ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. rugsėjo 2d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 295/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 295/02

Byla C-651/18: 2018 m. liepos 30 d. ir 2019 m. sausio 15 d. Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Byla C-800/18 P: 2018 m. gruodžio 19 d. Haskovo Chamber of Commerce and Industry pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-122/17 Devin/EUIPO — Haskovo)

2

2019/C 295/04

Byla C-170/19 P: 2019 m. vasario 25 d. CheapFlights International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-565/17 CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Byla C-196/19 P: 2019 m. vasario 27 d. UC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-572/17 UC/Parlamentas

3

2019/C 295/06

Byla C-300/19: 2019 m. balandžio 12 d. Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Byla C-359/19 P: 2019 m. gegužės 5 d. Meblo Trade d.o.o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-263/18, Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Byla C-393/19: 2019 m. gegužės 21 d. Apelativen sad — Plovdiv (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš OM

5

2019/C 295/09

Byla C-414/19: 2019 m. gegužės 28 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. M., M. S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Byla C-480/19: 2019 m. birželio 24 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Byla C-484/19: 2019 m. birželio 25 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lexel

7

2019/C 295/12

Byla C-486/19: 2019 m. birželio 25 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syyttäjä ir Tulli

8

2019/C 295/13

Byla C-500/19: 2019 m. liepos 1 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC ir Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Byla C-514/19: 2019 m. liepos 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Byla C-515/19: 2019 m. liepos 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Byla C-537/19: 2019 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

12

 

Bendrasis Teismas

2019/C 295/17

Byla T-523/15: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italmobiliare ir kt./Komisija (Konkurencija — Karteliai — Mažmeninei prekybai maistu skirtų pakuočių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio — Pažeidimo inkriminavimas — Atleidimo nuo baudų suteikimo sąlygos — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — Pardavimų vertė — Viršutinė baudos riba — Administracinės procedūros trukmė — Protingas terminas — Pajėgumas mokėti)

13

2019/C 295/18

Byla T-530/15: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Huhtamäki ir Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Mažmeninių maisto produktų pakuočių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Dalyvavimo kartelyje įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Pažeidimo inkriminavimas — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

14

2019/C 295/19

Bylos T-624/15, T-694/15 ir T-704/15: 2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Food ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Arbitražo teismo, įsteigto kuruojant Tarptautiniam investicinių ginčų sprendimo centrui (ICSID), priimtas sprendimas — Žalos atlyginimo priteisimas tam tikriems ūkio subjektams — Sprendimas, kuriame pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Komisijos kompetencija)

15

2019/C 295/20

Sujungtos bylos T-245/16 ir T-286/17: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas — Ieškovo vardo ir pavardės palikimas sąraše — Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės valdžios institucijos sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą)

16

2019/C 295/21

Byla T-573/16: 2019 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT/EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Tarnybų organizavimas — Atleidimas nuo tarnybos — Prieiga prie elektroninio pašto ir prisijungimas prie informacinių priemonių — Ikiteisminė procedūra — Priimtinumas — Teisinis saugumas — Teisė būti išklausytam — Nekaltumo prezumpcija — Galutinė OLAF ataskaita — Pareiga motyvuoti — Atsakomybė — Turtinė žala — Neturtinė žala)

17

2019/C 295/22

Byla T-741/16: 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Changmao Biochemical Engineering//Komisija (Dempingas — Kinijos kilmės aspartamo importas — Atsisakymas laikyti rinkos ekonomika — Galutinio antidempingo muito nustatymas — Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies b punktas ir c punkto antra įtrauka — Reglamento 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a punktas — Reglamento 2016/1036 2 straipsnio 10 dalis — Reglamento 2016/1036 3 straipsnio 2 ir 6 dalys — Reglamento 2016/1036 6 straipsnio 7 dalis — Neatitiktis apskaitos dokumentams — Tarptautinių apskaitos standartų nepaisymas — Sąjungos pramonės duomenų panaudojimas — Prašymas atlikti koregavimą — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į gynybą — Gero administravimo principas — Teisėti lūkesčiai)

18

2019/C 295/23

Byla T-838/16: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BP/FRA (Deliktinė atsakomybė — Galimybė susipažinti su dokumentais — Dalinis atsisakymas leisti susipažinti — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Reglamentai (EB) Nr. 1049/2001 ir 45/2001 — Asmens duomenų apsauga — Neturtinė žala — Materialinė žala — Priežastinis ryšys)

18

2019/C 295/24

Byla T-888/16: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BP/FRA (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — FRA — Terminuota darbo sutartis — Sprendimas nepratęsti sutarties — Naujas sprendimas, priimtas po Bendrojo Teismo sprendimo dėl panaikinimo — Teisė į gynybą — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti — Atsakomybė)

19

2019/C 295/25

Byla T-185/17: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PlasticsEurope/ECHA (REACH — Sąrašo, kuriame esančios cheminės medžiagos galiausiai bus įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą, sudarymas — Bisfenolio A įtraukimas į šį sąrašą kaip toksiškos reprodukcijai medžiagos — Reglamento Nr. 1907/2006 57 ir 59 straipsniai)

20

2019/C 295/26

Byla T-474: 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Portugalija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Portugalijos patirtos išlaidos — Pavėluotas mokėjimas — Viršutinių ribų viršijimas — Reglamento (EB) Nr. 885/2006 11 straipsnis — Dviguba finansinė pataisa — Proporcingumas — Mokėjimo terminai)

21

2019/C 295/27

Byla T-578/17: 2019 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje a&o hostel and hotel Berlin/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba veiklai — Jaunimo nakvynės namai Berlyne — Naudojimasis viešuoju nekilnojamuoju turtu nemokant nuomos mokesčio — Sprendimas, kuriuo galima pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas — Rimti sunkumai)

21

2019/C 295/28

Byla T-598/17: 2019 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Italijos patirtos išlaidos — Valstybės narės įstaigoms priskirtinas vėlavimas ir aplaidumas — Finansinių padarinių dėl nesusigrąžintų sumų priskyrimas valstybei narei — Finansinės pataisos — Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 ir 32 straipsniai — Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 12 straipsnis — Protingas terminas)

22

2019/C 295/29

Byla T-602/17: 2019 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Ispanijos patirtos išlaidos — Pagrindiniai patikrinimai — Gamintojų organizacijų pripažinimo kriterijai — Veiksmų programų patvirtinimas — Investicijų perkėlimas toje pačioje veiksmų programoje — Teisėti lūkesčiai)

23

2019/C 295/30

Byla T-617/17: 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vialto Consulting/Komisija (Deliktinė atsakomybė — Pasirengimo narystei pagalbos priemonė — Trečioji valstybė — Nacionalinis viešasis pirkimas — Decentralizuotas valdymas — Nacionalinės valdžios institucijos sprendimas — OLAF tyrimai — Neturtinė žala — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Reglamento (EB) Nr. 2185/96 7 straipsnio 1 dalis — Gero administravimo principas — Teisėti lūkesčiai — Proporcingumas — Teisė būti išklausytam)

24

2019/C 295/31

Byla T-828/17: 2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Quadri di Cardano/Komisija (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Ekspatriacijos išmoka — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktas — Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio pirma pastraipa — Akivaizdus nepagrįsto mokėjimo pobūdis)

24

2019/C 295/32

Byla T-64/18: 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alfamicro/Komisija (Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa — Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007 — 2013 m.) — Privaloma tvarka vykdomas sprendimas — Iš dotacijos susitarimo kilusio skolinio reikalavimo išieškojimas — SESV 299 straipsnis — Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 — Reglamento Nr. 966/2012 135 straipsnis — Audito išvadų įgyvendinimas — Pareiga motyvuoti)

25

2019/C 295/33

Byla T-135/18: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Szegedi/Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimą reglamentuojančios taisyklės — Kelionės išlaidos — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas — Teisė į gynybą — Įrodymų pateikimas — Pareiga motyvuoti — Fakto klaida — Proporcingumas)

26

2019/C 295/34

Byla T-253/18: 2019 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VY/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Viduriniojo personalo pareigos — Kandidatūros atmetimas — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Atrankos procedūra — Pareiga motyvuoti — Moterų ir vyrų lygybė)

27

2019/C 295/35

Byla T-284/18: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

27

2019/C 295/36

Byla T-305/18: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

28

2019/C 295/37

Byla T-601/18: 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Fi Network paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

29

2019/C 295/38

Byla T-103/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Flabeg Deutschland/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

30

2019/C 295/39

Byla T-108/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bundesverband Glasindustrie ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

31

2019/C 295/40

Byla T-109/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Saint-Gobain Isover G+H ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

32

2019/C 295/41

Byla T-294/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ArcelorMittal Hochfeld/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

32

2019/C 295/42

Byla T-319/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Deutsche Edelstahlwerke/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

33

2019/C 295/43

Byla T-576/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje VIK/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

34

2019/C 295/44

Byla T-605/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wirtschaftsvereinigung Stahl ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

34

2019/C 295/45

Byla T-737/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

35

2019/C 295/46

Byla T-738/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Aurubis ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

36

2019/C 295/47

Byla T-743/15: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vinnolit/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis — Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

37

2019/C 295/48

Byla T-317/18: 2019 m. birželio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fugro/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Galileo palydovinės navigacijos programa — Techninės ir veikimo specifikacijos — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

37

2019/C 295/49

Byla T-1/19: 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CJ/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Institucinė teisė — Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo baigtose nagrinėti bylose viešai internete paskelbti dokumentai — Prašymas ex post užtikrinti anonimiškumą — Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atsisakymas tenkinti prašymą — Ieškinys dėl neveikimo — Pozicija vykstant procesui — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

38

2019/C 295/50

Byla T-411/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Lombardo/Parlamentas

39

2019/C 295/51

Byla T-412/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Contu/Parlamentas

40

2019/C 295/52

Byla T-413/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dupuis/Parlamentas

40

2019/C 295/53

Byla T-414/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Frittelli/Parlamentas

41

2019/C 295/54

Byla T-415/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Laroni/Parlamentas

42

2019/C 295/55

Byla T-416/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Filippi/Parlamentas

43

2019/C 295/56

Byla T-417/19: 2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Viola/Parlamentas

43

2019/C 295/57

Byla T-418/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Mussa/Parlamentas

44

2019/C 295/58

Byla T-419/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Colajanni/Parlamentas

45

2019/C 295/59

Byla T-420/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Nobilia/Parlamentas

46

2019/C 295/60

Byla T-421/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Segre/Parlamentas

46

2019/C 295/61

Byla T-422/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje De Luca/Parlamentas

47

2019/C 295/62

Byla T-423/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Martelli/Parlamentas

48

2019/C 295/63

Byla T-424/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Sbarbati/Parlamentas

