2.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 209/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/917

(2020. gada 1. jūlijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā tradicionālo pārtiku no trešās valsts atļauj laist tirgū Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējumu un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū var laist tikai atļautus un Savienības sarakstā iekļautus jaunos pārtikas produktus. Tradicionāla pārtika no trešās valsts ir jauns pārtikas produkts, kā definēts Regulas (ES) 2015/2283 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2468 (2) nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (3), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 15. panta 4. punktu Komisija lemj par atļaujas piešķiršanu tradicionālajai pārtikai no trešās valsts un par tās laišanu Savienības tirgū.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 14. pantu uzņēmums AM Breweries (“pieteikuma iesniedzējs”) 2018. gada 27. novembrī Komisijai iesniedza paziņojumu par nodomu Savienības tirgū kā tradicionālo pārtiku no trešās valsts laist Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējumu. Pieteikuma iesniedzējs lūdz, lai visiem lietotājiem atļautu lietot Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējumu vienu pašu vai kā citu dzērienu sastāvdaļu.

(6)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/2468 7. panta 2. punktu Komisija pieteikuma iesniedzējam pieprasīja papildu informāciju par paziņojuma derīgumu. Pieprasītā informācija tika iesniegta 2019. gada 4. jūnijā, 2019. gada 21. jūnijā, 2019. gada 29. augustā un 2019. gada 30. augustā.

(7)

Pieteikuma iesniedzēja sniegtie dati liecina, ka Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējums pats par sevi ir vēsturiski nekaitīgi lietots pārtikas produkts Āfrikā, Āzijā un Ziemeļamerikā.

(8)

2019. gada 11. septembrī Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 15. panta 1. punktu derīgo paziņojumu nosūtīja dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(9)

Četru mēnešu laikā, kas noteikts Regulas (ES) 2015/2283 15. panta 2. punktā, nedz dalībvalstis, nedz Iestāde Komisijai neiesniedza nevienu pienācīgi pamatotu ar nekaitīgumu saistītu iebildumu pret Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējuma laišanu Savienības tirgū.

(10)

2020. gada 3. februārī Iestāde publicēja ziņojumu “Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283” (4).

(11)

Minētajā ziņojumā Iestāde atzīmēja, ka Coffea arabica kafijas lapas satur epigallokatehīna gallātu (EGKG) un tāpēc Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējumā nevar izslēgt EGKG klātbūtni. Pamatojoties uz to, Iestāde noteica, ka litrs šāda uzlējuma drīkst saturēt ne vairāk kā 700 mg EGKG. Tāpēc ir lietderīgi maksimālo līmeni 700 mg/l EGKG noteikt tradicionālās pārtikas specifikācijās, kas iekļautas atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā.

(12)

Iestāde secināja, ka pieejamie dati par Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējuma sastāvu un lietošanas vēsturi nedod pamatu bažām par nekaitīgumu.

(13)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza, lai papildus atļaujai Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējumu lietot vienu pašu šo uzlējumu visiem lietotājiem atļautu lietot arī kā citu dzērienu sastāvdaļu. Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis dokumentētus datus, kas liecina, ka vēsturiski nekaitīgi lietots trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 14. panta 1. punkta e) apakšpunktu ir tikai Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējums viens pats, bet par uzlējuma lietošanu citu dzērienu sastāvā gan nekādi pierādījumi netika iesniegti. Pieteikuma iesniedzējam tika lūgts izskaidrot un vajadzības gadījumā, lai parādītu, kuros pārtikas produktos šo uzlējumu tradicionāli lieto, pārskatīt ierosinātos uzlējuma lietojumus, par kuriem vajadzēja iesniegt nekaitīgas lietošanas vēsturi. Tomēr pieteikuma iesniedzējs ierosinātos lietojumus nemainīja un arī nesniedza pierādījumus, ka vēsturiski šis uzlējums ir nekaitīgi lietots trešā valstī kā citu dzērienu sastāvdaļa. Prasītie dokumentētie dati nav iesniegti, tāpēc Komisija uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsturi trešā valstī ir pierādījis tikai attiecībā uz pašu Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējumu. Tāpēc paziņojums attiecībā uz Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējuma atļauju, kas attiecas uz lietošanu par sastāvdaļu citos dzērienos, tiek uzskatīts par nederīgu.

(14)

Komisijai tāpēc būtu jāatļauj Savienībā tirgū laist Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējumu pašu par sevi un attiecīgi jāatjaunina jauno pārtikas produktu Savienības saraksts.

(15)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470, iekļauj Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējumu, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Ierakstā, ko izdara 1. punktā minētajā Savienības sarakstā, iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2468 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm (OV L 351, 30.12.2017., 55. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(4)  EFSA Supporting Publication, 2020:EN-1783.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums

(tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts)

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošo pārtikas produktu marķējumā – “Coffea arabica un/vai Coffea canephora kafijas lapu uzlējums”.”;

 

Zāļu uzlējumi

 

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācijas

Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums

(tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts)

Apraksts/definīcija

Šis tradicionālais pārtikas produkts sastāv no Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (dzimta: Rubiaceae) lapu uzlējuma.

Šo tradicionālo pārtikas produktu pagatavo, ne vairāk kā 20 g kaltētu Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A.Froehner lapu aplejot ar 1 l karsta ūdens. Lapas tiek izņemtas, un iegūtais uzlējums tiek pasterizēts (15 sekundes vismaz 71 °C).

Sastāvs

Izskats: brūni zaļš šķidrums

Smarža un garša: raksturīga

Hlorogēnā skābe (5-CQA): < 100 mg/l

Kofeīns: < 80 mg/l

Epigallokatehīna gallāts (EGKG): < 700 mg/l

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais mikroorganismu koloniju skaits: < 500 KVV/g

Kopējais rauga un pelējuma sēnīšu skaits: < 100 KVV/g

Kopējais koliformo baktēriju skaits: < 100 KVV/g

Escherichia coli: 1 g nekonstatē

Salmonellas: 25 g nekonstatē

Smagie metāli

Svins (Pb): < 3,0 mg/l

Arsēns (As): < 2,0 mg/l

Kadmijs (Cd): < 1,0 mg/l

KVV: kolonijas veidojošas vienības”