31989L0666Úradný vestník L 395 , 30/12/1989 S. 0036 - 0039
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0099
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0099


Jedenásta Smernica Rady

z 21. decembra 1989

o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu

(89/666/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže s cieľom uľahčiť výkon práva usadiť sa vo vzťahu k spoločnostiam uvedenému v článku 58 zmluvy, stanovuje článok 54 ods. 3 písm. g) zmluvy a Všeobecný program zrušenia obmedzení slobody usadiť sa nevyhnutnosť koordinácie ochranných opatrení požadovaných od spoločností v členských štátoch na ochranu záujmov ako spoločníkov, tak aj tretích osôb;

keďže táto koordinácia v oblasti uverejňovania bola až doteraz uskutočňovaná prijatím prvej smernice 68/151/EHS [4], ktorá sa vzťahuje na kapitálové spoločnosti naposledy zmenenej a doplnenej aktom o pristúpení z roku 1985; keďže táto koordinácia pokračovala v oblasti účtovníctva štvrtou smernicou 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností [5], naposledy zmenenou a doplnenou aktom o pristúpení, siedmou smernicou 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach [6], zmenenou a doplnenou aktom o pristúpení z roku 1985, a ôsmou smernicou 84/253/EHS o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov [7];

keďže sa tieto smernice vzťahujú na spoločnosti ako také, ale nevzťahujú sa na ich pobočky; keďže vytvorenie pobočky, podobne ako založenie dcérskej spoločnosti, je v súčasnej dobe jednou z možností, ktoré majú spoločnosti pri výkone svojho práva usadiť sa v inom členskom štáte;

keďže chýbajúca koordinácia, najmä v oblasti uverejňovania, vedie v oblasti ochrany spoločníkov a tretích osôb k rozdielom medzi spoločnosťami pôsobiacimi v iných členských štátoch tým, že vytvorili pobočky, a medzi spoločnosťami, ktoré tam pôsobia na základe založenia dcérskych spoločností;

keďže rozdiely v právnych predpisoch členských štátov môžu narúšať v tejto oblasti výkon práva usadiť sa, a keďže je preto nevyhnutné tieto rozdiely odstrániť, aby bol okrem iného zabezpečený výkon tohto práva;

keďže na zabezpečenie ochrany osôb, ktoré konajú so spoločnosťami prostredníctvom pobočky, je nevyhnutné zaviesť opatrenie na zverejňovanie v členskom štáte, kde sa pobočka nachádza; keďže v určitých ohľadoch môže byť hospodársky a sociálny vplyv pobočky porovnateľný s vplyvom dcérskej spoločnosti, čiže existuje verejný záujem na zverejnenie spoločnosti; keďže pri organizácii tohto zverejňovania je vhodné sa odvolať na už zavedené postupy v kapitálových spoločnostiach v spoločenstve;

keďže toto zverejňovanie sa vzťahuje na mnoho dôležitých listín a údajov, ako aj na ich zmeny a doplnenia;

keďže s výnimkou práva zastupovať spoločnosť, názvu a právnej formy, likvidácie alebo zániku a konania v prípade úpadku spoločnosti môže byť zverejňovanie obmedzené na informácie týkajúce sa pobočiek samotných a na odkaz na register spoločnosti, ku ktorej pobočka patrí, pretože podľa súčasných pravidiel spoločenstva sú všetky informácie týkajúce sa spoločnosti ako takej, prístupné v tomto registri;

keďže vnútroštátne právne predpisy, ktoré ustanovujú zverejňovanie účtovných dokladov týkajúcich sa pobočky, stratili svoje opodstatnenie, keď sa zaviedla koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vypracovania, overenia a zverejňovania účtovných dokladov spoločností; keďže je preto dostačujúce uverejňovať v registri pobočky účtovné doklady overené a zverejnené spoločnosťou;

keďže obchodné listy a objednávky, ktoré pobočka používa, musia obsahovať aspoň rovnaké údaje ako obchodné listy a objednávky používané spoločnosťou, ako aj uvedenie registra, v ktorom je pobočka zapísaná;

keďže na dosiahnutie cieľa tejto smernice a zamedzenie akékoľvek diskriminácie na základe krajiny pôvodu spoločnosti sa táto smernica vzťahuje tiež na pobočky vytvorené spoločnosťami spravujúcimi sa právom tretích krajín a organizovaných v právnej forme porovnateľnej s právnymi formami spoločností, na ktoré sa vzťahuje smernica 68/151/EHS; keďže pri týchto pobočkách sú nevyhnutné niektoré ustanovenia odlišné od tých, ktoré sa uplatňujú na pobočky spoločností spravujúcich sa právom iných členských štátov, pretože uvedená smernica sa nevzťahuje na spoločnosti tretích krajín;

keďže táto smernica sa netýka povinnosti uverejňovania uloženej pobočkám na základe iných predpisov, napr. pracovného práva s ohľadom na právo zamestnancov na informácie, daňové právo alebo štatistické účely,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

Pobočky spoločností iných členských štátov

Článok 1

1. Listiny a údaje týkajúce sa pobočiek vytvorených v členskom štáte spoločnosťami, ktoré sa spravujú právnymi predpismi iného členského štátu a na ktoré sa vzťahuje smernica 68/151/EHS, sú zverejňované v súlade s článkom 3 uvedenej smernice podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa nachádza pobočka.