49

2019/C 295/64

Byla T-425/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Ventre/Parlamentas

49

2019/C 295/65

Byla T-426/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Musoni/Parlamentas

50

2019/C 295/66

Byla T-427/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Frantova/Parlamentas

51

2019/C 295/67

Byla T-428/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Rigo/Parlamentas

52

2019/C 295/68

Byla T-429/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Iacono/Parlamentas

52

2019/C 295/69

Byla T-430/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Bonsignore/Parlamentas

53

2019/C 295/70

Byla T-431/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Azzolini/Parlamentas

54

2019/C 295/71

Byla T-432/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Gawronski/Parlamentas

55

2019/C 295/72

Byla T-433/19: 2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Speciale/Parlamentas

55

2019/C 295/73

Byla T-434/19: 2019 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Rosca/Komisija

56

2019/C 295/74

Byla T-435/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Caligaris/Parlamentas

57

2019/C 295/75

Byla T-436/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Aita/Parlamentas

58

2019/C 295/76

Byla T-437/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Melandri/Parlamentas

58

2019/C 295/77

Byla T-438/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Novelli/Parlamentas

59

2019/C 295/78

Byla T-439/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Mantovani/Parlamentas

60

2019/C 295/79

Byla T-440/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Mattina/Parlamentas

61

2019/C 295/80

Byla T-441/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje La Russa/Parlamentas

61

2019/C 295/81

Byla T-442/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Carollo/Parlamentas

62

2019/C 295/82

Byla T-443/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Arroni/Parlamentas

63

2019/C 295/83

Byla T-444/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Locatelli/Parlamentas

64

2019/C 295/84

Byla T-445/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Chiesa/Parlamentas

64

2019/C 295/85

Byla T-446/19: 2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Castellina/Parlamentas

65

2019/C 295/86

Byla T-448/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Costanzo/Parlamentas

66

2019/C 295/87

Byla T-449/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Dell’Alba/Parlamentas

67

2019/C 295/88

Byla T-450/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Gallenzi/Parlamentas

67

2019/C 295/89

Byla T-451/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Gemelli/Parlamentas

68

2019/C 295/90

Byla T-452/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Napoletano/Parlamentas

69

2019/C 295/91

Byla T-453/19: 2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Panusa/Parlamentas

70

2019/C 295/92

Byla T-454/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Musotto/Parlamentas

70

2019/C 295/93

Byla T-455/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pettinari/Parlamentas

71

2019/C 295/94

Byla T-458/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Di Prima/Parlamentas

72

2019/C 295/95

Byla T-459/19: 2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Barbarella/Parlamentas

72

2019/C 295/96

Byla T-460/19: 2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Graziani/Parlamentas

73

2019/C 295/97

Byla T-461/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Rossetti/Parlamentas

74

2019/C 295/98

Byla T-462/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Porrazzini/Parlamentas

74

2019/C 295/99

Byla T-463/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Cervetti/Parlamentas

75

2019/C 295/100

Byla T-464/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Podestà/Parlamentas

76

2019/C 295/101

Byla T-465/19: 2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Florio/Parlamentas

76

2019/C 295/102

Byla T-466/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Société générale ir kt./BPV

77

2019/C 295/103

Byla T-467/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje BNP Paribas ir kt./BPV

78

2019/C 295/104

Byla T-468/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Confédération nationale du Crédit mutuel ir kt./BPV

79

2019/C 295/105

Byla T-469/19: 2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Barzanti/Parlamentas

80

2019/C 295/106

Byla T-477/19: 2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Medici/Parlamentas

81

2019/C 295/107

Byla T-487/19: 2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje CU/Regionų komitetas

81

2019/C 295/108

Byla T-488/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit agricole ir kt./BPV

82

2019/C 295/109

Byla T-489/19: 2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje BPCE ir kt./BPV

83

2019/C 295/110

Byla T-507/19: 2019 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje DH/Komisija

84

2019/C 295/111

Byla T-508/19: 2019 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) ir kt./Komisija

85

2019/C 295/112

Byla T-509/19: 2019 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Byla T-512/19: 2019 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Antonio Del Valle Ruiz ir kt./BPV

87

2019/C 295/114

Byla T-615/17: 2019 m. birželio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ardigo ir UO/Komisija

89


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2019/C 295/01)

Paskutinis leidinys

OL C 288, 2019 8 26

Skelbti leidiniai

OL C 280, 2019 8 19

OL C 270, 2019 8 12

OL C 263, 2019 8 5

OL C 255, 2019 7 29

OL C 246, 2019 7 22

OL C 238, 2019 7 15

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/2


2018 m. liepos 30 d. ir 2019 m. sausio 15 d. Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

(Byla C-651/18)

(2019/C 295/02)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: QB, RA

Atsakovė: Jadransko osiguranje d.d

2019 m. liepos 11 d. nutartimi Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) nutarė, kad 2018 m. liepos 30 d. ir 2019 m. sausio 15 d.Općinski građanski sud u Zagrebu (Zagrebo civilinis municipalinis teismas) sprendimais pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/2


2018 m. gruodžio 19 d. Haskovo Chamber of Commerce and Industry pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-122/17 Devin/EUIPO — Haskovo)

(Byla C-800/18 P)

(2019/C 295/03)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Haskovo Chamber of Commerce and Industry, atstovaujama advokati I. Pakidanska ir D. Dimitrova

Kitos proceso šalys: Devin AD, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2019 m. liepos 11 d. nutartimi Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir nurodė Haskovo Chamber of Commerce and Industry padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/3


2019 m. vasario 25 d. CheapFlights International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-565/17 CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

(Byla C-170/19 P)

(2019/C 295/04)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: CheapFlights International Ltd, atstovaujama Rechtsanwälte A. von Mühlendahl ir H. Hartwig

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2019 m. liepos 10 d. nutartimi Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/3


2019 m. vasario 27 d. UC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-572/17 UC/Parlamentas

(Byla C-196/19 P)

(2019/C 295/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: UC, atstovaujamas advokatės A. Tymen

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

2019 m. liepos 23 d. nutartimi Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/4


2019 m. balandžio 12 d. Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Byla C-300/19)

(2019/C 295/06)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UQ

Atsakovė: Marclean Technologies, S.L.U.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar [1998 m. liepos 20 d.] Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (1) 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai turi būti aiškinami taip, kad referencinis laikotarpis, kurį sudaro 30 arba 90 dienų, nustatytų kaip sąlyga siekiant pripažinti, kad vykdomas kolektyvinis atleidimas iš darbo, visada turi būti skaičiuojamas iki nagrinėjamo pavienio asmens atleidimo iš darbo dienos?

2.

Ar Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai gali būti aiškinami taip, kad referencinis laikotarpis, kurį sudaro 30 arba 90 dienų, nustatytų kaip sąlyga siekiant pripažinti, kad vykdomas kolektyvinis atleidimas iš darbo, gali būti skaičiuojamas praėjus nagrinėjamo pavienio asmens atleidimo iš darbo dienai, nesant būtinybės, jog būtų pripažinta, kad vėliau darbo sutartys nutrauktos piktnaudžiaujant?

3.

Ar referenciniai laikotarpiai, nurodyti Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, turi būti aiškinami taip, kad galima atsižvelgti į per 30 arba 90 dienų buvusius atleidimo iš darbo arba darbo sutarties nutraukimo atvejus, kai nagrinėjamas atleidimas iš darbo atliktas per šiuos laikotarpius?


(1)  OL L 225, 1998, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 327.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/4


2019 m. gegužės 5 d. Meblo Trade d.o.o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-263/18, Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

(Byla C-359/19 P)

(2019/C 295/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Meblo Trade d.o.o., atstovaujama advokatės A. Ivanova

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

2019 m. liepos 10 d. nutartimi Teisingumo Teismas (kolegija, sprendžianti dėl prašymų priimti apeliacinį skundą) nutarė, kad apeliacinis skundas nepriimamas nagrinėti ir kad Meblo Trade d.o.o. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/5


2019 m. gegužės 21 d. Apelativen sad — Plovdiv (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš OM

(Byla C-393/19)

(2019/C 295/08)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Apelativen sad — Plovdiv

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

OM

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad tokia nacionalinės teisės nuostata kaip Bulgarijos Respublikos Nakazatelen kodeks (Baudžiamasis kodeksas, toliau — NK) 242 straipsnio 8 dalis, yra nepriimtina dėl to, kad ja pažeidžiama bendrųjų interesų ir teisės į nuosavybę pusiausvyra, nes pagal šią nuostatą valstybės naudai konfiskuojama transporto priemonė, naudota kontrabandai stambiu mastu vykdyti, priklausanti trečiajam asmeniui, kuris nei žinojo, nei turėjo ar galėjo žinoti, kad jo darbuotojas daro nusikalstamą veiką?

2.

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis aiškintinas taip, kad tokia nacionalinės teisės nuostata kaip NK 242 straipsnio 8 dalis, yra nepriimtina, nes pagal ją galima konfiskuoti transporto priemonę, kuri priklauso asmeniui, nepadariusiam nusikalstamos veikos, tačiau šis asmuo kaip savininkas negali tiesiogiai kreiptis į teismą, kad išsakytų savo poziciją?


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/6


2019 m. gegužės 28 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Byla C-414/19)

(2019/C 295/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Erding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: E. M., M. S.

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar tuo atveju, kai skrydžio maršrutą sudaro keli segmentai, nustatant atstumą pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 (1) 7 straipsnio 1 dalį turi būti atsižvelgiama ir į privežamuosius skrydžius, kuriems sutrikdymas jungiamajame skrydyje neturėjo jokios įtakos?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/6


2019 m. birželio 24 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Byla C-480/19)

(2019/C 295/10)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: E

Kitas suinteresuotasis asmuo: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 63 ir 65 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos negalimas toks nacionalinės teisės aiškinimas, kuriuo vadovaujantis Suomijoje gyvenančio fizinio asmens pajamos, gaunamos iš kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruoto, pagal įstatus įsteigto kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto, kaip tai suprantama pagal Investicinių fondų direktyvą 2009/65/EB (1) (KIPVPS fondas įsteigtas kaip investicinė bendrovė), apmokestinant pajamų mokesčiu neprilyginamos pajamoms, kurios gaunamos iš pagal sutarčių teisę įsteigto Suomijos investicinio fondo (KIPVPS fondas įsteigtas pagal sutarčių teisę), kaip tai suprantama pagal tą pačią direktyvą, dėl to, kad kitoje valstybėje narėje esančio KIPVPS teisinė forma neatitinka nacionalinio investicinio fondo teisinės struktūros?


