EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 295, 2. september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 295

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
2. september 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 295/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 295/02

kohtuasi C-651/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Horvaatia) 30. juulil 2018 ja 15. jaanuaril 2019 — QB, RA versus Jadransko osiguranje d.d.

2

2019/C 295/03

kohtuasi C-800/18 P: Haskovo Chamber of Commerce and Industry 19. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-122/17: Devin versus EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

kohtuasi C-170/19 P: CheapFlights International Ltd 25. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-565/17: CheapFlights International versus EUIPO

3

2019/C 295/05

kohtuasi C-196/19 P: UC 27. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-572/17: UC versus parlament

3

2019/C 295/06

kohtuasi C-300/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Hispaania) 12. aprillil 2019 — UQ versus Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

kohtuasi C-359/19 P: Meblo Trade d.o.o. 5. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-263/18: Meblo Trade versus EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

kohtuasi C-393/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad — Plovdiv (Bulgaaria) 21. mail 2019 — kriminaalasi OMi süüdistuses

5

2019/C 295/09

kohtuasi C-414/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 28. mail 2019 — E. M., M. S. versus Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

kohtuasi C-480/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 24. juunil 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

kohtuasi C-484/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 25. juunil 2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

kohtuasi C-486/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein Oikeus (Soome) 25. juunil 2019 — Syytäjä ja Tulli

8

2019/C 295/13

kohtuasi C-500/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 1. juulil 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG versus YouTube LLC ja Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

kohtuasi C-514/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 8. juulil 2019 — Union des industries de la protection des plantes versus Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

10

2019/C 295/15

kohtuasi C-515/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 8. juulil 2019 — Eutelsat SA versus Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ja Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

kohtuasi C-537/19: 12. juulil 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

12

 

Üldkohus

2019/C 295/17

kohtuasi T-523/15: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Italmobiliare jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toiduainete jaemüügiks pakendamise turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Vastutusele võtmata jätmise tingimused — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Müügiväärtus — Trahvi ülempiir — Haldusmenetluse kestus — Mõistlik tähtaeg — Tegelik maksevõime)

13

2019/C 295/18

kohtuasi T-530/15: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Huhtamäki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toiduainete jaemüügiks pakendamise turg — Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine — Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise süüks panemine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine)

14

2019/C 295/19

liidetud kohtuasjad T-624/15, T-694/15 ja T-704/15: Üldkohtu 18. juuni 2019. aasta otsus — European Food jt versus komisjon (Riigiabi — Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) egiidi all asutatud vahekohtu otsus — Teatavatele ettevõtjatele määratud hüvitise maksmine — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Komisjoni pädevus)

15

2019/C 295/20

liidetud kohtuasi T-245/16 ja T-286/17: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

16

2019/C 295/21

kohtuasi T-573/16: Üldkohtu 3. juuli 2019. aasta otsus — PT versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Teenistusüksuste töö korraldus — Teenistusest vabastamine — Juurdepääs elektronpostile ja arvutiühendusele — Kohtueelne menetlus — Vastuvõetavus — Õiguskindlus — Õigus olla ära kuulatud — Süütuse presumptsioon — Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) lõpparuanne — Põhjendamiskohustus — Vastutus — Varaline kahju — Mittevaraline kahju)

17

2019/C 295/22

kohtuasi T-741/16: Üldkohtu 28. juuni 2019. aasta otsus — Changmao Biochemical Engineering versus komisjon (Dumping — Hiinast pärit aspartaami import — Keeldumine kohaldada turumajanduslikku kohtlemist — Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamine — Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punkt b ja punkti c teine taane — Määruse 2016/1036 artikli 2 lõige 10 — Määruse 2016/1036 artikli 3 lõiked 2 ja 6 — Määruse 2016/1036 artikli 6 lõige 7 — Raamatupidamisdokumentide mittevastavus — Rahvusvaheliste raamatupidamisnormide järgimata jätmine — Liidu tootmisharu andmete kasutamine — Kohandamistaotlus — Tõendamiskoormis — Kaitseõigus — Hea halduse põhimõte — Õiguspärane ootus)

18

2019/C 295/23

kohtuasi T-838/16: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — BP versus FRA (Lepinguväline vastutus — Õigus tutvuda dokumentidega — Osaline keeldumine lubamast dokumendiga tutvuda — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Määrused (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 45/2001 — Isikuandmete kaitse — Mittevaraline kahju — Varaline kahju — Põhjuslik seos)

