EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0666

1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktoji tarybos Direktyva dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai

OJ L 395, 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 99 - 102
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 99 - 102
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 3 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; panaikino 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

31989L0666Oficialusis leidinys L 395 , 30/12/1989 p. 0036 - 0039
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 17 tomas 1 p. 0099
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 17 tomas 1 p. 0099


Vienuoliktoji Tarybos direktyva

1989 m. gruodžio 21 d.

dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai

(89/666/EEB)

EUROPOS BENDRIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 54 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2];

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi tam, kad būtų palengvintas bendrovių steigimo laisvės įgyvendinimas, numatytas Sutarties 58 straipsnyje, 54 straipsnio 3 dalies g punktas ir bendroji programa dėl steigimo laisvės apribojimų panaikinimo reikalauja, kad valstybėse narėse įsteigtoms bendrovėms ir firmoms reikalinga apsauga būtų koordinuojama siekiant apsaugoti bendrovių narių ir kitų asmenų interesus;

kadangi iki šiol šis koordinavimas buvo vykdomas atskleidimo srityje priėmus Pirmąją direktyvą 68/151/EEB [4],taikomą bendrovėms, turinčioms akcinį kapitalą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu; kadangi jis buvo pratęstas apskaitos srityje Ketvirtąja direktyva 78/660/EEB [5] dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių finansinių atskaitomybių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, Septintąja direktyva 83/349/EEB dėl konsoliduotų finansinių atskaitomybių [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu, ir Aštuntąja direktyva 84/253/EEB dėl asmenų, atsakingų už įstatymu numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą [7];

kadangi šios direktyvos taikomos tik pačioms bendrovėms, tačiau netaikomos jų filialams; kadangi filialo steigimas, kaip ir dukterinės bendrovės steigimas, yra viena iš dabar esančių galimybių bendrovėms įgyvendinti savo steigimo teisę kitoje valstybėje narėje;

kadangi filialų atžvilgiu dėl koordinavimo stokos, ypač kiek tai susiję su atskleidimu, apsaugant akcininkus ir trečiuosius asmenis atsiranda tam tikrų skirtumų tarp bendrovių, kurios veikia kitose valstybėse narėse steigdamos savo filialus, ir tų, kurios veikia steigdamos dukterines bendroves;

kadangi šioje srityje valstybių narių įstatymų skirtumai gali trukdyti naudotis įsisteigimo teise; kadangi tokius skirtumus būtina pašalinti tam, kad apsaugoti inter alia tos teisės įgyvendinimą;

kadangi, norint apsaugoti asmenis, kurie turi santykių su bendrovėmis per jų filialus, reikalaujama, kad valstybėje narėje, kurioje yra filialas, būtų imtasi priemonių dėl atskleidimo; kadangi kai kuriais atžvilgiais ekonominė ir socialinė tokio filialo įtaka gali būti lyginama su dukterinės bendrovės padalinio įtaka taip, kad atsiranda viešasis interesas per filialą atskleisti bendrovę; kadangi tokiam atskleidimui vykdyti būtina panaudoti procedūras Bendrijoje jau sukurtas bendrovėms, kurių kapitalas padalintas į akcijas;

kadangi toks atskleidimas susijęs su grupe svarbių dokumentų ir duomenų bei su jų pakeitimais;

kadangi toks atskleidimas, išskyrus atstovavimo įgaliojimus, bendrovės pavadinimą ir teisinę formą, jos pasibaigimą bei nemokumo bylas, gali būti apribotas informacija apie patį filialą kartu nurodant bendrovės, kurios dalis yra tas filialas, registrą, nes pagal esamas Bendrijos taisykles visa informacija apie pačią bendrovę gali būti gaunama tame registre;

kadangi nacionalinės nuostatos dėl filialų atskaitomybės dokumentų atskleidimo negali būti ilgiau grindžiamos nacionalinės teisės normomis dėl bendrovių atskaitomybės dokumentų sudarymo, audito ir atskleidimo koordinavimo; kadangi atitinkamai yra pakankama filialo registre atskleisti audituotus ir atskleistus bendrovės apskaitos dokumentus; kadangi filialo naudojamuose raštuose ir užsakymų formose turi būti bent tokia pati informacija kaip ir bendrovės naudojamuose raštuose ir užsakymų formose, ir nurodytas registras, į kurį tas filialas yra įtrauktas;

