EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 295, 2 септември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 295

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
2 септември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 295/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 295/02

Дело C-651/18: Преюдициално запитване, отправено от Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Хърватия) с актове от 30 юли 2018 г. и 15 януари 2019 г. — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d.

2

2019/C 295/03

Дело C-800/18 P: Жалба, подадена на 19 декември 2018 г. от Хасковска търговско-промишлена палата срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 25 октомври 2018 г. по дело T-122/17 — Девин/EUIPO — Хасково

2

2019/C 295/04

Дело C-170/19 P: Жалба, подадена на 25 февруари 2019 г. от CheapFlights International Ltd срещу определението на Общия съд (втори състав), постановено на 11 декември 2018 г. по дело T-565/17 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Дело C-196/19 P: Жалба, подадена на 27 февруари 2019 г. от UC срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 14 декември 2018 г. по дело T-572/17, UC/Парламент

3

2019/C 295/06

Дело C-300/19: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Испания), постъпило на 12 април 2019 г. — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Дело C-359/19 P: Жалба, подадена на 5 май 2019 г. от Meblo Trade d.o.o. срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 5 март 2019 г. по дело T-263/18 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Дело C-393/19: Преюдициално запитване, отправено от Апелативен съд — Пловдив (България) на 21 май 2019 година — наказателно производство срещу OM

5

2019/C 295/09

Дело C-414/19: Преюдициално запитване от Amtsgericht Erding (Германия), постъпило на 28 май 2019 г. — E. M., M. S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Дело C-480/19: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 24 юни 2019 г. — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Дело C-484/19: Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 25 юни 2019 г. — Lexel/Skatteverke

7

2019/C 295/12

Дело C-486/19: Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 25 юни 2019 г. — A и B/Syyttäjä и Tulli

8

2019/C 295/13

Дело C-500/19: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 1 юли 2019 г. — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC и Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Дело C-514/19: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 8 юли 2019 г. — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Дело C-515/19: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 8 юли 2019 г. — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Дело C-537/19: Иск, предявен на 12 юли 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия

12

 

Общ съд

2019/C 295/17

Дело T-523/15: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Italmobiliare и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на опаковките за храни, предназначени за търговия на дребно — Решение за установяване на нарушение по член 101 ДФЕС — Отговорност за неправомерно поведение — Условия за предоставяне на имунитет по отношение на глоби — Насоки за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Стойност на продажбите — Горна граница на глобата — Продължителност на административното производство — Разумен срок — Платежоспособност)

13

2019/C 295/18

Дело T-530/15: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Huhtamäki и Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар за опаковките за храни, предназначени за търговия на дребно — Решение за установяване на нарушение по член 101 ДФЕС и по член 53 от Споразумението за ЕИП — Доказателство за участието в картела — Едно-единствено продължавано нарушение — Отговорност за неправомерно поведение — Насоки за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Пропорционалност — Равно третиране)

14

2019/C 295/19

Съединени дела T-624/15, T-694/15 и T-704/15: Решение на Общия съд от 18 юни 2019 г. — European Food и др./Комисия (Държавни помощи — Решение, постановено от арбитражен съд под егидата на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (CIRDI) — Изплащане на обезщетения за вреди и пропуснати ползи, присъдени на някои икономически оператори — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Компетентност на Комисията)

15

2019/C 295/20

Съединени дела T-245/16 и Т-286/17: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решението на орган на трета държава е било прието при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

16

2019/C 295/21

Дело T-573/16: Решение на Общия съд от 3 юли 2019 г. — PT/ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Организация на службите — Освобождаване от служба — Достъп до електронната поща и информационните системи — Досъдебна процедура — Допустимост — Правна сигурност — Право на изслушване — Презумпция за невиновност — Окончателен доклад на OLAF — Задължение за мотивиране — Отговорност — Имуществени вреди — Неимуществени вреди)

17

2019/C 295/22

Дело T-741/16: Решение на Общия съд от 28 юни 2019 г. — Changmao Biochemical Engineering/Комисия (Дъмпинг — Внос на аспартам с произход от Китай — Отказ да се предостави третиране при условията на пазарна икономика — Налагане на окончателно антидъмпингово мито — Член 2, параграф 7, букви б)и в), второ тире от Регламент (ЕС) 2016/1036 — Член 2, параграф 7, буква a) от Регламент 2016/1036 — Член 2, параграф 10 от Регламент 2016/1036 — Член 3, параграфи 2 и 6 от Регламент 2016/1036 — Член 6, параграф 7 от Регламент 2016/1036 — Несъответствие на счетоводни документи — Неспазване на международните счетоводни стандарти — Използване на данни от промишлеността на Съюза — Искане за корекция — Тежест на доказване — Право на защита — Принцип на добра администрация — Оправдани правни очаквания)

