EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека

Странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1069/2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той има за цел да определи правила за общественото здраве и правила за здравето на животните за странични животински продукти* и производни продукти*.
 • Тези правила имат за цел предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве и здравето на животните и осигуряване на безопасността на хранителните вериги на хората и животните.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Законодателството се прилага за:
  • странични животински продукти и производни продукти, които съгласно законодателството не могат да бъдат използвани за консумация от човека;
  • продукти от животински произход, които могат да бъдат предназначени за консумация от човека, но вместо това се използват за други цели;
  • суровини за производството на животински продукти, непредназначени за консумация от човека.
 • Производителите и на странични животински продукти и производни продукти трябва да гарантират, че спазват законодателството от началната до крайната точка на производствената верига.
 • Те трябва да водят отчет за продуктите, които изпращат, транспортират или получават, заедно с изискваната документация.
 • Те трябва да информират националните органи за продуктите и помещенията, които използват по протежение на производствената верига. Последните трябва да отговарят на определени хигиенни стандарти и се нуждаят от официално одобрение.
 • Държавите от ЕС извършват официални проверки, които да гарантират, че производителите събират, идентифицират и транспортират страничните животински продукти незабавно, като ги обработват, използват и унищожават в съответствие с правилата.
 • Производните продукти, като козметика, медицински изделия и ветеринарни лекарства, които съответстват на други части от законодателството на ЕС, може да се предлагат за продажба, когато достигнат крайната точка на производствената верига.
 • Страничните животински продукти са класифицирани в 3 категории в зависимост от нивото на риска, който представляват за общественото здраве или здравето на животните. Категориите определят начина, по който те трябва да се унищожават или оползотворяват.
 • Съществуват ограничения за употребата и на странични животински продукти и производни продукти. Например те не може да се използват за хранене на животни или на отглеждана в развъдници риба от същия вид.
 • Вносът и на двата вида продукти трябва да удовлетворява стандартите на ЕС.
 • Съществува забрана за износа и на двата вида продукти с цел изгаряне или депониране в депа, или в държави, които не членуват в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),с цел използване в предприятия за производство на биогаз или компост.

Изменения на Регламент (ЕО) № 1069/2009

През 2013 г. законодателството беше изменено, за се даде на Майот възможност, като нов най-отдалечен регион на ЕС, да отговори на правилата на законодателството до 1 януари 2021 г.

Някои от определенията, използвани в регламента (напр. „транзитно преминаване“ и „компетентен орган“) са в съответствие с тези, използвани в Регламент (ЕС) 2017/625 („регламента за официалните проверки“), който определя правилата относно проверките, извършвани по веригата на производство на селскостопански хранителни продукти. Регламент (ЕС) 2017/625 също така гарантира, че страничните животински продукти и производните продукти, които не са обхванати преди от законодателството на ЕС за официалните проверки, сега попадат в неговия обхват.

Регламент (ЕС) 2019/1009, който определя правилата на ЕС относно ЕС продуктите за наторяване, изменя Регламент (ЕС) № 1069/2009, за да се даде възможност на производни продукти, които вече не представляват значителни рискове за здравето на животните, да преминават свободно пазара на ЕС като продукти за торене.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 4 март 2011 г. Промените, въведени с изменението на Регламент (ЕС) 2019/1009 се прилагат от 15 юли 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Странични животински продукти: цели тела или части от тялото на животни, които не са предназначени за консумация от човека.
Производни продукти: продукти, получени от преработката на странични животински продукти.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (OВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1—33)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1069/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1—254)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 19.03.2020

Top