EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Uredba Sveta (EGS) št. 1536/92 z dne 9. junija 1992 o skupnih tržnih standardih za konzervirani tun in palamido

UL L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Uradni list L 163 , 17/06/1992 str. 0001 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 4 str. 0093
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 4 str. 0093


Uredba Sveta (EGS) št. 1536/92

z dne 9. junija 1992

o skupnih tržnih standardih za konzervirani tun in palamido

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3687/91 z dne 28. novembra 1991 o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode [1], in zlasti člena 2(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba (EGS) št. 3687/91 predvideva možnost sprejetja skupnih tržnih standardov za ribiške proizvode v Skupnosti, zlasti da na trgu ne dovoli proizvodov slabše tržne kakovosti in da pospeši trgovinske odnose, ki temeljijo na pošteni konkurenci;

ker sprejetje takšnih standardov za konzervirani tun in palamido lahko zboljša donosnost proizvodnje tuna v Skupnosti in njihove prodajne možnosti ter pospeši prodajo teh proizvodov;

ker je treba v tem smislu natančno opredeliti, zlasti za zagotovitev preglednosti trga, da morajo biti zadevni proizvodi pripravljeni izključno iz natančno opredeljenih vrst in da vsebujejo minimalno količino rib;

ker je namen te uredbe opredeliti trgovsko označbo za zadevne proizvode; ker to nikakor ne posega v njihovo uvrstitev in tarifno obravnavo pri uvozu v Skupnost, zlasti pri zagotavljanju preferencialne ureditve;

ker je treba z namenom zagotoviti jasnost pri trgovski označbi zadevnih proizvodov opredeliti obliko ponudbe proizvodov na trgu in določiti način oznake medija; ker ta merila ne smejo preprečiti uvedbe novih proizvodov na trg;

ker Direktiva Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaj članic, ki se nanašajo na označevanje, obliko ponudbe in oglaševanje živil za prodajo končnemu potrošniku [2], in Direktiva Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaj članic, ki se nanašajo na sestavljanje nekaterih proizvodov, predpakiranih glede na maso ali prostornino [3], določata podrobnosti, ki so potrebne za pravilne podatke in varstvo potrošnikov, kar zadeva vsebine embalaže; ker mora biti tudi trgovska označba za konzervirani tun in palamido določena ob upoštevanju predlagane oblike ponudbe ali ostale vrste izdelkov in, kjer je to potrebno, tudi uporabljeni mediji; ker je označevanje zadevnih proizvodov potrebno pri navedbi vsebine ribe v embalaži; ker je treba opredeliti pomen trgovske označbe "v lastnem soku";

ker je namen Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo ribiških proizvodov in njihovo dajanje v promet [4] uskladiti zdravstvene zahteve za trženje ribiških proizvodov Skupnosti in tako zaščititi javno zdravje; ker se zahteve, določene s tržnimi standardi, uporabljajo brez poseganja v veljavne zdravstvene uredbe;

ker naj bi bila Komisija ob upoštevanju mednarodnih obveznosti Skupnosti odgovorna za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba opredeljuje standarde, ki urejajo trženje konzerviranega tuna in palamide v Skupnosti.

Člen 2

1. Trgovska označba konzerviranega tuna ali palamide, kakor je določena v členu 5, se uporablja za izdelke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1) konzervirani tun mora:

- spadati v oznake KN 16041410 in ex16042070,

- biti pripravljen izključno iz ribe ene izmed vrst, naštetih v točki I Priloge k tej Uredbi;

(2) konzervirana palamida mora:

- spadati v oznake KN 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 in ex16042090,

- biti pripravljena izključno iz ribe ene izmed vrst, naštetih v točki II Priloge k tej uredbi.

2. Različne vrste ne smejo biti zmešane v isti embalaži.

Ostale vrste izdelkov, ki uporabljajo meso tuna ali palamide, zaradi katerih izgine mišična struktura, lahko vsebujejo meso drugih rib, ki je bilo pripravljeno na enak način, pod pogojem, da se najmanj 25 % neto mase sestoji iz tuna ali palamide ali iz mešanice obeh.

Člen 3

1. Če so katere od naslednjih oblik ponudbe izdelka del trgovske označbe, navedene v členu 5, so v skladu z naslednjimi opredelitvami pojmov:

(i) v kosu: mišičevje rezano prečno v celem kosu, samostojnih ali kompaktno združenih iz večjih delov mesa.

Pločevinka sme vsebovati koščke mesa, če ti ne predstavljajo več kot 18 % mase ribe.

Kadar se konzervira surovo mišičevje, je prisotnost koščkov mesa prepovedana; lahko se dodajo koščki mesa z namenom, da se doseže ustrezna masa;

(ii) v kosih: kosi mesa, pri katerih se ohrani začetna mišična struktura in katerih najkrajša stran ni manjša od 1,2 cm.

Pločevinka sme vsebovati koščke mesa, če ti ne predstavljajo več kot 30 % mase ribe;

(iii) fileti:

(a) trakovi mišic, vzeti iz mišičevja vzdolž hrbtenice;

(b) trakovi mišic iz trebušne stene; v tem primeru je filete mogoče popisati kakor trebušne filete;

(iv) koščki: deli mesa, z ohranjeno mišično strukturo in ki so različnih velikosti;

(v) zmleti tun: posamezni delci mesa enakih velikosti, ki niso v obliki paste.

