EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1480

Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6348

OJ L 251, 5.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1480/oj

5.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1480

ze dne 4. října 2018,

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 3.1 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Evropské agentuře pro chemické látky byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení, respektive aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení určitých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům, která vydal Výbor pro posuzování rizik působící v rámci agentury, jakož i připomínek zúčastněných stran, je vhodné zavést, aktualizovat či zrušit harmonizované klasifikace a označení některých látek.

(3)

Směrnice Rady 67/548/EHS (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) byly s účinností ode dne 1. června 2015 zrušeny. V důsledku toho byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) 2016/1179 (4) za účelem odstranění tabulky 3.2. Tato změna nabyla účinnosti dne 1. června 2017. Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byla dále změněna nařízením Komise (EU) 2017/776 (5) za účelem odstranění odkazů na tabulku 3.2, změny odkazů na tabulku 3.1 na odkazy na tabulku 3 a odstranění odkazů na zrušené směrnice. Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2017/776 se měla většina uvedených změn použít od 1. června 2017 a zbývající změny od 1. prosince 2018. Nicméně kvůli opomenutí nebyly v čl. 2 odst. 2 uvedeny další dvě změny, které se měly použít od 1. června 2017, zejména změna názvu tabulky z „Tabulka 3.1“ na „Tabulka 3“. Ustanovení čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/776 by proto mělo být opraveno tak, aby zahrnovalo odkaz na tyto dvě změny. Přestože důsledkem této opravy bude uplatňování zmíněných dvou změn se zpětnou účinností, nemá tato oprava vliv na práva a povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů ani dodavatelů.

(4)

Nařízením (EU) 2017/776 byla příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna rovněž za účelem doplnění harmonizovaných „odhadů akutní toxicity“ (ATE) do tabulky 3.1 jako součást informací týkajících se klasifikace a označování určitých látek pro účely klasifikace směsí. Odhad akutní toxicity pro nikotin byl vyjádřen v mg/kg. S cílem vyjasnit, jak mají být klasifikovány směsi obsahující nikotin, by odhad akutní toxicity pro nikotin pro orální a dermální cestu expozice měl být vyjádřen v „mg/kg TH“ (6). Stejným způsobem by měly být vyjádřeny odhady akutní toxicity i u dalších tří látek, a sice cholekalciferolu, benzen-1,2-diolu a pinoxadenu. Dále by u názvu předposledního sloupce tabulky 3.1 měla být doplněna poznámka pod čarou s vysvětlením zkratky „mg/kg TH“.

(5)

Příloha nařízení Komise (EU) 2018/669 (7) obsahuje překlad názvů látek uvedených v tabulce 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Proto by název druhého sloupce uvedené tabulky, který v současné době zní „mezinárodní identifikace chemických látek“, měl být změněn tak, aby zohledňoval skutečnost, že „mezinárodní identifikace chemických látek“ ztratí svůj mezinárodní charakter, až nařízení, které stanoví překlad názvů chemických látek v příloze VI, nabude účinnosti. V zájmu soudržnosti by tato změna měla vstoupit v účinnost v okamžiku, kdy vstoupí v účinnost překlad názvů v příloze VI. Nový název by měl odrážet terminologii, která je použita v článku 18 nařízení (ES) č. 1272/2008.

(6)

Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé budou potřebovat určité časové období na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým nebo revidovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby. Uvedené období bude rovněž nutné k tomu, aby se dodavatelé mohli přizpůsobit dalším legislativním povinnostem, které vyplývají z nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací, např. povinnostem stanoveným v čl. 22 písm. f) nebo v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8), v článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (9) nebo v článku 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (10), a aby je mohli plnit.

(7)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V souladu s přechodnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1272/2008, která umožňují dobrovolně použít nová ustanovení dříve, by dodavatelům mělo být povoleno dobrovolně používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení před datem použitelnosti těchto nových nebo aktualizovaných klasifikací.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1272/2008

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (EU) 2017/776

V nařízení (EU) 2017/776 se v čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Bod 1, bod 2 a bod 3 písm. a), b) a c) přílohy se použijí ode dne 1. června 2017.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 a bod 2 písm. a) přílohy se použijí ode dne 1. prosince 2019.

Bod 2 písm. b), c), d) a e) přílohy se použijí ode dne 1. května 2020.

