EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 295, 2. září 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 295

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
2. září2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 295/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 295/02

Věc C-651/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinskim građanskim sudem u Zagrebu — pobočka v Sesvete (Chorvatsko) dne 30. července 2018 a dne 15. ledna 2019 — QB, RA v. Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Věc C-800/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. prosince 2018 Haskovo Chamber of Commerce and Industry proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 25. října 2018 ve věci T-122/17, Devin v. EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Věc C-170/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 CheapFlights International Ltd proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. prosince 2018 ve věci T-565/17, CheapFlights International v. EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Věc C-196/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. února 2019 UC proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. prosince 2018 ve věci T-572/17, UC v. Parlament

3

2019/C 295/06

Věc C-300/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Španělsko) dne 12. dubna 2019 — UQ v. Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Věc C-359/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. května 2019 Meblo Trade d.o.o. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 5. března 2019 ve věci T-263/18, Meblo Trade v. EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Věc C-393/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad — Plovdiv (Bulharsko) dne 21. května 2019 — trestní řízení proti OM

5

2019/C 295/09

Věc C-414/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Erding (Německo) dne 28. května 2019 — E. M., M. S. proti Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Věc C-480/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 24. června 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Věc C-484/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 25. června 2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

Věc C-486/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 25. června 2019 — Syyttäjä a Tulli

8

2019/C 295/13

Věc C-500/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 1. července 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG v. YouTube LLC a Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Věc C-514/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. červemce 2019 — Union des industries de la protection des plantes v. Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Věc C-515/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. července 2019 — Eutelsat SA v. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Věc C-537/19: Žaloba podaná dne 12. července 2019 — Evropská komise v. Rakouská republika

12

 

Tribunál

2019/C 295/17

Věc T-523/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Italmobiliare a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Přičitatelnost protiprávního jednání — Podmínky přiznání ochrany — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Hodnota tržeb — Maximální výše pokuty — Délka správního řízení — Přiměřená lhůta — Platební schopnost“)

13

2019/C 295/18

Věc T-530/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Huhtamäki a Huhtamaki Flexible Packaging Germany v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Důkaz o účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Proporcionalita — Rovné zacházení“)

14

2019/C 295/19

Věc T-624/15, T-694/15 a T-704/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. června 2019 — European Food a další v. Komise („Státní podpory — Nález vydaný rozhodčím senátem zřízeným pod záštitou Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID) — Výplata náhrady škody přiznané některým hospodářským subjektům — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její navrácení — Pravomoc Komise“)

15

2019/C 295/20

Věc T-245/16 a T-286/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Janukovyč v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost Rady ověřit, zda bylo rozhodnutí orgánu třetího státu přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

16

2019/C 295/21

Věc T-573/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2019 — PT v. EIB („Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Organizační struktura — Zproštění výkonu služby — Přístup k elektronické poště a počítačovému připojení — Postup před zahájením soudního řízení — Přípustnost — Právní jistota — Právo být vyslechnut — Presumpce neviny — Závěrečná zpráva OLAF — Povinnost uvést odůvodnění — Odpovědnost — Majetková újma — Nemajetková újma“)

17

2019/C 295/22

Věc T-741/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2019 — Changmao Biochemical Engineering v. Komise („Dumping — Dovoz aspartamu pocházejícího z Číny — Odepření přiznat zacházení jako s tržním hospodářstvím — Uložení konečného antidumpingového cla — Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) druhá odrážka nařízení (EU) 2016/1036 — Článek 2 odst. 7 písm. a) nařízení 2016/1036 — Článek 2 odst. 10 nařízení 2016/1036 — Článek 3 odst. 2 a 6 nařízení 2016/1036 — Článek 6 odst. 7 nařízení 2016/1036 — Nesoulad s účetními doklady — Nedodržení mezinárodních účetních standardů — Použití údajů unijního průmyslu — Žádost o úpravu — Důkazní břemeno — Právo na obhajobu — Zásada řádné správy — Legitimní očekávání“)