(1)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009, p. 32).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/7


2019 m. birželio 25 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lexel

(Byla C-484/19)

(2019/C 295/11)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lexel AB

Atsakovas: Skatteverket

Prejudicinis klausimas

Ar atsisakymas leisti Švedijos bendrovei atskaityti palūkanas, kurias ji sumokėjo tai pačiai asocijuotųjų įmonių grupei priklausančiai bendrovei rezidentei, kurios buveinė yra kitoje valstybėje narėje, yra suderinamas su SESV 49 straipsniu remiantis tuo, kad pagrindinė skolos susidarymo priežastis yra tai, jog asocijuotųjų įmonių grupė dėl to gali gauti didelę mokesčio lengvatą, kai kitu atveju tokia mokesčio lengvata nebūtų buvusi laikoma galima, jeigu abi bendrovės būtų buvusios Švedijos bendrovės, nes tuomet joms būtų buvę taikomos pervedimų grupės viduje nuostatos?


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/8


2019 m. birželio 25 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syyttäjä ir Tulli

(Byla C-486/19)

(2019/C 295/12)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: A, B

Kitos apeliacinio proceso šalys: Syyttäjä ir Tulli

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Sąjungos teisė aiškintina taip, kad pagal ją apmokestinamosios įmonės vardu veikiančiam fiziniam asmeniui, kuris neįvykdė su gaminiams valgomųjų ledų pagrindu taikomais akcizais susijusių prievolių, draudžiama skirti baudžiamąją sankciją už šių prievolių nevykdymą, jei kitų įmonių veiklos, susijusios su panašiais gaminiais, atleidimas nuo mokesčio būtų laikomas valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: Ar nacionalinė mokesčių sistema, kurioje gaminiai valgomųjų ledų pagrindu apmokestinami akcizais, kaip antai sistema, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu, tenkina atrankinio pobūdžio sąlygą, kuri yra vienas iš sąvokos „valstybės pagalba“, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, elementų?


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/8


2019 m. liepos 1 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC ir Google Austria GmbH

(Byla C-500/19)

(2019/C 295/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Kitos kasacinio proceso šalys: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2000/31/EB (1) 14 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad internetinės vaizdo įrašų platformos operatorius, kaip prieglobos paslaugų teikėjas, be internetinių saugyklų kitų asmenų turiniui saugoti, papildomai naudotojui siūlydamas ar atlikdamas toliau nurodytus veiksmus, atlieka aktyvų vaidmenį, dėl kurio nustoja būti taikomas atsakomybės apribojimas:

vaizdo įrašų siūlymas pagal temas;

paieškos pagal pavadinimo ar turinio elementus palengvinimas lankytojams pateikiant elektroninį turinį, kai naudotojas gali nurodyti pavadinimo ar turinio elementus;

internetiniai patarimai, kaip naudotis paslauga („Pagalba“);

naudotojui sutikus, naudotojo įkeltų vaizdo įrašų susiejimas su reklama (tiesa, ne platformos operatoriaus savireklama) pagal naudotojo pasirinktą tikslinę grupę?

2.

Ar nacionalinė teisinė padėtis, kai prieglobos paslaugos teikėjo (tarpininko) pareiga nutraukti neteisėtus veiksmus, susijusius su aktyviu vaidmeniu padedant naudotojams daryti teisės pažeidimus, taikoma tik tuo atveju, jei padėjėjas sąmoningai prisidėjo prie naudotojo daromo teisės pažeidimo, yra suderinama su Direktyvos 2004/48/EB (2) 11 straipsnio pirmu sakiniu, ar šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad valstybės narės neturi teisės teisių turėtojo reikalavimų, kad padėjėjas nutrauktų neteisėtus veiksmus, susieti su sąmoningos pagalbos naudotojui darant teisės pažeidimą sąlyga?

3.

Ar Direktyvos 2000/31/EB 12-14 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios tarpininkų atsakomybę, yra vertintinos kaip horizontalūs atsakomybės apribojimai, kuriais kiekvienas neutralų vaidmenį atliekantis tarpininkas gali pasinaudoti taip pat tada, kai jo veikla autorių teisių atžvilgiu kvalifikuotina kaip jo paties atliktas viešas paskelbimas?

4.

Ar Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 3 dalį (taip pat ir 12 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį), Direktyvos 2001/29/EB 8 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio trečią sakinį reikia aiškinti taip, kad neutralų vaidmenį atliekančio prieglobos paslaugų teikėjo (tarpininko) atsakomybė pagal Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalį ribojama ir jam pareikšto reikalavimo nutraukti neteisėtus veiksmus atveju, todėl teismo nurodymas tokiam tarpininkui nutraukti neteisėtus veiksmus yra leistinas tik tada, kai tarpininkas turi faktinių žinių apie neteisėtą veiklą ar informaciją, ar toks teismo nurodymas nutraukti neteisėtus veiksmus yra leistinas jau tada, kai prieglobos paslaugų teikėjas po konkretaus įspėjimo nedelsdamas nepašalina arba neužblokuoja turinio, kuris įspėjime nurodomas kaip pažeidžiantis autorių teises, o teisės pažeidimas yra patvirtinamas teismo proceso metu?


(1)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/10


2019 m. liepos 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Byla C-514/19)

(2019/C 295/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Union des industries de la protection des plantes

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Įstojusios į bylą šalys: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Prejudiciniai klausimai

1.

Jeigu apie nacionalinę priemonę, kuria siekiama apriboti veikliųjų medžiagų naudojimą, oficialiai pranešta Komisijai remiantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Direktyvos 2015/1535/ES (1) 5 straipsniu, tačiau pateikiant informaciją, kuria remdamasi valstybė narė daro prielaidą, kad veiklioji medžiaga gali kelti rimtą pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai ir kad pagal galiojančius teisės aktus šio pavojaus sėkmingai išvengti galima tik valstybės narės taikomomis priemonėmis, pakankamai aiškiai pateikiant informaciją, kad Komisija negalėtų suklysti pranešimo pagrindą siedama su 2009 m. spalio 21 d. Reglamentu Nr.1107/2009 (2), ar Europos Komisija šį pranešimą turi vertinti taip, kad jis pateiktas pagal šio reglamento 69 ir 71 straipsniuose nurodytą procedūrą, ir prireikus imtis papildomų pasirengimo nagrinėti bylą priemonių arba priemonių, kurios atitiktų ir šio teisės akto reikalavimus, ir šios valstybės narės išreikštą susirūpinimą?

2.

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2018 m. gegužės 29 d. įgyvendinimo reglamentai Nr. 2018/783 (3), 2018/784 (4) ir 2018/785 (5), kuriais nuo 2018 m. gruodžio 19 d. draudžiama naudoti tiametoksamą, klotianidiną ir imidaklopridą, išskyrus jų naudojimą nuolatiniame šiltnamyje viso jų gyvenimo ciklo laikotarpiu auginamiems augalams apdoroti, turi būti vertinami kaip priemonės, kurių imtasi reaguojant į 2017 m. vasario 2 d. Prancūzijos pateiktą prašymą apskritai uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra neonikotinoidų grupės veiklioji medžiaga ar veikliųjų medžiagų, ir šiais produktais apdorotas sėklas?

3.

Jeigu į pastarąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokių veiksmų gali imtis valstybė narė, kuri, remdamasi Reglamento Nr. 1107/2009 69 straipsniu, Komisijos paprašė imtis priemonių, kuriomis būtų ribojamas arba draudžiamas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra neonikotinoidų grupės veiklioji medžiaga ar veikliųjų medžiagų, ir šiais produktais apdorotų sėklų naudojimas, jeigu Komisija tik iš dalies patenkina jos prašymą apribodama ne visų, o tik trijų neonikotinoidų grupės veikliųjų medžiagų naudojimą?


(1)  2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015, p. 1).

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1).

(3)  2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/783, kuriuo dėl veikliosios medžiagos imidakloprido patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018, p. 31).

(4)  2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/784, kuriuo dėl veikliosios medžiagos klotianidino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018, p. 35).

(5)  2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/785, kuriuo dėl veikliosios medžiagos tiametoksamo patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018, p. 40).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/11


2019 m. liepos 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Byla C-515/19)

(2019/C 295/15)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eutelsat SA

Atsakovės: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Kitos proceso šalys: Viasat Inc ir Viasat UK Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.

Pagal kokius teisinius kriterijus galima nustatyti judriąją antžeminę stotį, kaip ji suprantama pagal 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB (1)? Ar šis sprendimas turi būti suprantamas taip, kad juo reikalaujama, jog judrioji antžeminė stotis, kuri palaiko ryšį su papildomu antžeminiu komponentu, galėtų be atskiros įrangos palaikyti ryšį ir su palydovu? Jei būtų atsakyta teigiamai, kaip turi būti vertinama vientisa įranga?

2.

Ar to paties sprendimo 2 straipsnio 2 dalies nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad judriojo palydovinio ryšio sistema pirmiausia turi būti grindžiama palydovo komponentais, ar vadovaujantis šiomis nuostatomis galima konstatuoti, kad palydovo ir antžeminiai komponentai nedaro atitinkamo svarbaus poveikio, įskaitant konfigūraciją, kai palydovo komponentas naudingas tik tuomet, kai negali būti užtikrintas ryšys su antžeminiais komponentais? Ar papildomi antžeminiai komponentai gali būti įtaisyti taip, kad aprėptų visą Europos Sąjungos teritoriją, nes kosminės stotys neleidžia užtikrinti reikiamos kokybės ryšio nė viename taške, kaip tai suprantama pagal to paties straipsnio 2 dalies b punktą?

3.

Ar valstybių narių kompetentingos institucijos turi atsisakyti suteikti leidimus naudoti papildomus antžeminius komponentus, jeigu paaiškėtų, kad pagal šio sprendimo II antraštinę dalį atrinktas operatorius neįvykdė 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų įsipareigojimų iki 4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyto galutinio termino aprėpti teritoriją? Ar, jeigu atsakymas būtų neigiamas, jos gali atsisakyti suteikti tokius leidimus?


(1)  2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo (OL L 172, 2008, p. 15).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/12


2019 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

(Byla C-537/19)

(2019/C 295/16)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Austrijos Respublika pažeidė savo įsipareigojimus pagal Direktyvos 2004/18/EB (1) 2, 28 straipsnius ir 35 straipsnio 2 dalį, kai ji be viešojo konkurso ir be pranešimo apie viešąjį pirkimą Stadt Wien-Wiener Wohnen tiesiogiai paskyrė 2012 m. vasario 25 d. sutartį dėl biurų pastato, esančio Guglstrasse 2-4, Vienoje;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad Stadt Wien kaip perkančioji organizacija 2012 m. su privačiu ūkio subjektu sudarė ilgalaikę biurų pastato nuomos sutartį dar iki minėto pastato statybos pabaigos. Tokiu būdu minėtas ūkio subjektas pastato statybų planavimui padarė lemiamą poveikį, kuris gerokai viršijo įprastus nuomininko reikalavimus naujam pastatui.

Pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją, susijusią su perkančiųjų organizacijų pastatų, kurie dar nėra pasatyti, nuoma, toks sandoris yra viešoji darbų sutartis. Kadangi nebuvo paskelbtas viešasis konkursas, sutarties sudarymas pažeidžia Direktyvos 2004/18/EB 2, 28 straipsnius ir 35 straipsnio 2 dalį. Be to, šis pažeidimas trunka tiek, kiek tęsiasi nuomos sutartis, kuri negali būtų teisėtai nutraukta iki 2040 m.


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t.,, p. 132).


Bendrasis Teismas

2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/13


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italmobiliare ir kt./Komisija

(Byla T-523/15) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Mažmeninei prekybai maistu skirtų pakuočių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio - Pažeidimo inkriminavimas - Atleidimo nuo baudų suteikimo sąlygos - 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės - Pardavimų vertė - Viršutinė baudos riba - Administracinės procedūros trukmė - Protingas terminas - Pajėgumas mokėti)

(2019/C 295/17)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Italmobiliare SpA (Milanas, Italija) ir 6 kitos ieškovės, kurių vardai ir pavardės nurodyti sprendimo priede, iš pradžių atstovaujamos advokatų M. Siragusa, F. Moretti ir A. Bardanzellu, vėliau advokatų M. Siragusa ir F. Moretti

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Rossi, A. Biolan, F. Jimeno Fernández ir T. Vecchi

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2015 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimą C(2015)) 4336 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39563 — Mažmeninei prekybai maistu skirtos pakuotės) ir, subsidiariai, sumažinti ieškovėms skirtas baudas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Italmobiliare SpA ir kitų ieškovių, kurių vardai ir pavardės nurodyti priede, bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 354, 2015 10 26.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/14


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Huhtamäki ir Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija

(Byla T-530/15) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Mažmeninių maisto produktų pakuočių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Dalyvavimo kartelyje įrodymas - Vienas ir tęstinis pažeidimas - Pažeidimo inkriminavimas - 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės - Proporcingumas - Vienodas požiūris)

(2019/C 295/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Huhtamaki Oyj (Espas, Suomija) ir Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsbergas, Vokietija), atstovaujamos advokatų H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg ir L. Stammwitz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, F. Jimeno Fernández et L. Wildpanner

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2015 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimą C(2015)) 4336 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39563 — Mažmeninei prekybai maistu skirtos pakuotės) ir, subsidiairiai, sumažinti ieškovėms skirtas baudas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Huhtamäki Oyj ir Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 406, 2015 12 7.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/15


2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Food ir kt./Komisija

(Bylos T-624/15, T-694/15 ir T-704/15) (1)

(Valstybės pagalba - Arbitražo teismo, įsteigto kuruojant Tarptautiniam investicinių ginčų sprendimo centrui (ICSID), priimtas sprendimas - Žalos atlyginimo priteisimas tam tikriems ūkio subjektams - Sprendimas, kuriame pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti - Komisijos kompetencija)

(2019/C 295/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės byloje T-624/15: European Food SA (Dregeneštis, Rumunija), Starmill SRL (Dregeneštis), Multipack SRL (Dregeneštis) ir Scandic Distilleries SA (Oradia, Rumunija), atstovaujamos advokatų K. Struckmann, G. Forwood ir A. Kadri

Ieškovas byloje T-694/15: Ioan Micula (Oradia, Rumunija), atstovaujamas advokatų K. Struckmann, G. Forwood ir A. Kadri

Ieškovai byloje T-704/15: Viorel Micula (Oradia), European Drinks SA (Štėjus, Rumunija), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumunija), Transilvania General Import-Export SRL (Oradia) ir West Leasing International SRL (Păntășești, Rumunija), atstovaujami iš pradžių advokatų J. Derenne, D. Vallindas, baristerio A. Dashwood ir solisitoriaus V. Korom, vėliau — J. Derenne, D. Vallindas ir A. Dashwood

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P.-J. Loewenthal ir T. Maxian Rusche

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta ir A. Rubio González, ir Vengrija, iš pradžių atstovaujama M. Fehér, G. Koós ir M. Bóra, vėliau — M. Fehér ir G. Koós

Dalykas

Trys pagal SESV 263 straipsnį pateikti prašymai panaikinti 2015 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/1470 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią įgyvendino Rumunija — 2013 m. gruodžio 11 d. arbitražo teismo sprendimas Micula prieš Rumuniją (OL L 232, 2015, p. 43).

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-624/15, T-694/15 ir T-704/15, kad būtų bendrai priimamas sprendimas.

2.

Panaikinti 2015 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/1470 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią įgyvendino Rumunija — 2013 m. gruodžio 11 d. arbitražo teismo sprendimas Micula prieš Rumuniją.

3.

Europos Komisija padengia savo, taip pat European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan ir Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL ir West Leasing International SRL patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Ispanijos Karalystė ir Vengrija padengia savo išlaidas.


(1)  OL C 16, 2016 1 18.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/16


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba

(Sujungtos bylos T-245/16 ir T-286/17) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas - Ieškovo vardo ir pavardės palikimas sąraše - Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės valdžios institucijos sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą)

(2019/C 295/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley, baristerių E. Dean ir J. Marjason-Stamp

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama P. Mahnič ir J.-P. Hix

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76), ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1), ir, antra, 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 34), ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 1), kiek jais ieškovo vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikytinos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, taip pat 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, kiek jais Oleksandr Viktorovych Yanukovych vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikytinos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir O. V. Yanukovych bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2016 7 4.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/17


2019 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT/EIB

(Byla T-573/16) (1)

(Viešoji tarnyba - EIB personalas - Tarnybų organizavimas - Atleidimas nuo tarnybos - Prieiga prie elektroninio pašto ir prisijungimas prie informacinių priemonių - Ikiteisminė procedūra - Priimtinumas - Teisinis saugumas - Teisė būti išklausytam - Nekaltumo prezumpcija - Galutinė OLAF ataskaita - Pareiga motyvuoti - Atsakomybė - Turtinė žala - Neturtinė žala)

(2019/C 295/21)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovas: PT, advokatės E. Nordh

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams ir G. Faedo, vėliau G. Faedo ir M. Loizou, padedamų advokatų M. Johansson, B. Wägenbaur ir baristerio J. Currall

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 50a straipsnį pateiktas prašymas, kuriuo siekiama, pirma, kad būtų panaikinti 2015 m. balandžio 13 d., gegužės 12 d., birželio 16 d. ir spalio 20 d., 2016 m. birželio 6 d. ir 2017 m. vasario 7 d. EIB sprendimai dėl ieškovo atleidimo nuo tarnybos, 2015 m. birželio 18 d. EIB sprendimas sustabdyti ieškovo prieigą prie EIB elektroninio pašto ir prisijungimą prie informacinių priemonių ir EIB sprendimai jam nesiųsti darbo užmokesčio lapelių ir išbraukti jo vardą iš EIB vidaus interneto svetainėje paskelbtos organizacinės struktūros, ir, antra, kad būtų atlyginta tariamai ieškovo patirta žala.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos investicijų banko (EIB) 2015 m. balandžio 13 d., gegužės 12 d., birželio 16 d., spalio 20 d.2016 m. birželio 6 d. ir 2017 m. vasario 7 d. sprendimus nušalinti PT nuo tarnybos ir 2015 m. birželio 18 d. EIB sprendimą sustabdyti jo prieigą prie EIB elektroninio pašto ir prisijungimą prie informacinių priemonių.

2.

Nurodyti EIB sumokėti PT 25 000 EUR už patirtą neturtinę žalą ir palūkanas, skaičiuojamas nuo šio teismo sprendimo paskelbimo dienos, taikant Europos Centrinio Banko (ECB) pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų normą, padidintą 3,5 punkto.

3.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17 (byla iš pradžių užregistruota Europos Sąjungos Tarnautojų Teisme numeriu F-150/15 ir 2016 m. rugsėjo 1 d. perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/18


2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Changmao Biochemical Engineering//Komisija

(Byla T-741/16) (1)

(Dempingas - Kinijos kilmės aspartamo importas - Atsisakymas laikyti rinkos ekonomika - Galutinio antidempingo muito nustatymas - Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies b punktas ir c punkto antra įtrauka - Reglamento 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a punktas - Reglamento 2016/1036 2 straipsnio 10 dalis - Reglamento 2016/1036 3 straipsnio 2 ir 6 dalys - Reglamento 2016/1036 6 straipsnio 7 dalis - Neatitiktis apskaitos dokumentams - Tarptautinių apskaitos standartų nepaisymas - Sąjungos pramonės duomenų panaudojimas - Prašymas atlikti koregavimą - Įrodinėjimo pareiga - Teisė į gynybą - Gero administravimo principas - Teisėti lūkesčiai)

(2019/C 295/22)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kinija), atstovaujama advokatų R. Antonini, E. Monard ir B. Maniatis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J.–F. Brakeland, T. Maxian Rusche ir N. Kuplewatzky

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Hyet Sweet (Gravlinas, Prancūzija), atstovaujama advokatų T. Müller-Ibold, F.–C. Laprévote ir S. Branca

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1247, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aspartamui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 204, 2016, p. 92).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 462, 2016 12 12.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/18


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BP/FRA

(Byla T-838/16) (1)

(Deliktinė atsakomybė - Galimybė susipažinti su dokumentais - Dalinis atsisakymas leisti susipažinti - Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas - Reglamentai (EB) Nr. 1049/2001 ir 45/2001 - Asmens duomenų apsauga - Neturtinė žala - Materialinė žala - Priežastinis ryšys)

(2019/C 295/23)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BP, atstovaujama advokatės E. Lazar

Atsakovė: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, iš pradžių atstovaujama C. Manolopoulos ir M. O’Flaherty, vėliau M. O’Flaherty, padedamų advokatų D. Waelbroeck, A. Duron ir I. Antypas

Dalykas

SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti ieškovės tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Priteisti iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) sumokėti BP 5 000 EUR dydžio sumą.

2.

Nuo 1 punkte nurodytos atlygintinos žalos nuo šio sprendimo paskelbimo iki visiško sumokėjimo pradedami skaičiuoti delspinigiai, taikant palūkanų normą, kurią Europos Centrinis Bankas (ECB) taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentiniais punktais.

