EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0917

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/917 на Комисията от 1 юли 2020 година за разрешаване на пускането на пазара на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 (текст от значение за ЕИП)

C/2020/4292

OB L 209, 2.7.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/917/oj

2.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/917 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2020 година

за разрешаване на пускането на пазара на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза. Традиционната храна от трета държава е нова храна съгласно определението в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията (2) се определят административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави.

(3)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (3) за изготвяне на списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(4)

В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията е тази, която следва да вземе решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена традиционна храна от трета държава.

(5)

На 27 ноември 2018 г. дружеството AM Breweries („заявителят“) представи на Комисията уведомление за намерението да пусне на пазара на Съюза настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner като традиционна храна от трета държава в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Искането на заявителя е настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora да се използва от населението като цяло като настойка или като съставка в други напитки.

(6)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468, Комисията поиска от заявителя допълнителна информация по отношение на валидността на уведомлението. Поисканата информация беше предоставена на 4 юни 2019 г., 21 юни 2019 г., 29 август 2019 г. и на 30 август 2019 г.

(7)

Представените от заявителя данни показват, че използването на настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка е с доказана история на безопасна употреба като храна в Африка, Азия и Северна Америка.

(8)

В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на 11 септември 2019 г. Комисията препрати валидното уведомление до държавите членки и до Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(9)

В предвидения в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283 четиримесечен срок нито държавите членки, нито Органът представиха на Комисията надлежно мотивирани възражения относно безопасността срещу пускането на пазара в рамките на Съюза на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora.

(10)

На 3 февруари 2020 г. Органът публикува своя технически доклад относно уведомлението за настойка от листа на кафе (Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) като традиционна храна от трета държава съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283 (4).

(11)

В посочения доклад Органът посочва, че листата отCoffea arabica съдържат епигалокатехинов галат (EGCG) и следователно не може да се изключи наличието на EGCG в настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora. Въз основа на това Органът определи максимално допустимо количество от 700 mg EGCG на литър от настойката. Поради това е целесъобразно да се определят максимално допустими количества от 700 mg/L EGCG в спецификациите на традиционната храна в списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(12)

Органът стигна до заключението, че наличните данни за състава и за историята на употребата на настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(13)

Към искането си настойката от листа на кафе отCoffea arabica L. и/или Coffea canephora да се използва като настойка, заявителят добавя и това тя да се ползва като съставка на други напитки за населението като цяло. Заявителят представи документирани данни, доказващи историята на безопасна употреба като храна в трета държава в съответствие с член 14, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2015/2283, само за настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка, като същевременно не са представени доказателства за използването ѝ като съставка в други напитки. Заявителят беше приканен да представи разяснение и евентуално преразглеждане на предложените видове употреба на настойката, които се отнасят за храните, в които тя традиционно се консумира и за които следва да е била представена история на безопасна употреба. Заявителят обаче не направи промяна на предложените видове употреба и не представи доказателства, доказващи история на безопасна употреба на храната в трета държава по отношение на настойката като съставка в други напитки. Следователно, при липсата на изискваните документирани данни, Комисията е на мнение, че историята на безопасна употреба на храната в трета държава е била доказана от заявителя само за настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка. Поради това уведомлението за разрешаване на настойката от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora не се счита за валидно по отношение на употребата ѝ като съставка в други напитки.

(14)

Поради това Комисията следва да разреши пускането на пазара в рамките на Съюза на настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora като настойка и съответно да актуализира списъка на Съюза на новите храни.

(15)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, се включва настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

2.   Вписването в списъка на Съюза по параграф 1 включва условията за употреба и изискванията за етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията от 20 декември 2017 г. за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 55).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(4)  Допълнителна публикация на ЕОБХ 2020:EN-1783.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

(1)

В таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(традиционна храна от трета държава)

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „настойка от листа на кафе от Coffea arabica и/или Coffea canephora“.

 

Билкови настойки

 

2)

В таблица 2 (Спецификации) се вмъква по азбучен ред следното вписване:

Разрешена нова храна

Спецификации

Настойка от листа на кафе от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(традиционна храна от трета държава)

Описание/определение:

Традиционната храна се състои от настойка от листа от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (семейство: Rubiaceae).

Традиционната храна се приготвя чрез смесване на максимум 20 g сушени листа от Coffea arabica L. и/или Coffea canephora Pierre ex A.Froehner с 1 L гореща вода. Листата се отстраняват, след което настойката се подлага на пастьоризация (при най-малко 71 °C в продължение на 15 секунди).

Състав:

Визуален: кафяво-зелена течност

Аромат и вкус: характерен

хлорогенна киселина (5-CQA): < 100 mg/L

Кофеин: < 80 mg/L

Епигалокатехинов галат (EGCG) < 700 mg/L

Микробиологични критерии:

Общ брой на микроорганизмите: < 500 CFU/g

Общ брой на дрождите и плесените: < 100 CFU/g

Общо колиформи: < 100 CFU/g

Escherichia coli: да не се откриват в 1 g

Salmonella: да не се открива в 25 g

Тежки метали:

Олово (Pb): < 3,0 mg/L

Арсен (As): < 2,0 mg/L

Кадмий (Cd): < 1,0 mg/L

CFU: образуващи колония единици


Top