EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1480

Komission asetus (EU) 2018/1480, annettu 4 päivänä lokakuuta 2018, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja komission asetuksen (EU) 2017/776 oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6348

OJ L 251, 5.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1480/oj

5.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1480,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2018,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja komission asetuksen (EU) 2017/776 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3.1 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuihin kriteereihin.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi sekä tiettyjen muiden aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen päivittämiseksi tai poistamiseksi. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön, päivittää tai poistaa tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät.

(3)

Neuvoston direktiivi 67/548/ETY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (3) kumottiin 1 päivästä kesäkuuta 2015. Tämän tuloksena asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI oleva 3 osa muutettiin komission asetuksella (EU) 2016/1179 (4) taulukon 3.2 poistamiseksi. Muutos tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI muutettiin myös komission asetuksella (EU) 2017/776 (5) siten, että siitä poistettiin viittaukset taulukkoon 3.2, siinä muutettiin viittaukset taulukkoon 3.1 viittauksiksi taulukkoon 3 ja siitä poistettiin viittaukset kumottuihin direktiiveihin. Asetuksen (EU) 2017/776 2 artiklan 2 kohdan mukaan suurinta osaa muutoksista oli määrä soveltaa 1 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen ja muita muutoksia 1 päivästä joulukuuta 2018. Kyseisessä 2 artiklan 2 kohdassa jätettiin kuitenkin epähuomiossa mainitsematta kaksi muuta muutosta, joita olisi ollut tarkoitus soveltaa 1 päivästä kesäkuuta 2017, mukaan lukien erityisesti muutos, jossa muutetaan taulukon nimi taulukosta 3.1 taulukoksi 3. Asetuksen (EU) 2017/776 2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta olisi sen vuoksi oikaistava, jotta siihen voidaan sisällyttää viittaus näihin kahteen muutokseen. Vaikka tämä oikaisu vaikuttaa siten, että näitä kahta muutosta sovelletaan takautuvasti, se ei vaikuta valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien tai toimittajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

(4)

Asetuksella (EU) 2017/776 muutettiin myös asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI siten, että taulukkoon 3.1 lisättiin yhdenmukaistetut välittömän myrkyllisyyden estimaattien arvot (ATE-arvot) osana tiettyjen aineiden luokitukseen ja merkintöihin liittyviä tietoja seosten luokitusta varten. Nikotiinille asetettu ATE-arvo ilmaistiin milligrammoina kiloa (mg/kg) kohti. Sen selventämiseksi, miten nikotiinia sisältävät seokset olisi luokiteltava, suun ja ihon kautta tapahtuvan altistumisen ATE-arvo nikotiinille olisi ilmaistava muodossa ”mg/kg bw” (6). Samalla tavalla olisi ilmaistava kolmen muun aineen – kolekalsiferolin, 1,2-dihydroksibentseenin ja pinoksadeenin – ATE-arvo. Lisäksi taulukon 3.1 toiseksi viimeiseen sarakkeeseen olisi lisättävä alaviite, jossa selitetään, mitä lyhenne ”mg/kg bw” tarkoittaa.

(5)

Komission asetuksen (EU) 2018/669 (7) liitteessä esitetään käännökset asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa taulukossa 3.1 lueteltujen aineiden nimille. Tämän vuoksi kyseisen taulukon toisen sarakkeen otsikko, jossa tällä hetkellä viitataan ”kansainväliseen kemialliseen yksilöintiin”, olisi muutettava sen huomioon ottamiseksi, että ”kansainväliset kemialliset yksilöinnit” menettävät kansainvälisen luonteensa, kun aletaan soveltaa asetusta, joka sisältää käännökset liitteessä VI luetelluille yksilöinneille. Johdonmukaisuuden vuoksi muutoksen olisi tultava voimaan, kun liitteessä VI esitettyjen nimien käännös tulee voimaan. Uuden otsikon olisi vastattava asetuksen (EY) 1272/2008 18 artiklassa käytettyä terminologiaa.