Odchylně od třetího pododstavce tohoto článku mohou být před 1. květnem 2020 látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 11).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 1).

(6)  Tělesná hmotnost.

(7)  Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 115, 4.5.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

v části 1 se název bodu 1.1.1.4 nahrazuje tímto:

Chemický název“;

2)

v části 3 se tabulka 3.1 mění takto:

a)

název druhého sloupce se nahrazuje tímto: „Chemický název“;

b)

název předposledního sloupce se nahrazuje tímto: „Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE (*)

(*)

ATE pro orální a dermální cestu expozice jsou vyjádřeny v mg/kg TH, což znamená miligram na kilogram tělesné hmotnosti.“;

c)

položka odpovídající indexovému číslu 607-414-00-6 se zrušuje;

d)

položky odpovídající indexovým číslům 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 a 614-001-00-4 se nahrazují těmito položkami:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Pozn.

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (krev)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (krev)

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-ftalimidomethyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (nervový systém)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (nervový systém)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„016-096-00-2

thifensulfuron-methyl (ISO);

methyl-3-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„017-011-00-1

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru … %

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B“

„025-002-00-9

manganistan draselný

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410“

 

 

 

„603-180-00-4

cholekalciferol;

vitamin D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

inhalační:

ATE = 0,05 mg/L (prach nebo mlha)

 

dermální:

ATE = 50 mg/kg TH

 

orální:

ATE = 35 mg/kg TH

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %“

 

„604-014-00-3

chlorkresol;

4-chlor-3-methylfenol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1“

 

„604-016-00-4

benzen-1,2-diol;

pyrokatechol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

orální:

ATE = 300 mg/kg TH

 

dermální:

ATE = 600 mg/kg TH“

 

„604-090-00-8

4-terc-butylfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1“

 

„605-003-00-6

acetaldehyd;

ethanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319“

 

 

 

„606-047-00-9

2-benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morfolinofenyl)butan-1-on

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410“

 

 

 

„607-096-00-9

maleinanhydrid

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H372 (dýchací ústrojí) (vdechnutí)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (dýchací ústrojí) (vdechnutí)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„607-103-00-5

sukcinanhydrid

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071“

 

 

„607-113-00-X

isobutyl-methakrylát

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

D“

„607-373-00-4

chizalofop-P-tefuryl (ISO); (±)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-167-00-5

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B“

„613-205-00-0

propikonazol (ISO); (+)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

inhalační:

ATE = 0,19 mg/L (prach nebo mlha)

 

dermální:

ATE = 70 mg/kg TH

 

orální:

ATE = 5 mg/kg TH“

 

e)

na příslušná místa v tabulce 3.1 se v souladu s posloupností položek vkládají tyto položky:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Pozn.

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„604-094-00-X

isoeugenol; [1]

(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol; [2]

(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,01 %“

 

„607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-prop-1-en-1-yl]cyklopropankarboxylát; epsilon-metofluthrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (nervový systém)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (nervový systém)

H373

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-725-00-7

isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát; S-methopren

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607-726-00-2

pinoxaden (ISO);

8-(2,6-diethyl-4-methylfenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl-2,2-dimethylpropanoát

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

inhalační:

ATE = 4,63 mg/L (prach nebo mlha)

 

orální:

ATE = 500 mg/kg TH

M = 1“

 

„607-727-00-8

tetramethrin (ISO);

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H- isoindol-2-yl)methyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervový systém) (vdechnutí)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervový systém) (vdechnutí)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-[(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylát]

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervový systém) (vdechnutí)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervový systém) (vdechnutí)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-729-00-9

mesosulfuron-methyl (ISO);

methyl-2-{[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonyl}-4-[(methansulfonamido)methyl]benzoát

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-730-00-4

spirodiklofen (ISO);

3-(2,4-dichlorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl-2,2-dimethylbutyrát

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10“

 

„607-731-00-X

natrium-methyl-[[(4-aminofenyl)sulfonyl]karbamát]

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607-732-00-5

kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318“

 

 

 

„608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormethyl)fenyl]thio}[3-(2-methoxyfenyl)-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetonitril

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100“

 

„612-293-00-8

reakční směs: 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin a 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamin

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071“

 

 

„613-326-00-9

2-methylisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1“

 

„613-327-00-4

pyroxsulam (ISO);

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„613-328-00-X

1-vinylimidazol

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %“

 

„616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10“

 


Top