18

2019/C 295/23

Дело T-838/16: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — BP/FRA (Извъндоговорна отговорност — Достъп до документи — Частичен отказ на достъп — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Регламенти (ЕО) №№ 1049/2001 и 45/2001 — Защита на личните данни — Неимуществена вреда — Иимуществена вреда — Причинно-следствена връзка)

18

2019/C 295/24

Дело T-888/16: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — BP/FRA (Публична служба — Договорно наети служители — FRA — Срочен договор — Решение за неподновяване — Ново решение, прието след отмяна от Общия съд — Право на защита — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране — Отговорност)

19

2019/C 295/25

Дело T-185/17: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — PlasticsEurope/ECHA (REACH — Изготвяне на списък с идентифицирани вещества за възможно включване в приложение XIV от Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Включване на бисфенол А в този списък като токсично за репродукцията вещество — Членове 57 и 59 от Регламент № 1907/2006)

20

2019/C 295/26

Дело T-474/17: Решение на Общия съд от 26 юни 2019 г. — Португалия/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Португалия — Просрочени плащания — Превишаване на таваните — Член 11 от Регламент (ЕО) № 885/2006 — Двойна финансова корекция — Пропорционалност — Срокове за плащане)

21

2019/C 295/27

Дело T-578/17: Решение на Общия съд от 20 юни 2019 г. — a&o hostel and hotel Berlin/Комисия (Държавни помощи — Оперативни помощи — Туристическа спалня в Берлин — Използване на обществен недвижим имот без плащане на наем — Решение за обявяване на евентуална помощ за съвместима с вътрешния пазар — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Сериозни трудности)

21

2019/C 295/28

Дело T-598/17: Решение на Общия съд от 4 юли 2019 г. — Италия/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Италия — Закъснения и небрежност, за които са отговорни органи на държавата членка — Възлагане в тежест на държавата членка на финансовите последици от липсата на принудително събиране — Финансови корекции — Членове 31 и 32 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Член 12 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 — Разумен срок)

22

2019/C 295/29

Дело T-602/17: Решение на Общия съд от 3 юли 2019 г. — Испания/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Испания — Ключови проверки — Критерии за признаване на организации на производители — Одобряване на оперативни програми — Прехвърляне на инвестиции в рамките на една и съща оперативна програма — Оправдани правни очаквания)

23

2019/C 295/30

Дело T-617/17: Решение на Общия съд от 26 юни 2019 г. — Vialto Consulting/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Инструмент за предприсъединителна помощ — Трета държава — Национална обществена поръчка — Децентрализирано управление — Решение на национален орган — Разследвания на OLAF — Неимуществени вреди — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2185/96 — Принцип на добра администрация — Оправдани правни очаквания — Пропорционалност — Право на изслушване)

24

2019/C 295/31

Дело T-828/17: Решение на Общия съд от 18 юни 2019 г. — Quadri di Cardano/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Надбавка за експатриране — Член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми — Член 85, първа алинея от Правилника — Явна неправомерност на плащането)

24

2019/C 295/32

Дело T-64/18: Решение на Общия съд от 28 юни 2019 г. — Alfamicro/Комисия (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) — Решение, което е изпълнително основание — Събиране на вземане, произтичащо от договор за субсидиране — Член 299 ДФЕС — Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 — Член 135 от Регламент № 966/2012 — Автоматичното пренасяне на изводите от финансовия одит — Задължение за мотивиране)

25

2019/C 295/33

Дело T-135/18: Решение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Szegedi/Парламент (Институционално право — Правилник за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавки за пътуване — Разноски за парламентарни сътрудници — Събиране на неправомерно платени суми — Право на защита — Съобщаване на доказателствата — Задължение за мотивиране — Фактическа грешка — Пропорционалност)

26

2019/C 295/34

Дело T-253/18: Решение на Общия съд от 9 юли 2019 г. — VY/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Длъжност със средни управленски функции — Отхвърляне на кандидатура — Обявление за свободна длъжност — Процес на подбор — Задължение за мотивиране — Равенство между половете)