kadangi, siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos tikslai būtų visiškai įgyvendinti, ir išvengti bet kokios diskriminacijos dėl to, kurioje valstybėje įsteigta bendrovė, ši direktyva taip pat apima filialus, steigiamus bendrovių, kurioms taikomi valstybių, nesančių valstybėmis narėmis, įstatymai ir kurių teisinės formos yra panašios į tų bendrovių, kurioms taikoma Direktyva 68/151/EEB; kadangi šiems filialams būtina taikyti tam tikras nuostatas, kurios skiriasi nuo taikomų filialams tų bendrovių, kurioms taikomi kitų valstybių narių įstatymai, nes pirmiau nurodytos direktyvos netaikomos valstybių, kurios nėra valstybės narės, bendrovėms;

kadangi ši direktyva jokiais atžvilgiais neįtakoja atskleidimo reikalavimų filialams pagal kitas nuostatas, pavyzdžiui, darbo įstatymų nuostatas dėl darbininkų teisių į informaciją ir mokesčių įstatymų nuostatas, ar statistikos tikslams;

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

Bendrovių, esančių kitose valstybėse narėse, padaliniai

1 straipsnis

1. Dokumentai ir duomenys, susiję su filialu, kurį kitoje valstybėje narėje steigia bendrovė, kurios veiklą reglamentuoja kitos valstybės narės įstatymai ir kuriai taikoma Direktyva 68/151/EEB, atskleidžiami pagal tos valstybės narės, kurioje yra filialas, įstatymus laikantis tos direktyvos 3 straipsnio.

2. Jei atskleidimo reikalavimai filialui ir bendrovei skiriasi, atskleidimo reikalavimai filialui yra viršesni, kiek tai susiję su filialo vykdomais sandoriais.

2 straipsnis

1. Privalomas atskleidimas, nurodytas 1 straipsnyje, apima tik šiuos dokumentus ir duomenis:

a) filialo adresą;

b) filialo veiklą;

c) registrą, kuriame laikoma bendrovės byla, nurodyta Tarybos direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnyje, kartu su bendrovės registravimo numeriu tame registre;

d) bendrovės pavadinimą ir teisinę formą, bei filialo pavadinimą, jeigu jis skiriasi nuo bendrovės pavadinimo;

e) paskyrimą, pareigų ėjimo pabaigą bei duomenis asmenų, kurie turi įgaliojimus atstovauti bendrovei esant santykiams su kitais asmenimis ir teismo procesuose:

- kaip bendrovės organas, sudarytas pagal įstatymą, arba kaip bet kurio tokio organo nariai pagal tai, ką bendrovė yra atskleidusi, kaip nustatyta Direktyvos 68/151/EEB 2 straipsnio 1 dalies d punkte,

- kaip bendrovės nuolatiniai atstovai jos filialo veiklai, nurodant jų įgaliojimų ribas;

f) bendrovės pasibaigimą, likvidatorių paskyrimą, jų duomenis bei jų įgaliojimus ir likvidavimo pabaigą pagal tai, ką bendrovė yra atskleidusi, kaip nustatyta Direktyvos 68/151/EEB 2 straipsnio 1 dalies h, j ir k punktuose,

- nemokumo byloms, susitarimams, kompromisiniams susitarimams arba bet kuriems panašiems procesiniams veiksmams, kuriuose dalyvauja bendrovė;

g) atskaitomybės dokumentus, nurodytus 3 straipsnyje;

h) filialo uždarymą.

