EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu

SL L 163, 17/06/1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

04/Sv. 8

HR

Službeni list Europske unije

68


31992R1536


L 163/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1536/92

od 9. lipnja 1992.

o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3687/91 od 28. studenoga 1991. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da se Uredbom (EEZ) br. 3687/91 predviđa mogućnost donošenja zajedničkih tržišnih normi za proizvode ribarstva u Zajednici, a posebno kako bi se uklonili s tržišta proizvodi slabe tržišne kakvoće i olakšali trgovinski odnosi koji se temelje na poštenom tržišnom natjecanju;

budući da bi donošenje takvih normi za konzerviranu tunu i palamidu unaprijedilo profitabilnost proizvodnje tune u Zajednici i njezine prodajne mogućnosti, te olakšalo prodaju tih proizvoda;

budući da se u tom smislu mora navesti, posebno s ciljem postizanja transparentnosti tržišta, kako se predmetni proizvodi moraju pripremiti isključivo od točno određenih vrsta i moraju sadržavati minimalnu količinu ribe;

budući da je svrha ove Uredbe utvrditi trgovačku oznaku za predmetne proizvode; budući da se time nikako ne dovode u pitanje njihova klasifikacija i carinsko postupanje pri uvozu u Zajednicu, a posebno u vezi sa zaključivanjem sporazuma o povlaštenom postupanju;

budući da je, potrebno je utvrditi oblik ponude na tržištu i način označavanja medija u kojemu je sadržan proizvod radi jasnoće trgovačke oznake odnosnih proizvoda; budući da ti kriteriji ne smiju onemogućiti plasiranje novih proizvoda na tržište;

budući da se u direktivama Vijeća 79/112/EEZ od 18. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na označivanje, predstavljanje i oglašavanje hrane za prodaju krajnjem potrošaču (2) i 76/211/EEZ od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina (3) označenih masom ili obujmom, navode pojedinosti potrebne za točno informiranje i zaštitu potrošača u pogledu sadržaja pakiranja; budući da je za konzervirane tune i palamide također potrebno utvrditi trgovački opis s obzirom na predloženi oblik ponude ili kulinarsku pripremu i, prema potrebi, na medij u kojemu je sadržan proizvod; budući da je označivanje predmetnih proizvoda potrebno kako bi se naveo sadržaj ribe u ambalaži; budući da je potrebno utvrditi značenje trgovačkog opisa proizvoda „u vlastitom soku”;

budući da je svrha Direktive Vijeća 91/493/EEZ od 22. srpnja 1991. o utvrđivanju zdravstvenih uvjeta za proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (4), uskladiti zdravstvene zahtjeve koji se moraju poštovati pri prodaji proizvoda ribarstva Zajednice i time zaštititi javno zdravlje; budući da se zahtjevi utvrđeni ovom tržišnom normom primjenjuju ne dovodeći u pitanje važeće zdravstvene propise;

budući da bi Komisija trebala snositi odgovornost za donošenje bilo kojih tehničkih provedbenih mjera u skladu s međunarodnim obvezama Zajednice,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje norma za prodaju konzervirane tune i palamide u Zajednici.

Članak 2.

1.   Trgovački opis konzervirane tune ili palamide, kako je utvrđen u članku 5., navodi se na proizvodima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(1)

Konzervirana tuna mora:

potpadati pod oznake KN 1604 14 10 i ex 1604 20 70,

biti pripremljena isključivo od ribe jedne od vrsta navedenih u točki I. Priloga ovoj Uredbi;

(2)

Konzervirana palamida mora:

potpadati pod oznake KN 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 i ex 1604 20 90,

biti pripremljena isključivo od ribe jedne od vrsta navedenih u točki II. Priloga ovoj Uredbi.

2.   Različite se vrste ne smiju miješati u istoj ambalaži.

Međutim, za načine kulinarske pripreme u kojima se upotrebljava meso tune ili palamide, a zbog kojih dolazi do nestajanja mišićne strukture, smije se koristiti meso drugih riba podvrgnuto istome postupku pod uvjetom da barem 25 % neto mase čini meso tune ili palamide, ili mješavina obaju vrsta.

Članak 3.

1.   Ako neki od sljedećih oblika trgovačke ponude proizvoda čini dio trgovačkog opisa proizvoda iz članka 5., oni moraju biti u skladu sljedećim definicijama:

i.

čitava riba: mišićje se reže poprečno i u obliku cijele kriške koja se sastoji od jednog komada ili više kompaktno združenih komada mesa.

Dopuštena je prisutnost sitnih komadića mesa do 18 % mase ribe.

Međutim, ako se konzervira sirovo mišićje, prisutnost sitnih komadića mesa nije dopuštena; komadići mesa mogu se dodati kako bi se postigla potrebna masa konzerve;

ii.

u komadima: komadi mesa sa sačuvanom izvornom mišićnom strukturom čija najkraća strana nije manja od 1,2 cm.

Dopuštena je prisutnost sitnih komadića mesa do 30 % mase ribe.

iii.

fileti:

(a)

uzdužne trake mišića uzete iz mišićja duž kralježnice;

(b)

trake mišića iz trbušnog zida; u ovom se slučaju fileti mogu također opisati kao trbušni fileti;

iv.

sitni komadići mesa: dijelovi mesa sa sačuvanom izvornom mišićnom strukturom različitih veličina;

v.

mljevena tunjevina: odvojeni dijelovi mesa jednake veličine koji nisu u obliku paštete.