27

2019/C 295/35

Дело T-284/18: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Arbuzov/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решение на орган на трета държава е взето при зачитане на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

27

2019/C 295/36

Дело T-305/18: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Klyuyev/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решението на орган на трета държава е било прието при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

28

2019/C 295/37

Дело T-601/18: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Fi Network“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

29

2019/C 295/38

Дело T-103/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Flabeg Deutschland/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени с някои разпоредби на изменения германски закон относно възобновяемите източници на енергия — Отмяна от Съда на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

30

2019/C 295/39

Дело T-108/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Bundesverband Glasindustrie и др./Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени с някои разпоредби на изменения германски закон относно възобновяемите източници на енергия — Отмяна от Съда на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

31

2019/C 295/40

Дело T-109/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Saint-Gobain Isover G+H и др./Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставяни с определени разпоредби от германския закон за възобновяемите енергийни източници, с изменения — Отмяна на обжалвания от Съда акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

32

2019/C 295/41

Дело T-294/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — ArcelorMittal Hochfeld/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставяни с определени разпоредби от изменения германски закон за възобновяемите енергийни източници — Отмяна на обжалвания акт от Съда — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне по същество)

32

2019/C 295/42

Дело T-319/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Deutsche Edelstahlwerke/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени с някои разпоредби на изменения германски закон относно възобновяемите източници на енергия — Отмяна от Съда на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

33

2019/C 295/43

Дело T-576/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — VIK/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставяни с определени разпоредби от германския закон за  възобновяемите енергийни източници, с изменения — Отмяна на обжалван акт от Съда — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

34

2019/C 295/44

Дело T-605/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Wirtschaftsvereinigung Stahl и др./Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени с някои разпоредби на изменения германски закон относно възобновяемите източници на енергия — Отмяна от Съда на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

34

2019/C 295/45

Дело T-737/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Hydro Aluminium Rolled Products/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени с някои разпоредби на изменения германски закон относно възобновяемите източници на енергия — Отмяна от Съда на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

35

2019/C 295/46

Дело T-738/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Aurubis и др./Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставяни с определени разпоредби от изменения германски закон за възобновяемите енергийни източници — Отмяна на обжалвания акт от Съда — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

36

2019/C 295/47

Дело T-743/15: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — Vinnolit/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставяни с определени разпоредби от германския закон за възобновяемите енергийни източници, с изменения — Отмяна на обжалван акт от Съда — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

37

2019/C 295/48

Дело T-317/18: Определение на Общия съд от 17 юни 2019 г. — Fugro/Комисия (Жалба за отмяна — Програма за спътникова навигация „Галилео“ — Технически и оперативни спецификации — Липса на пряко засягане — Явна недопустимост)

37

2019/C 295/49

Дело T-1/19: Определение на Общия съд от 27 юни 2019 г. — CJ/Съд на Европейския съд (Институционално право — Публично достъпни документи в интернет, свързани с приключени дела пред Общия съд и пред Съда на публичната служба — Последващо искане за анонимност — Неизпълнение на искането от страна на Съда на Европейския съюз — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Произнасяне в хода на производството — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

38

2019/C 295/50

Дело T-411/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Lombardo/Парламент

39

2019/C 295/51

Дело T-412/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Contu/Парламент

40

2019/C 295/52

Дело T-413/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Dupuis/Парламент

40

2019/C 295/53

Дело T-414/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Frittelli/Парламент

41

2019/C 295/54

Дело T-415/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Laroni/Парламент

42

2019/C 295/55

Дело T-416/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Filippi/Парламент

43

2019/C 295/56

Дело T-417/19: Жалба, подадена на 28 юни 2019 г. — Viola/Парламент

43

2019/C 295/57

Дело T-418/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Mussa/Парламент

44

2019/C 295/58

Дело T-419/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Colajanni/Парламент

45

2019/C 295/59

Дело T-420/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Nobilia/Парламент

46

2019/C 295/60

Дело T-421/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Segre/Парламент

46

2019/C 295/61

Дело T-422/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — De Luca/Парламент

47

2019/C 295/62

Дело T-423/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Martelli/Парламент

48

2019/C 295/63

Дело T-424/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Sbarbati/Парламент

49

2019/C 295/64

Дело T-425/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Ventre/Парламент

49

2019/C 295/65

Дело T-426/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Musoni/Парламент

50

2019/C 295/66

Дело T-427/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Frantova/Парламент

