете дружества, към които се прилага Директива 68/151/ЕИО, се оповестяват в съответствие с правото на държавата-членка на клона, съгласно член 3 на цитираната директива.

2.   Прилага се член 2, параграф 1.

Член 8

Задължението за оповестяване по член 7 обхваща най-малко следните документи и данни:

а)

адрес на клона;

б)

дейност на клона;

в)

право на държавата, от което се регулира дружеството;

г)

когато приложимото право предвижда това — регистър, в който е вписано дружеството, и номер на вписването в този регистър;

д)

учредителни актове и учредителен договор и устав, ако се съдържат в отделен акт, с всички изменения и допълнения към тези документи;

е)

правна форма на дружеството, седалище и предмет на дейността му, и най-малко веднъж годишно — размер на записания капитал, ако тези данни не се съдържат в документите по буква д);

ж)

фирма на дружеството и фирма на клона, ако тя се различава от фирмата на дружеството;

з)

назначаване, прекратяване на мандата и данни за лицата, упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети лица и в съдебни производства, а именно:

като орган на дружеството, конституиран в съответствие със закона, или като членове на такъв орган,

като постоянни представители на дружеството за дейността на клона.

Обхватът на правомощията на лицата, упълномощени да представляват дружеството, се посочва заедно с обстоятелството дали те извършват това заедно или поотделно;

и)

прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатори, данни за тях и техните правомощия, както и прекратяване на ликвидацията,

производство за обявяване на несъстоятелност, конкордат или всяко аналогично производство, в което участвува дружеството;

й)

счетоводни документи в съответствие с член 7;

к)

закриване на клона.

Член 9

1.   Задължението за оповестяване по член 8, параграф 1, буква й) се отнася до счетоводните документи на дружеството, съставени, проверени и оповестени според правото на държавата, приложимо към дружеството. Когато те не са съставени в съответствие с директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО или по начин, аналогичен на предписания в тези актове, държавите-членки могат да поставят изискване за съставяне и оповестяване на счетоводни документи за дейността на клона.

2.   Прилагат се член 4 и член 5.

Член 10

Държавите-членки задължително предвиждат изискване търговската кореспонденция и формулярите, използувани от клона, да посочват регистъра, в който се води делото за клона, заедно с номера на вписването на клона в този регистър. Когато законодателството на държавата, от което се регулира дружеството, изисква вписване в регистър, посочват се и регистърът, в който е вписано дружеството, както и номерът на вписването на дружеството в този регистър.

РАЗДЕЛ III

Отбелязване на клоновете в годишния отчет на дружеството

Член 11

В член 46, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО се добавя следната буква:

„д)

съществуването на клонове на дружеството“.

РАЗДЕЛ IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 12

Държавите-членки задължително предвиждат подходящи санкции, ако данните по членове 1, 2, 3, 7, 8 и 9 не бъдат оповестени, както и при пропуск в търговската кореспонденция и формулярите да бъдат посочени задължителните данни по членове 6 и 10.

Член 13

Всяка държава-членка определя кои лица са задължени да извършват формалностите, свързани оповестяването по настоящата директива.

Член 14

1.   Членове 3 и 9 не се прилагат към клоновете на кредитни и финансови институции, регулирани от Директива 89/117/ЕИО (8).

2.   До извършването на по-нататъшно съгласуване държавите-членки не са длъжни да прилагат членове 3 и 9 към клоновете на застрахователни дружества.

Член 15

Член 54 от Директива 78/660/ЕИО и член 48 от Директива 83/349/ЕИО се отменят.

Член 16

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1992 година. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки предвиждат, че разпоредбите по параграф 1 се прилагат от 1 януари 1993 година, а по отношение на счетоводните документи ще се прилагат за пръв път към годишните счетоводни отчети за финансовата година, която започва на 1 януари 1993 година или през 1993 година.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Комитетът за връзка, създаден в съответствие с член 52 от Директива 78/660/ЕИО:

а)

улеснява, без да се засягат членове 169 и 170 от Договора, хармонизираното прилагане на настоящата директива чрез редовни заседания, на които по-специално се разглеждат практическите проблеми, свързани с прилагането ѝ;

б)

при нужда консултира Комисията за допълване или изменение на настоящата директива.

Член 18

Адресати на настоящата директива са държавите-членки

Съставено в Брюксел на 21 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

E. CRESSON


(1)  ОВ C 105, 21.4.1988 г., стр. 6.

(2)  ОВ C 345, 21.12.1987 г., стр. 76, и ОВ C 256, 9.10.1989 г., стр. 27.

(3)  ОВ C 319, 30.11.1987 г., стр. 61.

(4)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20.

(8)  ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40.


Top