EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0917

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/917 af 1. juli 2020 om tilladelse til markedsføring af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)

C/2020/4292

EUT L 209 af 2.7.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/917/oj

2.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/917

af 1. juli 2020

om tilladelse til markedsføring af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 15, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen. En traditionel fødevare fra et tredjeland er en ny fødevare som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2015/2283.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 (2) fastsættes administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (3) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(4)

I henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring i Unionen af en traditionel fødevare fra et tredjeland.

(5)

Den 27. november 2018 indgav selskabet AM Breweries (»ansøgeren«) en anmeldelse til Kommissionen om, at det agtede at markedsføre urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland i den i artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283 omhandlede betydning. Ansøgeren anmodede om, at urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner skal anvendes som sådan eller som en ingrediens i andre drikkevarer af den almindelige befolkning.

(6)

I henhold til artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 anmodede Kommissionen ansøgeren om supplerende oplysninger vedrørende anmeldelsens gyldighed. De oplysninger, der blev anmodet om, blev indgivet den 4. juni 2019, den 21. juni 2019, den 29. august 2019 og den 30. august 2019.

(7)

De data, som ansøgeren har fremlagt, viser, at urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan har langvarig sikker anvendelse som fødevare i Afrika, Asien og Nordamerika.

(8)

I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 fremsendte Kommissionen den 11. september 2019 den gyldige anmeldelse til medlemsstaterne og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(9)

Hverken medlemsstaterne eller autoriteten indgav begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser mod markedsføringen i Unionen af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner til Kommissionen inden for den i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 fastsatte fire måneders periode.

(10)

Den 3. februar 2020 offentliggjorde autoriteten rapporten med titlen »Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283« (4),

(11)

I rapporten bemærkede autoriteten, at blade fra Coffea arabica indeholder epigallocatechingallat (EGCG), og at tilstedeværelsen af EGCG i urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og eller Coffea canephora derfor ikke kan udelukkes. På dette grundlag fastsatte autoriteten en grænseværdi på 700 mg EGCG pr. liter urtete. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi på 700 mg/l EGCG i specifikationerne for den traditionelle fødevare i EU-listen over godkendte nye fødevarer.

(12)

Autoriteten konkluderede, at de tilgængelige data om sammensætningen og anvendelsen af urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(13)

Ud over urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora til anvendelse som sådan, anmodede ansøgeren om, at urteteen også kunne anvendes som en ingrediens i andre drikkevarer til den almindelige befolkning. Ansøgeren har udelukkende fremlagt dokumentation for langvarig sikker anvendelse i et tredjeland i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2015/2283 for urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan, men der blev ikke fremlagt dokumentation for anvendelsen af urteteen som en ingrediens i andre drikkevarer. Ansøgeren blev opfordret til at redegøre nærmere for, og eventuelt revidere de foreslåede anvendelser af urteteen svarende til de fødevarer, i hvilke urteteen traditionelt indtages, og for hvilke en langvarig sikker anvendelse som fødevare skulle have været fremlagt. Ansøgeren ændrede imidlertid ikke de foreslåede anvendelser og fremlagde ikke dokumentation for langvarig sikker anvendelse i et tredjeland af urteteen som en ingrediens i andre drikkevarer. Da de krævede dokumenterede oplysninger ikke foreligger, er Kommissionen derfor af den opfattelse, at ansøgeren kun har påvist langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland for urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan. Derfor anses anmeldelsen om tilladelse til anvendelse af urtete lavet på kaffeblade af Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora for så vidt angår anvendelsen som ingrediens i andre drikkevarer som ugyldig.

(14)

Kommissionen bør derfor tillade markedsføring i Unionen af urtete lavet på kaffeblade af Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan og opdatere EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse hermed.

(15)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, som anført i bilaget til nærværende forordning, opføres på EU-listen over godkendte nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de i bilaget til nærværende forordning fastsatte anvendelsesbetingelser og mærkningskrav.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 55).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting Publication, 2020:EN-1783.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i den alfabetiske rækkefølge:

»

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Øvrige krav

»Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Specificeret fødevarekategori

Grænseværdi

Den nye fødevare betegnes »Urtete lavet på kaffeblade af Coffea arabica og/eller Coffea canephora« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

Urteudtræk

 

«

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

»

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Urtete lavet på kaffeblade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Beskrivelse/definition:

Den traditionelle fødevare består af urtete lavet på blade fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (familie: krap-familien (Rubiaceae)).

Den traditionelle fødevare tilberedes ved at blande højst 20 g tørrede blade af Coffea arabica L og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner med 1 l varmt vand. Bladene fjernes og urteteen udsættes derefter for pasteurisering (mindst 71 °C i 15 sekunder).

Sammensætning:

Visuelt: Brungrøn væske

Duft og smag: karakterfuld

Chlorogensyre (5-CQA): < 100 mg/l

Koffein: < 80 mg/l

Epigallocatechingallat (EGCG): < 700 mg/l

Mikrobiologiske kriterier:

Totalkimtal: < 500 CFU/g

Antal gær- og skimmelsvampe i alt: < 100 CFU/g

Colibakterier i alt: < 100 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 1 g

Salmonella: Ingen i 25 g

Tungmetaller:

Bly (Pb): < 3,0 mg/l

Arsen (As): < 2,0 mg/l

Cadmium (Cd): < 1,0 mg/l

CFU: Kolonidannende enheder (Colony Forming Units).«

«


Top