51

2019/C 295/67

Дело T-428/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Rigo/Парламент

52

2019/C 295/68

Дело T-429/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Iacono/Парламент

52

2019/C 295/69

Дело T-430/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Bonsignore/Парламент

53

2019/C 295/70

Дело T-431/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Azzolini/Парламент

54

2019/C 295/71

Дело T-432/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Gawronski/Парламент

55

2019/C 295/72

Дело T-433/19: Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Speciale/Парламент

55

2019/C 295/73

Дело T-434/19: Жалба, подадена на 25 юни 2019 г. — Rosca/Комисия

56

2019/C 295/74

Дело T-435/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Caligaris/Парламент

57

2019/C 295/75

Дело T-436/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Aita/Парламент

58

2019/C 295/76

Дело T-437/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Melandri/Парламент

58

2019/C 295/77

Дело T-438/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Novelli/Парламент

59

2019/C 295/78

Дело T-439/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Mantovani/Парламент

60

2019/C 295/79

Дело T-440/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Mattina/Парламент

61

2019/C 295/80

Дело T-441/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — La Russa/Парламент

61

2019/C 295/81

Дело T-442/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Carollo/Парламент

62

2019/C 295/82

Дело T-443/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Arroni/Парламент

63

2019/C 295/83

Дело T-444/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Locatelli/Парламент

64

2019/C 295/84

Дело T-445/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Chiesa/Парламент

64

2019/C 295/85

Дело T-446/19: Жалба, подадена на 1 юли 2019 г. — Castellina/Парламент

65

2019/C 295/86

Дело T-448/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Costanzo/Парламент

66

2019/C 295/87

Дело T-449/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Dell’Alba/Парламент

67

2019/C 295/88

Дело T-450/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Gallenzi/Парламент

67

2019/C 295/89

Дело T-451/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Gemelli/Парламент

68

2019/C 295/90

Дело T-452/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Napoletano/Парламент

69

2019/C 295/91

Дело T-453/19: Жалба, подадена на 3 юли 2019 г. — Panusa/Парламент

70

2019/C 295/92

Дело T-454/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Musotto/Парламент

70

2019/C 295/93

Дело T-455/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Pettinari/Парламент

71

2019/C 295/94

Дело T-458/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Di Prima/Парламент

72

2019/C 295/95

Дело T-459/19: Жалба, подадена на 5 юли 2019 г. — Barbarella/Парламент

72

2019/C 295/96

Дело T-460/19: Жалба, подадена на 5 юли 2019 г. — Graziani/Парламент

73

2019/C 295/97

Дело T-461/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Rossetti/Парламент

74

2019/C 295/98

Дело T-462/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Porrazzini/Парламент

74

2019/C 295/99

Дело T-463/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Cervetti/Парламент

75

2019/C 295/100

Дело T-464/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Podestà/Парламент

76

2019/C 295/101

Дело T-465/19: Жалба, подадена на 5 юли 2019 г. — Florio/Парламент

76

2019/C 295/102

Дело T-466/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Société générale и др./ЕСП

77

2019/C 295/103

Дело T-467/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — BNP Paribas и др./ЕСП

78

2019/C 295/104

Дело T-468/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Confédération nationale du Crédit mutuel и др./ЕСП

79

2019/C 295/105

Дело T-469/19: Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. — Barzanti/Парламент

80

2019/C 295/106

Дело T-477/19: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. — Medici/Парламент

81

2019/C 295/107

Дело T-487/19: Жалба, подадена на 8 юли 2019 г. — CU/Комитет на регионите

81

2019/C 295/108

Дело T-488/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — Crédit agricole и др./ЕСП

82

2019/C 295/109

Дело T-489/19: Жалба, подадена на 4 юли 2019 г. — BPCE и др./ЕСП

83

2019/C 295/110

Дело T-507/19: Жалба, подадена на 15 юли 2019 г. — DH/Комисия

84

2019/C 295/111

Дело T-508/19: Жалба, подадена на 15 юли 2019 г. — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) и др./Комисия

85

2019/C 295/112

Дело T-509/19: Жалба, подадена на 16 юли 2019 г. — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Дело T-512/19: Жалба, подадена на 18 юли 2019 г. — Del Valle Ruiz и др./ЕСП

87

2019/C 295/114

Дело T-615/17: Определение на Общия съд от 21 юни 2019 г. — Ardigo и UO/Комисия

89


BG

 

Top