ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 2. septembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 295/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 295/02

Lieta C-651/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. jūlijā un 2019. gada 15. janvārī iesniedza Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Horvātija) — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Lieta C-800/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. decembrī Haskovo Chamber of Commerce and Industry iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-122/17 Devin/EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Lieta C-170/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. februārī CheapFlights International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 11. decembra spriedumu lietā T-565/17 CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Lieta C-196/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 27. februārī UC iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T-572/17 UC/Parlaments

3

2019/C 295/06

Lieta C-300/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spānija) — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Lieta C-359/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 5. maijā Meblo Trade d.o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 5. marta spriedumu lietā T-263/18 Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Lieta C-393/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza Apelativen sad — Plovdiv (Bulgārija) — kriminālprocess pret OM

5

2019/C 295/09

Lieta C-414/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. maijā iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) — E. M., M. S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Lieta C-480/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. jūnijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Lieta C-484/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — Lexel

7

2019/C 295/12

Lieta C-486/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Syyttäjä un Tulli

8

2019/C 295/13

Lieta C-500/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC un Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Lieta C-514/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Lieta C-515/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Lieta C-537/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. jūlijā — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

12

 

Vispārējā tiesa

2019/C 295/17

Lieta T-523/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Italmobiliare u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Nosacījumi atbrīvošanai no naudas soda — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Pārdošanas apjoms — Naudas soda maksimālais apmērs — Administratīvā procesa ilgums — Saprātīgs termiņš — Maksātspēja)

13

2019/C 295/18

Lieta T-530/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Huhtamäki un Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Pierādījums par līdzdalību aizliegtā vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme)

14

2019/C 295/19

Lietas T-624/15, T-694/15 un T-704/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — European Food u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra (ICSID) pārraudzībā esošas šķīrējtiesas nolēmums — Zaudējumu Kompensācijas maksājums dažiem uzņēmējiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Komisijas kompetence)

15

2019/C 295/20

Apvienotās lietas T-245/16 un T-286/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Yanukovych/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, vai trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

16

2019/C 295/21

Lieta T-573/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — PT/EIB (Civildienests — EIB personāls — Dienestu organizēšana — Atbrīvojums no dienesta — Piekļuve elektroniskajam pastam un informātikas pieslēgumiem — Pirmstiesas procedūra — Pieņemamība — Tiesiskā drošība — Tiesības tikt uzklausītam — Nevainīguma prezumpcija — OLAF gala ziņojums — Pienākums norādīt pamatojumu — Atbildība — Mantiskais kaitējums — Morālais kaitējums)

17

2019/C 295/22

Lieta T-741/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Changmao Biochemical Engineering/Komisija (Dempings — Ķīnas izcelsmes aspartāma imports — Atteikums uzskatīt par tirgus ekonomiku — Galīgā antidempinga maksājuma noteikšana — Regulas (EK) Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkta otrais ievilkums — Regulas Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Regulas 2016/1036 2. panta 10. punkts — Regulas 2016/1036 3. panta 2. un 6. punkts — Regulas 2016/1036 6. panta 7. punkts — Grāmatvedības dokumentu neatbilstība — Starptautisko grāmatvedības standartu neievērošana — Savienības ražošanas nozares datu izmantošana — Pielāgošanas pieteikums — Pierādīšanas pienākums — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips — Tiesiskā paļāvība)

18

2019/C 295/23

Lieta T-838/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA (Ārpuslīgumiskā atbildība — Piekļuve dokumentiem — Daļējs piekļuves atteikums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regula (EK) Nr. 45/2001 — Personas datu aizsardzība — Morālais kaitējums — Mantiskais kaitējums — Cēloņsakarība)

18

2019/C 295/24

Lieta T-888/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA (Civildienests — Līgumdarbinieki — FRA — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Lēmums nepagarināt darba līgumu — Jauns lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Vispārējā tiesa to atcēlusi — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Atbildība)

19

2019/C 295/25

Lieta T-185/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — PlasticsEurope/ECHA (REACH — Vielu, kas ar laiku ir iekļaujamas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā, saraksta izstrāde — Bisfenola A kā reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas iekļaušana šajā sarakstā — Regulas Nr. 1907/2006 57. un 59. pants)

20

2019/C 295/26

Lieta T-474/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Portugāle/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Portugāles izdevumi — Novēloti maksājumi — Maksimālo apjomu pārsniegumi — Regulas (EK) Nr. 885/2006 11. pants — Divkārša finanšu korekcija — Samērīgums — Samaksas termiņi)

21

2019/C 295/27

Lieta T-578/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 20. jūnija spriedums — a&o hostel and hotel Berlin/Komisija (Valsts atbalsts — Darbības atbalsts — Jauniešu viesmītne Berlīnē — Publiskā nekustamā īpašuma izmantošana bez īres maksas samaksas — Lēmums, ar kuru iespējamais atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Nopietnas grūtības)

21

2019/C 295/28

Lieta T-598/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. jūlija spriedums — Itālija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Itālijas izdevumi — Kavēšanās un nolaidība, kurās ir vainojamas dalībvalsts iestādes — Dalībvalsts atbildība par neatgūšanas finansiālajām sekām — Finanšu korekcijas — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. un 32. pants — Regulas (EK) Nr. 907/2014 12. pants — Saprātīgs termiņš)

22

2019/C 295/29

Lieta T-602/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — Spānija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Spānijas izdevumi — Galvenās kontroles — Ražotāju organizāciju atzīšanas kritēriji — Darbības programmu apstiprināšana — Investīciju pārnešana vienas un tās pašas darbības programmas ietvaros — Tiesiskā paļāvība)

23

2019/C 295/30

Lieta T-617/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Vialto Consulting/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Pirmspievienošanās palīdzības instruments — Trešā valsts — Valsts publisks līgums — Decentralizēta vadība — Valsts iestādes lēmums — OLAF izmeklēšanas — Morālais kaitējums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regulas (EK) Nr. 2185/96 7. panta 1. punkts — Labas pārvaldības princips — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums — Tiesības tikt uzklausītam)

24

2019/C 295/31

Lieta T-828/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — Quadri di Cardano/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Civildienesta noteikumu 85. panta pirmā daļa — Maksājuma nepamatotības acīmredzamība)

24

2019/C 295/32

Lieta T-64/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Alfamicro/Komisija (Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Lēmums, kas ir izpildes rīkojums — No dotāciju nolīguma izrietoša parāda atgūšana — LESD 299. pants — Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 — Regulas Nr. 966/2012 135. pants — Revīzijas secinājumu ekstrapolācija — Pienākums norādīt pamatojumu)

25

2019/C 295/33

Lieta T-135/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija spriedums — Szegedi/Parlaments (Institucionālās tiesības — Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Ceļa izdevumi — Parlamentārās palīdzības izdevumi — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Tiesības uz aizstāvību — Pierādījumu paziņošana — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda faktos — Samērīgums)

26

2019/C 295/34

Lieta T-253/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. jūlija spriedums — VY/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Vidējā līmeņa vadītāja amats — Kandidatūras noraidīšana — Paziņojums par vakanci — Atlases procedūra — Pienākums norādīt pamatojumu — Vīriešu un sieviešu vienlīdzība)

27

2019/C 295/35

Lieta T-284/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Arbuzov/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

27

2019/C 295/36

Lieta T-305/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Klyuyev/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

28

2019/C 295/37

Lieta T-601/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes Fi Network reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2019/C 295/38

Lieta T-103/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Flabeg Deutschland/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

30

2019/C 295/39

Lieta T-108/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Bundesverband Glasindustrie u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2019/C 295/40

Lieta T-109/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Saint-Gobain Isover G+H u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2019/C 295/41

Lieta T-294/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — ArcelorMittal Hochfeld/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2019/C 295/42

Lieta T-319/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Deutsche Edelstahlwerke/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

33

2019/C 295/43

Lieta T-576/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — VIK/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2019/C 295/44

Lieta T-605/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Wirtschaftsvereinigung Stahl u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2019/C 295/45

Lieta T-737/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

35

2019/C 295/46

Lieta T-738/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Aurubis u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

36

2019/C 295/47

Lieta T-743/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Vinnolit/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām — Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

37

2019/C 295/48

Lieta T-317/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. jūnija rīkojums — Fugro/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Satelītnavigācijas programma Galileo — Tehniskās un ekspluatācijas specifikācijas — Tieša skāruma neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

37

2019/C 295/49

Lieta T-1/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — CJ/Eiropas Savienības Tiesa (Institucionālās tiesības — Internetā sabiedrībai pieejami dokumenti, kuri attiecas uz Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā pabeigtām lietām — Ex post pieteikums par anonimitāti — Pieteikuma neizskatīšana Eiropas Savienības Tiesā — Prasība sakarā ar bezdarbību — Nostājas formulēšana tiesvedības laikā — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

38

2019/C 295/50

Lieta T-411/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Lombardo/Parlaments

39

2019/C 295/51

Lieta T-412/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Contu/Parlaments

40

2019/C 295/52

Lieta T-413/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Dupuis/Parlaments

40

2019/C 295/53

Lieta T-414/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Frittelli/Parlaments

41

2019/C 295/54

Lieta T-415/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Laroni/Parlaments

42

2019/C 295/55

Lieta T-416/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Filippi/Parlaments

43

2019/C 295/56

Lieta T-417/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Viola/Parlaments

43

2019/C 295/57

Lieta T-418/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Mussa/Parlaments

44

2019/C 295/58

Lieta T-419/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Colajanni/Parlaments

45

2019/C 295/59

Lieta T-420/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Nobilia/Parlaments

46

2019/C 295/60

Lieta T-421/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Segre/Parlaments

46

2019/C 295/61

Lieta T-422/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — De Luca/Parlaments

47

2019/C 295/62

Lieta T-423/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Martelli/Parlaments

48

2019/C 295/63

Lieta T-424/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Sbarbati/Parlaments

49

2019/C 295/64

Lieta T-425/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Ventre/Parlaments

49

2019/C 295/65

Lieta T-426/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Musoni/Parlaments

50

2019/C 295/66

Lieta T-427/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Frantova/Parlaments

51

2019/C 295/67

Lieta T-428/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Rigo/Parlaments

52

2019/C 295/68

Lieta T-429/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Iacono/Parlaments

52

2019/C 295/69

Lieta T-430/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Bonsignore/Parlaments

53

2019/C 295/70

Lieta T-431/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Azzolini/Parlaments

54

2019/C 295/71

Lieta T-432/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Gawronski/Parlaments

55

2019/C 295/72

Lieta T-433/19: Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Speciale/Parlaments

55

2019/C 295/73

Lieta T-434/19: Prasība, kas celta 2019. gada 25. jūnijā — Rosca/Komisija

56

2019/C 295/74

Lieta T-435/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Caligaris/Parlaments

57

2019/C 295/75

Lieta T-436/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Aita/Parlaments

58

2019/C 295/76

Lieta T-437/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Melandri/Parlaments