18

2019/C 295/23

Věc T-838/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — BP v. FRA („Mimosmluvní odpovědnost — Přístup k dokumentům — Částečné odepření přístupu — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 a 45/2001 — Ochrana osobních údajů — Morální újma — Majetková újma — Příčinná souvislost“)

18

2019/C 295/24

Věc T-888/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — BP v. FRA („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — FRA — Smlouva na dobu určitou — Rozhodnutí o neprodloužení — Nové rozhodnutí přijaté v návaznosti na zrušení ze strany Tribunálu — Právo na obhajobu — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění — Odpovědnost“)

19

2019/C 295/25

Věc T-185/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — PlasticsEurope v. ECHA („REACH — Sestavení seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 — Zařazení bisfenolu A jako toxické látky pro reprodukci na tento seznam — Články 57 a 59 nařízení č. 1907/2006“)

20

2019/C 295/26

Věc T-474/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. června 2019 — Portugalsko v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené Portugalskem — Opožděné platby — Překročení maximálních částek — Článek 11 nařízení (ES) č. 885/2006 — Dvojitá finanční oprava — Proporcionalita — Lhůty splatnosti“)

21

2019/C 295/27

Věc T-578/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. června 2019 — a&o hostel and hotel Berlin v. Komise („Státní podpory — Provozní podpory — Mládežnická ubytovna v Berlíně — Používání nemovitosti ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu bez placení nájemného — Rozhodnutí prohlašující případnou podporu za slučitelnou s vnitřním trhem — Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU — Závažné obtíže“)

21

2019/C 295/28

Věc T-598/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2019 — Itálie v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené Itálií — Prodlení a nedbalost přičitatelné subjektům členského státu — Uložení povinnosti nést finanční důsledky nevymáhání členskému státu — Finanční opravy — Články 31 a 32 nařízení (ES) č. 1290/2005 — Článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 — Přiměřená lhůta“)

22

2019/C 295/29

Věc T-602/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2019 — Španělsko v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené Španělskem — Klíčové kontroly — Kritéria pro uznání organizací producentů — Schvalování operačních programů — Převod investic do téhož operačního programu — Legitimní očekávání“)

23

2019/C 295/30

Věc T-617/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. června 2019 — Vialto Consulting v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Nástroj předvstupní pomoci — Třetí stát — Vnitrostátní veřejná zakázka — Decentralizované řízení — Rozhodnutí vnitrostátního orgánu — Vyšetřování úřadu OLAF — Nemajetková újma — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2185/96 — Zásada řádné správy — Legitimní očekávání — Proporcionalita — Právo být vyslechnut“)

24

2019/C 295/31

Věc T-828/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. června 2019 — Quadri di Cardano v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Příspěvek za práci v zahraničí — Článek 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu — Vydání bezdůvodného obohacení — Článek 85, první pododstavec služebního řádu — Zjevná povaha neoprávněnosti platby“)

24

2019/C 295/32

Věc T-64/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2019 — Alfamicro v. Komise („Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace — Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) — Vykonatelné rozhodnutí — Vymáhání pohledávky z grantové dohody — Článek 299 SFEU — Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 — Článek 135 nařízení č. 966/2012 — Extrapolace závěrů auditu — Povinnost uvést odůvodnění“)

25

2019/C 295/33

Věc T-135/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Szegedi v. Parlament („Institucionální právo — Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Cestovní výdaje — Výdaje na parlamentní asistenci — Navrácení neoprávněně vyplacených částek — Právo na procesní obranu — Poskytování důkazů — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné skutkové zjištění — Proporcionalita“)

26

2019/C 295/34

Věc T-253/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2019 — VY v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Pozice středního řídícího pracovníka — Zamítnutí kandidatury — Oznámení o volném pracovním místě — Výběrové řízení — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení s muži a ženami“)

