EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0917

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/917, 1. juuli 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4292

OJ L 209, 2.7.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/917/oj

2.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/917,

1. juuli 2020,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu loetellu kantud uuendtoitu. Kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit on määruse (EL) 2015/2283 artikli 3 lõike 2 punktis c määratletud uuendtoit.

(2)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2468 (2) on sätestatud kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduga seotud haldus- ja teadusnõuded.

(3)

Vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 8 on vastu võetud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (3) millega on kehtestatud lubatud uuendtoitude liidu loetelu.

(4)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõike 4 kohaselt peab komisjon tegema otsuse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu lubamise ja liidu turule laskmise kohta.

(5)

Äriühing AM Breweries (edaspidi „taotleja“) esitas 27. novembril 2018 komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 14 kohase teate oma kavatsuse kohta lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna liidu turule kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmis. Taotleja soovib, et üldelanikkonna seas lubataks tarbida Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmist iseseisvalt või muude jookide koostisainena.

(6)

Komisjon palus vastavalt rakendusmääruse (EL) 2017/2468 artikli 7 lõikele 2 taotlejal esitada lisateabe teatise nõuetekohasuse kohta. Nõutud teave esitati 4. juunil 2019, 21. juunil 2019, 29. augustil 2019 ja 30. augustil 2019.

(7)

Taotleja esitatud andmetest nähtub, et iseseisvalt tarbitavat Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmist on varem Aafrikas, Aasias ja Põhja-Ameerikas ohutult toiduna kasutatud.

(8)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõike 1 kohaselt edastas komisjon 11. septembril 2019 kehtiva teate liikmesriikidele ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“).

(9)

Liikmesriigid ega amet ei esitanud määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõikega 2 ette nähtud neljakuulise tähtaja jooksul komisjonile ühtki asjakohaselt põhjendatud vastuväidet Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise liidus turule laskmise kohta.

(10)

3. veebruaril 2020 avaldas toiduohutusamet aruande „Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283“ („Tehniline aruanne, milles käsitletakse määruse (EL) 2015/2283 artikli 14 kohast teadet kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmise kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule laskmise kohta“) (4).

(11)

Selles aruandes märkis toiduohutusamet, et liigi Coffea arabica L. lehed sisaldavad epigallokatehhiingallaati (EGCG) ja seepärast ei saa välistada EGCG esinemist Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmises. Selle põhjal kehtestas toiduohutusamet EGCG piirnormiks 700 mg ühe liitri tõmmise kohta. Seepärast on asjakohane kehtestada lubatud uuendtoitude liidu loetelu traditsioonilise toidu spetsifikatsioonides EGCG piirnorm 700 mg/l.

(12)

Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kättesaadavad andmed Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise koostise ja varasema kasutamise kohta ei tekita ohutuse suhtes kahtlusi.

(13)

Lisaks Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise kasutamisele iseseisvalt soovib taotleja, et üldelanikkonna seas lubataks seda tarbida muude jookide koostisainena. Taotleja on esitanud kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 14 lõike 1 punktiga e dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kogemuse kohta kolmandas riigis ainult Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise puhul, samas kui tõendeid tõmmise kasutamise kohta muude jookide koostisosana ei ole esitatud. Taotlejal paluti selgitada ja võimaluse korral läbi vaadata tõmmise kavandatud kasutusviisid, mis vastavad toidule, milles tõmmist tavapäraselt tarbitakse ja mille varasema ohutu kasutamise kohta oleks tulnud andmed esitada. Taotleja ei muutnud siiski kavandatud kasutusviise ega esitanud tõendeid tõmmise varasema ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis muude jookide koostisosana. Seetõttu on komisjon nõutavate dokumenteeritud andmete puudumise tõttu seisukohal, et taotleja on tõendanud ohutu toiduna kasutamist kolmandas riigis ainult iseseisvalt tarbitava Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise puhul. Seepärast ei peeta teadet kehtivaks selles osas, mis puudutab Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmise kasutamise lubamist muude jookide koostisosana.

(14)

Komisjon peaks seepärast lubama lasta liidus turule iseseisvalt tarbitavat Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmist ja ajakohastama vastavalt liidu uuendtoitude loetelu.

(15)

Rakendusmäärust (EL) 2017/2470 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas kirjeldatud, kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmis lisatakse liidus lubatud uuendtoitude loetellu, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2017/2470.

2.   Lõikes 1 osutatud kanne liidu loetelus hõlmab käesoleva määruse lisas sätestatud kasutustingimusi ja märgistamisnõudeid.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 55).

(3)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(4)  Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne 2020:EN-1783.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse tähestikulises järjekorras järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

„Kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmis

(kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit)

Määratud toidugrupp

Piirnorm

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „Kohviliikide Coffea arabica ja/või Coffea canephora lehtedest saadud tõmmis“.“

 

Taimeteed

 

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse tähestikulises järjekorras järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

„Kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmis

(kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit)

Kirjeldus/määratlus

Traditsiooniline toit kujutab endast kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (perekond Rubiaceae) lehtedest saadud tõmmist.

Traditsioonilise toidu valmistamiseks segatakse kuni 20 g kuivatatud Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehneri lehti 1 l kuuma veega. Lehed eemaldatakse ja tõmmis pastöriseeritakse (vähemalt 71 °C juures 15 sekundi jooksul).

Koostis

Välimus: pruunikasroheline vedelik

Lõhn ja maitse: iseloomulik

Klorogeenhape (5-CQA): > 100 mg/l

Kofeiin: < 80 mg/l

Epigallokatehhiingallaat (EGCG): > 700 mg/l

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Bakterite üldarv: < 500 CFU/g

Pärm- ja hallitusseente arv: < 100 CFU/g

Koliformsete bakterite üldsisaldus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: 1 grammis ei leidu

Salmonella: 25 grammis ei leidu

Raskmetallid

Plii (Pb): < 3,0 mg/l

Arseen (As): < 2,0 mg/l

Kaadmium (Cd): < 1,0 mg/l

CFU: kolooniat moodustav ühik“


Top