EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Úradný vestník L 163 , 17/06/1992 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 4 S. 0093
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 4 S. 0093


Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92

z 9. júna 1992

ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3687/91 z 28. novembra 1991 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu [1], najmä na jeho článok 2 odsek 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže nariadenie (EHS) č. 3687/91 stanovuje možnosť prijatia spoločných trhových noriem pre produkty rybolovu v spoločenstve, najmä aby sa na trh nedostali výrobky nedostatočnej obchodnej kvality a aby sa umožnili obchodné vzťahy založené na spravodlivej súťaži;

keďže je pravdepodobné, že prijatie takýchto noriem pre konzervované tuniaky a malé makrely zlepší ziskovosť produkcie tuniakov v spoločenstve a ich trhových odbytísk, a že sa umožní odpredaj takýchto výrobkov;

keďže v tomto kontexte sa musí špecifikovať, najmä aby sa zabezpečila trhová transparentnosť, že dané výrobky sa musia pripravovať výlučne z jasne definovaných druhov a musia obsahovať minimálne množstvo rýb;

keďže účelom tohto nariadenia je definovať obchodný názov pre príslušné výrobky; keďže to nemá vôbec žiadny dopad na ich zatriedenie a colné zaopatrenie pri dovoze do spoločenstva, najmä pre udelenie preferenčných dojednaní;

keďže, aby sa zabezpečila jednoznačnosť obchodného označenia daných výrobkov, mala by sa určiť úprava, s ktorou sa uvádzajú na trh a stanoviť metóda určenia nálevu; keďže tieto kritéria však nesmú zabraňovať uvedeniu nových výrobkov na trh;

keďže smernice Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, úpravy a reklamy potravín na predaj konečnému spotrebiteľovi [2] 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa usporiadania podľa hmotnosti alebo objemu určitých výrobko balených na predajv [3], špecifikujú podrobné informácie, ktoré sa požadujú na správne informovanie a ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o obsah balení; keďže pre konzervované tuniaky a malé makrely by sa tiež malo určiť obchodné označenie, pokiaľ ide o navrhovanú komerčnú úpravu alebo kuchársku úpravu, a ak je to vhodné, použitý nálev; keďže by sa malo vyžadovať označenie daných výrobkov, aby sa uviedol obsah rýb v konzerve; keďže by sa mal určiť význam obchodného označenia "prírodné";

keďže účelom smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúcej hygienické podmienky pre výrobu a uvedenie produktov rybolovu na trh [4] je harmonizovať hygienické požiadavky, ktoré sa musia dodržiavať pri zavádzaní na trh a obchodovaní s produktmi rybolovu spoločenstva, a chrániť zdravie občanov; keďže požiadavky stanovené v tejto marketingovej norme sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté platné hygienické nariadenia;

keďže Komisia by mala byť zodpovedná za prijatie akýchkoľvek technických vykonávacích opatrení v súlade s medzinárodnými povinnosťami spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie definuje normy, ktoré riadia uvádzanie na trh a obchodovanie s konzervovanými tuniakmi a malými makrelami v spoločenstve.

Článok 2

1. Obchodné označenie konzervovaných tuniakov alebo malých makrel, ako je určené v článku 5, sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

1) Konzervované tuniaky musia:

- spadať pod KN kódy 16041410 a ex16042070,

- byť pripravené výhradne z rýb niektorého z druhov uvedených na zozname v bode I prílohy k tomuto nariadeniu;

2) Pripravené malé makrely musia:

- spadať pod KN kódy 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 a ex16042090;

- byť pripravené výlučne z rýb niektorého z druhov uvedených na zozname v bode II prílohy k tomuto nariadeniu.

2. Rozdielne druhy sa nesmú miešať v tej istej nádobe.

Kuchynské úpravy tuniaka alebo malej makrely, ktoré vedú k odstráneniu svaloviny, môžu obsahovať mäso z iných rýb, ktoré boli podobne upravené, ak aspoň 25 % čistej váhy pripadá na tuniaka alebo malú makrelu, alebo ich zmes.

Článok 3

1. Ak niektorá z nasledujúcich foriem obchodnej úpravy produktu tvorí časť obchodného označenia uvedeného v článku 5, musí byť v súlade s nasledujúcimi definíciami:

i) celé kusy: svalovina je rozrezaná priečne a je upravená ako celý rez vytvorený jedinou časťou alebo vytvorený pevným zložením niekoľkých porcií mäsa.

Toleruje sa prítomnosť kúskov až do 18 % hmotnosti rýb.

Ak je však svalovina konzervovaná v surovom stave, prítomnosť kúskov je zakázaná; úlomky mäsa je možné dodať na doplnenie hmotnosti.

ii) veľké kúsky: časti mäsa, ktorých pôvodná štruktúra svaloviny sa zachovala a ktorých najkratšia strana nie je kratšia ako 1,2 cm.

Toleruje sa prítomnosť kúskov až do 30 % hmotnosti rýb;

iii) filé:

a) pozdĺžne pásy svalov odobraté zo svaloviny paralelnej s chrbticou;

b) pásy svalov z brušnej steny; v tomto prípade je možné filé opísať tiež ako brušné filé;

iv) kúsky: úlomky mäsa, ktorých pôvodná štruktúra svaloviny sa zachovala a ktoré majú rovnakú veľkosť;

v) rozdrvený/rozsekaný tuniak: oddelené časti mäsa jednotného rozmeru, ktoré netvoria kašu.