2.   Svi ostali oblici ponude, izuzev onih iz stavka 1., ili ostali načini kulinarske pripreme dopušteni se pod uvjetom da je to jasno navedeno u trgovačkom opisu.

Članak 4.

Ako je korišteni medij u kojemu je sadržan proizvod sastavni dio opisa, on mora biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

„u maslinovom ulju” upotrebljava se za proizvode u čistom maslinovom ulju, bez miješanja s drugim uljima,

„u vlastitom soku” upotrebljava se za proizvode u vlastitom soku (tekućina koja se izlučuje iz ribe tijekom kuhanja), u slanoj otopini ili vodi, po mogućnosti s dodatkom trava, začina ili prirodnih aroma kako je utvrđeno u Direktivi 88/388/EEZ (5),

„u biljnome ulju” upotrebljava se za proizvode za koje se koriste rafinirana biljna ulja, čista ili njihove mješavine,

ako se koristi neki drugi medij, potrebno ga je jasno i izričito navesti koristeći njegov uobičajeni trgovački naziv.

Članak 5.

1.   Ne dovodeći u pitanje direktive 79/112/EEZ i 76/211/EEZ, trgovački opis na prepakovinama konzervirane tune ili palamide mora sadržavati:

(a)

u slučaju oblika ponude iz članka 3. stavka 1.:

vrstu ribe (tuna ili palamida),

oblik ponude u kojem se riba stavlja u promet koristeći odgovarajući opis iz članka 3.; ova odredba nije obvezna u slučaju oblika ponude iz članka 3. stavka 1. točke (i),

opis upotrijebljenog medija u kojemu je sadržan proizvod, ovisno o uvjetima iz članka 4.;

(b)

u slučaju oblika ponude iz članka 3. stavka 2.:

vrstu ribe (tuna ili palamida),

točan opis načina kulinarske pripreme.

2.   Trgovački opisi konzervirane tune i palamide, kako su utvrđeni u članku 2. stavku 1. točki 1., odnosno točki 2., ne smiju ni u kojem slučaju zajedno sadržavati riječi „tuna” i „palamida”.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. i stavak 2. ovog članka, ako postoji uvažena trgovinska uporaba, tip upotrijebljene ribe (tuna ili palamida) i vrsta može se pojaviti u trgovačkom opisu pod imenom koje se obično koristi u državi članici u kojoj se proizvodi stavljaju u promet.

4.   Trgovački opis „u vlastitom soku” može se koristiti samo za konzervirane proizvode koji se plasiraju na tržište u oblicima ponude iz članka 3. stavka 1. točaka i. do iii. i u mediju opisanome u drugoj alineji članka 4.

Članak 6.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Zajednice iz članaka 7. i 8. Direktive 79/112/EEZ, omjer mase ribe u konzervi nakon sterilizacije i neto mase izražene u gramima mora iznositi barem:

(a)

u slučaju oblika ponude iz članka 3. stavka 1.:

70 % u slučaju medija iz druge alineje članka 4.,

65 % u slučaju drugih medija;

(b)

25 % u slučaju načina kulinarskih oblika ponude ili priprema iz članka 3. stavka 2.

Članak 7.

Pravila utvrđena ovom Uredbom primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila iz Direktive 91/493/EEZ.

Članak 8.

Prema potrebi, a u skladu s postupkom utvrđenim člankom 36. Uredbe (EEZ) br. 3796/81, Komisija donosi mjere potrebne za primjenu ove Uredbe.

Članak 9.

1.   Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

2.   Uskladišteni proizvodi koji su bili označeni prije 1. siječnja 1993. mogu se prodavati do datuma najkraćeg roka trajanja navedenog na ambalaži.

3.   Iznimno od odredaba članka 5. stavka 2., konzervirana tuna ili palamida za koje se u trgovačkom opisu zajedno koriste izrazi „tuna” i „palamida” mogu se plasirati na tržište tri godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 9. lipnja 1992.

Za Vijeće

Predsjednik

Eduardo de AZEVEDO SOARES


(1)  SL L 354, 23.12.1991., str. 1.

(2)  SL L 33, 8.2.1979., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 91/72/EEZ (SL L 42, 16.12.1991., str. 27.).

(3)  SL L 46, 21.2.1976., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivnom 78/891/EEZ (SL L 311, 4.11.1978., str. 21.).

(4)  SL L 268, 24.9.1991., str. 15.

(5)  SL L 184, 22.6.1988., str. 61.


PRILOG

VRSTE IZ ČLANKA 2.

I.   TUNA

1.

Vrste roda Thunnus

(a)

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

(b)

Žutoperajna tuna (Thunnus (neothunnus) albacares)

(c)

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

(d)

Velikooka tuna (Thunnus (parathunnus) obesus)

(e)

Ostale vrste roda Thunnus.

2.

Tunj prugavac

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II.   PALAMIDA

1.

Vrste roda Sarda

(a)

Palamida (Sarda sarda)

(b)

Pacifička palamida (Sarda chiliensis)

(c)

Palamida iz Indijskog oceana (Sarda orientalis)

(d)

Ostale vrste roda Sarda.

2.

Vrste roda Euthynnus, osim roda Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

(a)

Trup crnopjeg (luc) (Euthynnus alleteratus)

(b)

Istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis)

(c)

Crni trupac prugavac (Euthynnus lineatus)

(d)

Ostale vrste roda Euthynnus.

3.

Vrste roda Auxis

(a)

Trup (Auxis thazard)

(b)

Rumbac (Auxis Rochei).


Top