(6)

Uusien tai ajan tasalle saatettujen yhdenmukaistettujen luokitusten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien tai tarkistettujen luokitusten mukaisiksi ja myydä nykyiset varastonsa. Kyseinen määräaika on myös tarpeen, jotta toimittajat voivat sopeutua muihin uusista tai ajan tasalle saatetuista yhdenmukaistetuista luokituksista johtuviin oikeudellisiin velvoitteisiin, kuten niihin, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (8) 22 artiklan f alakohdassa tai 23 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (9) 50 artiklassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (10) 44 artiklassa, ja jotta toimittajat voivat noudattaa näitä velvoitteita.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksissä sallitaan uusien säännösten soveltaminen jo aikaisemmin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja niiden mukaisesti toimittajien olisi voitava soveltaa uusia ja ajan tasalle saatettuja yhdenmukaistettuja luokituksia ja mukauttaa merkinnät ja pakkaukset vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuen ennen kyseisten uusien tai ajan tasalle saatettujen luokitusten soveltamiselle asetettua määräaikaa.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2017/776 oikaiseminen

Korvataan asetuksen (EU) 2017/776 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”Liitteessä olevaa 1 kohtaa, 2 kohtaa ja 3 kohdan a, b ja c alakohtaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2017.”

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteen 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

Liitteen 2 kohdan b, c, d ja e alakohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2020 alkaen.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan kolmannessa kohdassa säädetään, ennen 1 päivää toukokuuta 2020 aineet ja seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) 2016/1179, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 195, 20.7.2016, s. 11).

(5)  Komission asetus (EU) 2017/776, annettu 4 päivänä toukokuuta 2017, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 116, 5.5.2017, s. 1).

(6)  Ruumiinpaino

(7)  Komission asetus (EU) 2018/669, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan 1 osassa olevan 1.1.1.4 kohdan otsikko seuraavasti:

Kemiallinen nimi”.

2)

Muutetaan 3 osassa oleva taulukko 3.1 seuraavasti:

a)

Korvataan toisen sarakkeen otsikko seuraavasti: ”Kemiallinen nimi”.

b)

Korvataan toiseksi viimeisen sarakkeen otsikko seuraavasti: ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot (*)

(*)

ATE-arvot suun ja ihon kautta tapahtuvan altistumisen reiteille ilmaistaan muodossa mg/kg bw eli milligrammaa ruumiin painokiloa kohti.”

c)

Poistetaan indeksinumeroa 607-414-00–6 koskeva nimike.

d)

Korvataan indeksinumeroita 006-044-00–7, 015-101-00–5, 016-096-00–2, 017-011-00–1, 025-002-00–9, 603-180-00–4, 604-014-00–3, 604-016-00–4, 604-090-00–8, 605-003-00–6, 606-047-009, 607-096-00–9, 607-103-00–5, 607-113-00-X, 607-373-00–4, 613-167-00–5, 613-205-00–0 ja 614-001-00–4 koskevat kohdat seuraavilla kohdilla:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M- kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”006-044-00–7

isoproturoni (ISO);

3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (veri)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (veri)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”015–101–00–5

fosmetti (ISO);

S-[(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yyli)metyyli] O,O-dimetyyli fosforoditioaatti;

O,O-dimetyyliftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (hermosto)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (hermosto)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”016–096–00–2

tifensulfuroni-metyyli (ISO);

metyyli-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli)tiofeeni-2-karboksylaatti

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”017–011–00–1

natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä … %

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B”

”025–002–00–9

kaliumpermanganaatti

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410”

 

 

 

”603–180–00–4

kolekalsiferoli;

kolekalsiferoli;

D3-vitamiini

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

hengitysteitse:

ATE = 0,05 mg/L (pölyt tai sumut)

 

ihon kautta:

ATE = 50 mg/kg bw

 

suun kautta:

ATE = 35 mg/kg bw

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %”

 

”604–014–00–3

kloorikresoli;

4-kloori-m-kresoli;

4-kloori-3-metyylifenoli

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1”

 

”604–016–00–4

1,2-dihydroksibentseeni;

pyrokatekoli

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

suun kautta:

ATE = 300 mg/kg bw

 

ihon kautta:

ATE = 600 mg/kg bw”

 

”604–090–00–8

4-tert-butyylifenoli

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1”

 

”605–003–00–6

asetaldehydi;

etanaali

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319”

 

 

 