2. Akákoľvek úprava odlišná od úprav uvedených v odseku 1 alebo iné kuchárske úpravy sú povolené, ak je to jasne definované v obchodnom označení.

Článok 4

Ak použitý nálev tvorí jednotnú časť obchodného označenia, musí byť v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- "v olivovom oleji" je vyhradené pre produkty, ktoré obsahujú iba olivový olej bez akejkoľvek inej zmesi ostatných olejov,

- "prírodné" je vyhradené pre produkty, ktoré obsahujú iba prírodné šťavy (tekutina získaná z rýb počas varenia), soľný roztok alebo vodu, prípadne s dodatkom bylín, korenia alebo prírodných prísad, ako sú definované v smernici 88/388/EHS [5],

- "v rastlinnom oleji" je vyhradené pre produkty, ktoré obsahujú čisté rastlinné oleje, čisté alebo v zmesiach,

- ak sa používa iný nálev, musí sa použiť jeho zvyčajné obchodné meno.

Článok 5

1. Bez toho, aby boli dotknuté smernice 79/112/EHS a 76/211/EHS, obchodné označenie na predajnom balení konzervovaných tuniakov alebo malých makrel musí uvádzať:

a) v prípade úprav uvedených v článku 3 odseku 1:

- druh ryby (tuniak alebo malá makrela),

- úprava, s ktorou sa ryba uvádza na trh, použijúc príslušné označenie, ako je uvedené v článku 3; toto ustanovenie je však dobrovoľné v prípade úprav uvedených v článku 3 odseku 1 bod i),

- označenie použitého nálevu s výhradou podmienok určených v článku 4;

b) v prípade úprav uvedených v článku 3 odseku 2:

- typ ryby (tuniak alebo malá makrela),

- presný spôsob kuchynskej úpravy.

2. Obchodné označenia konzervovaných tuniakov a malých makrel, podľa definície v článku 2 odseku 1 pododseku 1 a 2, sa za žiadnych okolností nesmú spájať so slovami "tuniak" alebo "malá makrela".

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 a odsek 2 tohto článku, ak je zavedené obchodné použitie, typ použitej ryby (tuniak alebo malá makrela) a druh sa môže objaviť v obchodnom označení pod názvom zvyčajne používanom v členskom štáte, kde sú dané produkty uvádzané na trh.

4. Obchodné označenie "prírodné" možno použiť iba na konzervované výrobky, ktoré sú na trhu v úpravách uvedených v článku 3 odseku 1 bodoch i až iii a v náleve opísanom v druhej zarážke článku 4.

Článok 6

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v článkoch 7 a 8 smernice 79/112/EHS, pomer medzi hmotnosťou ryby v konzerve po sterilizácii a čistou hmotnosťou vyjadrenou v gramoch by mal byť aspoň:

a) v prípade úprav uvedených v článku 3 odseku 1:

- 70 % v prípade nálevu uvedeného v druhej zarážke článku 4,

- 65 % v prípade iných nálevov;

b) 25 % v prípade kuchynských úprav alebo úprav uvedených v článku 3 odsek 2.

Článok 7

Pravidlá určené týmto nariadením platia bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené smernicou 91/493/EHS.

Článok 8

Komisia podľa potreby prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 36 nariadenia (EHS) č. 3796/81 opatrenia potrebné na uplatnenie tohto nariadenia.

Článok 9

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1993.

2. Produkty na sklade, ktoré boli označené pred 1. januárom 1993, sa môžu predávať až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti uvedenej na obale.

3. Odlišne od článku 5 odseku 2, konzervované tuniaky alebo malé makrely, pre ktoré sa výrazy "tuniak" a "malá makrela" spájajú s obchodným označením, sa môžu na trhu predávať počas obdobia troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 9. júna 1992

Za Radu

predseda

Eduardo de Azevedo Soares

[1] Ú. v. ES L 354, 23.12.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 91/72/EHS (Ú. v. ES L 42, 16.12.1991, s. 27).

[3] Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 78/891/EHS (Ú. v. ES L 311, 4.11.1978, s. 21).

[4] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

[5] Ú. v. ES L 184, 22.6.1988, s. 61.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

DRUHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

I. TUNIAK

1. Druhy rodu Thunnus

a) Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

b) Tuniak žltoplutvý (Thunnus (neothunnus) albacores)

c) Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)

d) Tuniak zavalitý (Thunnus (parathunnus) obesus)

e) Iné druhy rodu Thunnus.

2. Tuniak pruhovaný

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).

II. MALÁ MAKRELA

1. Druhy rodu Sarda

a) Pelamída atlantická (Sarda sarda)

b) Tichomorská makrela (Sarda chiliensis)

c) Orientálna makrela (Sarda orientalis)

d) Iné druhy rodu Sarda.

2. Druhy rodu Euthynnus, s výnimkou druhu Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) Atlantický malý tuniak (Euthynnus alleteratus)

b) Východný malý tuniak (Euthynnus affinis)

c) Čierny skákajúci tuniak (Euthynnus lineatus)

d) Iné druhy rodu Euthynnus.

3. Druhy rodu Auxis

a) Makrela fregata (Auxis thazard)

b) Tuniak makrelovitý (Auxis Rochei).

--------------------------------------------------

Top