58

2019/C 295/77

Lieta T-438/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Novelli/Parlaments

59

2019/C 295/78

Lieta T-439/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Mantovani/Parlaments

60

2019/C 295/79

Lieta T-440/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā – Mattina/Parlaments

61

2019/C 295/80

Lieta T-441/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — La Russa/Parlaments

61

2019/C 295/81

Lieta T-442/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Carollo/Parlaments

62

2019/C 295/82

Lieta T-443/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Arroni/Parlaments

63

2019/C 295/83

Lieta T-444/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Locatelli/Parlaments

64

2019/C 295/84

Lieta T-445/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Chiesa/Parlaments

64

2019/C 295/85

Lieta T-446/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Castellina/Parlaments

65

2019/C 295/86

Lieta T-448/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Costanzo/Parlaments

66

2019/C 295/87

Lieta T-449/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Dell’Alba/Parlaments

67

2019/C 295/88

Lieta T-450/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gallenzi/Parlaments

67

2019/C 295/89

Lieta T-451/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gemelli/Parlaments

68

2019/C 295/90

Lieta T-452/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Napoletano/Parlaments

69

2019/C 295/91

Lieta T-453/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Panusa/Parlaments

70

2019/C 295/92

Lieta T-454/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Musotto/Parlaments

70

2019/C 295/93

Lieta T-455/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Pettinari/Parlaments

71

2019/C 295/94

Lieta T-458/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Di Prima/Parlaments

72

2019/C 295/95

Lieta T-459/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Barbarella/Parlaments

72

2019/C 295/96

Lieta T-460/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Graziani/Parlaments

73

2019/C 295/97

Lieta T-461/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Rossetti/Parlaments

74

2019/C 295/98

Lieta T-462/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Porrazzini/Parlaments

74

2019/C 295/99

Lieta T-463/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Cervetti/Parlaments

75

2019/C 295/100

Lieta T-464/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Podestà/Parlaments

76

2019/C 295/101

Lieta T-465/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Florio/Parlaments

76

2019/C 295/102

Lieta T-466/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Société générale u.c./VNV

77

2019/C 295/103

Lieta T-467/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BNP Paribas u.c./VNV

78

2019/C 295/104

Lieta T-468/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Confédération nationale du Crédit mutuel u.c./VNV

79

2019/C 295/105

Lieta T-469/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Barzanti/Parlaments

80

2019/C 295/106

Lieta T-477/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Medici/Parlaments

81

2019/C 295/107

Lieta T–487/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — CU/Reģionu komiteja

81

2019/C 295/108

Lieta T-488/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Crédit agricole u.c./VNV

82

2019/C 295/109

Lieta T-489/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BPCE u.c./VNV

83

2019/C 295/110

Lieta T-507/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — DH/Komisija

84

2019/C 295/111

Lieta T-508/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) u.c./Komisija

85

2019/C 295/112

Lieta T-509/19: Prasība, kas celta 2019. gada 16. jūlijā — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Lieta T-512/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. jūlijā — Del Valle Ruiz u.c./VNV

87

2019/C 295/114

Lieta T-615/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 21. jūnija rīkojums — Ardigo un UO/Komisija

89


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2019/C 295/01)

Jaunākā publikācija

OV C 288, 26.8.2019.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 280, 19.8.2019.

OV C 270, 12.8.2019.

OV C 263, 5.8.2019.

OV C 255, 29.7.2019.

OV C 246, 22.7.2019.

OV C 238, 15.7.2019.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Eiropas Savienības Tiesa

2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. jūlijā un 2019. gada 15. janvārī iesniedza Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Horvātija) — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

(Lieta C-651/18)

(2019/C 295/02)

Tiesvedības valoda — horvātu

Iesniedzējtiesa

Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama

Pamatlietas puses

Prasītāji: QB un RA

Atbildētājs: Jadransko osiguranje d.d

Ar 2019. gada 11. jūlija rīkojumu Tiesa (devītā palāta) atzina, ka lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko ar 2018. gada 30. jūlija un 2019. gada 15. janvāra lēmumiem iesniegusi Općinski građanski sud u Zagrebu (Zagrebas rajona civillietu tiesa), ir acīmredzami nepieņemams.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/2


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. decembrī Haskovo Chamber of Commerce and Industry iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-122/17 Devin/EUIPO — Haskovo

(Lieta C-800/18 P)

(2019/C 295/03)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (pārstāvji: I. Pakidanska un D. Dimitrova, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Devin AD, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 11. jūlija rīkojumu Tiesa (devītā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu un nosprieda, ka Haskovo Chamber of Commerce and Industry ir jāsedz savi tiesāšanas izdevumi.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/3


Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. februārī CheapFlights International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 11. decembra spriedumu lietā T-565/17 CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

(Lieta C-170/19 P)

(2019/C 295/04)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: CheapFlights International Ltd (pārstāvji: A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 10. jūlija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par acīmredzami nepamatotu.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/3


Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 27. februārī UC iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T-572/17 UC/Parlaments

(Lieta C-196/19 P)

(2019/C 295/05)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: UC (pārstāve: A. Tymen, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Ar 2019. gada 23. jūlija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spānija) — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Lieta C-300/19)

(2019/C 295/06)

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: UQ

Atbildētāja: Marclean Technologies, S.L.U.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Direktīvas 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (1) 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka 30 vai 90 dienu atsauces periods, kas noteikts, lai varētu uzskatīt, ka ir notikusi kolektīvā atlaišana, vienmēr ir jārēķina līdz datumam, kurā notikusi tiesvedībā aplūkotā individuālā atlaišana?

2)

Vai Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts var tikt interpretēti tādējādi, ka 30 vai 90 dienu atsauces periods, kas noteikts, lai varētu uzskatīt, ka ir notikusi kolektīvā atlaišana, var tikt rēķināts no datuma, kurā notikusi tiesvedībā aplūkotā individuālā atlaišana, pat tad, ja šīs vēlākās darba tiesisko attiecību izbeigšanas nav uzskatāmas par krāpnieciskām?

3)

Vai ir pieļaujama tāda Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā paredzēto atsauces periodu interpretācija, kas ļauj ņemt vērā 30 vai 90 dienu laikā notikušos atlaišanas vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, ja tiesvedībā aplūkotā atlaišana ir notikusi šo periodu laikā?


(1)  OV 1998, L 225, 16. lpp.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/4


Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 5. maijā Meblo Trade d.o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 5. marta spriedumu lietā T-263/18 Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

(Lieta C-359/19 P)

(2019/C 295/07)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Meblo Trade d.o.o. (pārstāvji: A. Ivanova, адвокат)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Ar 2019. gada 10. jūlija rīkojumu Tiesa (palāta, kas nosaka, vai apelācijas sūdzības var tikt izskatītas) nosprieda, ka apelācijas sūdzība nevar tikt izskatīta un Meblo Trade d.o.o. jāsedz savi tiesāšanās izdevumi.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza Apelativen sad — Plovdiv (Bulgārija) — kriminālprocess pret OM

(Lieta C-393/19)

(2019/C 295/08)

Tiesvedības valoda — bulgāru

Iesniedzējtiesa

Apelativen sad — Plovdiv

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

OM

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka negatīvi ietekmēta vispārējo interešu un prasības aizsargāt tiesības uz īpašumu līdzsvara dēļ nav pieļaujams tāds valsts tiesiskais regulējums kā Bulgārijas Republikas Nakazatelen kodeks (Kriminālkodekss, NK) 242. panta 8. punkts, saskaņā ar kuru kontrabandas lielā apmērā izdarīšanai izmantots transportlīdzeklis, kas pieder trešajai personai, kura nav zinājusi, tai nebūtu bijis jāzina vai tā nebūtu varējusi zināt, ka tās darbinieks izdara noziedzīgu nodarījumu, ir jākonfiscē par labu valstij?

2)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka nav pieļaujams tāds valsts tiesiskais regulējums kā NK 242. panta 8. punkts, saskaņā ar kuru transportlīdzekli, kas pieder citai personai, nevis tai, kura ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, var konfiscēt, nenodrošinot īpašniekam tiešu piekļuvi tiesām sava viedokļa izteikšanai?


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. maijā iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) — E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Lieta C-414/19)

(2019/C 295/09)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Erding

Pamatlietas puses

Prasītāji: E. M., M. S.

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai, nosakot attālumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 (1) 7. panta 1. punktu, tāda lidojuma gadījumā, kas sastāv no vairākiem posmiem, ir jāņem vērā arī tie iepriekšējie savienotie reisi, kurus nav skāris traucējums, kas radies tiem sekojošajā reisā?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. jūnijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Lieta C-480/19)

(2019/C 295/10)

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: E

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 63. un 65. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda valsts interpretācija, saskaņā ar kuru ienākumi, ko Somijā dzīvojoša fiziska persona saņem no citā Savienības dalībvalstī reģistrēta, saskaņā ar statūtiem dibināta pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma PVKIU direktīvas 2009/65/EK (1) (PVKIU fonds ieguldījumu sabiedrības formā) izpratnē, piemērojot ienākuma nodokli, nevar tikt pielīdzināti ienākumiem, kas tiek saņemti no saskaņā ar līgumtiesībām dibināta Somijas ieguldījumu fonda šīs pašas direktīvas izpratnē (PKVIU fonds līguma formā) tāpēc, ka citā dalībvalstī esošā PKVIU juridiskā forma neatbilst Somijas ieguldījumu fonda juridiskajai struktūrai?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV 2009, L 302, 32. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — Lexel

(Lieta C-484/19)

(2019/C 295/11)

Tiesvedības valoda — zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Lexel AB

Atbildētāja: Skatteverket

Prejudiciālais jautājums

Vai ar LESD 49. pantu ir saderīgi tas, ka Zviedrijas sabiedrībai tiek atteikta to procentu atskaitīšana, kas ir maksāti sabiedrībai, kas ietilpst tanī pašā saistīto uzņēmumu grupā un kas ir rezidente citā dalībvalstī, pamatojoties uz to, ka par galveno parādsaistību iemeslu ir uzskatāms tas, ka saistīto uzņēmumu grupa saņemtu būtisku nodokļu atvieglojumu, pieņemot, ka šāds nodokļu atvieglojums nepastāvētu, ja abas iesaistītās būtu bijušas Zviedrijas sabiedrības, jo šajā gadījumā uz tām būtu attiecināmi noteikumi par pārvedumiem grupas ietvaros?


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Syyttäjä un Tulli

(Lieta C-486/19)

(2019/C 295/12)

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: A un B

Atbildētājas apelācijas tiesvedībā: Syyttäjä un Tulli

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj piespriest kriminālsodu fiziskai personai, kura rīkojas ar nodokli apliekama uzņēmuma vārdā, par to, ka tā nav izpildījusi ar akcīzes nodokli, ko iekasē par saldējuma izstrādājumiem, saistītus pienākumus, ja citu uzņēmumu, kuru darbība ir saistīta ar līdzīgiem izstrādājumiem, atbrīvojums no nodokļa būtu uzskatāms par atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai tāda valsts nodokļu sistēma attiecībā uz akcīzes nodokli saldumiem, kāda bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, bija atbilstīga selektivitātes kritērijam kā “valsts atbalsta” jēdziena elementam LESD 107. panta 1. punkta izpratnē?