”606–047–00–9

2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

”607–096–00–9

maleiinianhydridi

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H302

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

”607–103–00–5

meripihkahappoanhydridi

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071”

 

 

”607–113–00-X

isobutyylimetakrylaatti

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

D”

”607–373–00–4

kvitsalofoppi-P-tefuryyli (ISO); (±) tetrahydrofurfuryyli-(R)-2-[4-(6-kloorikinoksalin-2-yylioksi)fenyylioksi]propionaatti

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”613–167–00–5

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B”

”613–205–00–0

propikonatsoli (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)- 1-{[2-(2,4-dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-dioksolan-2-yylimetyyli]}-1H-1,2,4-triatsoli

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”614–001–00–4

nikotiini (ISO);

3-[(2S)-1-metyylipyrrolidin-2-yyli]pyridiini

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

hengitysteitse:

ATE = 0,19 mg/L (pölyt tai sumut)

 

ihon kautta:

ATE = 70 mg/kg bw

 

suun kautta:

ATE = 5 mg/kg bw”

 

e)

lisätään seuraavat nimikkeet asianmukaisiin kohtiin siinä järjestyksessä kuin ne ovat taulukossa 3.1:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EC-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M- kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”604–094–00-X

isoeugenoli; [1]

(E)-2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)fenoli; [2]

(Z)-2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)fenoli [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %”

 

”607–724–00–1

2,3,5,6-tetrafluori-4-(metoksimetyyli)bentsyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(Z)-(prop-1-en-1-yyli)syklopropaanikarboksylaatti; epsilon-metoflutriini

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (hermosto)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (hermosto)

H373

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607–725–00–7

isopropyyli-(2E,4E,7S)-11-metoksi-3,7,11-trimetyylidodeka-2,4-dienoaatti; S-metopreeni

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”607–726–00–2

pinoksadeeni (ISO):

8-(2,6-dietyyli-4-metyylifenyyli)-7-okso-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyratsolo[1,2-d][1,4,5]oksadiatsepin-9-yyli 2,2-dimetyylipropanoaatti

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

hengitysteitse:

ATE = 4,63 mg/L (pölyt tai sumut)

 

suun kautta:

ATE = 500 mg/kg bw

M = 1”

 

”607–727–00–8

tetrametriini (ISO);

(1,3-diokso-1,3,4,5,6,7-heksahydro-2H-isoindol-2-yyli)metyyli 2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-en-1-yyli)syklopropaanikarboksylaatti

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (hermosto) (hengitysteitse)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (hermosto) (hengitys-teitse)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607–728–00–3

(1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (hermosto) (hengitysteitse)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (hermosto) (hengitys-teitse)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607–729–00–9

mesosulfuroni-metyyli (ISO);

metyyli 2-[(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yylikarbamoyyli)sulfamoyyli]-α-(metaanisulfoamido)-p-toluaatti

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607–730–00–4

spirodiklofeeni (ISO);

3-(2,4-dikloorifenyyli)-2-okso-1-oksaspiro[4,5]dek-3-en-4-yyli-2,2-dimetyylibutyraatti

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10”

 

”607–731–00-X

natriummetyyli[(4-aminofenyyli)sulfonyyli]karbamaatti; natriummetyyli(EZ)-sulfanilyylikarboimidaatti; asulaami-natrium

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”607–732–00–5

salisyylihappo

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318”

 

 

 

”608–068–00–9

flutianiili (ISO);

(2Z)-{[2-fluori-5-trifluorimetyyli)fenyyli]tio}[3-(2-metoksifenyyli)-1,3-tiatsolidin-2-ylideeni]asetonitriili

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100”

 

”612–293–00–8

reaktiomassa: 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-yyliamiini ja 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli}propoksi)but-2-yyliamiini

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071”

 

 

”613–326–00–9

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1”

 

”613–327–00–4

pyroksisulami (ISO);

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidin-2-yyli)-2-metoksi-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-sulfonamidi

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”613–328–00-X

1-vinyyli-imidatsoli

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

”616–224–00–2

amisulbromi(ISO);

3-(3-bromi-6-fluori-2-metyyli-indol-1-yylisulfonyyli)-N,N-dimetyyli-1H-1,2,4-triatsoli-1-sulfonamidi

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10”

 


Top