2. Ak sa požiadavky na zverejňovanie vzťahujúce sa pobočky odlišujú od požiadaviek vzťahujúcich sa na spoločnosť, majú v prípade operácií s pobočkou prednosť požiadavky vzťahujúce sa na pobočku.

Článok 2

1. Povinné zverejňovanie stanovené v článku 1 sa vzťahuje iba na tieto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) predmet činnosti pobočky;

c) register, v ktorom je vedený pre spoločnosť spis uvedený v článku 3 smernice Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu tejto spoločnosti do tohto registra;

d) názov a právna forma spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti;

e) vymenovanie, ukončenie funkcie a údaje o totožnosti osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v súdnych konaniach;

- ako štatutárny orgán alebo členovia takéhoto orgánu v súlade so zverejňovaním vykonávaným spoločnosťou podľa článku 2 ods. 1 písm. d) smernice 68/151/EHS,

- ako stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí;

f) likvidácia spoločnosti, vymenovanie, totožnosť a právomoci likvidátorov a ukončenie likvidácie, v súlade so zverejňovaním vykonávaným spoločnosťou podľa článku 2 ods. 1 písm. h), j) a k) smernice 68/151/EHS,

- konkurzné konanie, vyrovnanie alebo iné podobné konanie, ktorého predmetom je spoločnosť,

g) účtovné doklady za podmienok uvedených v článku 3,

h) zrušenie pobočky.

2. Členský štát, v ktorom bola pobočka zriadená, môže stanoviť zverejňovanie tak, ako je uvedené v článku 1,

a) podpisu osôb uvedených v odseku 1 písm. e) a f) tohto článku;

b) aktu, ktorým sa spoločnosť zakladá, a stanov, ak sú obsahom samostatného dokumentu, v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 68/151/EHS, a zmien týchto aktov;

c) osvedčenia z registra uvedeného v odseku 1 písm. c) tohto článku o existencii spoločnosti;

d) údaje o zábezpekách zaťažujúcich majetok spoločnosti nachádzajúci sa v tomto členskom štáte, ak sa toto zverejňovanie týka platnosti takých zábezpek.

Článok 3

Povinnosť zverejňovania stanovená v článku 2 ods. 1 písm. g) sa týka iba účtovných dokladov spoločnosti tak, aby boli v súlade so smernicami 78/660/EHS, 83/349/EHS a 84/253/EHS vypracované, overené a uverejnené podľa práva členského štátu, ktorým sa spoločnosť spravuje.

Článok 4

Členský štát, v ktorom bola pobočka zriadená, môže nariadiť, že uverejňovanie listín uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b) a v článku 3 sa vykoná v inom úradnom jazyku spoločenstva a že preklad týchto listín musí byť overený.

Článok 5

Ak v členskom štáte existuje viac pobočiek zriadených tou istou spoločnosťou, možno zverejňovanie stanovené v článku 2 ods. 2 písm. b) a článku 3 vykonať v registri pobočky podľa voľby spoločnosti.

V tom prípade sa povinnosť zverejňovania ostatných pobočiek vzťahuje na uvedenie registra pobočky, v ktorom bolo zverejnenie vykonané, a číslo tejto pobočky v tomto registri.

Článok 6

Členské štáty nariadia, aby obchodné listy a objednávky používané pobočkou uvádzali popri údajoch stanovených v článku 4 smernice 68/151/EHS taktiež register, v ktorom je vedený spis pobočky, a číslo tejto pobočky v tomto registri.

ODDIEL II

Pobočky spoločností tretích krajín

Článok 7

1. Listiny a údaje týkajúce sa pobočiek vytvorených v členskom štáte spoločnosťami, ktoré sa nespravujú právom členského štátu, ale ktoré majú právnu formu porovnateľnú s právnymi formami uvedenými v smernici 68/151/EHS, sú zverejňované podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bola pobočka zriadená, v súlade s článkom 3 uvedenej smernice.