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC un Google Austria GmbH

(Lieta C-500/19)

(2019/C 295/13)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzēja: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Atbildētājas revīzijas tiesvedībā: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2000/31/EK (1) 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiešsaistes video koplietošanas platformas pārvaldītājs kā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs uzņemas aktīvu lomu, kas izraisa atbildības privilēģijas zaudējumu, papildus citu veidotā satura glabāšanas vietu nodrošināšanai, veicot vai lietotājam piedāvājot šādas papildu darbības:

videomateriālu ieteikšana pēc tēmas;

meklēšanas atvieglošana apmeklētājiem pēc nosaukuma vai satura informācijas, izmantojot elektronisku satura rādītāju, turklāt ar iespēju lietotājam nosaukumus vai satura informāciju pašam noteikt iepriekš;

tiešsaistes norāžu par pakalpojuma izmantošanu nodrošināšana (“Palīdzība”);

ar lietotāja piekrišanu, lietotāja augšupielādētā videomateriāla savienošana ar reklāmu (kas tomēr nav platformas pārvaldītāja pašreklāma), lietotājam izvēloties mērķauditoriju?

2)

Vai valsts tiesiskais regulējums, — saskaņā ar kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzēja (starpnieka), kam ir aktīva loma kā savu lietotāju izdarītu tiesību pārkāpumu atbalstītājam, pienākums atturēties no nelikumīgas darbības pastāv tikai ar nosacījumu, ka atbalstītājs ir apzināti veicinājis lietotāja tiesību pārkāpuma izdarīšanu, — atbilst Direktīvas 2004/48/EK (2) 11. panta pirmajam teikumam, vai arī šī tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstis pret atbalstītājiem vērstus tiesību īpašnieka prasījumus par atturēšanos no nelikumīgas darbības nedrīkst pakļaut nosacījumam par apzinātu lietotāja izdarīta tiesību pārkāpuma veicināšanu?

3)

Vai Direktīvas 2000/31/EK 12.–14. panta noteikumi par starpnieku atbildību ir jāvērtē kā horizontālie atbildības ierobežojumi, kas ir piemērojami par labu katram starpniekam, kuram ir neitrāla loma, ja tā darbība no autortiesību viedokļa ir kvalificējama kā paša veikta izziņošana?

4)

Vai Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 3. punkts (arī 12. panta 3. punkts un 13. panta 2. punkts), Direktīvas 2001/29/EK (3) 8. panta 3. punkts un Direktīvas 2004/48/EK 11. panta trešais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēja (starpnieka), kam ir neitrāla loma, atbildības privilēģija saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 1. punktu pastāv arī pret to vērsta prasījuma par atturēšanos no nelikumīgas darbības gadījumā un vai tādēļ šādam starpniekam adresēts tiesas rīkojums par atturēšanos no nelikumīgas darbības ir pieļaujams tikai tad, ja tas faktiski zina par nelikumīgo darbību vai informāciju, vai arī šāds tiesas rīkojums par atturēšanos no nelikumīgas darbības ir pieļaujams jau tad, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pēc konkrēta brīdinājuma saņemšanas, saturu, kas ir apstrīdēts kā kontrafakts, nekavējoties neizņem vai neliedz tam pieeju un pārkāpums tiesvedībā apstiprinās?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV 2000, L 178, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV 2004, L 157, 45. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Lieta C-514/19)

(2019/C 295/14)

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Union des industries de la protection des plantes

Atbildētāji: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Pārējie lietas dalībnieki: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Prejudiciālie jautājumi

1)

Ja valsts pasākums, kura mērķis ir ierobežot aktīvo vielu izmantošanu un kas ir formāli paziņots Komisijai, pamatojoties uz Direktīvas 2015/1535/ES (2015. gada 9. septembris) (1) 5. pantu, tomēr iesniedzot pierādījumus, kas liek dalībvalstij uzskatīt, ka viela var radīt nopietnu risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi un ka, ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, šo risku var apmierinoši ierobežot tikai ar dalībvalsts veiktiem pasākumiem, kas ir izklāstīti pietiekami skaidri, lai Komisija nevarētu kļūdīties, saistot paziņojuma pamatojumu ar Regulu Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) (2), — vai Eiropas Komisijai ir jāuzskata šis paziņojums par tādu, kas iesniegts saskaņā ar minētās regulas 69. un 71. pantā paredzēto procedūru, un attiecīgajā gadījumā jāveic papildu izmeklēšanas pasākumi vai pasākumi, kas gan atbilst šī regulējuma prasībām, gan kuros ir atbildēts uz minētās dalībvalsts paustajām bažām?

2)

Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, vai Īstenošanas regulas Nr. 2018/783 (3), 2018/784 (4) un 2018/785 (5) (2018. gada 29. maijs), ar kurām ir aizliegta vielu tiametoksama, klotianidīna un imidakloprīda lietošana sākot no 2018. gada 19. decembra, izņemot pastāvīgajās siltumnīcās audzēto kultūru apstrādei augiem, kas visu dzīves ciklu atrodas šādā siltumnīcā, ir jāuzskata par pasākumiem, kas īstenoti, atbildot uz Francijas 2017. gada 2. februārī pausto lūgumu par tādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas vispārēju aizliegumu, kuri satur vienu vai vairākas neonikotinoīdu grupas vielas, un sēklu, kas apstrādātas ar šīm vielām, izmantošanas aizliegumu?

3)

Ja atbilde uz pēdējo minēto jautājumu ir apstiprinoša, ko var darīt dalībvalsts, kas Komisijai, pamatojoties uz Regulas Nr. 1107/2009 69. pantu, ir lūgusi veikt pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas satur vienu vai vairākas neonikotinoīdu grupas vielas, un sēklu, kas apstrādātas ar šiem līdzekļiem, izmantošanu, ja tās lūgums ir apmierināts tikai daļēji, ierobežojot nevis visu neonikotinoīdu grupas vielu, bet gan triju no tām izmantošanu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV 2015, L 241, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV 2009, L 309, 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/783 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV 2018, L 132, 31. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/784 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV 2018, L 132, 35. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/785 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksama apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV 2018, L 132, 40. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Lieta C-515/19)

(2019/C 295/15)

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eutelsat SA

Atbildētājas: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un Inmarsat Ventures Ltd

Pārējie lietas dalībniekie: Viasat Inc un Viasat UK Ltd

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kādi juridiskie kritēriji ļauj identificēt mobilo zemes staciju Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK (1) (2008. gada 30. jūnijs) izpratnē? Vai šis lēmums ir jāsaprot kā tāds, ar kuru ir prasīts, lai mobilā zemes stacija, kas uztur sakarus ar uz zemes izvietotu papildu komponentu, bez atsevišķa aprīkojuma varētu uzturēt sakarus arī ar satelītu? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kā novērtēt aprīkojuma vienotību?

2)

Vai šī paša lēmuma 2. panta 2. punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka mobilo satelītsakaru sistēmas pamatā ir galvenokārt satelīta komponenti vai arī tie ļauj uzskatīt, ka satelīta un uz zemes izvietotu komponentu attiecīgās lomas nav izšķirošas, tostarp konfigurācijā, kurā satelīta komponents tiek izmantots tikai tad, ja nevar nodrošināt sakarus ar uz zemes izvietotiem komponentiem? Vai var uzstādīt uz zemes izvietotus papildu komponentus, lai aptvertu visu Eiropas Savienības teritoriju, balstoties uz to, ka izplatījuma stacijas nevar nodrošināt pienācīgu sakaru kvalitāti nevienā vietā šī paša panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē?

3)

Vai gadījumā, ja izrādās, ka operators, kas atlasīts saskaņā ar šī lēmuma II sadaļu, nav pildījis 7. panta 2. punktā noteiktās saistības par teritoriālo pārklājumu 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā paredzētajā datumā, dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāatsakās piešķirt atļaujas lietot uz zemes izvietotus papildu komponentus? Noliedzošas atbildes gadījumā, vai tās var atteikties piešķirt šīs atļaujas?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 626/2008/EK (2008. gada 30. jūnijs) par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām (OV 2008, L 172, 15. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/12


Prasība, kas celta 2019. gada 12. jūlijā — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-537/19)

(2019/C 295/16)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers un P. Ondrůšek)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, Stadt Wien-Wiener Wohnen tieši piešķirot tiesības slēgt 2012. gada 25. februāra līgumu attiecībā uz biroja ēku Guglstrasse 2-4, Vīnē, bez konkursa procedūras izsludināšanas un atbilstošas paziņojuma par līgumu publikācijas, Austrijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2004/18/EK (1) 2., 28. pantā un 35. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija apgalvo, ka Vīnes pilsēta kā līgumslēdzēja iestāde ar privātu darbuzņēmēju 2012. gadā esot noslēgusi ilggadēju biroja ēkas nomas līgumu vēl pirms tās uzcelšanas. Tādējādi tai esot bijusi izšķiroša ietekme uz būves ideju, kas pārsniedz parastās nomātāja prasības attiecībā uz jaunu nekustamo īpašumu.

Kā izriet no attiecīgās Tiesas judikatūras par vēl neīstenotu būvprojektu iznomāšanu, tas esot publisks būvdarbu līgums. Tā kā neesot notikusi konkursa procedūras izsludināšana, ar šo līguma tiesību piešķiršanu esot pārkāpts Direktīvas 2004/18 2., 28. pants un 35. panta 2. punkts. Šis pārkāpums turpinās tik ilgi, cik ilgi turpina pastāvēt nomas līgums, kas pirms 2040. gada parastā kārtībā nevar tikt izbeigts.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.).


