2.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/917

2020 m. liepos 1 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus. Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas – naujas maisto produktas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2015/2283 3 straipsnio 2 dalies c punkte;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2468 (2) nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (3), kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 4 dalį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo pateikti Sąjungos rinkai trečiosios šalies tradicinį maisto produktą;

(5)

2018 m. lapkričio 27 d. bendrovė „AM Breweries“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Komisijai pranešimą, kuriame nurodė ketinanti Sąjungos rinkai pateikti arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnyje. Pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas skirtas vartoti visiems vartotojams toks, koks yra, arba kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis;

(6)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2468 7 straipsnio 2 dalį Komisija paprašė pareiškėjo pateikti papildomos informacijos dėl pranešimo galiojimo. Prašoma informacija pateikta 2019 m. birželio 4 d., 2019 m. birželio 21 d., 2019 m. rugpjūčio 29 d. ir 2019 m. rugpjūčio 30 d.;

(7)

iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas ilgai saugiai naudotas Afrikoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje;

(8)

2019 m. rugsėjo 11 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 1 dalį persiuntė galiojantį pranešimą valstybėms narėms ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(9)

per Reglamento (ES) 2015/2283 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės arba Tarnyba Komisijai nepateikė tinkamai pagrįstų prieštaravimų dėl kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo pateikimo Sąjungos rinkai saugos;

(10)

2020 m. vasario 3 d. Tarnyba paskelbė ataskaitą „Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (ES) 2015/2283“ (4);

(11)

toje ataskaitoje Tarnyba pažymėjo, kad kavamedžio Coffea arabica lapuose yra epigalokatechingalato (EGCG) ir todėl negalima atmesti galimybės, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpile gali būti EGCG. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba nustatė didžiausią leistiną EGCG kiekį viename litre užpilo – 700 mg. Todėl tikslinga Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąraše tradicinio maisto produkto specifikacijoje nustatyti didžiausią leistiną 700 mg/l EGCG kiekį;

(12)

Tarnyba padarė išvadą, kad turimi duomenys apie kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo sudėtį ir naudojimo istoriją nekelia susirūpinimo dėl saugos;

(13)

be kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilo naudojimo tokio, koks jis yra, pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad užpilas taip pat skirtas vartoti visiems vartotojams kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Pareiškėjas pateikė dokumentais pagrįstus duomenis, kurie rodo, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas ilgai saugiai naudojamas trečiojoje šalyje pagal Reglamento (ES) 2015/2283 14 straipsnio 1 dalies e punktą tik toks, koks yra, tačiau nepateikė įrodymų, kad toks užpilas naudojamas kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Pareiškėjo buvo paprašyta paaiškinti ir galbūt patikslinti siūlomas užpilo naudojimo paskirtis, kurios atitiktų maisto produktus, kuriuose užpilas tradiciškai naudojamas ir dėl kurių turėjo būti pateikta saugaus naudojimo istorija. Tačiau pareiškėjas nepakeitė siūlomų naudojimo paskirčių ir nepateikė įrodymų, kad užpilas trečiojoje šalyje ilgai saugiai naudojamas kaip kitų gėrimų sudedamoji dalis. Todėl, kadangi nėra reikiamų dokumentais pagrįstų duomenų, Komisija laikosi nuomonės, kad pareiškėjas įrodė tik tai, kad kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas trečiojoje šalyje ilgai saugiai naudojamas tik toks, koks yra. Todėl pranešimas dėl leidimo naudoti kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilą, kiek tai susiję su kitų gėrimų sudedamąja dalimi, laikomas negaliojančiu;

(14)

todėl Komisija turėtų leisti pateikti Sąjungos rinkai kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora lapų užpilą tokį, koks jis yra, ir atitinkamai atnaujinti Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą;

(15)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamas į Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą įtraukiamos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2468, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai (OL L 351, 2017 12 30, p. 55).

(3)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(4)  EFSA papildomas leidinys 2020:EN-1783.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

„Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas

(trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Kavamedžių Coffea arabica ir (arba) Coffea canephora lapų užpilas“.“

 

Žolelių užpilai

 

2.

į 2 lentelę („Specifikacijos“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

„Arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas

(trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis:

Tradicinį maisto produktą sudaro arabinio kavamedžio Coffea arabica L. ir (arba) didžiojo kavamedžio Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lapų užpilas (šeima – Rubiaceae).

Tradicinis maisto produktas ruošiamas sumaišant ne daugiau kaip 20 g kavamedžių Coffea arabica L. ir (arba) Coffea canephora Pierre ex A. Froehner sausų lapų su 1 l karšto vandens. Lapai išimami ir tada užpilas pasterizuojamas (ne žemesnėje kaip 71 °C temperatūroje 15 sekundžių).

Sudėtis:

Išvaizda: rudai žalias skystis

Kvapas ir skonis: specifinis

Chlorogeninė rūgštis (5-CQA): < 100 mg/l

Kofeinas: < 80 mg/l

Epigalokatechingalatas (EGCG): < 700 mg/l

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvų organizmų skaičius: < 500 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Bendras koliforminių bakterijų kiekis: < 100 KSV/g

Escherichia coli: nėra 1 g

Salmonella: nėra 25 g

Sunkieji metalai:

Švinas (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenas (As): < 2,0 mg/l

Kadmis (Cd): < 1,0 mg/l

KSV: kolonijas sudarantys vienetai.“