18

2019/C 295/24

kohtuasi T-888/16: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — BP versus FRA (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — FRA — Tähtajaline leping — Pikendamata jätmise otsus — Pärast Üldkohtu poolt tühistamist vastu võetud uus otsus — Kaitseõigused — Hea halduse põhimõte — Põhjendamise kohustus — Vastutus)

19

2019/C 295/25

kohtuasi T-185/17: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — PlasticsEurope versus ECHA (REACH — Loetelu koostamine kandidaatainetest, mis lõpptulemusena kantakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse — Bisfenool A kui reproduktiivtoksilise aine lisamine sellesse loetellu — Määruse nr 1907/2006 artiklid 57 ja 59)

20

2019/C 295/26

kohtuasi T-474/17: Üldkohtu 26. juuni 2019. aasta otsus — Portugal versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kulud, mida tegi Portugal — Hilinenud maksmine — Ülemmäärade ületamine — Määruse (EÜ) nr 885/2006 artikkel 11 — Topeltfinantskorrektsioon — Proportsionaalsus — Maksetähtaeg)

21

2019/C 295/27

kohtuasi T-578/17: Üldkohtu 20. juuni 2019. aasta otsus — a&o hostel and hotel Berlin versus komisjon (Riigiabi — Tegevusabi — Noortehostel Berliinis — Kohalikule omavalitsusele kuuluva kinnisasja kasutamine renti maksmata — Otsus tunnistada võimalik riigiabi siseturuga kokkusobivaks — ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c — Tõsised raskused)

21

2019/C 295/28

kohtuasi T-598/17: Üldkohtu 4. juuli 2019. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kulud, mida tegi Itaalia — Liikmesriigi ametiasutustele omistatavad hilinemised ja hooletus — Tagasinõudmata jätmise finantstagajärgede liikmesriigi kanda määramine — Finantskorrektsioonid — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklid 31 ja 32 — Delegeeritud määruse (EL 907/2017 artikkel 12 — Mõistlik tähtaeg)

22

2019/C 295/29

kohtuasi T-602/17: Üldkohtu 3. juuli 2019. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kulud, mida tegi Hispaania — Peamised kontrollimehhanismid — Tootjaorganisatsiooni tunnustamise kriteeriumid — Rakenduskavade heakskiitmine — Investeeringute ülekandmine ühe ja sama rakenduskava raames — Õiguspärane ootus)

23

2019/C 295/30

kohtuasi T-617/17: Üldkohtu 26. juuni 2019. aasta otsus — Vialto Consulting versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Ühinemiseelse abi rahastamisvahend — Kolmas riik — Riigihange — Detsentraliseeritud haldamine — Riigiasutuse otsus — OLAF-i juurdlused — Mittevaraline kahju — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Määruse (EÜ) nr 2185/96 artikli 7 lõige 1 — Hea halduse põhimõte — Õiguspärane ootus — Proportsionaalsus — Õigus olla ära kuulatud)

24

2019/C 295/31

kohtuasi T-828/17: Üldkohtu 18. juuni 2019. aasta otsus — Quadri di Cardano versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt b — Alusetult saadu tagastamine — Personalieeskirjade artikli 85 esimene lõik — Maksmise seadusliku aluse ilmne puudumine)

24

2019/C 295/32

kohtuasi T-64/18: Üldkohtu 28. juuni 2019. aasta otsus — Alfamicro versus komisjon (Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 — 2013) — Täitmisele pööratav otsus — Toetuslepingust tuleneva võlgnevuse sissenõudmine — ELTL artikkel 299 — Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 — Määruse nr 966/2012 artikkel 135 — Auditi tulemuste ekstrapoleerimine — Põhjendamiskohustus)

25

2019/C 295/33

kohtuasi T-135/18: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta otsus — Szegedi versus parlament (Institutsiooniõigus — Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Sõidukulud — Assisteerimiskulud — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Kaitseõigused — Tõendite esitamine — Põhjendamiskohustus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

26

2019/C 295/34

kohtuasi T-253/18: Üldkohtu 9. juuli 2019. aasta otsus — VY versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Keskastme juhi ametikoht — Kandidatuuri tagasilükkamine — Teade vaba ametikoha kohta — Valikumenetlus — Põhjendamiskohustus — Meeste ja naiste võrdsus)