Vispārējā tiesa

2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/13


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Italmobiliare u.c./Komisija

(Lieta T-523/15) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Nosacījumi atbrīvošanai no naudas soda - 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai - Pārdošanas apjoms - Naudas soda maksimālais apmērs - Administratīvā procesa ilgums - Saprātīgs termiņš - Maksātspēja)

(2019/C 295/17)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Italmobiliare SpA (Milāna, Itālija) un 6 citi prasītāji, kuru vārdi ir minēti spieduma pielikumā (pārstāvji: sākumā M. Siragusa, F. Moretti un A. Bardanzellu, vēlāk M. Siragusa un F. Moretti, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Rossi, A. Biolan, F. Jimeno Fernández un T. Vecchi)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts, galvenokārt, daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 24. jūnija Lēmumu C(2015)) 4336 final par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39563 — Pārtikas produktu iepakojumi mazumtirdzniecībai), un, pakārtoti, samazināt prasītājiem uzliktā naudas soda apmēru.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Italmobiliare SpA un pārējie pielikumā minētie prasītāji atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 354, 26.10.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/14


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Huhtamäki un Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija

(Lieta T-530/15) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums - Pierādījums par līdzdalību aizliegtā vienošanās - Vienots un turpināts pārkāpums - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai - Samērīgums - Vienlīdzīga attieksme)

(2019/C 295/18)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Huhtamäki Oyj (Espo, Somija) un Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Vācija) (pārstāvji: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg un L. Stammwitz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Biolan, F. Jimeno Fernández un L. Wildpanner)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts, galvenokārt, daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 24. jūnija Lēmumu C(2015)) 4336 final par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39563 — Pārtikas produktu iepakojumi mazumtirdzniecībai), un, pakārtoti, samazināt prasītājiem uzliktā naudas soda apmēru.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Huhtamäki Oyj un Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 406, 7.12.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/15


Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — European Food u.c./Komisija

(Lietas T-624/15, T-694/15 un T-704/15) (1)

(Valsts atbalsts - Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra (ICSID) pārraudzībā esošas šķīrējtiesas nolēmums - Zaudējumu Kompensācijas maksājums dažiem uzņēmējiem - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt - Komisijas kompetence)

(2019/C 295/19)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas lietā T-624/15: European Food SA (Drăgănești, Rumānija), Starmill SRL (Drăgănești), Multipack SRL (Drăgănești) un Scandic Distilleries SA (Oradea, Rumānija) (pārstāvji: K. Struckmann, G. Forwood un A. Kadri, advokāti)

Prasītājs lietā T-694/15: Ioan Micula, (Oradea, Rumānija), (pārstāvji: K. Struckmann, G. Forwood un A. Kadri, advokāti)

Prasītāji lietā T-704/15: Viorel Micula (Oradea), European Drinks SA (Ștei, Rumānija), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumānija), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea) un West Leasing International SRL (Păntășești, Rumānija) (pārstāvji: sākotnēji J. Derenne, D. Vallindas, advokāti, A. Dashwood, barrister un V. Korom, solicitor, vēlāk J. Derenne, D. Vallindas un A. Dashwood)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P.-J. Loewenthal un T. Maxian Rusche)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvji: S. Centeno Huerta un A. Rubio González) un Ungārija (pārstāvji: sākotnēji M. Fehér, G. Koós un M. Bóra, vēlāk M. Fehér un G. Koós)

Priekšmets

Trīs prasības, kuras ir pamatotas ar LESD 263. pantu un ar kurām lūdz atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1470 (2015. gada 30. marts) par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ko īstenoja Rumānija — Šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmums lietā Micula pret Rumāniju (OV 2015, L 232, 43. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Lietas T-624/15, T-694/15 un T-704/15 apvienot sprieduma taisīšanai

2)

Atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1470 (2015. gada 30. marts) par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ko īstenoja Rumānija — Šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmums lietā Micula pret Rumāniju.

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan un Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import Export SRL un West Leasing International SRL tiesāšanās izdevumus.

4)

Spānijas Karaliste un Ungārija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/16


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Yanukovych/Padome

(Apvienotās lietas T-245/16 un T-286/17) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā - Līdzekļu iesaldēšana - To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā - Padomes pienākums pārbaudīt, vai trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

(2019/C 295/20)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doņecka, Ukraina) (pārstāvji: T. Beazley, QC, E. Dean un J. Marjason-Stamp, barristers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — P. Mahnič un J.-P. Hix)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt, pirmkārt, Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/318 (2016. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2016, L 60, 76. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2016, L 60, 1. lpp.), un, otrkārt, Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/381 (2017. gada 3. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2017, L 58, 34. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2017, L 58, 1. lpp.), — daļā, kurā prasītāja vārds ir saglabāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, attiecībā uz kurām ir piemērojami šie ierobežojošie pasākumi.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/318 (2016. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, kā arī Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/381 (2017. gada 3. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā — daļā, kurā Oleksandr Viktorovych Yanukovych vārds ir saglabāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām ir piemērojami šie ierobežojošie pasākumi.

2)

Eiropas Savienības Padome sedz savus un atlīdzina O. V. Yanukovych tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 243, 4.7.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/17


Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — PT/EIB

(Lieta T-573/16) (1)

(Civildienests - EIB personāls - Dienestu organizēšana - Atbrīvojums no dienesta - Piekļuve elektroniskajam pastam un informātikas pieslēgumiem - Pirmstiesas procedūra - Pieņemamība - Tiesiskā drošība - Tiesības tikt uzklausītam - Nevainīguma prezumpcija - OLAF gala ziņojums - Pienākums norādīt pamatojumu - Atbildība - Mantiskais kaitējums - Morālais kaitējums)

(2019/C 295/21)

Tiesvedības valoda — zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: PT (pārstāvis: E. Nordh, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji: sākotnēji G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams un G. Faedo, vēlāk G. Faedo un M. Loizou, piedaloties M. Johansson, B. Wägenbaur, avocats un J. Currall, barrister)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 270. pantu un Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 50.a pantu, pirmkārt, atcelt EIB 2015. gada 13. aprīļa, 12. maija, 16. jūnija un 20. oktobra, 2016. gada 6. jūnija un 2017. gada 7. februāra lēmumus par prasītāja atbrīvojumu no dienesta, EIB 2015. gada 18. jūnija lēmumu par prasītāja piekļuves viņa elektroniskā pasta pastkastītei un informātikas pieslēgumiem bloķēšanu un EIB lēmumus nepaziņot viņam algas lapas un svītrot viņa uzvārdu no EIB intranetā publicētās organizācijas struktūras un, otrkārt, atlīdzināt prasītājam apgalvoti nodarīto kaitējumu.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) 2015. gada 13. aprīļa, 12. maija, 16. jūnija un 20. oktobra, 2016. gada 6. jūnija un 2017. gada7. februāra lēmumus par PT atbrīvojumu no dienesta, kā arī EIB 2015. gada 18. jūnija lēmumu bloķēt PT piekļuvi viņa elektroniskajam pastam un EIB informātikas pieslēgumiem.

2)

EIB samaksā PT par nodarīto morālo kaitējumu summu 25 000 EUR apmērā, tai pieskaitot nokavējuma procentus, skaitot no šī sprieduma pasludināšanas dienas, kas aprēķināti atbilstoši Eiropas Centrālas bankas (ECB) galvenajām kapitāla refinansēšanas operācijām piemērotajai likmei, to palielinot par 3,5 procentpunktiem.

3)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

4)

EIB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 383 17.10.2016. (sākotnēji lieta reģistrēta Eiropas Savienības Civildienesta tiesā ar Nr. F-150/15 un nodota Eiropas Savienības Vispārējai tiesai 1.9.2016).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/18


Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Changmao Biochemical Engineering/Komisija

(Lieta T-741/16) (1)

(Dempings - Ķīnas izcelsmes aspartāma imports - Atteikums uzskatīt par tirgus ekonomiku - Galīgā antidempinga maksājuma noteikšana - Regulas (EK) Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkta otrais ievilkums - Regulas Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts - Regulas 2016/1036 2. panta 10. punkts - Regulas 2016/1036 3. panta 2. un 6. punkts - Regulas 2016/1036 6. panta 7. punkts - Grāmatvedības dokumentu neatbilstība - Starptautisko grāmatvedības standartu neievērošana - Savienības ražošanas nozares datu izmantošana - Pielāgošanas pieteikums - Pierādīšanas pienākums - Tiesības uz aizstāvību - Labas pārvaldības princips - Tiesiskā paļāvība)

(2019/C 295/22)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Ķīna) (pārstāvji: R. Antonini, E. Monard un B. Maniatis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J.–F. Brakeland, T. Maxian Rusche un N. Kuplewatzky)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Hyet Sweet (Gravelines, Francija) (pārstāvji: T. Müller-Ibold, F.-C. Laprévote un S. Branca, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2016/1247 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes aspartāma importam (OV 2016, L 204, 92. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 462, 12.12.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/18


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA

(Lieta T-838/16) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Piekļuve dokumentiem - Daļējs piekļuves atteikums - Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums - Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regula (EK) Nr. 45/2001 - Personas datu aizsardzība - Morālais kaitējums - Mantiskais kaitējums - Cēloņsakarība)

(2019/C 295/23)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BP (pārstāvis: E. Lazar, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (pārstāvji: sākotnēji C. Manolopoulos un M. O’Flaherty, vēlāk — M. O’Flaherty, kam palīdz D. Waelbroeck, A. Duron un I. Antypas, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 268. pantu un ar ko tiek lūgts atlīdzināt kaitējumu, kurš esot nodarīts prasītājam.

Rezolutīvā daļa

1)

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) samaksā BP summu 5 000 EUR apmērā.

2)

Atlīdzībai, kas minēta 1) punktā, tiek pieskaitīti nokavējuma procenti no šī sprieduma pasludināšanas dienas līdz samaksai pilnā apmērā, atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka (ECB) ir noteikusi savām galvenajām refinansēšanas operācijām, pieskaitot divus procentpunktus.

3)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

4)

FRA un BP sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 38, 6.2.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/19


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — BP/FRA

(Lieta T-888/16) (1)

(Civildienests - Līgumdarbinieki - FRA - Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums - Lēmums nepagarināt darba līgumu - Jauns lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Vispārējā tiesa to atcēlusi - Tiesības uz aizstāvību - Labas pārvaldības princips - Pienākums norādīt pamatojumu - Atbildība)

(2019/C 295/24)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BP (pārstāvis: E. Lazar, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (pārstāvji: M. O’Flaherty, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 270. pantu un ar kuru tiek lūgts, pirmkārt, atcelt FRA2016. gada 4. aprīļa lēmumu nepagarināt prasītājas līgumdarbinieka līgumu, kurš pieņemts, izpildot 2015. gada 3. jūnija spriedumu BP/FRA (T-658/13 P, EU:T:2015:356), un, otrkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas esot nodarīts prasītājai.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

BP sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 53, 20.2.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/20


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — PlasticsEurope/ECHA

(Lieta T-185/17) (1)

(REACH - Vielu, kas ar laiku ir iekļaujamas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā, saraksta izstrāde - Bisfenola A kā reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas iekļaušana šajā sarakstā - Regulas Nr. 1907/2006 57. un 59. pants)

(2019/C 295/25)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PlasticsEurope (Brisele, Beļģija) (pārstāvji: R. Cana, É. Mullier un F. Mattioli, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (pārstāvji: M. Heikkilä, W. Broere un A. Hautamäki)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji: sākotnēji D. Colas, J. Traband un B. Fodda, vēlāk D. Colas, J. Traband un E. de Moustier) un ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis: P. Kirch, advokāts)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt ECHA2017. gada 4. janvāra lēmumu (ED/01/2017), ar ko bisfenols A atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 2006, L 396, 1. lpp., labojums OV 2007, L 136, 3. lpp.), 59. panta 1. punktam tika iekļauts to vielu sarakstā, kuras ar laiku ir paredzēts iekļaut šīs regulas XIV pielikumā, jo šī viela ir apzināta kā reproduktīvajai funkcijai toksiska Regulas Nr. 1907/2006 57. panta c) punkta izpratnē.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

PlasticsEurope sedz savus un atlīdzina Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) un ClientEarth tiesāšanās izdevumus.

