EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0917

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/917, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2020, luvan antamisesta Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ‐kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattamiseksi markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/4292

EUVL L 209, 2.7.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/917/oj

2.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/917,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2020,

luvan antamisesta Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ‐kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattamiseksi markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon. Kolmannesta maasta tuleva perinteinen elintarvike on asetuksen (EU) 2015/2283 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritelty uuselintarvike.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2468 (2) vahvistetaan kolmansista maista tulevia perinteisiä elintarvikkeita koskevat hallinnolliset ja tieteelliset vaatimukset.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (3) unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta on annettu asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EU) 2015/2283 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio päättää kolmannesta maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen hyväksymisestä ja unionin markkinoille saattamisesta.

(5)

Yritys AM Breweries, jäljempänä ’hakija’, toimitti 27 päivänä marraskuuta 2018 komissiolle ilmoituksen aikeesta saattaa Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma unionin markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena asetuksen (EU) 2015/2283 14 artiklan mukaisesti. Hakija hakee hyväksyntää sille, että koko väestö voisi käyttää Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavaa uutejuomaa sellaisenaan tai muiden juomien ainesosana.

(6)

Komissio pyysi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2468 7 artiklan 2 kohdan nojalla hakijalta lisätietoja ilmoituksen asianmukaisuuteen liittyvistä asioista. Pyydetyt tiedot toimitettiin 4 päivänä kesäkuuta 2019, 21 päivänä kesäkuuta 2019, 29 päivänä elokuuta 2019 ja 30 päivänä elokuuta 2019.

(7)

Hakijan esittämät tiedot osoittavat, Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavaa uutejuomaa on jo pitkään käytetty sellaisenaan turvallisesti elintarvikkeena Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

(8)

Asetuksen (EU) 2015/2283 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio toimitti 11 päivänä syyskuuta 2019 asianmukaisen ilmoituksen jäsenvaltioille ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(9)

Jäsenvaltiot tai elintarviketurvallisuusviranomainen eivät toimittaneet asetuksen (EU) 2015/2283 15 artiklan 2 kohdassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa asianmukaisesti perusteltuja turvallisuutta koskevia vastalauseita Coffea arabica L-. ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattamisesta unionin markkinoille.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi 3 päivänä helmikuuta 2020 teknisen raporttinsa ”Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283” (4), joka koskee asetuksen 2015/2283 14 artiklan mukaista ilmoitusta Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavasta uutejuomasta kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena.

(11)

Raportissa elintarviketurvallisuusviranomainen toteaa, että Coffea arabica -kasvin lehdet sisältävät epigallokatekiinigallaattia, jäljempänä ’EGCG’, minkä vuoksi EGCG:n esiintymistä Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavassa uutejuomassa ei voida sulkea pois. Tämän perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti EGCG:n enimmäismääräksi 700 mg / 1 litra uutejuomaa. Sen vuoksi kyseisen perinteisen elintarvikkeen eritelmissä hyväksyttyjä uuselintarvikkeita koskevassa unionin luettelossa on aiheellista vahvistaa EGCG:n enimmäispitoisuuksiksi 700 mg/l.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että saatavilla olevat tiedot Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman koostumuksesta ja käyttöhistoriasta eivät herätä huolta turvallisuudesta.

(13)

Hakija hakee hyväksyntää koko väestön osalta sille, että Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavaa uutejuomaa voidaan käyttää sellaisenaan, ja lisäksi sille, että sitä voidaan käyttää muiden juomien ainesosana. Hakija toimitti asetuksen (EU) 2015/2283 14 artiklan toisen kohdan e alakohdan mukaiset asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka osoittavat turvallisen käyttöhistorian elintarvikkeena jossakin kolmannessa maassa ainoastaan Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman käytöstä sellaisenaan, kun taas uutejuoman käytöstä muiden juomien ainesosana ei toimitettu mitään näyttöä. Hakijaa pyydettiin selventämään ja mahdollisesti tarkistamaan uutejuoman ehdotettuja käyttötarkoituksia, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, joissa uutejuomaa on perinteisesti käytetty ja joiden osalta olisi pitänyt toimittaa tiedot turvallisesta käyttöhistoriasta. Hakija ei kuitenkaan muuttanut ehdotettuja käyttötarkoituksia eikä toimittanut näyttöä siitä, että sitä olisi käytetty turvallisesti muiden juomien aineosana jossakin kolmannessa maassa. Vaadittujen dokumentoitujen tietojen puuttuessa komissio katsoo, että hakija on osoittanut elintarvikkeen turvallisen käytön jossakin kolmannessa maassa ainoastaan Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman käytöstä sellaisenaan. Sen vuoksi Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman lupailmoituksen ei katsota olevan asianmukainen siltä osin kun on kyse sen käytöstä muiden juomien ainesosana.

(14)

Komission olisi hyväksyttävä Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattaminen unionin markkinoille sellaisenaan käytettäväksi ja päivitettävä unionin uuselintarvikeluettelo.

(15)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/2470 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1)   Sisällytetään Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ‐kasvin lehdistä saatava uutejuoma, sellaisena kuin se on määriteltynä tämän asetuksen liitteessä, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 vahvistettuun unionin luetteloon hyväksytyistä uuselintarvikkeista.

2)   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun kohtaan unionin luettelossa sisällytetään tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2468, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 55).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting Publication, 2020:EN-1783.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksessä kohta seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma

(kolmannesta maasta tuleva perinteinen elintarvike)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Coffea arabica- ja/tai Coffea canephora -kasvin lehdistä saatava uutejuoma”.”

 

Yrttiuutejuomat

 

2)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmät

”Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma

(kolmannesta maasta tuleva perinteinen elintarvike)

Kuvaus/Määritelmä:

Perinteinen elintarvike koostuu Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavasta uutejuomasta (heimo: Rubiaceae).

Perinteinen elintarvike valmistetaan sekoittamalla enintään 20 g Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A.Froehner -kasvin kuivattuja lehtiä 1 litraan kuumaa vettä. Lehdet poistetaan, minkä jälkeen uutejuoma pastöroidaan (vähintään 71 °C ja 15 sekuntia).

Koostumus:

Silmämääräinen: ruskeanvihreä neste

Tuoksu ja maku: Ominaisuudet:

Klorogeenihappo (5-CQA): < 100 mg/l

Kofeiini: < 80 mg/l

Epigallokatekiinigallaatti (EGCG): < 700 mg/l

Mikrobiologiset vaatimukset:

Kokonaispesäkemäärä: < 500 PMY/g

Hiivan ja homeen yhteismäärä: < 100 PMY/g

Koliformisten bakteerien kokonaismäärä: < 100 PMY/g

Escherichia coli: Ei esiinny/1 g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Raskasmetallit:

Lyijy (Pb): < 3,0 mg/l

Arseeni (As): < 2,0 mg/l

Kadmium (Cd): < 1,0 mg/l

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt”


Top