27

2019/C 295/35

kohtuasi T-284/18: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Arbuzov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

27

2019/C 295/36

kohtuasi T-305/18: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Klyuyev versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

28

2019/C 295/37

kohtuasi T-601/18: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Wewi Mobile versus EUIPO (Fi Network) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Fi Network taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

29

2019/C 295/38

kohtuasi T-103/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Flabeg Deutschland versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

30

2019/C 295/39

kohtuasi T-108/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Bundesverband Glasindustrie jt versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2019/C 295/40

kohtuasi T-109/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Saint-Gobain Isover G+H jt versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2019/C 295/41

kohtuasi T-294/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — ArcelorMittal Hochfeld versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2019/C 295/42

kohtuasi T-319/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Deutsche Edelstahlwerke versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2019/C 295/43

kohtuasi T-576/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — VIK versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2019/C 295/44

kohtuasi T-605/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Wirtschaftsvereinigung Stahl jt versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2019/C 295/45

kohtuasi T-737/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Hydro Aluminium Rolled Products versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

35

2019/C 295/46

kohtuasi T-738/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Aurubis jt versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

36

2019/C 295/47

kohtuasi T-743/15: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — Vinnolit versus komisjon (Riigiabi — Abi, mis anti Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (muudetud) teatud sätete alusel — Vaidlustatud akti tühistamine Euroopa Kohtus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

37

2019/C 295/48

kohtuasi T-317/18: Üldkohtu 17. juuni 2019. aasta määrus — Fugro versus komisjon (Tühistamishagi — Satelliitnavigatsiooniprogramm Galileo — Tehnilised ja tegevusspetsifikatsioonid — Otsese puutumuse puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

37

2019/C 295/49

kohtuasi T-1/19: Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta määrus — CJ versus Euroopa Liidu Kohus (Institutsiooniline õigus — Internetis üldsusele kättesaadavad dokumendid, mis käsitlevad Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus lõpetatud kohtuasju — Tagasiulatuv anonüümseks tunnistamise taotlus — Taotluse menetlusse võtmata jätmine Euroopa Liidu Kohtu poolt — Tegevusetuse tuvastamise hagi — Seisukohavõtt kohtumenetluse käigus — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

38

2019/C 295/50

kohtuasi T-411/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Lombardo versus parlament

39

2019/C 295/51

kohtuasi T-412/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Contu versus parlament

40

2019/C 295/52

kohtuasi T-413/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Dupuis versus parlament

40

2019/C 295/53

kohtuasi T-414/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Frittelli versus parlament

41

2019/C 295/54

kohtuasi T-415/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Laroni versus parlament

42

2019/C 295/55

kohtuasi T-416/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Filippi versus parlament

43

2019/C 295/56

kohtuasi T-417/19: 28. juunil 2019 esitatud hagi — Viola versus parlament

43

2019/C 295/57

kohtuasi T-418/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Mussa versus parlament

44

2019/C 295/58

kohtuasi T-419/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Colajanni versus parlament

45

2019/C 295/59

kohtuasi T-420/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Nobilia versus parlament

46

2019/C 295/60

kohtuasi T-421/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Segre versus parlament

46

2019/C 295/61

kohtuasi T-422/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — De Luca versus parlament

47

2019/C 295/62

kohtuasi T-423/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Martelli versus parlament

48

2019/C 295/63

kohtuasi T-424/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Sbarbati versus parlament

49

2019/C 295/64

kohtuasi T-425/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Ventre versus parlament

49

2019/C 295/65

kohtuasi T-426/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Musoni versus parlament

50

2019/C 295/66

kohtuasi T-427/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Frantova versus parlament

51

2019/C 295/67

kohtuasi T-428/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Rigo versus parlament

52

2019/C 295/68

kohtuasi T-429/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Iacono versus parlament

52

2019/C 295/69

kohtuasi T-430/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Bonsignore versus parlament

53

2019/C 295/70

kohtuasi T-431/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Azzolini versus parlament

54

2019/C 295/71

kohtuasi T-432/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Gawronski versus parlament