3)

Francijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 161, 22.5.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/21


Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Portugāle/Komisija

(Lieta T-474/17) (1)

(ELGF un ELFLA - No finansējuma izslēgti izdevumi - Portugāles izdevumi - Novēloti maksājumi - Maksimālo apjomu pārsniegumi - Regulas (EK) Nr. 885/2006 11. pants - Divkārša finanšu korekcija - Samērīgums - Samaksas termiņi)

(2019/C 295/26)

Tiesvedības valoda — portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Portugāles Republika (pārstāvji: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida un P. Estêvão, pārstāvji)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: B. Rechena un A. Sauka)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un kuru tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1144 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2017, L 165, 37. lpp.), ciktāl ar šo lēmumu no Eiropas Savienības finansējuma 2011. finanšu gadam maksājumu novēlotības un maksimālā apjoma pārsnieguma dēļ tiek izslēgti konkrēti Portugāles Republikas deklarētie izdevumi.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Portugāles Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 357, 23.10.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/21


Vispārējās tiesas 2019. gada 20. jūnija spriedums — a&o hostel and hotel Berlin/Komisija

(Lieta T-578/17) (1)

(Valsts atbalsts - Darbības atbalsts - Jauniešu viesmītne Berlīnē - Publiskā nekustamā īpašuma izmantošana bez īres maksas samaksas - Lēmums, ar kuru iespējamais atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu - LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts - Nopietnas grūtības)

(2019/C 295/27)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: a&o hostel and hotel Berlin GmbH, A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH tiesību pārņēmēja (Berlīne, Vācija) (pārstāvji: S. Heise un M. Lindner, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Blanck, A. Bouchagiar un T. Maxian Rusche)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: sākotnēji — T. Henze un R. Kanitz, vēlāk — R. Kanitz, kam palīdz K. Dingemann, advokāts)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas 2017. gada 29. maija Lēmumu C(2017) 3220 final par valsts atbalstu SA.43145 (2016/FC) — par iespējamu prettiesisku Vācijas piešķirto nenodokļu atbalstu Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH —, kura kopsavilkums ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesī (OV 2017, C 193, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Komisijas 2017. gada 29. maija Lēmumu C(2017) 3220 final par valsts atbalstu SA.43145 (2016/FC) — par iespējamu prettiesisku Vācijas piešķirto nenodokļu atbalstuJugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina a&o hostel and hotel Berlin GmbH tiesāšanas izdevumus.

3)

Vācijas Federatīvā Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 338, 9.10.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/22


Vispārējās tiesas 2019. gada 4. jūlija spriedums — Itālija/Komisija

(Lieta T-598/17) (1)

(ELGF un ELFLA - No finansējuma izslēgti izdevumi - Itālijas izdevumi - Kavēšanās un nolaidība, kurās ir vainojamas dalībvalsts iestādes - Dalībvalsts atbildība par neatgūšanas finansiālajām sekām - Finanšu korekcijas - Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. un 32. pants - Regulas (EK) Nr. 907/2014 12. pants - Saprātīgs termiņš)

(2019/C 295/28)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji: G. Palmieri, pārstāve, kam palīdz sākotnēji P. Pucciariello, vēlāk F. Varrone, avvocati dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Triantafyllou un D. Bianchi)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un kuru tiek lūgts daļēji atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1144 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2017, L 165, 37. lpp.), ciktāl tas attiecas uz Itālijas Republiku.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 357, 23.10.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/23


Vispārējās tiesas 2019. gada 3. jūlija spriedums — Spānija/Komisija

(Lieta T-602/17) (1)

(ELGF un ELFLA - No finansējuma izslēgti izdevumi - Spānijas izdevumi - Galvenās kontroles - Ražotāju organizāciju atzīšanas kritēriji - Darbības programmu apstiprināšana - Investīciju pārnešana vienas un tās pašas darbības programmas ietvaros - Tiesiskā paļāvība)

(2019/C 295/29)

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvji: sākotnēji A. Sampol Pucurull un A. Gavela Llopis, vēlāk A. Gavela Llopis un visbeidzot S. Jiménez García)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: F. Castillo de la Torre, W. Farrell un M. Morales Puerta)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un kuru tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1144 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2017, L 165, 37. lpp.), ciktāl ar to no minētā finansējuma attiecībā uz Spānijas Karalisti tiek izslēgta summa 7 097 397,27 EUR apmērā.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 357, 23.10.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/24


Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedums — Vialto Consulting/Komisija

(Lieta T-617/17) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Pirmspievienošanās palīdzības instruments - Trešā valsts - Valsts publisks līgums - Decentralizēta vadība - Valsts iestādes lēmums - OLAF izmeklēšanas - Morālais kaitējums - Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums - Regulas (EK) Nr. 2185/96 7. panta 1. punkts - Labas pārvaldības princips - Tiesiskā paļāvība - Samērīgums - Tiesības tikt uzklausītam)

(2019/C 295/30)

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vialto Consulting Kft. (Budapešta, Ungārija) (pārstāvji: V. Christianos un S. Paliou, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz un J. Estrada de Solà)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 268. pantu un ar kuru tiek lūgts atlīdzināt kaitējumu, kas esot radies prasītājai prettiesiskas rīcības dēļ, kuru esot, pirmkārt, veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), īstenojot pārbaudi prasītājas telpās, un, otrkārt, kuru esot veikusi Eiropas Komisija pēc šīs pārbaudes.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Vialto Consulting Kft. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 402, 27.11.2017.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/24


Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — Quadri di Cardano/Komisija

(Lieta T-828/17) (1)

(Civildienests - Līgumdarbinieki - Ekspatriācijas pabalsts - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Nepamatotu maksājumu atgūšana - Civildienesta noteikumu 85. panta pirmā daļa - Maksājuma nepamatotības acīmredzamība)

(2019/C 295/31)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Quadri di Cardano (Alikante, Spānija) (pārstāvji: sākotnēji N. de Montigny un J.-N. Louis, vēlāk N. de Montigny, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Bohr un L. Radu Bouyon)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 270. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt gan Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) 2017. gada 28. februāra lēmumu atgūt summas, kas prasītājam tika nepamatoti samaksātas kā ekspatriācijas pabalsts un ikgadējie ceļa izdevumi attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 16. maija līdz 2016. gada 15. jūlijam, kad viņš strādāja Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrā (EASME) gan ciktāl nepieciešams — iepriekš minētā lēmuma rezultātā “labotos” algas aprēķinus.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Alessandro Quadri di Cardano atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 63, 19.2.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/25


Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija spriedums — Alfamicro/Komisija

(Lieta T-64/18) (1)

(Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma - Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) - Lēmums, kas ir izpildes rīkojums - No dotāciju nolīguma izrietoša parāda atgūšana - LESD 299. pants - Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 - Regulas Nr. 966/2012 135. pants - Revīzijas secinājumu ekstrapolācija - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2019/C 295/32)

Tiesvedības valoda — portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cascais, Portugāle) (pārstāvji: G. Gentil Anastácio un D. Pirra Xarepe, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Costa de Oliveira un J. Estrada de Solà)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas 2017. gada 13. decembra Lēmumu C(2017) 8839 final par parāda atgūšanu no prasītājas.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 142, 23.4.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/26


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija spriedums — Szegedi/Parlaments

(Lieta T-135/18) (1)

(Institucionālās tiesības - Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām - Ceļa izdevumi - Parlamentārās palīdzības izdevumi - Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana - Tiesības uz aizstāvību - Pierādījumu paziņošana - Pienākums norādīt pamatojumu - Kļūda faktos - Samērīgums)

(2019/C 295/33)

Tiesvedības valoda — ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Csanád Szegedi (Budapešta, Ungārija) (pārstāvis: K. Bodó, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — N. Görlitz, S. Seyr un B. Simon)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt Parlamenta ģenerālsekretāra 2017. gada 30. novembra lēmumu piedzīt no prasītāja 264 196,11 EUR, kas nepamatoti samaksāti par ceļa un parlamentārās palīdzības izdevumiem, kā arī ar to saistīto 2017. gada 19. decembra paziņojumu par parādu.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Parlamenta ģenerālsekretāra 2017. gada 30. novembra lēmumu piedzīt no Csanád Szegedi 264 196,11 EUR un ar to saistīto 2017. gada 19. decembra paziņojumu par parādu, ciktāl tie attiecas uz ceļa izdevumu segšanai izmaksāto summu 8 273,83 EUR apmērā.

2)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

3)

C. Szegedi un Eiropas Komisija katrs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 182, 28.5.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/27


Vispārējās tiesas 2019. gada 9. jūlija spriedums — VY/Komisija

(Lieta T-253/18) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Vidējā līmeņa vadītāja amats - Kandidatūras noraidīšana - Paziņojums par vakanci - Atlases procedūra - Pienākums norādīt pamatojumu - Vīriešu un sieviešu vienlīdzība)

(2019/C 295/34)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: VY (pārstāvis: J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Berscheid un L. Vernier)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 270. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt lēmumu par prasītāja kandidatūras noraidīšanu, kā arī lēmumu par cita kandidāta iecelšanu Eiropas Savienības delegācijas nodaļas vadītāja amatā.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

VY atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 240, 9.7.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/27


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Arbuzov/Padome

(Lieta T-284/18) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā - Līdzekļu iesaldēšana - To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā - Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

(2019/C 295/35)

Tiesvedības valoda — čehu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sergej Arbuzov (Kijeva, Ukraina) (pārstāvis: M. Mleziva, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: R. Pekař un P. Mahnič)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 48. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 5. lpp.), ciktāl prasītāja vārds ir saglabāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām tiek piemēroti šie ierobežojošie pasākumi.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, ciktāl Sergej Arbuzov vārds ir saglabāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām tiek piemēroti šie ierobežojošie pasākumi.

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 249, 16.7.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/28


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Klyuyev/Padome

(Lieta T-305/18) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā - Līdzekļu iesaldēšana - To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā - Padomes pienākums pārbaudīt, ka trešās valsts iestādes lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

(2019/C 295/36)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andriy Klyuyev (Doņecka, Ukraina) (pārstāvji: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson un T. Garner, solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: P. Mahnič un A. Vitro)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 48. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 5. lpp.), ciktāl prasītāja vārds ir atstāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām tiek piemēroti šie ierobežojošie pasākumi.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, ciktāl Andriy Klyuyev vārds ir atstāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām tiek piemēroti šie ierobežojošie pasākumi.