3.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

FRA ir BP padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 38, 2017 2 6.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/19


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BP/FRA

(Byla T-888/16) (1)

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - FRA - Terminuota darbo sutartis - Sprendimas nepratęsti sutarties - Naujas sprendimas, priimtas po Bendrojo Teismo sprendimo dėl panaikinimo - Teisė į gynybą - Gero administravimo principas - Pareiga motyvuoti - Atsakomybė)

(2019/C 295/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BP, atstovaujama advokatės E. Lazar

Atsakovė: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, atstovaujama M. O’Flaherty, padedamo advokato B. Wägenbaur

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas prašymas, pirma, panaikinti 2016 m. balandžio 4 d. FRA sprendimą nepratęsti ieškovės, sutartininkės, darbo sutarties, priimtą įvykdžius 2015 m. birželio 3 d. Sprendimą BP/FRA (T-658/13 P, EU:T:2015:356), ir, antra, atlyginti ieškovės tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

BP padengia savo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 53, 2017 2 20.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/20


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PlasticsEurope/ECHA

(Byla T-185/17) (1)

(REACH - Sąrašo, kuriame esančios cheminės medžiagos galiausiai bus įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą, sudarymas - Bisfenolio A įtraukimas į šį sąrašą kaip toksiškos reprodukcijai medžiagos - Reglamento Nr. 1907/2006 57 ir 59 straipsniai)

(2019/C 295/25)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PlasticsEurope (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų R. Cana, É. Mullier ir F. Mattioli

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra, atstovaujama M. Heikkilä, W. Broere et N. Herbatschek

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Prancūzijos Respublika, iš pradžių atstovaujama D. Colas, J. Traband ir B. Fodda, vėliau — D. Colas, J. Traband ir E. de Moustier, ir ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato P. Kirch

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. sausio 4 d. ECHA sprendimą (ED/01/2017), kuriuo bisfenolis A buvo trauktas į sąrašą, kuriame esančios cheminės medžiagos galiausiai bus įtrauktos į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 136, 2007, p. 3) XIV priedą (toks sąrašas numatytas šio reglamento 59 straipsnio 1 dalyje), motyvuojant tuo, kad ši cheminė medžiaga buvo nustatyta kaip toksiška reprodukcijai pagal Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

PlasticsEurope padengia savo, Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ir ClientEarth patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 161, 2017 5 22.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/21


2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Portugalija/Komisija

(Byla T-474) (1)

(EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Portugalijos patirtos išlaidos - Pavėluotas mokėjimas - Viršutinių ribų viršijimas - Reglamento (EB) Nr. 885/2006 11 straipsnis - Dviguba finansinė pataisa - Proporcingumas - Mokėjimo terminai)

(2019/C 295/26)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida ir P. Estêvão

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Rechena ir A. Sauka

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1144 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 165, 2017, p. 37), kiek juo atsisakyta finansuoti Europos Sąjungos lėšomis tam tikras Portugalijos Respublikos deklaruotas išlaidas už 2011 m. finansinius metus dėl pavėluoto mokėjimo ir viršutinių ribų viršijimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 357, 2017 10 23.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/21


2019 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje a&o hostel and hotel Berlin/Komisija

(Byla T-578/17) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba veiklai - Jaunimo nakvynės namai Berlyne - Naudojimasis viešuoju nekilnojamuoju turtu nemokant nuomos mokesčio - Sprendimas, kuriuo galima pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka - SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas - Rimti sunkumai)

(2019/C 295/27)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: a&o hostel and hotel Berlin GmbH, perėmusi A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlynas, Vokietija) teises, atstovaujama advokatų S. Heise ir M. Lindner

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Blanck, A. Bouchagiar ir T. Maxian Rusche

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama iš pradžių T. Henze ir R. Kanitz, vėliau R. Kanitz, padedamų advokato K. Dingemann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3220 final dėl valstybės pagalbos SA.43145 (2016/FC), susijusį su galimai neteisėtomis nemokestinėmis valstybės pagalbos priemonėmis, kurias Vokietija suteikė Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH; šio sprendimo santrauka paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 193, 2017, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3220 final dėl valstybės pagalbos SA.43145 (2016/FC), susijusį su galimai neteisėtomis nemokestinėmis valstybės pagalbos priemonėmis, kurias Vokietija suteikė Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.

2.

Europos Komisija padengia savo ir a&o hostel and hotel Berlin GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vokietijos Federacinė Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 338, 2017 10 9.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/22


2019 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija

(Byla T-598/17) (1)

(EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Italijos patirtos išlaidos - Valstybės narės įstaigoms priskirtinas vėlavimas ir aplaidumas - Finansinių padarinių dėl nesusigrąžintų sumų priskyrimas valstybei narei - Finansinės pataisos - Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 ir 32 straipsniai - Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 12 straipsnis - Protingas terminas)

(2019/C 295/28)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocati dello Stato, — iš pradžių P. Pucciariello, vėliau F. Varrone

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir D. Bianchi

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1144 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 165, 2017, p. 37), kiek jis susijęs su Italijos Respublika.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 357, 2017 10 23.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/23


2019 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija

(Byla T-602/17) (1)

(EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Ispanijos patirtos išlaidos - Pagrindiniai patikrinimai - Gamintojų organizacijų pripažinimo kriterijai - Veiksmų programų patvirtinimas - Investicijų perkėlimas toje pačioje veiksmų programoje - Teisėti lūkesčiai)

(2019/C 295/29)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama M. Sampol Pucurull ir A. Gavela Llopis, vėliau — A. Gavela Llopis ir galiausiai — S. Jiménez García

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, W. Farrell ir M. Morales Puerta

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1144 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 165, 2017, p. 37), kiek juo Ispanijos Karalystei atsisakyta finansuoti 7 097 397,27 EUR sumą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 357, 2017 10 23.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/24


2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vialto Consulting/Komisija

(Byla T-617/17) (1)

(Deliktinė atsakomybė - Pasirengimo narystei pagalbos priemonė - Trečioji valstybė - Nacionalinis viešasis pirkimas - Decentralizuotas valdymas - Nacionalinės valdžios institucijos sprendimas - OLAF tyrimai - Neturtinė žala - Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas - Reglamento (EB) Nr. 2185/96 7 straipsnio 1 dalis - Gero administravimo principas - Teisėti lūkesčiai - Proporcingumas - Teisė būti išklausytam)

(2019/C 295/30)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Vialto Consulting Kft. (Budapeštas, Vengrija), atstovaujama advokatų V. Christianos ir S. Paliou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz ir J. Estrada de Solà

Dalykas

SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas priteisti žalos, kurią ieškovė tariamai patyrė dėl pažeidimų, kuriuos padarė, pirma, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), atlikdama patikrinimą ieškovės patalpose, ir, antra, Europos Komisija po minėto patikrinimo, atlyginimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Vialto Consulting Kft. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2017 11 27.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/24


2019 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Quadri di Cardano/Komisija

(Byla T-828/17) (1)

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Ekspatriacijos išmoka - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktas - Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio pirma pastraipa - Akivaizdus nepagrįsto mokėjimo pobūdis)

(2019/C 295/31)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alessandro Quadri di Cardano (Alikantė, Ispanija), iš pradžių atstovaujamas advokatų N. de Montigny ir J.–N. Louis, vėliau — N. de Montigny

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Bohr ir L. Radu Bouyon

Dalykas

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2017 m. vasario 28 d. Komisijos individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) sprendimą susigrąžinti ieškovui nepagrįstai sumokėtą ekspatriacijos išmoką ir metinės kelionės išmoką darbo Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomojoje įstaigoje (EASME) laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 16 d. iki 2016 m. liepos 15 d. ir prireikus panaikinti darbo užmokesčio lapelius, „pakoreguotus“ priėmus šį sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Alessandro Quadri di Cardano bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2018 2 19.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/25


2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alfamicro/Komisija

(Byla T-64/18) (1)

(Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa - Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007 - 2013 m.) - Privaloma tvarka vykdomas sprendimas - Iš dotacijos susitarimo kilusio skolinio reikalavimo išieškojimas - SESV 299 straipsnis - Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 - Reglamento Nr. 966/2012 135 straipsnis - Audito išvadų įgyvendinimas - Pareiga motyvuoti)

(2019/C 295/32)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Kaskaisas, Portugalija), atstovaujama advokatų G. Gentil Anastácio ir D. Pirra Xarepe

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir J. Estrada de Solà

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimą (2017) 8839 final dėl skolos išieškojimo iš ieškovės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 142, 2018 4 23.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/26


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Szegedi/Parlamentas

(Byla T-135/18) (1)

(Institucinė teisė - Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimą reglamentuojančios taisyklės - Kelionės išlaidos - Išmokos Parlamento narių padėjėjams - Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas - Teisė į gynybą - Įrodymų pateikimas - Pareiga motyvuoti - Fakto klaida - Proporcingumas)

(2019/C 295/33)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovas: Csanád Szegedi (Budapeštas, Vengrija), atstovaujamas advokato K. Bodó

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, S. Seyr ir B. Simon

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą dėl nepagrįstai išmokėtos 264 169,11 euro sumos už kelionės išlaidas ir už išmokas Parlamento narių padėjėjams susigrąžinimo iš ieškovo ir su juo susijusios 2017 m. gruodžio 19 d. debeto avizos panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą dėl 264 169,11 euro sumos susigrąžinimo iš Csanád Szegedi ir su tuo sprendimu susijusią 2017 m. gruodžio 19 d. debeto avizą tiek, kiek tie dokumentai susiję su išmokėtomis 8 273,83 euro dydžio sumomis už kelionės išlaidas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

C. Szegedi ir Europos Parlamentas padengia kiekvienas savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 182, 2018 5 28.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/27


2019 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VY/Komisija

(Byla T-253/18) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Viduriniojo personalo pareigos - Kandidatūros atmetimas - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Atrankos procedūra - Pareiga motyvuoti - Moterų ir vyrų lygybė)

(2019/C 295/34)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: VY, atstovaujamas advokato J.–N. Louis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir L. Vernier

Dalykas

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą ir sprendimą skirti kitą kandidatą į Europos Sąjungos delegacijos skyriaus vadovo pareigas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš VY bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 240, 2018 7 9.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/27


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov/Taryba

(Byla T-284/18) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

(2019/C 295/35)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Sergej Arbuzov (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama R. Pekař ir P. Mahnič

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 48) ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 5), tiek, kiek ieškovo pavardė palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek Sergej Arbuzov vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 249, 2018 7 16.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/28


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev/Taryba

(Byla T-305/18) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

(2019/C 295/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC B. Kennelly, baristerio J. Pobjoy, solisitorių R. Gherson ir T. Garner

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama P. Mahnič ir A. Vitro

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 48) ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 5), tiek, kiek ieškovo pavardė palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek Andriy Klyuyev vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir A. Klyuyev patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 240, 2018 7 9.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/29


2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Byla T-601/18) (1)

(Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Fi Network“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

(2019/C 295/37)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Wewi Mobile, SL (Viljena, Ispanija), atstovaujama advokatų J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán ir J. Galán López

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Palmero Cabezas ir H. O'Neill

Dalykas

Ieškinys dėl 2018 m. liepos 12 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1462/2017-1), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Fi Network“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Wewi Mobile, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 427, 2018 11 26.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/30


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Flabeg Deutschland/Komisija

(Byla T-103/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Flabeg Deutschland GmbH (Niurnbergas, Vokietija), atstovaujama iš pradžių advokatų M. Küper ir E.–M. Schwind, vėliau advokatų J. Stein ir A. Kersten

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių T. Maxian Rusche ir R. Sauer, vėliau T. Maxian Rusche ir K. Herrmann, padedamų advokato H. Wollmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Flabeg Deutschland GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/31


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bundesverband Glasindustrie ir kt./Komisija

(Byla T-108/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/39)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Bundesverband Glasindustrie (Diuseldorfas, Vokietija) ir 11 kitų ieškovių, nurodytų nutarties priede, atstovaujamos advokatų U. Soltész ir C. von Köckritz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių T. Maxian Rusche ir R. Sauer, vėliau T. Maxian Rusche ir K. Herrmann, padedamų advokato H. Wollmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ArcelorMittal Hochfeld GmbH, ArcelorMittal Ruhrort GmbH teisių perėmėjos, ir P-D Glasseiden GmbH Oschatz prašymų įstoti į bylą.

