2.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/917 AL COMISIEI

din 1 iulie 2020

de autorizare a introducerii pe piață a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 15 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață în Uniune. Un aliment tradițional provenit dintr-o țară terță este un aliment nou în conformitate cu definiția de la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468 al Comisiei (2) stabilește cerințele administrative și științifice aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe.

(3)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (3), prin care a fost stabilită o listă a Uniunii conținând alimentele noi autorizate.

(4)

În temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment tradițional provenit dintr-o țară terță.

(5)

La 27 noiembrie 2018, societatea AM Breweries (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat Comisiei o notificare cu privire la intenția de a introduce infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pe piața Uniunii ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Solicitantul dorește ca infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora să fie utilizată ca atare sau ca ingredient în alte băuturi de către populația generală.

(6)

În temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468, Comisia i-a cerut solicitantului informații suplimentare în ceea ce privește valabilitatea notificării. Informațiile solicitate au fost transmise la 4 iunie 2019, 21 iunie 2019, 29 august 2019 și 30 august 2019.

(7)

Datele prezentate de către solicitant demonstrează că infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare are un istoric de utilizare alimentară în condiții de siguranță în Africa, Asia și America de Nord.

(8)

În temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, la 11 septembrie 2019, Comisia a transmis notificarea valabilă statelor membre și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(9)

Nici statele membre, nici autoritatea nu au transmis Comisiei obiecții privind siguranța, motivate corespunzător, referitoare la introducerea pe piață în Uniune a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora, în termenul de patru luni prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(10)

La 3 februarie 2020, autoritatea și-a publicat raportul intitulat „Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283” [Raportul tehnic privind notificarea infuziei din frunze de cafea (Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2015/2283] (4).

(11)

În raportul respectiv, autoritatea a remarcat că frunzele de Coffea arabica conțin galat de epigalocatechină (EGCG) și, prin urmare, nu poate fi exclusă prezența EGCG în infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora. Pe această bază, autoritatea a stabilit un nivel maxim de 700 mg de EGCG pe litru de infuzie. Prin urmare, este necesar să se stabilească niveluri maxime de EGCG de 700 mg/l în specificațiile alimentului tradițional din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii.

(12)

Autoritatea a concluzionat că datele disponibile privind compoziția și istoricul utilizării infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora nu ridică probleme de siguranță.

(13)

Pe lângă utilizarea ca atare a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora, solicitantul a cerut ca infuzia să fie utilizată și ca ingredient în alte băuturi de către populația generală. Solicitantul a prezentat date documentate care demonstrează istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2015/2283, numai pentru infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare, dar nu a fost prezentată nicio dovadă referitoare la utilizarea infuziei ca ingredient în alte băuturi. Solicitantul a fost invitat să prezinte clarificări și, eventual, o revizuire a utilizărilor propuse ale infuziei, care să corespundă alimentelor în care infuzia este consumată în mod tradițional și pentru care trebuie să fi fost prezentat un istoric de utilizare în condiții de siguranță. Cu toate acestea, solicitantul nu a modificat utilizările propuse și nu a furnizat dovezi care să demonstreze istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță al infuziei ca ingredient în alte băuturi. În consecință, în absența datelor documentate necesare, Comisia este de părere că istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță a fost demonstrat de către solicitant numai pentru infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare. Prin urmare, notificarea prin care se solicită autorizarea infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora în ceea ce privește utilizarea sa ca ingredient în alte băuturi, nu este considerată valabilă.

(14)

Prin urmare, Comisia trebuie să autorizeze introducerea pe piață în Uniune a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare și să actualizeze în consecință lista cu alimente noi a Uniunii.

(15)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, astfel cum este specificată în anexa la prezentul regulament, se include în lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470.

(2)   Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele de etichetare stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 55).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(4)  Materiale conexe ale EFSA, 2020:EN-1783.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul 1 (Alimente noi autorizate), se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:

Aliment nou autorizat

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

„Infuzie din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime

Denumirea alimentului nou menționat pe eticheta produselor alimentare care îl conțin este «Infuzie din frunze de cafea din speciile Coffea arabica și/sau Coffea canephora».”

 

Infuzii de plante

 

2.

În tabelul 2 (Specificații), se inserează următoarea rubrică, în ordine alfabetică:

Alimente noi autorizate

Specificații

„Infuzie din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Aliment tradițional provenit dintr-o țară terță)

Descriere/definiție:

Alimentul tradițional constă într-o infuzie din frunze de Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (familia: Rubiaceae).

Alimentul tradițional se prepară prin amestecarea unei cantități de maximum 20 g de frunze uscate de Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A.Froehner cu 1 l de apă fierbinte. Frunzele sunt îndepărtate, după care infuzia este supusă pasteurizării (cel puțin 71 °C timp de 15 secunde).

Compoziție:

Vizual: Lichid verde maroniu

Miros și gust: Caracteristic

Acid clorogenic (5-CQA): < 100 mg/l

Cafeină: < 80 mg/l

Galat de epigalocatechină (EGCG): < 700 mg/l

Criterii microbiologice:

Număr total pe placă: < 500 UFC/g

Număr total de drojdii și mucegaiuri: < 100 UFC/g

Număr total de bacterii coliforme: < 100 UFC/g

Escherichia coli: Absență în 1 g

Salmonella: Absență în 25 g

Metale grele:

Plumb (Pb): < 3,0 mg/l

Arsen (As): < 2,0 mg/l

Cadmiu (Cd): < 1,0 mg/l

UFC: Unități formatoare de colonii”