EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0666

A unsprezecea Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat

JO L 395, 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrogat prin 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

17/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

100


31989L0666


L 395/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


A UNSPREZECEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

din 21 decembrie 1989

privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat

(89/666/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 54,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, pentru a facilita exercitarea libertății de stabilire a societăților care intră sub incidența articolului 58 din tratat, articolul 54 alineatul (3) litera (g) și programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire prevăd coordonarea garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, pentru protejarea intereselor asociaților și terților;

întrucât, până în prezent, această coordonare a fost realizată, în ceea ce privește publicitatea, prin adoptarea primei Directive 68/151/CEE (4), care reglementează societățile de capitaluri, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985; întrucât coordonarea a continuat în domeniul contabilității cu a patra Directivă 78/660/CEE (5) privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985, a șaptea Directivă 83/349/CEE (6) privind conturile consolidate, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1985, și a opta Directivă 84/253/CEE (7) privind persoanele care răspund de efectuarea auditurilor statutare ale documentelor contabile;

întrucât directivele în cauză se aplică societăților comerciale ca atare, dar nu reglementează și sucursalele acestora; întrucât înființarea unei sucursale, la fel ca și constituirea unei filiale, este una dintre posibilitățile care sunt în prezent deschise societăților comerciale pentru exercitarea dreptului lor de stabilire într-un alt stat membru;

întrucât, în ceea ce privește sucursalele, lipsa de coordonare, în special în domeniul publicității, dă naștere unor disparități în privința protecției asociaților și terților, între societățile care operează în alte state membre prin înființarea de sucursale și cele care operează acolo prin constituirea de filiale;

întrucât, în acest domeniu, diferențele dintre legislațiile statelor membre pot să perturbe exercitarea dreptului de stabilire și întrucât este așadar necesar să se elimine diferențele în cauză pentru a salvgarda, inter alia, exercitarea acestui drept;

întrucât, pentru a asigura protecția persoanelor care stabilesc raporturi cu societatea comercială prin intermediul sucursalelor, sunt necesare măsuri privind publicitatea în statul membru în care este situată sucursala; întrucât, din anumite puncte de vedere, influența economică și socială a unei sucursale poate fi comparabilă cu cea a unei filiale, astfel încât există interes public pentru publicarea informațiilor privind societatea comercială la sucursală; întrucât, pentru realizarea publicității, este necesar să se facă uz de procedura deja instituită pentru societățile de capitaluri în cadrul Comunității;

întrucât această publicitate vizează o serie de acte și indicații importante, precum și modificări ale acestora;

întrucât publicitatea poate fi limitată, cu excepția competenței de reprezentare, a denumirii și a formei, a dizolvării societății și a procedurilor insolvenței societății, la informațiile privind sucursalele în sine și la o trimitere la registrul societății din care face parte sucursala, deoarece, în conformitate cu normele comunitare existente, toate informațiile privind societatea comercială ca atare sunt disponibile în registrul în cauză;

întrucât dispozițiile de drept intern care impun publicitatea documentelor contabile privind sucursala nu mai pot fi justificate după coordonarea legislațiilor interne privind întocmirea, auditul și publicitatea documentelor contabile ale societăților comerciale; întrucât este, prin urmare, suficient să se facă publice, în registrul sucursalei, documentele contabile auditate și publicate de societate;

întrucât scrisorile și notele de comandă utilizate de sucursală trebuie să furnizeze cel puțin aceleași informații ca și scrisorile și notele de comandă utilizate de societate și să precizeze registrul în care este înmatriculată sucursala;

întrucât, pentru a asigura realizarea completă a obiectivelor prezentei directive și pentru a evita orice discriminare în funcție de țara de origine a societății, prezenta directivă trebuie, de asemenea, să reglementeze sucursalele înființate de societăți comerciale care intră sub incidența legislației țărilor terțe și organizate în forme juridice comparabile cu cele ale societăților comerciale reglementate de Directiva 68/151/CEE; întrucât, pentru aceste sucursale, este necesar să se aplice anumite dispoziții diferite de cele aplicabile sucursalelor unor societăți care intră sub incidența legislației altor state membre, întrucât directivele menționate anterior nu se aplică societăților comerciale din țări terțe;

întrucât prezenta directivă nu aduce în nici un fel atingere obligațiilor de informare ale sucursalelor impuse de alte dispoziții din dreptul securității sociale, de exemplu, privind drepturile lucrătorilor la informare, sau din legislația fiscală sau în scopuri statistice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

Sucursale ale societăților comerciale din alte state membre

Articolul 1

(1)   Actele și indicațiile privind sucursalele înființate într-un stat membru de către o societate comercială care intră sub incidența legislației unui alt stat membru și căreia i se aplică Directiva 68/151/CEE sunt publicate în conformitate cu legislația statului membru în care este situată sucursala, conform articolului 3 din directiva în cauză.