55

2019/C 295/72

kohtuasi T-443/19: 2. juulil 2019 esitatud hagi — Speciale versus parlament

55

2019/C 295/73

kohtuasi T-434/19: 25. juunil 2019 esitatud hagi — Rosca versus komisjon

56

2019/C 295/74

kohtuasi T-435/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Caligaris versus parlament

57

2019/C 295/75

kohtuasi T-436/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Aita versus parlament

58

2019/C 295/76

kohtuasi T-437/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Melandri versus parlament

58

2019/C 295/77

kohtuasi T-438/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Novelli versus parlament

59

2019/C 295/78

kohtuasi T-439/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Mantovani versus parlament

60

2019/C 295/79

kohtuasi T-440/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Mattina versus parlament

61

2019/C 295/80

kohtuasi T-441/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — La Russa versus parlament

61

2019/C 295/81

kohtuasi T-442/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Carollo versus parlament

62

2019/C 295/82

kohtuasi T-443/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Arroni versus parlament

63

2019/C 295/83

kohtuasi T-444/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Locatelli versus parlament

64

2019/C 295/84

kohtuasi T-445/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Chiesa versus parlament

64

2019/C 295/85

kohtuasi T-446/19: 1. juulil 2019 esitatud hagi — Castellina versus parlament

65

2019/C 295/86

kohtuasi T-448/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Costanzo versus parlament

66

2019/C 295/87

kohtuasi T-449/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Dell’Alba versus parlament

67

2019/C 295/88

kohtuasi T-450/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Gallenzi versus parlament

67

2019/C 295/89

kohtuasi T-451/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Gemelli versus parlament

68

2019/C 295/90

kohtuasi T-452/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Napoletano versus parlament

69

2019/C 295/91

kohtuasi T-453/19: 3. juulil 2019 esitatud hagi — Panusa versus parlament

70

2019/C 295/92

kohtuasi T-454/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Musotto versus parlament

70

2019/C 295/93

kohtuasi T-455/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Pettinari versus parlament

71

2019/C 295/94

kohtuasi T-458/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Di Prima versus parlament

72

2019/C 295/95

kohtuasi T-459/19: 5. juulil 2019 esitatud hagi — Barbarella versus parlament

72

2019/C 295/96

kohtuasi T-460/19: 5. juulil 2019 esitatud hagi — Graziani versus parlament

73

2019/C 295/97

kohtuasi T-461/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Rossetti versus parlament

74

2019/C 295/98

kohtuasi T-462/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Porrazzini versus parlament

74

2019/C 295/99

kohtuasi T-463/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Cervetti versus parlament

75

2019/C 295/100

kohtuasi T-464/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Podestà versus parlament

76

2019/C 295/101

kohtuasi T-465/19: 5. juulil 2019 esitatud hagi — Florio versus parlament

76

2019/C 295/102

kohtuasi T-466/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Société générale jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

77

2019/C 295/103

kohtuasi T-467/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — BNP Paribas jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

78

2019/C 295/104

kohtuasi T-468/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Confédération nationale du Crédit muutel jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

79

2019/C 295/105

kohtuasi T-469/19: 8. juulil 2019 esitatud hagi — Barzanti versus parlament

80

2019/C 295/106

kohtuasi T-477/19: 8. juulil 2019 esitatud hagi — Medici versus parlament

81

2019/C 295/107

kohtuasi T-487/19: 8. juuli 2019 esitatud hagi — CU versus Regioonide Komitee

81

2019/C 295/108

kohtuasi T-488/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — Crédit agricole jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

82

2019/C 295/109

kohtuasi T-489/19: 4. juulil 2019 esitatud hagi — BPCE jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

83

2019/C 295/110

kohtuasi T-507/19: 15. juulil 2019 esitatud hagi — DH versus komisjon

84

2019/C 295/111

kohtuasi T-508/19: 15. juulil 2019 esitatud hagi — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) jt versus komisjon

85

2019/C 295/112

kohtuasi T-509/19: 16. juulil 2019 esitatud hagi — Asolo versus EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

kohtuasi T-512/19: 18. juulil 2019. esitatud hagi — Del Valle Ruiz jt versus SRB

87

2019/C 295/114

kohtuasi T-615/17: Üldkohtu 21. juuni 2019. aasta määrus — Ardigo ja UO versus komisjon

89


ET

 

Top