3.

Europos Komisija padengia savo, Bundesverband Glasindustrie ir kitų priede nurodytų ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

ArcelorMittal Hochfeld, ArcelorMittal Ruhrort teisių perėmėja, ir P-D Glasseiden Oschatz padengia su prašymais įstoti į bylą susijusias jų pačių patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/32


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Saint-Gobain Isover G+H ir kt./Komisija

(Byla T-109/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/40)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Saint-Gobain Isover G+H AG (Liudvigshafenas prie Reino, Vokietija), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Štolbergas, Vokietija), Verallia Deutschland AG, buvusi Saint-Gobain Oberland AG (Bad Vurcachas, Vokietija), ir Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Hercogenratas, Vokietija), atstovaujamos advokatų S. Altenschmidt ir H. Janssen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių R. Sauer, vėliau T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo, Saint-Gobain Isover G+H AG, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Verallia Deutschland AG, buvusios Saint-Gobain Oberland AG, ir Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/32


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ArcelorMittal Hochfeld/Komisija

(Byla T-294/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/41)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: ArcelorMittal Hochfeld GmbH, ArcelorMittal Ruhrort GmbH teisių perėmėja (Duisburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Janssen ir G.–R. Engel

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių R. Sauer, vėliau T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir ArcelorMittal Hochfeld GmbH, ArcelorMittal Ruhrort GmbH teisių perėmėjos, patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 302, 2015 9 14.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/33


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Deutsche Edelstahlwerke/Komisija

(Byla T-319/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/42)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Vitenas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Janssenet ir S. Altenschmidt

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių R. Sauer, vėliau T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Deutsche Edelstahlwerke GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 302, 2015 9 14.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/34


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje VIK/Komisija

(Byla T-576/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/43)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft eV (Esenas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Kahle

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft eV patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 7, 2016 1 11.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/34


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wirtschaftsvereinigung Stahl ir kt./Komisija

(Byla T-605/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/44)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Diuseldorfas, Vokietija) ir 17 kitų ieškovių, nurodytų nutarties priede, atstovaujamos advokato H. Janssen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo, Wirtschaftsvereinigung Stahl ir kitų priede nurodytų ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/35


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

(Byla T-737/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/45)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grėvenbroichas, Vokietija), atstovaujama advokatų U. Karpenstein ir K. Dingemann

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Hydro Aluminium Rolled Products GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 59, 2016 2 15.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/36


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Aurubis ir kt./Komisija

(Byla T-738/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/46)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Aurubis AG (Hamburgas, Vokietija) ir kitos 7 ieškovės, nurodytos nutarties priede, atstovaujamos advokatų C. Arhold ir N. Wimmer

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo, Aurubis AG ir kitų priede nurodytų ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 59, 2016 2 15.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/37


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vinnolit/Komisija

(Byla T-743/15) (1)

(Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo nuostatomis - Teisingumo Teismo sprendimas panaikinti ginčijamą teisės aktą - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/47)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaningas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Geipel

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir K. Herrmann

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/1585 dėl pagalbos schemos SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [kurią Vokietija įgyvendino siekdama paremti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją ir daug energijos vartojančias įmones] (OL L 250, 2015, p. 122) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Vinnolit GmbH & Co. KG patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 59, 2016 2 15.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/37


2019 m. birželio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fugro/Komisija

(Byla T-317/18) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - „Galileo“ palydovinės navigacijos programa - Techninės ir veikimo specifikacijos - Tiesioginės sąsajos nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

(2019/C 295/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Fugro NV (Leidschendamas, Nyderlandai), iš pradžių atstovaujama advokatų T. Snoep ir V. van Weperen, vėliau V. van Weperen, H. Gornall ir J. de Pree

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci, L. Armati ir B. Sasinowska

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas, kuriuo pirmiausiai siekiama, kad būtų panaikintas 2018 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/321, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/224, kuriuo nustatomos pagal programą „Galileo“ sukurtos sistemos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1285/2013 2 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytai funkcijai atlikti teikiamos komercinės paslaugos techninės ir veikimo specifikacijos (OL L 62, 2018, p. 34), ir, papildomai, siekiama, kad būtų panaikintas minėto sprendimo 1 straipsnio 2 punktas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Fugro NV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 240, 2018 7 9.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/38


2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CJ/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla T-1/19) (1)

(Institucinė teisė - Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo baigtose nagrinėti bylose viešai internete paskelbti dokumentai - Prašymas ex post užtikrinti anonimiškumą - Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atsisakymas tenkinti prašymą - Ieškinys dėl neveikimo - Pozicija vykstant procesui - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

(2019/C 295/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: CJ, atstovaujamas advokato V. Kolias

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas J. Inghelram, Á. Almendros Manzano ir V. Hanley-Emilsson

Dalykas

SESV 265 straipsniu grindžiamas prašymas pripažinti, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neteisėtai nesutiko ex post užtikrinti ieškovės anonimiškumą, kiek tai susiję su procesinių dokumentų, kurie buvo viešai paskelbti Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo baigtose nagrinėti bylose, arba neužtikrino, kad tokie vardiniai dokumentai nebūtų viešai prieinami žiniatinklio paieškos tiekėjams.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebėra pagrindo priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Priteisti iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 164, 2019 5 13.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/39


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Lombardo/Parlamentas

(Byla T-411/19)

(2019/C 295/50)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Raffaele Lombardo (Katanija, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/40


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Contu/Parlamentas

(Byla T-412/19)

(2019/C 295/51)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Felice Contu (Kaljaris, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/40


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dupuis/Parlamentas

(Byla T-413/19)

(2019/C 295/52)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Olivier Dupuis (Sen Žilis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/41


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Frittelli/Parlamentas

(Byla T-414/19)

(2019/C 295/53)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Leda Frittelli (Frozinonė, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/42


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Laroni/Parlamentas

(Byla T-415/19)

(2019/C 295/54)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Nereo Laroni (Venecija, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/43


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Filippi/Parlamentas

(Byla T-416/19)

(2019/C 295/55)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Livio Filippi (Kapris, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/43


2019 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Viola/Parlamentas

(Byla T-417/19)

(2019/C 295/56)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Vincenzo Viola (Palermas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/44


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Mussa/Parlamentas

(Byla T-418/19)

(2019/C 295/57)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Antonio Mussa (Turinas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/45


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Colajanni/Parlamentas

(Byla T-419/19)

(2019/C 295/58)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Alberto Colajanni (Palermas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/46


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Nobilia/Parlamentas

(Byla T-420/19)

(2019/C 295/59)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Mauro Nobilia (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/46


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Segre/Parlamentas

(Byla T-421/19)

(2019/C 295/60)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Sergio Camillo Segre (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/47


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje De Luca/Parlamentas

(Byla T-422/19)

(2019/C 295/61)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Stefano De Luca (Palermas, Italija), atstovaujamas advokatų M. Merola ir N. De Luca

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/48


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Martelli/Parlamentas

(Byla T-423/19)

(2019/C 295/62)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Claudio Martelli (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/49


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Sbarbati/Parlamentas

(Byla T-424/19)

(2019/C 295/63)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Luciana Sbarbati (Kjaravalė, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/49


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Ventre/Parlamentas

(Byla T-425/19)

(2019/C 295/64)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Riccardo Ventre (Formicola, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/50


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Musoni/Parlamentas

(Byla T-426/19)

(2019/C 295/65)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Mirella Musoni (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/51


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Frantova/Parlamentas

(Byla T-427/19)

(2019/C 295/66)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Jitka Frantova (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/52


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Rigo/Parlamentas

(Byla T-428/19)

(2019/C 295/67)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Mario Rigo (Noalė, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/52


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Iacono/Parlamentas

(Byla T-429/19)

(2019/C 295/68)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Francesco Iacono (Forijus, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/53


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Bonsignore/Parlamentas

(Byla T-430/19)

(2019/C 295/69)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Vito Bonsignore (Turinas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/54


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Azzolini/Parlamentas

(Byla T-431/19)

(2019/C 295/70)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Claudio Azzolini (Neapolis, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/55


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Gawronski/Parlamentas

(Byla T-432/19)

(2019/C 295/71)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Jas Gawronski (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/55


2019 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Speciale/Parlamentas

(Byla T-433/19)

(2019/C 295/72)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Roberto Speciale (Boljaskas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/56


2019 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Rosca/Komisija

(Byla T-434/19)

(2019/C 295/73)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ioana-Felicia Rosca (Viena, Austrija), atstovaujama advokato L. Tufler

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti, pirma, viešojo konkurso EPSO/AD/363/18 (AD7) — 2 (Mokesčių srities administratoriai) vertinimo komisijos sprendimą pašalinti ieškovę iš tolesnio konkurso etapo (vertinimo centras), priimtą išnagrinėjus jos prašymą dėl patikrinimo, ir, antra, visus gabumų vertinimo etapo rezultatus,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio į kandidatus atliekant atranką pagal kvalifikaciją principo pažeidimu.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/57


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Caligaris/Parlamentas

(Byla T-435/19)

(2019/C 295/74)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Caligaris (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/58


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Aita/Parlamentas

(Byla T-436/19)

