EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 251, 2018. gada 5. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 251

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 5. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1480 (2018. gada 4. oktobris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo Komisijas Regulu (ES) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1481 (2018. gada 4. oktobris), ar ko attiecībā uz oktilgallātu (E 311) un dodecilgallātu (E 312) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1482 (2018. gada 4. oktobris), ar ko attiecībā uz kofeīnu un teobromīnu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1483 (2018. gada 4. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1484 (2018. gada 4. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

24

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1485 (2018. gada 28. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz grozījumiem Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) pielikumos un noteikumos, kas pievienoti Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN)

25

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1486 (2018. gada 28. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Muitas apakškomitejā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz minētā nolīguma I protokola par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāšanu ar jaunu protokolu, kas atsaucas uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

28

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1487 (2018. gada 2. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2009/1013/ES, ar ko Austrijas Republikai atļauj turpināt piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 168. un 168.a panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top