2. Kakršna koli oblika ponudbe, razen tistih iz člena 1 ali ostale vrste izdelkov, je dovoljena pod pogojem, da je to jasno določeno v trgovskem opisu.

Člen 4

Če je medij sestavni del trgovskega opisa, je v skladu z naslednjimi pogoji:

- "v oljčnem olju" se uporablja za izdelke v čistem olivnem olju, ki ni mešano z nobenimi drugimi vrstami oziroma mešanicami olj,

- "v lastnem soku" se uporablja za izdelke v lastnem soku (tekočina, ki je bila izločena iz rib med kuhanjem), raztopini soli ali vodi. Dovoljeni so dodatki zelišč, začimb oziroma naravnih arom v skladu z Direktivo 88/388/EGS [5],

- v "rastlinskem olju" se uporablja za izdelke, za katere se uporablja rafinirana rastlinska olja, čista ali njihove mešanice,

- kjer se uporabi kateri koli drug medij, se to jasno in izrecno določi z uporabo njegovega običajnega trgovskega imena.

Člen 5

1. Brez poseganja v direktivi 79/112 EGS in 76/211/EGS trgovska označba na predpakiranem konzerviranem tunu ali palamide navaja:

(a) v primeru označevanja iz člena 3(1):

- vrsto ribe (tun ali palamida),

- obliko ponudbe, pod katero se riba daje v promet, skupaj z ustrezno označbo, navedeno v členu 3; ta določba ni obvezna, ko gre za obliko ponudbe iz člena 3(1)(i),

- označba uporabljenega medija ob upoštevanju pogojev iz člena 4;

(b) v primeru označevanja iz člena 3(2):

- vrsto ribe (tun ali palamida),

- natančen opis načina proizvodnje tega izdelka.

2. Trgovske označbe konzerviranega tuna in palamide, opredeljene v členu 2(1)(1) oziroma (2), v nobenem primeru ne smejo hkrati vsebovati besed "tun" in "palamida".

3. Brez poseganja v člen 2 in odstavek 2 tega člena se lahko, kadar gre za uveljavljeno trgovsko uporabo, tip uporabljene ribe (tun ali palamida) in vrste pojavita v trgovski označbi pod imenom, ki se običajno uporablja v državi članici, v kateri se izdelki dajejo v promet.

4. Trgovska označba "v lastnem soku" se lahko uporablja samo za konzervirane izdelke, ki se dajejo v promet pod oblikami ponudbe iz člena 3(1)(i) do (iii) in ki imajo naziv medija, opisanega v drugi alinei člena 4.

Člen 6

Brez poseganja v določbe Skupnosti iz členov 7 in 8 Direktive 79/112/EGS je razmerje med maso ribe v pločevinki po sterilizaciji in neto maso, izraženo v gramih, najmanj:

(a) v primeru oblike ponudbe iz člena 3(1):

- 70 %, ko se uporabi medij iz druge alinee člena 4,

- 65 %, ko se uporabi drug medij;

(b) 25 % v primeru drugih vrst izdelkov iz člena 3(2).

Člen 7

Pravila, določena s to uredbo, se uporabljajo brez poseganja v pravila iz Direktive 91/493/EGS.

Člen 8

Komisija sprejme v skladu s postopkom, določenim v členu 36 Uredbe (EGS) št. 3796/81, vse potrebne ukrepe za uporabo te uredbe.

Člen 9

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. januarja 1993.

2. Izdelki na zalogi, ki so bili označeni pred 1. januarjem 1993, se lahko prodajajo do dneva minimalne trajnosti, označene na embalaži.

3. Z odstopanjem od člena 5(2) se lahko konzervirani tun ali palamida, za katere se v trgovskem opisu uporabljata izraza "tun" in "palamida", dajeta v promet tri leta od začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 9. junija 1992

Za Svet

Predsednik

Eduardo de Azevedo Soares

[1] UL L 354, 23.12.1991, str. 1.

[2] UL L 33, 8.2.1979, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 91/72/EGS (UL L 42, 16.12.1991, str. 27).

[3] UL L 46, 21.2.1976, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 78/891/EGS (UL L 311, 4.11.1978, str. 21).

[4] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[5] UL L 184, 22.6.1988, str. 61.

--------------------------------------------------

PRILOGA

VRSTE, NAVEDENE V ČLENU 2

I. TUN

1. Vrste iz rodu Thunnus

(a) beli tun (Thunnus alalunga)

(b) rumenoplavuti tun (Thunnus (neothunnus) albacores)

(c) tun (Thunnus thynnus)

(d) velikooki tun (Thunnus (parathunnus) obesus)

(e) druge vrste iz rodu Thunnus

2. Črtasti tun

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II. PALAMIDA

1. Vrste iz rodu Sarda

(a) palamida (Sarda sarda)

(b) vzhodno pacifiška palamida (Sarda chiliensis)

(c) črtasta palamida (Sarda orientalis)

(d) druge vrste iz rodu Sarda

2. Vrste iz rodu Euthynnus, razen vrste Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

(a) pegasti tun (Euthynnus alleteratus)

(b) vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis)

(c) črni tun (Euthynnus lineatus)

(d) druge vrste iz rodu Euthynnus

3. Vrste iz rodu Auxis

(a) fregatni trupec (Auxis thazard)

(b) Auxis Rochei

--------------------------------------------------

Top