2.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/917

ze dne 1. července 2020,

kterým se povoluje uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie. Tradiční potravina ze třetí země je novou potravinou podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2015/2283.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 (2) stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí.

(3)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (3), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(4)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2283 Komise rozhodne o povolení a o uvedení tradiční potraviny ze třetí země na trh Unie.

(5)

Dne 27. listopadu 2018 předložila společnost AM Breweries (dále jen „žadatel“) Komisi oznámení o svém úmyslu uvést na trh Unie odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potravinu ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požaduje, aby odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora používala běžná populace jako takový nebo jako složku jiných nápojů.

(6)

V souladu s čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2468 požádala Komise žadatele o doplňující informace ohledně platnosti oznámení. Požadované informace byly předloženy ve dnech 4. června 2019, 21. června 2019, 29. srpna 2019 a 30. srpna 2019.

(7)

Z údajů předložených žadatelem vyplývá, že odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora jako takový má historii bezpečného používání jako potraviny v Africe, Asii a Severní Americe.

(8)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 zaslala Komise dne 11. září 2019 platné oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(9)

Členské státy ani úřad nepředložily Komisi během čtyřměsíční lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 žádné řádně odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora na trh Unie.

(10)

Dne 3. února 2020 zveřejnil úřad svou technickou zprávu o oznámení o odvaru z listů kávovníku (Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) jako tradiční potravině ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283 (4).

(11)

Ve zmíněné zprávě úřad uvedl, že listy Coffea arabica obsahují látku epigallokatechin-gallát (EGCG), a proto nelze přítomnost EGCG v odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora vyloučit. Na tomto základě úřad stanovil maximální limit 700 mg EGCG na jeden litr odvaru. Je proto vhodné stanovit maximální limity pro EGCG ve výši 700 mg/L ve specifikacích této tradiční potraviny na seznamu Unie pro povolené nové potraviny.

(12)

Úřad dospěl k závěru, že dostupné údaje o složení a historii používání odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora nevyvolávají obavy ohledně bezpečnosti.

(13)

Kromě použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora jako takového žadatel požádal, aby se tento odvar používal jako složka jiných nápojů pro běžnou populaci. Žadatel předložil dokumentované údaje prokazující historii bezpečného používání ve třetí zemi v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2015/2283 pouze pro odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora jako takový, ale nebyly předloženy žádné důkazy o používání tohoto odvaru jako složky v jiných nápojích. Žadatel byl vyzván, aby poskytl vysvětlení a případně revizi navrhovaných použití tohoto odvaru, jež odpovídají potravinám, ve kterých je odvar tradičně konzumován a pro něž měla být předložena historie bezpečného používání. Žadatel však navrhovaná použití nezměnil a neposkytl důkazy prokazující historii bezpečného používání jako potraviny ve třetí zemi, pokud jde o tento odvar jako složku v jiných nápojích. Jelikož tedy nejsou k dispozici požadované dokumentované údaje, má Komise za to, že historie bezpečného používání jako potraviny ve třetí zemi byla žadatelem prokázána pouze pro odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora jako takový. Oznámení týkající se povolení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora, pokud jde o jeho použití jako složky v jiných nápojích, se proto nepovažuje za platné.

(14)

Komise by tedy měla povolit uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora na trh Unie jako takového a odpovídajícím způsobem aktualizovat seznam Unie pro nové potraviny.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner podle specifikace v příloze tohoto nařízení se zařadí na seznam Unie pro povolené nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2)   Zápis na seznam Unie uvedený v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 55).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting Publication, 2020:EN-1783.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

(1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Tradiční potravina ze třetí země)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální limity

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora“.“

 

Bylinné čaje

 

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice:

Tradiční potravina sestává z odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (čeleď: Rubiaceae).

Tradiční potravina se připraví smícháním nejvýše 20 g sušených listů Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A.Froehner s jedním litrem horké vody. Listy se odstraní a odvar se podrobí pasterizaci (při teplotě nejméně 71 °C po dobu 15 sekund).

Složení:

Vzhled: Hnědozelená tekutina

Vůně a chuť: Charakteristické

Kyselina chlorogenová (5-CQA): < 100 mg/L

Kofein: < 80 mg/L

Epigallokatechin-gallát (EGCG): < 700 mg/L

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů: < 500 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní celkem: < 100 KTJ/g

Koliformní bakterie celkem: < 100 KTJ/g

Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

Těžké kovy:

Olovo (Pb): < 3,0 mg/L

Arsen (As): < 2,0 mg/L

Kadmium (Cd): < 1,0 mg/L

KTJ: kolonii tvořící jednotky“