(2)   Dacă cerințele de publicitate pentru sucursală diferă de cerințele impuse societății comerciale, cele dintâi prevalează pentru operațiunile încheiate cu sucursala.

Articolul 2

(1)   Publicitatea obligatorie prevăzută la articolul 1 se referă doar următoarele acte și indicații:

(a)

adresa sucursalei;

(b)

activitățile sucursalei;

(c)

registrul la care este păstrat dosarul societății menționat la articolul 3 din Directiva Consiliului 68/151/CEE, împreună cu numărul de înmatriculare în registrul în cauză;

(d)

denumirea și forma societății comerciale și denumirea sucursalei, dacă este diferită de cea a societății;

(e)

numirea, încetarea funcției și identitatea persoanelor care au competența de a angaja societatea față de terți și de a o reprezenta în justiție:

ca organ al societății constituit în temeiul legii sau ca membri ai unui astfel de organ, în conformitate cu publicitatea făcută societății în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (1) litera (d) din Directiva 68/151/CEE;

ca reprezentanți permanenți ai societății comerciale pentru activitățile sucursalei, cu menționarea extinderii competențelor lor;

(f)

dizolvarea societății comerciale, numirea, identitatea și competențele lichidatorilor, precum și finalizarea lichidării în conformitate cu publicitatea făcută societății în temeiul dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) literele (h), (j) și (k) din Directiva 68/151/CEE,

procedura falimentului, concordatului și orice proceduri similare cărora le este supusă societatea comercială;

(g)

documentele contabile în conformitate cu articolul 3;

(h)

închiderea sucursalei.

(2)   Statul membru în care a fost înființată sucursala poate să prevadă publicarea, conform articolului 1:

(a)

a semnăturii persoanelor menționate la alineatul (1) literele (e) și (f) din prezentul articol;

(b)

a actului constitutiv și a statutului, dacă sunt conținute în documente separate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva 68/151/CEE, împreună cu modificările acestor documente;

(c)

a unui certificat de la registrul menționat la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol privind existența societății comerciale;

(d)

a unei precizări a garanțiilor care grevează bunurile societății situate în statul membru în cauză, dacă aceste informații privesc validitatea garanțiilor respective.

Articolul 3

Publicitatea obligatorie prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (g) este limitată la documentele contabile ale societății, întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legislația statului membru sub incidența căruia intră societatea comercială, conform Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 84/253/CEE.

Articolul 4

Statul membru în care a fost înființată sucursala poate să impună ca publicitatea documentelor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și articolul 3 să fie realizată într-o altă limbă oficială a Comunității și ca traducerea documentelor în cauză să fie certificată.

Articolul 5

Dacă o societate a înființat mai multe sucursale într-un stat membru, publicitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și articolul 3 se poate face în registrul uneia dintre sucursale, la alegerea societății comerciale.

În acest caz, publicitatea obligatorie impusă celorlalte sucursale include informații privind registrul sucursalei în care se face publicitatea, împreună cu numărul de înmatriculare a sucursalei în registru.

Articolul 6

Statele membre prevăd ca scrisorile și notele de comandă utilizate de sucursală să menționeze, în plus față de informațiile prevăzute la articolul 4 din Directiva 68/151/CEE, registrul la care este păstrat dosarul pentru sucursala în cauză, împreună cu numărul de înmatriculare a sucursalei în registrul respectiv.

SECȚIUNEA II

Sucursale ale societăților comerciale din țări terțe

Articolul 7

(1)   Actele și indicațiile privind sucursalele înființate într-un stat membru de societățile comerciale care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, dar a căror formă juridică este comparabilă cu tipurile de societăți comerciale cărora li se aplică Directiva 68/151/CEE se publică în conformitate cu legislația statului membru în care a fost creată sucursala, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 din directiva în cauză.

(2)   Se aplică articolul 1 alineatul (2).