2)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina A. Klyuyev tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas radušies saistībā ar pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 240, 9.7.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/29


Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Wewi Mobile/EUIPO (“Fi Network”)

(Lieta T-601/18) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Fi Network” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2019/C 295/37)

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wewi Mobile, SL (Villena, Spānija) (pārstāvji: J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán un J. Galán López, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: S. Palmero Cabezas un H. O’Neill)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 12. jūlija lēmumu lietā R 1462/2017-1 attiecībā uz pieteikumu par vārdiska apzīmējuma “Fi Network” kā Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Wewi Mobile, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 427, 26.11.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/30


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Flabeg Deutschland/Komisija

(Lieta T-103/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/38)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Flabeg Deutschland GmbH (Nirnberga, Vācija) (pārstāvji: sākotnēji — M. Küper un E.–M. Schwind, vēlāk — J. Stein un A. Kersten, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji — T. Maxian Rusche un R. Sauer, vēlāk — T. Maxian Rusche un K. Herrmann, kam palīdz H. Wollmann, advokāts)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Flabeg Deutschland GmbH tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/31


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Bundesverband Glasindustrie u.c./Komisija

(Lieta T-108/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/39)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Bundesverband Glasindustrie (Diseldorfa, Vācija) un 11 citi prasītāji, kuru nosaukumi ir minēti rīkojuma pielikumā (pārstāvji: U. Soltész un C. von Köckritz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji — T. Maxian Rusche un R. Sauer, vēlāk — T. Maxian Rusche un K. Herrmann, kam palīdz H. Wollmann, advokāts)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Par ArcelorMittal Hochfeld GmbH, kas pārņēmusi ArcelorMittal Ruhrort GmbH tiesības, un P-D Glasseiden GmbH Oschatz iesniegtajiem pieteikumiem par iestāšanos lietā vairs nav jālemj.

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevums un atlīdzina Bundesverband Glasindustrie, kā arī pārējo prasītāju, kuru nosaukumi ir minēti pielikumā, tiesāšanās izdevumus.

4)

ArcelorMittal Hochfeld GmbH, kas pārņēmusi ArcelorMittal Ruhrort GmbH tiesības, un P-D Glasseiden GmbH Oschatz sedz savus izdevumus saistībā ar pieteikumiem par iestāšanos lietā paši.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/32


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Saint-Gobain Isover G+H u.c./Komisija

(Lieta T-109/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/40)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Vācija), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Vācija), Verallia Deutschland AG, iepriekš — Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Vācija), un Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Vācija) (pārstāvji: S. Altenschmidt un H. Janssen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji — R. Sauer, vēlāk — T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Saint-Gobain Isover G+H AG, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Verallia Deutschland AG, iepriekš — Saint-Gobain Oberland AG, un Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/32


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — ArcelorMittal Hochfeld/Komisija

(Lieta T-294/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/41)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ArcelorMittal Hochfeld GmbH, ArcelorMittal Ruhrort GmbH tiesību pārņēmēja (Duisbourg, Vācija) (pārstāvji: H. Janssen un G.–R. Engel, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji — R. Sauer, vēlāk — T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina ArcelorMittal Hochfeld GmbH, ArcelorMittal Ruhrort GmbH tiesību pārņēmējas, tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 302, 14.9.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/33


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Deutsche Edelstahlwerke/Komisija

(Lieta T-319/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/42)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Vācija) (pārstāvji: H. Janssenet un S. Altenschmidt, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji — R. Sauer, vēlāk — T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Deutsche Edelstahlwerke GmbH tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 302, 14.9.2015.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/34


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — VIK/Komisija

(Lieta T-576/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/43)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft eV (Essen, Vācija) (pārstāvji: C. Kahle, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina VIK Verband der Industriellen Energie- un Kraftwirtschaft eV tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 7, 11.1.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/34


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Wirtschaftsvereinigung Stahl u.c./Komisija

(Lieta T-605/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/44)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Diseldorfa, Vācija) un 17 citi prasītāji, kuru nosaukumi ir minēti rīkojuma pielikumā (pārstāvis: H. Janssen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanas izdevums un atlīdzina Wirtschaftsvereinigung Stahl, kā arī pārējo prasītāju, kuru nosaukumi ir minēti pielikumā, tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 27, 25.1.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/35


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

(Lieta T-737/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/45)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Vācija) (pārstāvji: U. Karpenstein un K. Dingemann, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Hydro Aluminium Rolled Products GmbH tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 59, 15.2.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/36


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Aurubis u.c./Komisija

(Lieta T-738/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/46)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Aurubis AG (Hamburga, Vācija) un 7 citi prasītāji, kuru nosaukumi ir minēti rīkojuma pielikumā (pārstāvji: C. Arhold un N. Wimmer, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanas izdevums un atlīdzina Aurubis AG, kā arī pārējo prasītāju, kuru nosaukumi ir ietverti pielikumā, tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 59, 15.2.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/37


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — Vinnolit/Komisija

(Lieta T-743/15) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts, kas piešķirts ar noteiktām grozītā Vācijas likuma par atjaunojamiem energoresursiem normām - Tiesas veikta apstrīdētā tiesību akta atcelšana - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/47)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Vācija) (pārstāvis: M. Geipel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu (ES) 2015/1585 (2014. gada 25. novembris) par valsts atbalsta shēmu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (ko Vācija īstenojusi atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas un energoietilpīgu lietotāju atbalstam) (OV 2015, L 250, 122. lpp.).

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Vinnolit GmbH & Co. KG tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 59, 15.2.2016.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/37


Vispārējās tiesas 2019. gada 17. jūnija rīkojums — Fugro/Komisija

(Lieta T-317/18) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Satelītnavigācijas programma “Galileo” - Tehniskās un ekspluatācijas specifikācijas - Tieša skāruma neesamība - Acīmredzama nepieņemamība)

(2019/C 295/48)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fugro NV (Leidschendam, Nīderlande) (pārstāvji: sākotnēji T. Snoep un V. van Weperen, vēlāk V. van Weperen, H. Gornall un J. de Pree, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: V. Di Bucci, L. Armati un B. Sasinowska)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un kurā galvenokārt tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/321 (2018. gada 2. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/224, ar ko nosaka tehniskās un darbības specifikācijas, kuras ļauj komercpakalpojumiem, ko piedāvā saskaņā ar Galileo programmu izveidotā sistēma, atbilst funkcijai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1285/2013 2. panta 4. punkta c) apakšpunktā (OV 2018, L 62, 34. lpp.), bet pakārtoti — atcelt minētā lēmuma 1. panta 2. punktu.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu.

2)

Fugro NV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 240, 9.7.2018.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/38


Vispārējās tiesas 2019. gada 27. jūnija rīkojums — CJ/Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta T-1/19) (1)

(Institucionālās tiesības - Internetā sabiedrībai pieejami dokumenti, kuri attiecas uz Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā pabeigtām lietām - Ex post pieteikums par anonimitāti - Pieteikuma neizskatīšana Eiropas Savienības Tiesā - Prasība sakarā ar bezdarbību - Nostājas formulēšana tiesvedības laikā - Strīda priekšmeta zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2019/C 295/49)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CJ (pārstāvis: V. Kolias, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano un V. Hanley-Emilsson)

Priekšmets

Prasība, kas pamatota ar LESD 265. pantu un ar ko tiek lūgts konstatēt, ka Eiropas Savienības Tiesa ir prettiesiski atteikusies ex post piešķirt prasītājam anonimitāti attiecībā uz sabiedrībai pieejamiem dokumentiem, kuri ir saistīti ar Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā pabeigtām lietām, vai, pakārtoti, sagatavot neanonimizētas versijas, kuras nav pieejamas meklētājprogrammu piedāvātājiem internetā.

Rezolutīvā daļa

1)

Izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību.

2)

Eiropas Savienības Tiesa atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 164, 13.5.2019.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/39


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Lombardo/Parlaments

(Lieta T-411/19)

(2019/C 295/50)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Raffaele Lombardo (Katānija, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/40


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Contu/Parlaments

(Lieta T-412/19)

(2019/C 295/51)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Felice Contu (Kaljāri, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/40


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Dupuis/Parlaments

(Lieta T-413/19)

(2019/C 295/52)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Dupuis (Saint-Gilles, Beļģija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/41


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Frittelli/Parlaments

(Lieta T-414/19)

(2019/C 295/53)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Leda Frittelli (Frosinone, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/42


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Laroni/Parlaments

(Lieta T-415/19)

(2019/C 295/54)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nereo Laroni (Venēcija, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/43


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Filippi/Parlaments

(Lieta T-416/19)

(2019/C 295/55)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Livio Filippi (Karpi, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/43


Prasība, kas celta 2019. gada 28. jūnijā — Viola/Parlaments

(Lieta T-417/19)

(2019/C 295/56)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vincenzo Viola (Palermo, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/44


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Mussa/Parlaments

(Lieta T-418/19)

(2019/C 295/57)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonio Mussa (Turīna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/45


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Colajanni/Parlaments

(Lieta T-419/19)

(2019/C 295/58)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Alberto Colajanni (Palermo, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/46


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Nobilia/Parlaments

(Lieta T-420/19)

(2019/C 295/59)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mauro Nobilia (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/46


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Segre/Parlaments

(Lieta T-421/19)

(2019/C 295/60)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sergio Camillo Segre (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/47


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — De Luca/Parlaments

(Lieta T-422/19)

(2019/C 295/61)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stefano De Luca (Palermo, Itālija) (pārstāvji: M. Merola un N. De Luca, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/48


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Martelli/Parlaments

(Lieta T-423/19)

(2019/C 295/62)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Claudio Martelli (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/49


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Sbarbati/Parlaments

(Lieta T-424/19)

(2019/C 295/63)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Luciana Sbarbati (Chiaravalle, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/49


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Ventre/Parlaments

(Lieta T-425/19)

(2019/C 295/64)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Riccardo Ventre (Formicola, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/50


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Musoni/Parlaments

(Lieta T-426/19)

(2019/C 295/65)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mirella Musoni (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/51


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Frantova/Parlaments

(Lieta T-427/19)

(2019/C 295/66)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jitka Frantova (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/52


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Rigo/Parlaments

(Lieta T-428/19)

(2019/C 295/67)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Rigo (Noale, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/52


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Iacono/Parlaments

(Lieta T-429/19)

(2019/C 295/68)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Francesco Iacono (Forio, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/53


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Bonsignore/Parlaments

(Lieta T-430/19)

(2019/C 295/69)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vito Bonsignore (Turīna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/54


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Azzolini/Parlaments

(Lieta T-431/19)

(2019/C 295/70)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Claudio Azzolini (Neapole, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/55


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Gawronski/Parlaments

(Lieta T-432/19)

(2019/C 295/71)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jas Gawronski (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/55


Prasība, kas celta 2019. gada 2. jūlijā — Speciale/Parlaments

(Lieta T-433/19)

(2019/C 295/72)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Speciale (Bogliasco, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/56


Prasība, kas celta 2019. gada 25. jūnijā — Rosca/Komisija

(Lieta T-434/19)

