2.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/917

z dnia 1 lipca 2020 r.

zezwalające na wprowadzenie na rynek naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu. Tradycyjna żywność z państw trzecich stanowi nową żywność zgodnie z definicją w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2468 (2) ustanowiono wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich.

(3)

Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (3) ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, na którą wydano zezwolenie.

(4)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja decyduje o zezwoleniu i wprowadzeniu na rynek w Unii tradycyjnej żywności z państwa trzeciego.

(5)

W dniu 27 listopada 2018 r. przedsiębiorstwo AM Breweries („wnioskodawca”) zgłosiło Komisji zamiar wprowadzenia na rynek Unii naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Zgłoszenie wnioskodawcy dotyczy naparu z liści Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora, który ma być stosowany jako taki lub jako składnik w innych napojach przez ogół populacji.

(6)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2468 Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje dotyczące ważności zgłoszenia. Wymagane informacje zostały przekazane w dniach 4 czerwca 2019 r., 21 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. i 30 sierpnia 2019 r.

(7)

Dane przedstawione przez wnioskodawcę wskazują na historię bezpiecznego stosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora jako żywności w Afryce, Azji i Ameryce Północnej.

(8)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 w dniu 11 września 2019 r. Komisja przekazała ważne zgłoszenie państwom członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(9)

W terminie czterech miesięcy określonym w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2283 państwa członkowskie ani Urząd nie powiadomiły Komisji o żadnych należycie uzasadnionych zastrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wobec wprowadzenia na rynek w Unii naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora.

(10)

W dniu 3 lutego 2020 r. Urząd opublikował „Sprawozdanie techniczne dotyczące zgłoszenia naparu z liści kawy (Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/2283” (4).

(11)

W sprawozdaniu tym Urząd stwierdził, że liście Coffea arabica zawierają galusan epigalokatechiny (EGCG), w związku z czym nie można wykluczyć obecności EGCG w naparze z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora. Na tej podstawie Urząd ustalił maksymalny poziom EGCG wynoszący 700 mg na litr naparu. Należy zatem ustanowić maksymalne poziomy EGCG wynoszące 700 mg/l w specyfikacjach tradycyjnej żywności w unijnym wykazie nowej żywności, na którą wydano zezwolenie.

(12)

Urząd stwierdził, że dostępne dane dotyczące składu i historii stosowania naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora nie budzą obaw w zakresie bezpieczeństwa.

(13)

Oprócz zgłoszenia dotyczącego naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora, który ma być stosowany jako taki, zgłoszenie wnioskodawcy dotyczyło również stosowania naparu jako składnika w innych napojach przez ogół populacji. Wnioskodawca przedłożył udokumentowane dane wskazujące na historię bezpiecznego stosowania w państwie trzecim – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2015/2283 – wyłącznie naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora jako takiego, natomiast nie przedłożono żadnych dowodów dotyczących stosowania naparu jako składnika w innych napojach. Wnioskodawca został poproszony o wyjaśnienie i ewentualną zmianę proponowanych zastosowań naparu, odpowiadających środkom spożywczym, w których napar jest tradycyjnie spożywany, i w odniesieniu do których należało przedstawić historię bezpiecznego stosowania. Wnioskodawca nie zmienił jednak proponowanych zastosowań i nie przedstawił dowodów wskazujących na historię bezpiecznego stosowania w państwie trzecim naparu jako składnika w innych napojach. W związku z tym wobec braku wymaganych udokumentowanych danych Komisja jest zdania, że wnioskodawca wykazał historię bezpiecznego stosowania żywności w państwie trzecim wyłącznie w przypadku naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora stosowanego jako taki. Zgłoszenie dotyczące zezwolenia na napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora, który ma być stosowany jako składnik w innych napojach, uznaje się za nieważne.

(14)

W związku z tym Komisja powinna zezwolić na wprowadzanie na rynek w Unii naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora jako takiego i odpowiednio uaktualnić unijny wykaz nowej żywności.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.

2.   Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi dotyczące etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 55).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).

(4)  Publikacja dodatkowa EFSA, 2020:EN-1783.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Warunki stosowania nowej żywności

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Inne wymogi

„Napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(tradycyjna żywność z państwa trzeciego)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »napar z liści kawy Coffea arabica i/lub Coffea canephora«”.

 

Napary ziołowe

 

2)

w tabeli 2 (Specyfikacje) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Specyfikacje

„Napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(tradycyjna żywność z państwa trzeciego)

Opis/definicja:

Tradycyjna żywność stanowi napar z liści Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (rodzina: Rubiaceae).

Tradycyjna żywność jest przygotowywana przez zmieszanie maksymalnie 20 g wysuszonych liści Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner z 1 litrem gorącej wody. Liście są usuwane, a napar poddaje się pasteryzacji (co najmniej 71 °C przez 15 sekund).

Skład:

Wygląd: Brązowozielona ciecz

Zapach i smak: charakterystyczny

Kwas chlorogenowy (5-CQA): < 100 mg/l

Kofeina: < 80 mg/l

Galusan epigalokatechiny (EGCG): < 700 mg/l

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów: < 500 jtk/g

Ogólna liczba drożdży i pleśni: < 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli ogółem: < 100 jtk/g

Escherichia coli: Brak w 1 g

Salmonella: Brak w 25 g

Metale ciężkie:

Ołów (Pb): < 3,0 mg/l

Arsen (As): < 2,0 mg/l

Kadm (Cd): < 1,0 mg/l

jtk: jednostki tworzące kolonię”