27

2019/C 295/35

Věc T-284/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Arbuzov v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost Rady ověřit, zda bylo rozhodnutí orgánu třetího státu přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

27

2019/C 295/36

Věc T-305/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Kljujev v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost Rady ověřit, že rozhodnutí orgánu třetí země bylo přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

28

2019/C 295/37

Věc T-601/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Fi Network — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

29

2019/C 295/38

Věc T-103/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Flabeg Deutschland v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

30

2019/C 295/39

Věc T-108/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Bundesverband Glasindustrie a další v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

31

2019/C 295/40

Věc T-109/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Saint-Gobain Isover G+H a další v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

32

2019/C 295/41

Věc T-294/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — ArcelorMittal Hochfeld v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

32

2019/C 295/42

Věc T-319/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Deutsche Edelstahlwerke v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

33

2019/C 295/43

Věc T-576/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — VIK v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2019/C 295/44

Věc T-605/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl a další v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2019/C 295/45

Věc T-737/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Hydro Aluminium Rolled Products v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

35

2019/C 295/46

Věc T-738/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Aurubis a další v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

36

2019/C 295/47

Věc T-743/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Vinnolit v. Komise („Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie — Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

37

2019/C 295/48

Věc T-317/18: Usnesení Tribunálu ze dne 17. června 2019 — Fugro v. Komise („Žaloba na neplatnost — Satelitní navigační program Galileo — Technické a provozní specifikace — Neexistence přímého dotčení — Zjevná nepřípustnost“)

37

2019/C 295/49

Věc T-1/19: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2019 — CJ v. Soudní dvůr Evropské unie („Institucionální právo — Dokumenty, které jsou veřejně přístupné přes Internet a týkají se věcí uzavřených před Tribunálem a Soudem pro veřejnou službu — Žádost o následné poskytnutí anonymity — Nevyřízení žádosti Soudním dvorem Evropské unie — Žaloba pro nečinnost — Zaujetí stanoviska v průběhu řízení — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

38

2019/C 295/50

Věc T-411/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Lombardo v. Parlament

39

2019/C 295/51

Věc T-412/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Contu v. Parlament

40

2019/C 295/52

Věc T-413/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Dupuis v. Parlament

40

2019/C 295/53

Věc T-414/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Frittelli v. Parlament

41

2019/C 295/54

Věc T-415/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Laroni v. Parlament

42

2019/C 295/55

Věc T-416/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Filippi v. Parlament

43

2019/C 295/56

Věc T-417/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Viola v. Parlament

43

2019/C 295/57

Věc T-418/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Mussa v. Parlament

44

2019/C 295/58

Věc T-419/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Colajanni v. Parlament

45

2019/C 295/59

Věc T-420/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Nobilia v. Parlament

46

2019/C 295/60

Věc T-421/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Segre v. Parlament

46

2019/C 295/61

Věc T-422/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — De Luca v. Parlament

47

2019/C 295/62

Věc T-423/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Martelli v. Parlament

48

2019/C 295/63

Věc T-424/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Sbarbati v. Parlament

49

2019/C 295/64

Věc T-425/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Ventre v. Parlament

49

2019/C 295/65

Věc T-426/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Musoni v. Parlament

50

2019/C 295/66

Věc T-427/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Frantova v. Parlament

51

2019/C 295/67

Věc T-428/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Rigo v. Parlament

52

2019/C 295/68

Věc T-429/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Iacono v. Parlament

52

2019/C 295/69

Věc T-430/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Bonsignore v. Parlament

53

2019/C 295/70

Věc T-431/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Azzolini v. Parlament

54

2019/C 295/71

Věc T-432/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Gawronski v. Parlament

55

2019/C 295/72

Věc T-433/19: Žaloba podaná dne 2. července 2019 — Speciale v. Parlament

55

2019/C 295/73

Věc T-434/19: Žaloba podaná dne 25. června 2019 — Rosca v. Komise

56

2019/C 295/74

Věc T-435/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Caligaris v. Parlament

