Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1480

Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/6348

OJ L 251, 5.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1480/oj

5.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 251/1


VERORDENING (EU) 2018/1480 VAN DE COMMISSIE

van 4 oktober 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 37, lid 5, en artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI, deel 3, tabel 3.1, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in bijlage I, delen 2 tot en met 5, bij die verordening.

(2)

Op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorstellen ingediend om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering op te nemen en met betrekking tot bepaalde andere stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering bij te werken of te schrappen. Op basis van de adviezen van het Comité risicobeoordeling van het ECHA (RAC) over die voorstellen alsmede de opmerkingen van de betrokken partijen, is het nodig om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering op te nemen, bij te werken of te schrappen.

(3)

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (2) en Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn met ingang van 1 juni 2015 ingetrokken. Dientengevolge is bijlage VI, deel 3, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bij Verordening (EU) 2016/1179 van de Commissie (4) gewijzigd door tabel 3.2 te schrappen. Die wijziging is op 1 juni 2017 van kracht geworden. Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is verder bij Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (5) gewijzigd door verwijzingen naar tabel 3.2 te schrappen, verwijzingen naar tabel 3.1 te vervangen door verwijzingen naar tabel 3 en verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen te schrappen. Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) 2017/776 zouden de meeste van deze wijzigingen van toepassing worden met ingang van 1 juni 2017, terwijl voor de overige wijzigingen was vastgesteld dat zij van toepassing zouden worden met ingang van 1 december 2018. Abusievelijk ontbreken in artikel 2, lid 2, echter twee verdere wijzigingen die met ingang van 1 juni 2017 van toepassing hadden moeten worden, waaronder met name de wijziging van de naam van de tabel van „tabel 3.1” in „tabel 3”. Artikel 2, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) 2017/776 moet derhalve worden gerectificeerd door een verwijzing naar deze twee wijzigingen op te nemen. Hoewel deze rectificatie tot gevolg heeft dat de twee wijzigingen met terugwerkende kracht worden toegepast, laat zij de rechten en verplichtingen van fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en leveranciers onverlet.

(4)

Bij Verordening (EU) 2017/776 is ook bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gewijzigd door geharmoniseerde waarden van de acute toxiciteitsschatting (ATE) in tabel 3.1 op te nemen als onderdeel van de informatie in verband met de indeling en etikettering van bepaalde stoffen in het kader van de indeling van mengsels. De voor nicotine opgenomen ATE was uitgedrukt in mg/kg. Ter verduidelijking van de manier waarop mengsels die nicotine bevatten, moeten worden ingedeeld, moet de ATE voor nicotine voor de orale en de dermale weg echter worden uitgedrukt in „mg/kg lg” (6). De ATE's voor drie andere stoffen, te weten colecalciferol, 1,2-dihydroxybenzeen en pinoxaden moeten ook op dezelfde manier worden uitgedrukt. Daarnaast moet in de titel van de voorlaatste kolom van tabel 3.1 een voetnoot worden toegevoegd om aan te geven wat de afkorting „mg/kg lg” betekent.

(5)

De bijlage bij Verordening (EU) 2018/669 van de Commissie (7) bevat de vertaling van de namen van de in bijlage VI, tabel 3.1, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 opgenomen stoffen. Bijgevolg moet de titel van de tweede kolom van die tabel, die momenteel verwijst naar de „internationale chemische identificatie”, worden gewijzigd om rekening te houden met het feit dat het internationale karakter van de „internationale chemische identificatie” zal verdwijnen zodra de verordening waarbij de vertaling ervan in bijlage VI wordt opgenomen, van toepassing wordt. Omwille van de consistentie moet deze wijziging tegelijk met de vertaling van de namen in bijlage VI van kracht worden. Voor de nieuwe titel moet rekening worden gehouden met de terminologie van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(6)

Naleving van de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen dient niet onmiddellijk verplicht te worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe of herziene indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. Die periode zal ook nodig zijn om leveranciers in staat te stellen om zich aan te passen en te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen, zoals bijvoorbeeld bedoeld in artikel 22, onder f), en artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (8), in artikel 50 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (9) of in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (10).

(7)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Overeenkomstig de overgangsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op basis waarvan nieuwe bepalingen al in een eerder stadium op vrijwillige basis kunnen worden toegepast, moet het de leveranciers worden toegestaan om al vóór de datum van toepassing van deze nieuwe of bijgewerkte indelingen op vrijwillige basis de nieuwe en bijgewerkte geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/776

In Verordening (EU) 2017/776 wordt artikel 2, lid 2, tweede alinea, vervangen door:

„Punt 1, punt 2, en punt 3, onder a), b) en c), van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 juni 2017.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1 en punt 2, onder a), van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 december 2019.

Punt 2, onder b) tot en met e), van de bijlage is van toepassing met ingang van 1 mei 2020.

In afwijking van de derde alinea van dit artikel mogen stoffen en mengsels reeds vóór 1 mei 2020 worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd bij deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).