Articolul 8

Publicitatea obligatorie prevăzută la articolul 7 include cel puțin următoarele documente și informații:

(a)

adresa sucursalei;

(b)

activitățile sucursalei;

(c)

legislația statului sub incidența căruia intră societatea comercială;

(d)

dacă legislația în cauză prevede astfel, registrul în care este înmatriculată societatea și numărul de înmatriculare a societății în registrul respectiv;

(e)

actul constitutiv și statutul, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente;

(f)

forma, sediul și obiectul de activitate ale societății comerciale și, cel puțin o dată pe an, cuantumul capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt furnizate în documentele prevăzute la litera (e);

(g)

denumirea societății comerciale și denumirea sucursalei, dacă este diferită de cea a societății;

(h)

numirea, încetarea funcției și identitatea persoanelor care au competența de a angaja societatea față de terți și de a o reprezenta în justiție:

ca organ al societății constituit în temeiul legii sau ca membri ai unui astfel de organ;

ca reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei.

Trebuie să se precizeze întinderea competențelor acestor persoane și dacă acestea le pot exercita individual sau trebuie să acționeze împreună;

(i)

dizolvarea societății și numirea, identitatea și competențele lichidatorilor, precum și finalizarea lichidării;

procedura falimentului, a concordatului și orice proceduri similare cărora le este supusă societatea comercială;

(j)

documentele contabile în conformitate cu articolul 7;

(k)

închiderea sucursalei.

Articolul 9

(1)   Publicitatea obligatorie prevăzută la articolul 8 alineatul (1) litera (j) se aplică documentelor contabile ale societății comerciale, întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legislația statului membru sub incidența căruia intră societatea. Dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE sau într-o manieră echivalentă, statele membre pot să impună elaborarea și publicarea documentelor contabile privind activitățile sucursalei.

(2)   Se aplică articolele 4 și 5.

Articolul 10

Statele membre prevăd ca scrisorile și notele de comandă utilizate de o sucursală să menționeze registrul la care este păstrat dosarul pentru sucursala în cauză, împreună cu numărul de înmatriculare a sucursalei în registrul în cauză. Dacă legislația statului sub incidența căreia intră societatea comercială prevede înmatricularea într-un registru, trebuie să se menționeze, de asemenea, registrul în care este înregistrată societatea și numărul de înmatriculare a societății în registrul în cauză.

SECȚIUNEA III

Indicarea sucursalelor în raportul de gestiune al societății comerciale

Articolul 11

La articolul 46 alineatul (2) din Directiva 78/660/CEE se inserează următoarea literă:

„(e)

existența unor sucursale ale societății comerciale”.

SECȚIUNEA IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 12

Statele membre prevăd sancțiuni adecvate în cazul neîndeplinirii obligațiilor de publicitate prevăzute la articolele 1, 2, 3, 7, 8 și 9 și în cazul omiterii din scrisori și note de comandă a informațiilor obligatorii prevăzute la articolele 6 și 10.

Articolul 13

Fiecare stat membru determină persoanele responsabile pentru îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 14

(1)   Articolele 3 și 9 nu se aplică sucursalelor înființate de instituții de credit și de alte instituții financiare reglementate prin Directiva 89/117/CEE (8).

(2)   Până la o coordonare ulterioară, statele membre pot să nu aplice articolele 3 și 9 sucursalelor înființate de societăți de asigurare.

Articolul 15

Articolul 54 din Directiva 78/660/CEE și articolul 48 din Directiva 83/349/CEE sunt eliminate.

Articolul 16

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 1 ianuarie 1992. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Statele membre prevăd că dispozițiile menționate la alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 1993 și, în ceea ce privește documentele contabile, se aplică pentru prima dată conturilor anuale pentru exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 1993 sau în cursul anului 1993.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Comitetul de contact instituit în temeiul articolului 52 din Directiva 78/660/CEE trebuie, de asemenea:

(a)

să faciliteze, fără a aduce atingere articolelor 169 și 170 din tratat, aplicarea armonizată a prezentei directive prin reuniuni periodice vizând, în special, problemele concrete survenite în aplicarea acesteia;

(b)

să consilieze, dacă este necesar, Comisia asupra completărilor și modificărilor aduse prezentei directive.

Articolul 18

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

E. CRESSON


(1)  JO C 105, 21.4.1988, p. 6.

(2)  JO C 345, 21.12.1987, p. 76 și JO C 256, 9.10.1989, p. 27.

(3)  JO C 319, 30.11.1987, p. 61.

(4)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(5)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(6)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(7)  JO L 126, 12.5.1984, p. 20.

(8)  JO L 44, 16. 2.1989, p. 40.


Top