(2019/C 295/73)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ioana–Felicia Rosca (Vīne, Austrija) (pārstāvis: L. Tufler, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt, pirmkārt, atklātā konkursa EPSO/AD/363/18 (AD7) — 2 (Administratori nodokļu politikas jomā) atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju pie konkursa nākamā posma (Novērtēšanas centrs) pēc viņas lūguma veikt atkārtotu izvērtēšanu un, otrkārt, visus posma “talantu vērtētājs” rezultātus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Civildienesta noteikumu 90. panta pārkāpums.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Civildienesta noteikumu 27. panta pārkāpums.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, pieļauts vienlīdzīgas attieksmes pret kandidātiem principa pārkāpums.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/57


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Caligaris/Parlaments

(Lieta T-435/19)

(2019/C 295/74)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Caligaris (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/58


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Aita/Parlaments

(Lieta T-436/19)

(2019/C 295/75)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vincenzo Aita (Campagna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/58


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Melandri/Parlaments

(Lieta T-437/19)

(2019/C 295/76)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eugenio Melandri (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/59


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Novelli/Parlaments

(Lieta T-438/19)

(2019/C 295/77)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Diego Novelli (Turīna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/60


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Mantovani/Parlaments

(Lieta T-439/19)

(2019/C 295/78)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Mantovani (Arconate, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/61


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā – Mattina/Parlaments

(Lieta T-440/19)

(2019/C 295/79)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs Vincenzo Mattina (Buonabitacolo, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/61


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — La Russa/Parlaments

(Lieta T-441/19)

(2019/C 295/80)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Romano Maria La Russa (Milāna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/62


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Carollo/Parlaments

(Lieta T-442/19)

(2019/C 295/81)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Carollo (Quartesolo, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/63


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Arroni/Parlaments

(Lieta T-443/19)

(2019/C 295/82)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aldo Arroni (Milāna, Itālija) (pārstāvji: M. Merola un L. Florio, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/64


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Locatelli/Parlaments

(Lieta T-444/19)

(2019/C 295/83)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pia Elda Locatelli (Chiuduno, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/64


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Chiesa/Parlaments

(Lieta T-445/19)

(2019/C 295/84)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giulietto Chiesa (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/65


Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Castellina/Parlaments

(Lieta T-446/19)

(2019/C 295/85)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Luciana Castellina (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/66


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Costanzo/Parlaments

(Lieta T-448/19)

(2019/C 295/86)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Costanzo (Benevento, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/67


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Dell’Alba/Parlaments

(Lieta T-449/19)

(2019/C 295/87)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gianfranco Dell’Alba (Brisele, Beļģija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/67


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gallenzi/Parlaments

(Lieta T-450/19)

(2019/C 295/88)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giulio Cesare Gallenzi (Ariccia, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/68


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Gemelli/Parlaments

(Lieta T-451/19)

(2019/C 295/89)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vitaliano Gemelli (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/69


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Napoletano/Parlaments

(Lieta T-452/19)

(2019/C 295/90)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pasqualina Napoletano (Anzio, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/70


Prasība, kas celta 2019. gada 3. jūlijā — Panusa/Parlaments

(Lieta T-453/19)

(2019/C 295/91)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ida Panusa (Latina, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/70


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Musotto/Parlaments

(Lieta T-454/19)

(2019/C 295/92)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Francesco Musotto (Pollina, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/71


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Pettinari/Parlaments

(Lieta T-455/19)

(2019/C 295/93)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luciano Pettinari (Roma, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/72


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Di Prima/Parlaments

(Lieta T-458/19)

(2019/C 295/94)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pietro Di Prima (Palermo, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/72


Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Barbarella/Parlaments

(Lieta T-459/19)

(2019/C 295/95)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carla Barbarella (Magione, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/73


Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Graziani/Parlaments

(Lieta T-460/19)

(2019/C 295/96)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo Alberto Graziani (Fiesole, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/74


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Rossetti/Parlaments

(Lieta T-461/19)

(2019/C 295/97)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Rossetti (Trieste, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/74


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Porrazzini/Parlaments

(Lieta T-462/19)

(2019/C 295/98)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giacomo Porrazzini (Terni, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/75


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Cervetti/Parlaments

(Lieta T-463/19)

(2019/C 295/99)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giovanni Cervetti (Milāna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/76


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Podestà/Parlaments

(Lieta T-464/19)

(2019/C 295/100)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Podestà (Vila Real de Santo António, Portugāle) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/76


Prasība, kas celta 2019. gada 5. jūlijā — Florio/Parlaments

(Lieta T-465/19)

(2019/C 295/101)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Andrea Florio (Asti, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/77


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Société générale u.c./VNV

(Lieta T-466/19)

(2019/C 295/102)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Société générale (Parīze, Francija), Crédit du Nord (Lille, Francija) un SG Option Europe (Puteaux, Francija) (pārstāvji: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi un M. Dalon, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Lēmumu SRB/ES/SRF/2019/10 par ex ante iemaksu VNF aprēķinu 2019. gadā, ciktāl tas attiecas uz prasītājiem;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nepiemērojamām šādas Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR), Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas normas:

SRMR 69. panta 2. punktu, 70. panta 1. punktu un 70. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu;

Deleģētās regulas 4. panta 2. punktu un 6., 7. un 10. pantu, kā arī I pielikumu;

Īstenošanas regulas 4. pantu un 8. panta 5. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir acīmredzami pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips. Šajā ziņā prasītāji apgalvo, ka ar dokumentiem, kuri tiek piemēroti ar apstrīdēto lēmumu, tās tiek tieši un smagi sodītas, ņemot vērā gan pamatiemaksu, gan riska faktora, kuri tajā ir noteikti, aprēķināšanas noteikumus. Pēc prasītāju uzskatiem, šie kritēriji patiesībā neatspoguļo nedz to faktisko lielumu, nedz faktisko risku. Vienlīdzības principa acīmredzamo pārkāpumu, kas tieši izriet no šiem dokumentiem, turklāt palielina atšķirīgā attieksme, kāda salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek piemērota lieliem uzņēmumiem, kuru vidū ir prasītāji.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir acīmredzami pārkāpts samērīguma princips. Kā norāda prasītāji, tāpat acīmredzamais samērīguma principa pārkāpums ar dokumentiem, kuri tiek piemēroti ar apstrīdēto lēmumu, mehāniski izriet no vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpuma. It īpaši, tā kā VNF mehānisms ir balstīts uz iepriekš noteikta iemaksu vispārējā mērķapmēra paredzēšanu, šo iemaksu sadalījuma starp uzņēmumiem nevienlīdzība mehāniski izraisa nesamērīgus maksājumus un tātad samērīguma principa pārkāpumu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts tiesiskās drošības princips. Tiesiskās drošības principa pārkāpums ar dokumentiem, kuri tiek piemēroti ar apstrīdēto lēmumu, ir saistīts gan ar iemaksas, kāda uzņēmumam jāveic, aprēķināšanas noteikumu neparedzamību, gan ar faktu, ka šī iemaksa nav atkarīga nedz no paša uzņēmuma situācijas un vispārējā riska profila, nedz no tā relatīvās situācijas salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts labas pārvaldības princips. Labas pārvaldības principa pārkāpums ir pieļauts ar apstrīdēto lēmumu, ciktāl tajā, aprēķinot riska mainīgo daļu, nav piemēroti visi Deleģētajā regulā paredzētie riska kritēriji, lai gan VNV četrus gadus pēc iemaksu mehānisma stāšanās spēkā esot bijis jāspēj piemērot visus šos kritērijus.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/78


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BNP Paribas u.c./VNV

(Lieta T-467/19)

(2019/C 295/103)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: BNP Paribas (Parīze, Francija), BNP Paribas Arbitrage (Parīze) un BNP Paribas Securities Services (Parīze) (pārstāvji: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi un M. Dalon, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Lēmumu SRB/ES/SRF/2019/10 par ex ante iemaksu VNF aprēķinu 2019. gadā, ciktāl tas attiecas uz prasītājiem;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nepiemērojamām šādas Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR), Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas normas:

SRMR 69. panta 2. punktu, 70. panta 1. punktu un 70. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu;

Deleģētās regulas 4. panta 2. punktu un 6., 7. un 10. pantu, kā arī I pielikumu;

Īstenošanas regulas 4. pantu un 8. panta 5. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kuri ir izvirzīti lietā T-466/19 Société générale u.c./VNV.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/79


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Confédération nationale du Crédit mutuel u.c./VNV

(Lieta T-468/19)

(2019/C 295/104)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parīze, Francija) un 25 citi prasītāji (pārstāvji: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi un M. Dalon, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Lēmumu SRB/ES/SRF/2019/10 par ex ante iemaksu VNF aprēķinu 2019. gadā, ciktāl tas attiecas uz prasītājiem;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nepiemērojamām šādas Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR), Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas normas:

SRMR 69. panta 2. punktu, 70. panta 1. punktu un 70. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu;

Deleģētās regulas 4. panta 2. punktu un 6., 7. un 10. pantu, kā arī I pielikumu;

Īstenošanas regulas 4. pantu un 8. panta 5. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kuri ir izvirzīti lietā T-466/19 Société générale u.c./VNV.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/80


Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Barzanti/Parlaments

(Lieta T-469/19)

(2019/C 295/105)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Barzanti (Sjēna, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītājs tika informēts ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica pensijas tiesības par izbeigto darbību un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/81


Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Medici/Parlaments

(Lieta T-477/19)

(2019/C 295/106)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rita Medici (Boloņa, Itālija) (pārstāvis: M. Merola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt par neesošu vai pilnībā atcelt pasākumu, par kuru prasītāja tika informēta ar apstrīdēto paziņojumu, ar ko Eiropas Parlaments atkārtoti noteica apgādnieka zaudējuma pensijas tiesības un noteica atmaksāt summu, kura samaksāta, pamatojoties uz iepriekš noteikto pensijas apmēru;

piespriest Eiropas Parlamentam atmaksāt visas summas, kas nepamatoti ieturētas un kam pieskaitīti likumiskie procenti, skaitot no ieturējumu veikšanas dienas līdz šo summu samaksai, un piespriest Eiropas Parlamentam izpildīt pasludināmo spriedumu un īstenot visas iniciatīvas, aktus vai pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nekavējoties pilnībā tiek atjaunota sākotnējā pensija;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas ir izvirzīti lietā T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlaments.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/81


Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — CU/Reģionu komiteja

(Lieta T–487/19)

(2019/C 295/107)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CU (pārstāvji: S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Reģionu komiteja

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt 2018. gada 18. oktobra lēmumu samazināt prasītāja algas aprēķinam piemērojamo reizināšanas koeficientu pēc viņa paaugstināšanas AD 14 pakāpē 2018. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Reģionu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs izvirza trīs pamatus.

1.