(3)  Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) 2016/1179 van de Commissie van 19 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 195 van 20.7.2016, blz. 11).

(5)  Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie van 4 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 116 van 5.5.2017, blz. 1).

(6)  Lichaamsgewicht.

(7)  Verordening (EU) 2018/669 van de Commissie van 16 april 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 115 van 4.5.2018, blz. 1).

(8)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(9)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

(10)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

in deel 1 wordt de titel van punt 1.1.1.4 vervangen door:

Chemische naam”;

2)

in deel 3 wordt tabel 3.1 als volgt gewijzigd:

a)

de titel van de tweede kolom wordt vervangen door: „Chemische naam”;

b)

de titel van de voorlaatste kolom wordt vervangen door: „Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's (*);

(*)

ATE's voor blootstellingsroutes via de mond en de huid worden uitgedrukt in mg/kg lg, wat milligram per kilogram lichaamsgewicht betekent.”;

c)

de vermelding voor catalogusnummer 607-414-00-6 wordt geschrapt;

d)

de vermeldingen voor de catalogusnummers 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 en 614-001-00-4 worden respectievelijk vervangen door de volgende vermeldingen:

Catalogus-nummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

Opmer-kingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

„006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (bloed)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (bloed)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat;

O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (zenuwstelsel)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (zenuwstelsel)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„016-096-00-2

thifensulfuron-methyl (ISO);

methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiofeen-2-carboxylaat

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„017-011-00-1

natriumhypochloriet, oplossing … % actief Cl

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B”

„025-002-00-9

kaliumpermanganaat

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410”

 

 

 

„603-180-00-4

colecalciferol;

cholecalciferol;

vitamine D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

inademing:

ATE = 0,05 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

 

dermaal:

ATE = 50 mg/kg lg

 

oraal:

ATE = 35 mg/kg lg

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %”

 

„604-014-00-3

chloorcresol;

4-chloor-m-cresol;

4-chloor-3-methylfenol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1”

 

„604-016-00-4

1,2-dihydroxybenzeen;

pyrocatechol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

oraal:

ATE = 300 mg/kg lg

 

dermaal:

ATE = 600 mg/kg lg”

 

„604-090-00-8

4-tert-butylfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1”

 

„605-003-00-6

aceetaldehyde;

ethanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319”

 

 

 

„606-047-00-9

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

„607-096-00-9

maleïnezuuranhydride

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H302

H372 (luchtwegen) (inademing)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (luchtwegen) (inademing)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

„607-103-00-5

barnsteenzuuranhydride

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071”

 

 

„607-113-00-X

isobutylmethacrylaat

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

D”

„607-373-00-4

quizalofop-P-tefuryl (ISO); (±)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxaline-2-yloxy)-fenyloxy]propionaat

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-167-00-5

reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B”

„613-205-00-0

propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazool

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„614-001-00-4

nicotine (ISO);

3-[(2S)-1-methylpyrrolidine-2-yl]pyridine

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

inademing:

ATE = 0,19 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

 

dermaal:

ATE = 70 mg/kg lg

 

oraal:

ATE = 5 mg/kg lg”

 

e)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3.1 opgenomen vermeldingen:

Catalogus-nummer

Chemische naam

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

Opmer-kingen

Gevarenklasse en -categorie

Gevarenaan-duiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevaren-aanduiding

„604-094-00-X

iso-eugenol; [1]

(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol; [2]

(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %”

 

„607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-prop-1-een-1-yl]cyclopropaancarboxylaat; epsilon-metofluthrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (zenuwstelsel)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (zenuwstelsel)

H373

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-725-00-7

isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-diënoaat; S-methopreen

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-726-00-2

pinoxaden (ISO);

8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropionaat

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

inademing:

ATE = 4,63 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

 

oraal:

ATE = 500 mg/kg lg

M = 1”

 

„607-727-00-8

tetramethrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoïndool-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-een-1-yl)cyclopropaancarboxylaat

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (zenuwstelsel) (inademing)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (zenuwstelsel) (inademing)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoïndool-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (zenuwstelsel) (inademing)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (zenuwstelsel) (inademing)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-729-00-9

mesosulfuron-methyl (ISO);

methyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidine-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methaansulfonamido)-p-toluaat;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-730-00-4

spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl-2,2-dimethylbutyraat

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10”

 

„607-731-00-X

natrium-methyl-[(4-aminofenyl)sulfonyl]carbamaat; natrium-methyl-(EZ)-sulfanilylcarbonimidaat; asulam-natrium

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-732-00-5

salicylzuur

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318”

 

 

 

„608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormethyl)fenyl]thio}[3-(2-methoxyfenyl)-1,3-thiazolidine-2-ylideen]acetonitril

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100”

 

„612-293-00-8

reactiemassa van 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071”

 

 

„613-326-00-9

2-methylisothiazool-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1”

 

„613-327-00-4

pyroxsulam (ISO);

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidine-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridine-3-sulfonamide

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-328-00-X

1-vinylimidazool

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

„616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-3-(broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazool-1-sulfonamide

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10”

 


Top