(2019/C 295/75)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Vincenzo Aita (Campagna, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/58


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Melandri/Parlamentas

(Byla T-437/19)

(2019/C 295/76)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Eugenio Melandri (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/59


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Novelli/Parlamentas

(Byla T-438/19)

(2019/C 295/77)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Diego Novelli (Turinas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/60


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Mantovani/Parlamentas

(Byla T-439/19)

(2019/C 295/78)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Mario Mantovani (Arconate, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/61


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Mattina/Parlamentas

(Byla T-440/19)

(2019/C 295/79)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Vincenzo Mattina (Buonabitacolo, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/61


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje La Russa/Parlamentas

(Byla T-441/19)

(2019/C 295/80)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Romano Maria La Russa (Milanas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/62


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Carollo/Parlamentas

(Byla T-442/19)

(2019/C 295/81)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giorgio Carollo (Quartesolo, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/63


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Arroni/Parlamentas

(Byla T-443/19)

(2019/C 295/82)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Aldo Arroni (Milanas, Italija), atstovaujamas advokatų M. Merola ir L. Florio

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/64


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Locatelli/Parlamentas

(Byla T-444/19)

(2019/C 295/83)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Pia Elda Locatelli (Chiuduno, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/64


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Chiesa/Parlamentas

(Byla T-445/19)

(2019/C 295/84)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Julietto Chiesa (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/65


2019 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Castellina/Parlamentas

(Byla T-446/19)

(2019/C 295/85)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Luciana Castellina (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/66


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Costanzo/Parlamentas

(Byla T-448/19)

(2019/C 295/86)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Roberto Costanzo (Beneventas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/67


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Dell’Alba/Parlamentas

(Byla T-449/19)

(2019/C 295/87)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Gianfranco Dell’Alba (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/67


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Gallenzi/Parlamentas

(Byla T-450/19)

(2019/C 295/88)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giulio Cesare Gallenzi (Aričija, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/68


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Gemelli/Parlamentas

(Byla T-451/19)

(2019/C 295/89)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Vitaliano Gemelli (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/69


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Napoletano/Parlamentas

(Byla T-452/19)

(2019/C 295/90)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Pasqualina Napoletano (Ancijus, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/70


2019 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Panusa/Parlamentas

(Byla T-453/19)

(2019/C 295/91)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Ida Panusa (Latina, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/70


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Musotto/Parlamentas

(Byla T-454/19)

(2019/C 295/92)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Francesco Musotto (Polina, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/71


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pettinari/Parlamentas

(Byla T-455/19)

(2019/C 295/93)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luciano Pettinari (Roma, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/72


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Di Prima/Parlamentas

(Byla T-458/19)

(2019/C 295/94)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Pietro Di Prima (Palermas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/72


2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Barbarella/Parlamentas

(Byla T-459/19)

(2019/C 295/95)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Carla Barbarella (Madžonė, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/73


2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Graziani/Parlamentas

(Byla T-460/19)

(2019/C 295/96)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo Alberto Graziani (Fjezolė, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/74


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Rossetti/Parlamentas

(Byla T-461/19)

(2019/C 295/97)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giorgio Rossetti (Triestas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/74


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Porrazzini/Parlamentas

(Byla T-462/19)

(2019/C 295/98)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giacomo Porrazzini (Ternis, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/75


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Cervetti/Parlamentas

(Byla T-463/19)

(2019/C 295/99)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giovanni Cervetti (Milanas, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/76


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Podestà/Parlamentas

(Byla T-464/19)

(2019/C 295/100)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Guido Podestà (Vila Real de Santo Antonijus, Portugalija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/76


2019 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Florio/Parlamentas

(Byla T-465/19)

(2019/C 295/101)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Andrea Florio (Astis, Italija), atstovaujamas advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/77


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Société générale ir kt./BPV

(Byla T-466/19)

(2019/C 295/102)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Société générale (Paryžius, Prancūzija), Crédit du Nord (Lilis, Prancūzija) ir SG Option Europe (Piuto, Prancūzija), atstovaujamos advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir M. Dalon

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti Sprendimą SRB/ES/SRF/2019/10 dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) už 2019 m. apskaičiavimo tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis;

remiantis SESV 277 straipsniu, pripažinti šias Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) reglamento, įgyvendinimo reglamento ir deleguotojo reglamento nuostatas netaikytinomis:

BPeM reglamento 69 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a ir b punktus;

deleguotojo reglamento 4 straipsnio 2 dalį, 6, 7 ir 10 straipsnius, taip pat I priedą;

įgyvendinimo reglamento 4 straipsnį ir 8 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas akivaizdžiu vienodo požiūrio principo pažeidimu. Šiuo klausimu ieškovės teigia, kad remiantis nuostatomis, kurios pagal ginčijamą sprendimą yra taikytinos, jos baudžiamos tiesiogiai ir griežtai tiek dėl jose apibrėžtų pagrindinio įnašo apskaičiavimo, tiek rizikos veiksnio nustatymo taisyklių. Anot ieškovių, iš tikrųjų šie kriterijai neatspindi nei jų tikrojo dydžio, nei realios rizikos. Be to, akivaizdus vienodo požiūrio principo pažeidimas, išplaukiantis tiesiogiai iš nuostatų, yra dar didesnis dėl to, kad didelės įstaigos, įskaitant ieškoves, vertinamos kitaip nei mažos ir vidutinės įstaigos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas akivaizdžiu proporcingumo principo pažeidimu. Ieškovės teigia, kad toks pat akivaizdus proporcingumo principo pažeidimas dėl nuostatų, kurios pagal ginčijamą sprendimą yra taikytinos, automatiškai išplaukia iš vienodo požiūrio principo pažeidimo. Konkrečiai kalbant, kadangi BPM grindžiamas iš anksto nustatomu bendru tiksliniu įnašų lygiu, nelygybė paskirstant šiuos įnašus tarp įstaigų automatiškai lemia neproporcingus mokėjimus, taigi ir proporcingumo principo pažeidimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisinio saugumo principo pažeidimu. Teisinio saugumo principo pažeidimas dėl nuostatų, kurios pagal ginčijamą sprendimą yra taikytinos, yra susijęs su negalėjimu numatyti įstaigos mokėtino įnašo apskaičiavimo taisykles ir su tuo, kad šis įnašas nepriklauso tiek nuo pačios įstaigos padėties ir bendro rizikos pobūdžio, tiek nuo jos padėties, palyginti su kitomis įstaigomis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas gero administravimo principo pažeidimu. Ginčijamas sprendimas pažeidžia gero administravimo principą, nes apskaičiuojant rizikos kintamąjį dydį pagal sprendimą nėra taikomi visi deleguotame reglamente numatyti rizikos kriterijai, nors ketverius metus nuo įnašų mechanizmo įsigaliojimo BPF turėtų taikyti visus šiuos kriterijus.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/78


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje BNP Paribas ir kt./BPV

(Byla T-467/19)

(2019/C 295/103)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: BNP Paribas (Paryžius, Prancūzija), BNP Paribas Arbitrage (Paryžius) ir BNP Paribas Securities Services (Paryžius), atstovaujamos advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir M. Dalon

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti Sprendimą SRB/ES/SRF/2019/10 dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) už 2019 m. apskaičiavimo tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis;

remiantis SESV 277 straipsniu, pripažinti šias Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) reglamento, įgyvendinimo reglamento ir deleguotojo reglamento nuostatas netaikytinomis:

BPeM reglamento 69 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a ir b punktus;

deleguotojo reglamento 4 straipsnio 2 dalį, 6, 7 ir 10 straipsnius, taip pat I priedą;

įgyvendinimo reglamento 4 straipsnį ir 8 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais, kurie iš esmės yra tapatūs byloje T-466/19, Société générale ir kt./BPV nurodytiems pagrindams arba į juos panašūs.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/79


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Confédération nationale du Crédit mutuel ir kt./BPV

(Byla T-468/19)

(2019/C 295/104)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paryžius, Prancūzija) ir 25 kitos ieškovės, atstovaujamos advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir M. Dalon

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti Sprendimą SRB/ES/SRF/2019/10 dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) už 2019 m. apskaičiavimo tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis;

remiantis SESV 277 straipsniu, pripažinti šias Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) reglamento, įgyvendinimo reglamento ir deleguotojo reglamento nuostatas netaikytinomis:

BPeM reglamento 69 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a ir b punktus;

deleguotojo reglamento 4 straipsnio 2 dalį, 6, 7 ir 10 straipsnius, taip pat I priedą;

įgyvendinimo reglamento 4 straipsnį ir 8 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais, kurie iš esmės yra tapatūs byloje T-466/19, Société générale ir kt./BPV nurodytiems pagrindams arba į juos panašūs.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/80


2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Barzanti/Parlamentas

(Byla T-469/19)

(2019/C 295/105)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Roberto Barzanti (Siena, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/81


2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Medici/Parlamentas

(Byla T-477/19)

(2019/C 295/106)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Rita Medici (Bolonija, Italija), atstovaujama advokato M. Merola

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti niekiniu arba visiškai panaikinti ginčijamą Europos Parlamento komunikatą, kuriuo perskaičiuojama senatvės pensija ir nurodoma susigrąžinti remiantis ankstesniu pensijos skaičiavimu išmokėtas sumas,

nurodyti Europos Parlamentui išmokėti visas nepagrįstai sustabdytas mokėti sumas, kartu su įstatymuose nustatyto dydžio palūkanomis, skaičiuojamomis nuo atskaitos nuo pajamų šaltinio datos, ir nurodyti Europos Parlamentui vykdyti būsimą teismo sprendimą ir imtis priemonių, reikalingų nedelsiant be išlygų išmokėti pirminio dydžio pensiją,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į nurodytus byloje T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamentas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/81


2019 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje CU/Regionų komitetas

(Byla T-487/19)

(2019/C 295/107)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: CU, atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovas: Regionų komitetas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. spalio 18 d. sprendimą, kuriuo sumažinamas multiplikatoriaus koeficientas, taikomas apskaičiuojant ieškovo darbo užmokestį, po ieškovo pareigų paaukštinimo į AD 14 lygį per 2018 m. pareigų paaukštinimo procedūrą;

priteisti iš Regionų komiteto bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad buvo pažeistas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau — Nuostatai) 44 straipsnis, siejamas su Nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalimi, nes ginčijamas sprendimas pažeidė ieškovo įgytą teisę į multiplikatoriaus koeficiento, taikomo apskaičiuojant jo darbo užmokestį, atitinkantį vertę pakopos, į kurią automatiškai perkeliamas, padidinimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeista pagrindinė teisė į asmenų lygybę ir proporcingumo principas, nes du pareigūnai, turintys vienodą darbo stažą ir nuopelnus, ir kurie perkeliami į aukštesnes pareigas tą pačią dieną, vertinami skirtingai.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad buvo pažeistas ieškovo teisėtas lūkestis dėl jo automatinio perkėlimo į aukštesnes pareigas, vykdomo po paaukštinimo, remiantis tuo, kad multiplikatoriaus koeficientas buvo sumažintas praėjus dešimt mėnesių po pirminio akto.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/82