57

2019/C 295/75

Věc T-436/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Aita v. Parlament

58

2019/C 295/76

Věc T-437/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Melandri v. Parlament

58

2019/C 295/77

Věc T-438/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Novelli v. Parlament

59

2019/C 295/78

Věc T-439/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Mantovani v. Parlament

60

2019/C 295/79

Věc T-440/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Mattina v. Parlament

61

2019/C 295/80

Věc T-441/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — La Russa v. Parlament

61

2019/C 295/81

Věc T-442/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Carollo v. Parlament

62

2019/C 295/82

Věc T-443/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Arroni v. Parlament

63

2019/C 295/83

Věc T-444/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Locatelli v. Parlament

64

2019/C 295/84

Věc T-445/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Chiesa v. Parlament

64

2019/C 295/85

Věc T-446/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Castellina v. Parlament

65

2019/C 295/86

Věc T-448/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Costanzo v. Parlament

66

2019/C 295/87

Věc T-449/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Dell’Alba v. Parlament

67

2019/C 295/88

Věc T-450/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Gallenzi v. Parlament

67

2019/C 295/89

Věc T-451/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Gemelli v. Parlament

68

2019/C 295/90

Věc T-452/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Napoletano v. Parlament

69

2019/C 295/91

Věc T-453/19: Žaloba podaná dne 3. července 2019 — Panusa v. Parlament

70

2019/C 295/92

Věc T-454/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Musotto v. Parlament

70

2019/C 295/93

Věc T-455/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Pettinari v. Parlament

71

2019/C 295/94

Věc T-458/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Di Prima v. Parlament

72

2019/C 295/95

Věc T-459/19: Žaloba podaná dne 5. července 2019 — Barbarella v. Parlament

72

2019/C 295/96

Věc T-460/19: Žaloba podaná dne 5. července 2019 — Graziani v. Parlament

73

2019/C 295/97

Věc T-461/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Rossetti v. Parlament

74

2019/C 295/98

Věc T-462/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Porrazzini v. Parlament

74

2019/C 295/99

Věc T-463/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Cervetti v. Parlament

75

2019/C 295/100

Věc T-464/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Podestà v. Parlament

76

2019/C 295/101

Věc T-465/19: Žaloba podaná dne 5. července 2019 — Florio v. Parlament

76

2019/C 295/102

Věc T-466/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Société générale a další v. SRB

77

2019/C 295/103

Věc T-467/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — BNP Paribas a další v. SRB

78

2019/C 295/104

Věc T-468/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel a další v. SRB

79

2019/C 295/105

Věc T-469/19: Žaloba podaná dne 8. července 2019 — Barzanti v. Parlament

80

2019/C 295/106

Věc T-477/19: Žaloba podaná dne 8. července 2019 — Medici v. Parlament

81

2019/C 295/107

Věc T-487/19: Žaloba podaná dne 8. července 2019 — CU v. Výbor regionů

81

2019/C 295/108

Věc T-488/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — Crédit agricole a další v. SRB

82

2019/C 295/109

Věc T-489/19: Žaloba podaná dne 4. července 2019 — BPCE a další v. SRB

83

2019/C 295/110

Věc T-507/19: Žaloba podaná dne 15. července 2019 — DH v. Komise

84

2019/C 295/111

Věc T-508/19: Žaloba podaná dne 15. července 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) a další v. Komise

85

2019/C 295/112

Věc T-509/19: Žaloba podaná dne 16. července 2019 — Asolo v. EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Věc T-512/19: Žaloba podaná dne 18. července 2019 — Del Valle Ruiz a další v. SRB

87

2019/C 295/114

Věc T-615/17: Usnesení Tribunálu ze dne 21. června 2019 — Ardigo a UO v. Komise

89


CS

 

Top