2.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/917

av den 1 juli 2020

om godkännande för utsläppande på marknaden av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen. Ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland är ett nytt livsmedel enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EU) 2015/2283.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2468 (2) fastställs administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer.

(3)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (3) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(4)

Kommissionen ska besluta om godkännande och utsläppande av ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland på marknaden i unionen i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) 2015/2283.

(5)

Den 27 november 2018 lämnade företaget AM Breweries (nedan kallat sökanden) in en anmälan till kommissionen om sin avsikt att släppa ut infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner på marknaden i unionen som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2015/2283. Sökanden begär att infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora ska få användas som sådan eller som en ingrediens i andra drycker av befolkningen i allmänhet.

(6)

I enlighet med artikel 7.2 i genomförandeförordning (EU) 2017/2468 begärde kommissionen kompletterande information från sökanden när det gäller anmälans giltighet. Den begärda informationen lämnades den 4 juni, 21 juni, 29 augusti och 30 augusti 2019.

(7)

De uppgifter som sökanden lagt fram visar på historiskt säker användning av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora som livsmedel i Afrika, Asien och Nordamerika.

(8)

Den 11 september 2019 vidarebefordrade kommissionen, i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2015/2283, den giltiga anmälan till medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(9)

Inga vederbörligen motiverade invändningar avseende säkerheten mot att infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora släpps ut på marknaden i unionen framfördes till kommissionen av medlemsstaterna eller myndigheten inom den fyramånadersfrist som föreskrivs i artikel 15.2 i förordning (EU) 2015/2283.

(10)

Den 3 februari 2020 offentliggjorde myndigheten sin tekniska rapport ”Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283” (4).

(11)

I denna rapport påpekade myndigheten att blad av Coffea arabica innehåller epigallokatekingallat (EGCG) och att det därför inte kan uteslutas att EGCG förekommer i infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora. På grundval av detta fastställde myndigheten en maximihalt på 700 mg EGCG per liter infusion. Det bör därför fastställas maximihalter på 700 mg/l för EGCG i specifikationerna för det traditionella livsmedlet i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel.

(12)

Myndigheten konstaterade att de tillgängliga uppgifterna om sammansättningen och den historiska användningen av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora inte väcker några farhågor om säkerheten.

(13)

Utöver att infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora ska få användas som sådan begärde sökanden även att infusionen skulle få användas som en ingrediens i andra drycker för befolkningen i allmänhet. Sökanden har lämnat in dokumenterade uppgifter som visar på historiskt säker användning i ett tredjeland i enlighet med artikel 14.1 e i förordning (EU) 2015/2283 enbart för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora som sådan, men inga uppgifter om användningen av infusionen som ingrediens i andra drycker har lämnats in. Sökanden uppmanades att lämna förtydliganden och att eventuellt ändra de föreslagna användningsområdena för infusionen, motsvarande de livsmedel i vilka den traditionellt konsumeras och för vilka en historiskt säker användning skulle ha lämnats in. Sökanden ändrade dock inte de föreslagna användningsområdena och lämnade inga uppgifter som visar på en historiskt säker användning av infusionen som ingrediens i andra drycker i ett tredjeland. I avsaknad av de dokumenterade uppgifter som krävs anser kommissionen därför att sökanden har visat på en historiskt säker användning i livsmedel i ett tredjeland enbart för infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora som sådan. Anmälan om godkännande av infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora anses därför inte vara giltig när det gäller dess användning som en ingrediens i andra drycker.

(14)

Kommissionen bör därför tillåta att infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora som sådan släpps ut på marknaden i unionen och uppdatera unionsförteckningen över nya livsmedel i enlighet med detta.

(15)

Genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2468 av den 20 december 2017 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 55).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting Publication, 2020:EN-1783.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ’Infusion från kaffeblad av Coffea arabica och/eller Coffea canephora’.”

 

Örtte

 

2.

Följande uppgifter ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

”Infusion från kaffeblad av Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Traditionellt livsmedel från ett tredjeland)

Beskrivning/definition

Det traditionella livsmedlet består av en infusion av blad från Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (familj: Rubiaceae).

Det traditionella livsmedlet bereds genom att högst 20 g torkade blad från Coffea arabica L. och/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner blandas med 1 l varmt vatten. Bladen avlägsnas och därefter pastöriseras infusionen (vid minst 71 °C i 15 sekunder).

Sammansättning

Visuell: brungrön vätska

Lukt och smak: karakteristisk

Klorogensyra (5-CQA): < 100 mg/l

Koffein: < 80 mg/l

Epigallokatekingallat (EGCG): < 700 mg/l

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt: < 500 CFU/g

Jäst och mögel totalt: < 100 CFU/g

Koliforma bakterier totalt: < 100 CFU/g

Escherichia coli: ej påvisade i 1 g

Salmonella: ej påvisade i 25 g

Tungmetaller

Bly (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenik (As): < 2,0 mg/l

Kadmium (Cd): < 1,0 mg/l

CFU: kolonibildande enheter”