2. Valstybė narė, kurioje buvo įsteigtas filialas, gali numatyti, kad būtų atskleista, kaip nurodyta 1 straipsnyje:

a) asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies e ir f punktuose, parašai;

b) steigimo dokumentai, steigimo sutartis bei įstatai, jeigu jie yra atskiri dokumentai pagal Direktyvos 68/151/EEB 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus, kartu su tų dokumentų pakeitimais;

c) patvirtinantis išrašas iš registro, nurodyto šio straipsnio 1 dalies c punkte, apie bendrovės buvimą;

d) pranešimas, kuriame nurodoma apie toje valstybėje narėje esantį bendrovės turtą apsunkinančias daiktines teises, jei toks atskleidimas susijęs su tų daiktinių teisių galiojimu.

3 straipsnis

Privalomas atskleidimas, nustatytas 2 straipsnio 1 dalies g punkte, apribojamas tik bendrovės atskaitomybės dokumentais, kurie yra sudaryti, audituoti ir atskleisti pagal valstybės narės įstatymus, kuriais vadovaujasi bendrovė, remiantis Direktyvomis 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 84/253/EEB.

4 straipsnis

Valstybė narė, kurioje įsteigtas filialas, gali nustatyti, kad 2 straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 straipsnyje nurodyti dokumentai paskelbiami kita oficialia Bendrijos kalba ir kad tokių dokumentų vertimas būtų patvirtintas.

5 straipsnis

Jei bendrovė valstybėje narėje įsteigė daugiau kaip vieną filialą, 2 straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 straipsnyje nurodytas atskleidimas gali būti atliekamas kurio nors bendrovės pasirinkto filialo registre.

Šiuo atveju, kiti filialai privalo atskleisti filialo registro, per kurį buvo atliktas atskleidimas, duomenis bei šio filialo numerį tame registre.

6 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad oficialiuose raštuose ir užsakymų formose, kurias naudoja filialas, kartu su Direktyvos 68/151/EEB 4 straipsnyje reikalaujama informacija būtų nurodomas registras, kuriame laikoma filialo byla kartu su filialo numeriu tame registre.

II SKIRSNIS

Bendrovės padaliniai trečiosiose šalyse

7 straipsnis

1. Filialo, kurį valstybėje narėje įsteigė bendrovė, kuriai netaikomi valstybės narės įstatymai, tačiau kuri yra teisinės formos, panašios į bendrovių tipus, kuriems taikoma Direktyva 68/151/EEB, dokumentai ir duomenys atskleidžiami pagal tos valstybės narės, kurioje yra filialas, įstatymus, kaip nustatyta tos direktyvos 3 straipsnyje.

2. Taikoma 1 straipsnio 2 dalis.

8 straipsnis

1. Privalomas atskleidimas, nustatytas 7 straipsnyje, apima šiuos dokumentus ir duomenis:

a) filialo adresą;

b) filialo veiklą;

c) teisę valstybės, kuri reglamentuoja bendrovės veiklą;

d) jei tame įstatyme nustatyta, registrą, kuriame įregistruota bendrovė ir bendrovės registravimo numerį tame registre;

e) steigimo dokumentus, steigimo sutartį bei įstatus, jeigu tai yra atskiri dokumentai, kartu su šių dokumentų visais pakeitimais;

f) bendrovės teisinę formą, jos pagrindinę verslo vietą ir jos tikslus ir, bent kartą per metus, pasirašyto kapitalo dydį, jeigu šie duomenys nėra pateikti dokumentuose, nurodytuose e punkte;

g) bendrovės pavadinimą ir filialo pavadinimą, jeigu jis skiriasi nuo bendrovės pavadinimo;

h) paskyrimą, pareigų ėjimo pabaigą bei duomenis asmenų, kurie turi įgaliojimus atstovauti bendrovei esant santykiams su kitais asmenimis ir teismo procesuose:

- kaip bendrovės organas, sudarytas pagal įstatymą, arba kaip bet kurio tokio organo nariai,

- kaip nuolatiniai bendrovės atstovai jos filialo veiklai;

Nurodoma asmenų, įgaliotų atstovauti bendrovei, įgaliojimų ribos kartu su nuoroda, ar jie gali tai daryti atskirai, ar privalo veikti bendrai;

i) - bendrovės veiklos nutraukimą ir likvidatorių paskyrimą, jų duomenis bei jų įgaliojimus ir likvidavimo pabaigą;

- nemokumo bylas, susitarimus, kompromisinius susitarimus arba bet kuriuos panašius procesinius veiksmus, kuriuose dalyvauja bendrovė;

j) atskaitomybės dokumentus, nurodytus 7 straipsnyje;

k) filialo uždarymą.