Pirmais pamats attiecas uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā — “Civildienesta noteikumi”) 44. panta, skatot to kopsakarā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punktu, pārkāpumu, jo ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāptas prasītāja iegūtās tiesības uz viņa algas aprēķinam piemērojamā reizināšanas koeficienta paaugstināšanu, kas atbilst automātiskas izvirzīšanas augstākā līmenī vērtībai.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāptas pamattiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un samērīguma princips, jo pret diviem ierēdņiem ar vienādiem nopelniem un darba stāžu, un kuri tika paaugstināti amatā tajā pašā dienā, bija atšķirīga attieksme.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots prasītāja tiesiskās paļāvības attiecībā uz to, ka viņa automātiski iegūtā izvirzīšanas augstākā līmenī vērtība tiks saglabāta pēc nākamās paaugstināšanas amatā, pārkāpums, jo reizināšanas koeficienta samazināšana esot notikusi desmit mēnešus pēc sākotnējā tiesību akta.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/82


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — Crédit agricole u.c./VNV

(Lieta T-488/19)

(2019/C 295/108)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francija) un 48 citi prasītāji (pārstāvji: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi un M. Dalon, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Lēmumu SRB/ES/SRF/2019/10 par ex ante iemaksu VNF aprēķinu 2019. gadā, ciktāl tas attiecas uz prasītājiem;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nepiemērojamām šādas Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR), Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas normas:

SRMR 69. panta 2. punktu, 70. panta 1. punktu un 2. punkta a) un b) apakšpunktu;

Deleģētās regulas 4. panta 2. punktu un 6., 7. un 10. pantu, kā arī I pielikumu;

Īstenošanas regulas 4. pants un 8. panta 5. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kuri ir izvirzīti lietā T-466/19 Société générale/VNV.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/83


Prasība, kas celta 2019. gada 4. jūlijā — BPCE u.c./VNV

(Lieta T-489/19)

(2019/C 295/109)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: BPCE (Parīze, Francija) un 45 citi prasītāji (pārstāvji: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi un M. Dalon, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Lēmumu SRB/ES/SRF/2019/10 par ex ante iemaksu VNF aprēķinu 2019. gadā, ciktāl tas attiecas uz prasītājiem;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nepiemērojamām šādas Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (SRMR), Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas normas:

SRMR 69. panta 2. punktu, 70. panta 1. punktu un 2. punkta a) un b) apakšpunktu;

Deleģētās regulas 4. panta 2. punktu un 6., 7. un 10. pantu, kā arī I pielikumu;

Īstenošanas regulas 4. pantu un 8. panta 5. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kuri ir izvirzīti lietā T-466/19 Société générale/VNV.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/84


Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — DH/Komisija

(Lieta T-507/19)

(2019/C 295/110)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DH (pārstāvis: E. Bonanni, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas 2018. gada 13. septembra lēmumu, jo tā nav noraidījusi ārstu X iespējamā ārstu komisijas izveides procedūrā, un līdz ar to iecelt citu neatkarīgu ārstu saistībā ar tiesvedībām lietās T-308/19 un T-316/19, savlaicīgi par to paziņojot;

piespriest Komisijai samaksāt 500 000 EUR vai citu summu, ko Vispārējā tiesa uzskatītu par taisnīgu;

noteikt Komisijai pienākumu informēt Vispārējo tiesu un/vai prasītāju par tā ārsta konsultanta identitāti, kas ir iepazinies ar visu prasītāja dokumentāciju, paliekot anonīms, un kas ir sniedzis negatīvu atzinumu par viņa lūgumu atlīdzināt tāda medicīniskā pakalpojuma izmaksas atbilstoši Noteikumu par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku 10. pantam, attiecībā uz kuru ir vajadzīga iepriekšēja atļauja, kā tas ir lūgts pieteikumā D/462/17;

katrā ziņā piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs norāda, ka šajā gadījumā pastāv rīcība, kas neatbilst profesionālajām un ētikas normām, atjaunojot ārstu komisijas sastāvu.

Runājot par prasītāja minēto kaitējumu, tiek norādīts gan uz kavēšanos procedūru īstenošanā, gan uz attiecīgā ārsta rīcību, kas neatbilst profesionālajām un ētikas normām, kā arī uz cietušā cieņas un goda aizskārumu un iestādes prettiesisku bezdarbību, jo apstākļi, saistībā ar kuriem ir celta šī prasība, radās tāpēc, ka 2000. gada 7. jūnijā prasītājs iesniedza pieteikumu par arodslimības pastiprināšanos un Komisijai divreiz tika taisīts nelabvēlīgs spriedums: T-212/01 un T-551/16.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/85


Prasība, kas celta 2019. gada 15. jūlijā — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) u.c./Komisija

(Lieta T-508/19)

(2019/C 295/111)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapūra, Singapūra), MJN Global Holdings BV (Amsterdama, Nīderlande), Mead Johnson BV (Neimegena, Nīderlande), Mead Johnson Nutrition Co. (Čikāga, Ilinoisa, ASV) (pārstāvji: C. Quigley, QC, M. Whitehouse un P. Halford, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Lēmumu C(2018) 7848 vai — pakārtoti — atcelt apstrīdētā lēmuma 1., 2. un 5. pantu, ciktāl tie attiecas uz prasītājiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības par apstrīdētā lēmuma 1. pantu 2. punkta un 5. panta 1. un 2. punkta — ciktāl ar to uzdots atgūt naudas līdzekļus no prasītājiem — atcelšanu pamatošanai prasītāji izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā par attiecīgajām 2010. gada Income Tax Act [Ienākuma nodokļa likuma] (turpmāk tekstā — “ITA 2010”) normām.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo to, ka ITA 2010 paredzētais nodoklis netiek piemērots ienākumiem no nekomerciālas licences maksas, ir klasificējusi kā “atkāpi”, “atbrīvojumu” vai “netiešu atbrīvojumu” no Gibraltāra uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas, kas saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu uzskatāms par valsts atbalsta shēmu, lai gan tas, ka nodoklis netiek piemērots ienākumiem no nekomerciālas licences maksas, bija Gibraltāra nodokļu un ekonomikas suverenitātes ietvaros pieejama izvēles iespēja.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo nav norādījusi nekādas saimnieciskas priekšrocības LESD 107. panta 1. punkta izpratnē un tvērumā, kuras izrietētu no tā, ka ITA 2010 paredzētais nodoklis netiek piemērots ienākumiem no nekomerciālas licences maksas.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo to, ka ITA 2010 paredzētais nodoklis netiek piemērots ienākumiem no nekomerciālas licences maksas, ir nepareizi klasificējusi kā selektīvu priekšrocību LESD 107. panta 1. punkta izpratnē un tvērumā.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka, pat ja šāda selektīva priekšrocība būtu bijusi (lai gan tas tiek noliegts), Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo ir noteikusi, ka šāda priekšrocība ietvēra arī to, ka nodoklis netiek piemērots ienākumiem no licences maksas, kuri (kā tas ir prasītāju gadījumā) Gibraltārā faktiski netika nedz uzkrāti, nedz ar Gibraltāru bija saistīta to izcelsme.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo apgalvoto atbalstu ir klasificējusi kā jaunu atbalstu, nevis kā jau esošu atbalstu.

Turklāt prasības par apstrīdētā lēmuma 2. panta un 5. panta 1. un 2. punkta — ciktāl ar to uzdots atgūt naudas līdzekļus no prasītājiem — atcelšanu pamatošanai prasītāji izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts LESD 108. panta 2. punkts un Procedūras regulas [(EK) Nr. 659/1999] 6. pants.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka 2012. gada nodokļu nolēmums attiecībā uz prasītājiem bija saderīgs ar ITA 2010 un ka tas nav uzskatāms par atsevišķu valsts atbalstu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā attiecībā uz 2012. gada nodokļu nolēmuma nozīmi un iedarbību.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir nepareizi izmantojusi savas pilnvaras.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/86


Prasība, kas celta 2019. gada 16. jūlijā — Asolo/EUIPO — Red Bull (“FLÜGEL”)

(Lieta T-509/19)

(2019/C 295/112)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asolo LTD (Limassol, Kipra) (pārstāvis: W. Pors, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa Apelācijas padomē dalībniece: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austrija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FLÜGEL” — Eiropas Savienības preču zīme Nr. 637 686

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2019. gada 15. maija lēmums lietā R 201/2019-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

noraidīt pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu;

piespriest EUIPO un Red Bull atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 70. panta 2. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 60. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar tās 8. panta 5. punktu, pārkāpums.


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/87


Prasība, kas celta 2019. gada 18. jūlijā — Del Valle Ruiz u.c./VNV

(Lieta T-512/19)

(2019/C 295/113)

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Antonio Del Valle Ruiz (Mehiko, Meksika) un 36 citi prasītāji (pārstāvji: P. Rubio Escobar un B. Fernández García, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Vienotās noregulējuma valdes (VNV) 2019. gada 20. maija lēmumu (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981), ar kuru nolemts Banco Popular noregulējuma ietvaros nesagatavot Regulas (ES) Nr. 806/2014 20. panta 11. punktā paredzēto galīgā vērtējuma ziņojumu, un līdz ar to uzdot VNV sagatavot minēto galīgā vērtējuma ziņojumu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;

turklāt saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 133. un 134. pantu piespriest atbildētājai un personām, kas iestājušās lietā pilnīgam vai daļējam tās prasījumu atbalstam, pienākumu atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo prasības pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajam lēmumam neesot norādīts pamatojums vai arī tas esot norādīts nepietiekami, un līdz ar to esot pārkāpti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 41. un 47. pants.

2.

Ar otro prasības pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Regulas (ES) Nr. 806/2014 (1) 20. panta 11. punkts, jo atbildētāja paziņo, ka minētajā tiesību normā paredzētais Banco Popular galīgā vērtējuma ziņojums netiks sagatavots.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Hartas 41. pantā nostiprinātais labas pārvaldības princips, jo VNV esot atkāpusies no neatkarīgā eksperta viedokļa jautājumā par vajadzību veikt galīgā vērtējuma ziņojumu, nepamatojusi savu lēmumu ar nevienu zinātniski-ekonomisku argumentu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāptas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tiesības uz aizstāvību, un tā rezultātā pārkāpti LESD 2. pants, Hartas 47. pants un Spānijas Konstitūcijas 24. pants.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka neesot ievērots nedz Regulas (ES) Nr. 806/2014 24. apsvērums, nedz Meroni lietas judikatūrā noteiktais, jo, pirmkārt, atbildētājai neesot deleģēta kompetence pēc saviem ieskatiem lemt par vajadzību sagatavot galīgā vērtējuma ziņojumu, un, otrkārt, tāda lēmuma kā šajā prasībā apstrīdētais pieņemšana katrā ziņā būtu bijis jāveic Eiropas Komisijas uzraudzībā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu [un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010] (OV 2014, L 225, 1. lpp.).


2.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 295/89


Vispārējās tiesas 2019. gada 21. jūnija rīkojums — Ardigo un UO/Komisija

(Lieta T-615/17) (1)

(2019/C 295/114)

Tiesvedības valoda — franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 382, 13.11.2017.