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit agricole ir kt./BPV

(Byla T-488/19)

(2019/C 295/108)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Crédit agricole SA (Monružas, Prancūzija) ir kitos 48 ieškovės, atstovaujamos advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir M. Dalon

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti Sprendimą SRB/ES/SRF/2019/10 dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) už 2019 m. apskaičiavimo, kiek šis sprendimas susijęs su ieškovais;

remiantis SESV 277 straipsniu, pripažinti šias Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento (BPeMR), Įgyvendinimo reglamento ir Deleguotojo reglamento nuostatas netaikytinomis:

BPeMR 69 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnio 2 dalies a ir b punktus;

Deletuotojo reglamento 4 straipsnio 2 dalį, 6, 7 ir 10 straipsnius;

Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnį ir 8 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais, kurie iš esmės yra tapatūs byloje T-466/19, Société générale ir kt./BPV nurodytiems pagrindams arba į juos panašūs.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/83


2019 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje BPCE ir kt./BPV

(Byla T-489/19)

(2019/C 295/109)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: BPCE (Paryžius, Prancūzija) ir kitos 45 ieškovės, atstovaujamos advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir M. Dalon

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti Sprendimą SRB/ES/SRF/2019/10 dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) už 2019 m. apskaičiavimo, kiek šis sprendimas susijęs su ieškovėmis;

remiantis SESV 277 straipsniu, pripažinti šias Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento (BPeMR), Įgyvendinimo reglamento ir Deleguotojo reglamento nuostatas netaikytinomis:

BPeMR 69 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnio 2 dalies a ir b punktus;

Deletuotojo reglamento 4 straipsnio 2 dalį, 6, 7 ir 10 straipsnius;

Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnį ir 8 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais, kurie iš esmės yra tapatūs byloje T-466/19, Société générale ir kt./BPV nurodytiems pagrindams arba į juos panašūs.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/84


2019 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje DH/Komisija

(Byla T-507/19)

(2019/C 295/110)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: DH, atstovaujamas advokato E. Bonanni

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimą dėl to, kad per galimą sudarytinos medicininės komisijos sudarymo procedūrą nebuvo numatyta nušalinti gydytoją X, ir todėl įpareigoti paskirti kitą nepriklausomą gydytoją su bylomis T-308/19 ir T-316/19 susijusiose procedūrose bei laiku pranešti apie tai;

įpareigoti Komisiją sumokėti 500 000 EUR arba kitą sumą, kuri, Bendrojo Teismo vertinimu, yra teisinga;

įpareigoti Komisiją informuoti Bendrąjį Teismą ir (arba) ieškovą apie gydytojo, kuriuo pasitikima, kuris susipažino su visa ieškovo byla likdamas anonimu, kuris pateikė neigiamą išvadą dėl ieškovo pagal Bendrųjų taisyklių dėl Europos Bendrijų pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 10 straipsnį pateikto prašymo kompensuoti gydymo paslaugos išlaidas, dėl kurių reikalingas išankstinis leidimas, tapatybę, kaip prašoma prašyme D/462/17;

bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju, atnaujinant medicininę komisiją, buvo atlikti veiksmai, kurie neatitinka profesinės ir deontologinės praktikos.

Dėl ieškovo nurodomos žalos teigiama, kad procedūros vėlavo, atitinkamo gydytojo elgesys neatitiko profesinės ir deontologinės praktikos, buvo atlikti žalą patyrusio asmens garbę ir orumą pažeidžiantys veiksmai, institucija neteisėtai neatliko veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti, atsižvelgiant į tai, kad visos su šiuo ieškiniu susijusios aplinkybės prasidėjo nuo 2000 m. birželio 7 d. ieškovo pateikto prašymo pripažinti, kad jo profesinė liga paūmėjo, ir dviejų Komisijos pralaimėjimų bylose T-212/01 ir T-551/16.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/85


2019 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) ir kt./Komisija

(Byla T-508/19)

(2019/C 295/111)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapūras, Singapūras), MJN Global Holdings BV (Amsterdamas, Nyderlandai), Mead Johnson BV (Neimegenas, Nyderlandai), Mead Johnson Nutrition Co. (Čikaga, Ilinojus, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujamos QC C. Quigley, solisitorių M. Whitehouse ir P. Halford

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos sprendimą C(2018) 7848 arba, nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti ginčijamo sprendimo 1, 2 ir 5 straipsnius tiek, kiek jie taikomi ieškovėms,

priteisti iš Komisijos ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį dėl ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, kiek jos taikomos dėl išieškojimo iš ieškovių, panaikinimo ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija padarė akivaizdžią atitinkamų 2010 m. Income Tax Act (Pajamų mokesčio įstatymas, toliau — 2010 m. ITA) nuostatų vertinimo klaidą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija padarė teisės ir/ar akivaizdžią vertinimo klaidą, vertindama ne verslo veiklos honorarų pajamų neapmokestinimą pagal 2010 m. ITA kaip Gibraltaro pelno mokesčio sistemos „nukrypti leidžiančią nuostatą“, „išimtį“ ar „numanomą išimtį“, dėl kurios susidarė valstybės pagalbos schema pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, nes ne verslo veiklos honorarų pajamų neapmokestinimas buvo pagrįstas pasirinkimas, atsižvelgiant į Gibraltaro fiskalinį ir ekonominį suverenitetą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija padarė teisės ir/ar akivaizdžią vertinimo klaidą, nenustačiusi jokios ekonominės naudos pagal SESV 107 straipsnio 1 dalies reikšmę ir taikymo sritį, atsirandančios neapmokestinant ne verslo veiklos honorarų pajamų pagal 2010 m. ITA.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija padarė teisės ir/ar akivaizdžią vertinimo klaidą, neteisingai vertindama ne verslo veiklos honorarų pajamų neapmokestinimą pagal 2010 m. ITA kaip atrankinį pranašumą pagal SESV 107 straipsnio 1 dalies reikšmę ir taikymo sritį.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nepaisant jo neigimo, net jeigu buvo koks nors atrankinis pranašumas, Komisija padarė teisės ir/ar akivaizdžią vertinimo klaidą, nustačiusi, kad toks pranašumas apėmė ir honorarų pajamų, kurios (kaip ieškovių atveju) faktiškai nebuvo susidariusios Gibraltare ar Gibraltaro kilmės, neapmokestinimą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija padarė teisės ir/ar akivaizdžią vertinimo klaidą, vertindama tariamą pagalbą kaip naują, o ne kaip esamą pagalbą.

Be to, grįsdamos ieškinį dėl ginčijamo sprendimo 2 straipsnio ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, kiek jos taikomos dėl išieškojimo iš ieškovių, panaikinimo, ieškovės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas susijęs su SESV 108 straipsnio 2 dalies ir Procedūros reglamento 6 straipsnio pažeidimu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad 2012 m. dėl ieškovės priimtas mokestinis sprendimas atitiko 2010 m. ITA ir nebuvo individuali valstybės pagalba.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą dėl 2012 m. mokestinio sprendimo reikšmės ir poveikio.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija piktnaudžiavo įgaliojimais.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/86


2019 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Byla T-509/19)

(2019/C 295/112)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Asolo LTD (Limasolis, Kipras), atstovaujama advokato W. Pors

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austrija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas FLÜGEL — Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 637 686.

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2019 m. gegužės 15 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 201/2019-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

atmesti prašymą dėl pripažinimo negaliojančiu,

įpareigoti EUIPO ir Red Bull padengti bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 70 straipsnio 2 dalies pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 8 straipsnio 5 dalimi, pažeidimas.


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/87


2019 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Antonio Del Valle Ruiz ir kt./BPV

(Byla T-512/19)

(2019/C 295/113)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Antonio Del Valle Ruiz (Meksikas, Meksika) ir kiti 36 ieškovai, atstovaujami advokatų P. Rubio Escobar ir B. Fernández García

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gegužės 20 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981), kuriuo atsisakoma atlikti Reglamento (ES) Nr. 806/2014 20 straipsnio 11 dalyje nurodytą galutinį vertinimą dėl Banco Popular pertvarkymo, ir, dėl tos priežasties, remiantis taikytinomis teisės aktų nuostatomis, nurodyti BPV atlikti galutinį vertinimą;

remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 133 ir 134 straipsniais, priteisti iš atsakovės ir įstojančių į bylą šalių bylinėjimosi išlaidas, susijusias su visais reikalavimais ar jų dalimi.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas grindžiamas ginčijamo teisės akto nemotyvavimu arba nepakankamu motyvavimu taip pažeidžiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau– Chartija) 41 ir 47 straipsnius.

2.

Antrasis pagrindas grindžiamas Reglamento (ES) 806/2014 (1) 20 straipsnio 11 dalies pažeidimu, nes atsakovė tvirtina, kad toje nuostatoje numatytas Banco Popular galutinis vertinimas nebus atliktas.

3.

Trečiasis pagrindas grindžiamas Chartijos 41 straipsnyje įtvirtinto gero administravimo principo pažeidimu, nes BPV neatsižvelgė į neprikausomo eksperto nuomonę dėl poreikio atlikti galutinį vertinimą, nepagrįsdama sprendimo kokiu nors moksliniu ekonominiu argumentu.

4.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas teisės į veiksmingą teisminę gynybą ir teisės į gynybą pažeidimu, taip pažeidžiant SESV 2 straipsnį, Chartijos 47 straipsnį ir Ispanijos Konstitucijos 24 sraipsnį.

5.

Penktasis pagrindas grindžiamas Reglamento (ES) 806/2014 24 konstatuojamosios dalies ir 1958 m. birželio 13 d. Sprendime Meroni prieš Aukščiausiąją valdžios instituciją, 10/56, EU:C:1958:8 suformuotos jurisprudencijos pažeisimu, nes, viena vertus, atsakovė neturi kompetencijos remdamasi savo nustatytais kriterijais priimti sprendimą, ar verta atlikti galutinį vertinimą, ir, kita vertus ir bet kuriuo atveju, tokio sprendimo, kaip antai ginčijamas sprnedimas, priėmimui turėjo vadovauti Europos Komisija.


(1)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).


2.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/89


2019 m. birželio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ardigo ir UO/Komisija

(Byla T-615/17) (1)

(2019/C 295/114)

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 382, 2017 11 13.