9 straipsnis

1. Privalomas atskleidimas, nustatytas 8 straipsnio 1 dalies j punkte, taikomas bendrovės atskaitomybės dokumentams, kurie yra sudaryti, audituoti ir atskleisti pagal valstybės įstatymus, kurie taikomi bendrovei. Jei dokumentai nėra sudaryti pagal Direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB arba panašiu būdu, valstybės narės gali reikalauti, kad būtų parengti ir atskleisti su filialo veikla susiję atskaitomybės dokumentai.

2. Taikomi 4 ir 5 straipsniai.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato, kad raštuose ir užsakymų formose, kurias naudoja filialas, būtų nurodytas registras, kuriame yra laikoma filialo byla kartu su to filialo numeriu tame registre. Jei valstybės įstatymas, kuris reglamentuoja bendrovės veiklą, reikalauja įregistravimo, nurodomas registras, kuriame įregistruota bendrovė, ir bendrovės registravimo numeris tame registre.

III SKIRSNIS

Pažymėjimas apie filialus bendrovės metinėje ataskaitoje

11 straipsnis

Direktyvos 78/660/EEB 46 straipsnio 2 dalis papildoma tokiu punktu:

"e) bendrovės filialų buvimas"

.

IV SKIRSNIS

Pereinamosios ir baigiamosios nuostatos

12 straipsnis

Valstybės narės numato atitinkamas nuobaudas už dokumentų ir duomenų, nurodytų 1, 2, 3, 7, 8 ir 9 straipsniuose, neatskleidimą ir neįtraukimą į raštus ir užsakymų formas privalomų duomenų, nurodytų 6 ir 10 straipsniuose.

13 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato, kas atlieka informacijos atskleidimo formalumus, nustatytus šioje direktyvoje.

14 straipsnis

1. 3 ir 9 straipsniai netaikomi filialams, kuriuos steigia kredito bei finansų institucijos, kurioms taikoma Direktyva 89/117/EEB [8].

2. Atsižvelgiant į būsimą koordinavimą, valstybėms narėms nereikia taikyti 3 ir 9 straipsnių filialams, kuriuos steigia draudimo bendrovės.

15 straipsnis

Direktyvos 78/660/EEB 54 straipsnis ir Direktyvos 83/349/EEB 48 straipsnis yra panaikinami.

16 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1992 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės nustato, kad 1 dalyje nurodytos nuostatos būtų taikomos nuo 1993 m. sausio 1 d., o kiek tai susiję su atskaitomybės dokumentais, jos pirmą kartą būtų taikomos finansinių metų, prasidedančių nuo 1993 m. sausio 1 d. arba 1993 metais, metinei finansinei atskaitomybei.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

17 straipsnis

Ryšių komitetas, įsteigtas pagal direktyvos 78/660/EEB 52 straipsnį, taip pat turi:

a) nepažeisdamas Sutarties 169 ir 170 straipsnių, palengvinti suderintą šios direktyvos taikymą rengdamas reguliarius susitikimus, ypač praktinėms problemoms, kylančioms dėl šios direktyvos taikymo, nagrinėti;

b) jeigu reikia, patarti Komisijai šios direktyvos papildymo arba pakeitimo klausimais.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1989 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. Cresson

[1] OL C 105, 1989 4 21, p. 6.

[2] OL C 345, 1987 12 21, p. 76 ir OL C 256, 1989 10 9, p. 27.

[3] OL C 319, 1987 11 30, p. 61.

[4] OL L 65, 1968 3 14, p. 8.

[5] OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

[6] OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

[7] OL L 126, 1984 5 12, p. 20.

[8] OL L 44, 1989 2 16, p. 40.

--------------------------------------------------

Top