2. Uplatní sa článok 1 ods. 2

Článok 8

Povinné zverejňovanie stanovené v článku 7 sa vzťahuje aspoň na tieto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) predmet činnosti pobočky;

c) právo štátu, ktorým sa spravuje spoločnosť;

d) ak to právo stanovuje, register, do ktorého je spoločnosť zapísaná, a číslo zápisu tejto spoločnosti do tohto registra;

e) akt o založení spoločnosti a stanovy, ak sú obsahom samostatného aktu, ako aj všetky zmeny v týchto aktoch;

f) právna forma, sídlo a predmet podnikania spoločnosti, ako aj aspoň jedenkrát do roka výška upísaného základného imania, ak nie sú tieto údaje obsahom aktov uvedených v písmene e);

g) názov spoločnosti a názov pobočky, ak sa odlišuje od názvu spoločnosti;

h) menovanie, ukončenie funkcie a totožnosť osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v súdnych konaniach:

- ako štatutárny orgán alebo členovia takého orgánu,

- ako stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky.

Musí byť uvedený rozsah právomocí osôb oprávnených zastupovať spoločnosť, ako aj to, či tak môžu konať jednotlivo alebo či musia konať spoločne;

i) - zrušenie spoločnosti, menovanie, totožnosť a právomoci likvidátorov a ukončenie likvidácie,

- konkurzné konanie, vyrovnanie alebo iné podobné konanie, predmetom ktorého je spoločnosť;

j) účtovné doklady za podmienok uvedených v článku 7;

k) zrušenie pobočky.

Článok 9

1. Povinnosť zverejňovania stanovená v článku 8 ods. 1 písm. j) sa týka účtovných dokladov spoločnosti tak, ako boli vypracované, overené a uverejnené podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje spoločnosť. Ak tieto doklady nie sú vypracované v súlade so smernicami 78/660/EHS a 83/349/EHS alebo rovnocenným spôsobom, môžu členské štáty žiadať vypracovanie a zverejňovanie účtovných dokladov, ktoré sa vzťahujú na činnosti pobočky.

2. Uplatnia sa články 4 a 5.

Článok 10

Členské štáty nariadia, aby obchodné listy a objednávky používané pobočkou uvádzali register, v ktorom je vedený spis pobočky, a číslo tejto pobočky v tomto registri. Ak právo štátu, ktorým sa spoločnosť spravuje, vyžaduje zápis do registra, musí byť uvedený aj register, do ktorého je spoločnosť zapísaná, a číslo zápisu tejto spoločnosti do tohto registra.

ODDIEL III

Uvedenie pobočiek vo výročnej správe spoločnosti

Článok 11

V článku 46 ods. 2 smernice 78/660/EHS sa vkladá nové písmeno, ktoré znie:

"e) o existencii pobočiek spoločnosti"

.

ODDIEL IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 12

Členské štáty utanovia primerané sankcie pre prípad, že nedôjde k zverejneniu stanovenému v článkoch 1, 2, 3, 7, 8 a 9, alebo ak v obchodných listoch a objednávkach nie sú uvedené povinné údaje stanovené v článkoch 6 a 10.

Článok 13

Každý členský štát určí osoby, ktoré sú povinné splniť náležitosti zverejňovania stanovené touto smernicou.

Článok 14

1. Články 3 a 9 sa nevzťahujú na pobočky zriadené úverovými a finančnými inštitúciami, na ktoré sa vzťahuje smernica 89/117/EHS [8].

2. Až do ďalšej koordinácie nemusia členské štáty uplatňovať články 3 a 9 na pobočky zriadené poisťovňami.

Článok 15

Článok 54 smernice 78/660/EHS a článok 48 smernice 83/349/EHS sa vypúšťajú.

Článok 16

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1992. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty stanovia, že ustanovenia odseku 1 sa uplatnia od 1. januára 1993 a vo vzťahu k účtovným dokladom od ročnej účtovnej uzávierky za účtovný rok začínajúci sa 1. januárom 1993 alebo v priebehu roka 1993.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Kontaktný výbor ustavený článkom 52 smernice 78/660/EHS ďalej:

a) napomáha bez toho, aby boli dotknuté články 169 a 170 zmluvy, zosúladenému uplatňovaniu tejto smernice pomocou pravidelných rokovaní, najmä o jednotlivých problémoch vznikajúcich v súvislosti s jej uplatňovaním,

b) radí Komisii v prípade potreby vo veciach dodatkov, zmien a doplnení tejto smernice.

Článok 18

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1989

Za Radu

predseda

E. Cresson

[1] Ú. v. ES C 105, 21.4.1988, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 345, 21.12.1987, s. 76 a Ú. v. ES C 256, 9.10.1989, s. 27.

[3] Ú. v. ES C 319, 30.11.1987, s. 61.

[4] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[6] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

[8] Ú. v. ES L 44, 16.2.1989, s. 40.

--------------------------------------------------