EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 251, 5 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
5 oktober 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1480 av den 4 oktober 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1481 av den 4 oktober 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller oktylgallat (E 311) och dodecylgallat (E 312) ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1482 av den 4 oktober 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1483 av den 4 oktober 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1484 av den 4 oktober 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugofemte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

24

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1485 av den 28 september 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad avser ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av de bestämmelser som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)

25

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1486 av den 28 september 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för tullfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, beträffande ersättande av protokoll I till det avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, med ett nytt protokoll som hänvisar till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

28

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1487 av den 2 oktober 2018 om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top