EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 251, 5 октомври 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 251

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
5 октомври 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1481 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на октил галат (Е 311) и додецил галат (E 312) ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1482 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на кофеин и теобромин ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1483 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1484 на Комисията от 4 октомври 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за двадесет и петата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1485 на Съвета от 28 септември 2018 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)

25

 

*

Решение (ЕС) 2018/1486 на Съвета от 28 септември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка със замяната на протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който се съдържа препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1487 на Съвета от 2 октомври 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2009/1013/ЕС за даване на разрешение на Република Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top