EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1536/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista

EYVL L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1536/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista

Virallinen lehti nro L 163 , 17/06/1992 s. 0001 - 0004
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 4 s. 0093
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 4 s. 0093


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1536/92,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992,

tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastusalan tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3687/91(), ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 3687/91 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa yhteiset vaatimukset kalastustuotteiden kaupan pitämiselle yhteisössä, erityisesti huonolaatuisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta ja terveeseen kilpailuun perustuvien kauppasuhteiden edistämiseksi,

tällaisten vaatimusten vahvistaminen tonnikala- ja sardasäilykkeille on omiaan lisäämään yhteisön tonnikalatuotannon kannattavuutta ja sen markkinoita sekä edistämään tuotteiden menekkiä,

etenkin markkinoiden avoimuuden varmistamiseksi on tarpeellista täsmentää, että asianomaisten tuotteiden on oltava valmistettu ainoastaan tarkoin määriteltyjen lajien kaloista ja sisällettävä kalaa tietty vähimmäismäärä,

tämän asetuksen tarkoituksena on määrittää kyseisille tuotteille kaupallinen nimi; tämä nimi ei millään tavoin rajoita tavaroiden luokittelua tullitariffissa eikä niiden tullikohtelua tuotaessa näitä tuotteita yhteisöön, erityisesti mitä tulee oikeuteen soveltaa etuusjärjestelmiä,

kyseisten tuotteiden myyntinimitysten selkeyttämiseksi olisi määritettävä esitystavat, joilla niitä pidetään kaupan sekä täsmennettävä ympäröivien aineiden merkitsemistapa; näillä määrityksillä ei kuitenkaan saa estää mahdollisten uusien tuotteiden tuloa markkinoille,

kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 79/112/ETY() ja tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä tammikuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/211/ETY() määrittävät tölkkien sisältöä koskevat merkinnät oikean tiedon antamiseksi kuluttajille sekä kuluttajien suojaamiseksi; olisi lisäksi määritettävä tonnikala- ja sardasäilykkeiden myyntinimitys kaupallisen esitystavan tai kyseisen ruokavalmisteen sekä tarvittaessa ympäröivän aineen mukaan; olisi säädettävä, että asianomaisten tuotteiden merkinnöissä on ehdottomasti mainittava tölkissä olevan kalan osuus; on täsmennettävä mitä tarkoitetaan myyntinimityksellä "omassa nesteessään",

terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY() tarkoituksena on varmistaa yhteisön markkinoilla kaupan pidettäviä kalastustuotteita koskevien terveysvaatimusten yhdenmukaistaminen sekä kansanterveyden turvaaminen; tässä asetuksessa säädettyjä kaupan pitämistä koskevia säännöksiä sovelletaan niiden kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevien terveyssäännösten soveltamista, ja

teknisten soveltamistoimenpiteiden vahvistaminen olisi tarpeen vaatiessa annettava komission tehtäväksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä artiklassa määritetään vaatimukset, jotka koskevat tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä yhteisössä.

2 artikla

1. Tonnikala- ja sardasäilykkeiden myyntinimitys, sellaisena kuin se määritetään 5 artiklassa, on tarkoitettu ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1) tonnikalasäilykkeiden on:

- sisällyttävä yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 1604 14 10 ja ex 1604 20 70,

- oltava valmistettu ainoastaan jostakin tämän asetuksen liitteessä olevassa I kohdassa määritellystä lajista;

2) sardasäilykkeiden on:

- sisällyttävä yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99, ja ex 1604 20 90,

- oltava valmistettu ainoastaan jostakin tämän asetuksen liitteessä olevassa II kohdassa määritetystä lajista.

2. Eri kalalajien sekoittaminen samaan tölkkiin ei ole sallittua.

Kuitenkin tonnikalan tai sardan lihaa sisältävät ruokavalmisteet, joissa ei voida enää havaita lihan lihasrakennetta, voivat sisältää muiden samalla tavalla käsiteltyjen kalojen lihaa, jos tonnikalan ja sardan tai niiden sekoituksen osuus on vähintään 25 prosenttia nettopainosta.

3 artikla

1. Jos jäljempänä tarkoitetut kaupallisen esitystavan merkinnät kuuluvat 5 artiklassa määritettyyn myyntinimikkeeseen, niiden on vastattava seuraavia määritelmiä:

i) kokonainen: lihaksisto on leikattu poikittaisesti ja säilyke on kokonainen, yhdestä palasta koostuva tai useammasta palasta tiiviisti koottu siivu;

Hiutaleita sallitaan enintään 18 prosenttia kalan painosta.

Hiutaleita ei saa kuitenkaan olla silloin, kun lihaksisto säilötään raakana; lihapaloja voidaan kuitenkin tarpeen vaatiessa lisätä, jotta tölkki saataisiin kokonaan täytettyä;

ii) palat: lihapaloja, joiden alkuperäinen lihasrakenne on säilytetty ja joiden lyhimmän sivun pituuden on oltava vähintään 1,2 senttimetriä.

Hiutaleita sallitaan enintään 30 prosenttia kalan painosta;

iii) fileet:

a) pitkittäisiä selkäruodon suuntaisia lihasuikaleita;

b) vatsaosasta leikattuja lihasuikaleita;

iv) hiutaleet: lihapaloja, joiden alkuperäinen lihasrakenne on säilytetty ja jotka ovat eri kokoisia;

v) murska: saman kokoisia lihapalasia, jotka eivät kuitenkaan muodosta tahnaa.

2. Mikä tahansa muukin kuin 1 kohdassa tarkoitettu esitystapa tai ravinnoksi valmistamisen tapa sallitaan, jos se on myyntinimityksessä selvästi yksilöity.

4 artikla

Jos käytetty ympäröivä aine kuuluu olennaisena osana myyntinimitykseen, seuraavia edellytyksiä on noudatettava:

- merkintä "oliiviöljyssä" on tarkoitettu tuotteille, joissa käytetään ainoastaan oliiviöljyä, sekoittamatta sitä mihinkään muihin öljyihin,

- merkintä "omassa nesteessään" on tarkoitettu tuotteille, joissa käytetään kalan omaa nestettä (jota tihkuu kalasta sen kypsentämisen aikana) tai suolalientä tai vettä, joihin on mahdollisesti lisätty yrttejä, mausteita tai luontaisia aromeja, sellaisina kuin ne on määritetty direktiivissä 88/388/ETY(),

- merkintä "kasviöljyssä" on tarkoitettu tuotteille, joissa käytetään raffinoituja kasviöljyjä, yksin tai keskenään sekoitettuina,

- ympäröivän aineen merkinnän on oltava selkeä ja täsmällinen ja aineen tavallisen kauppanimen mukainen.

5 artikla

1. Tonnikala- ja sardasäilykkeiden pakkauksissa olevassa myyntinimityksessä on oltava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 79/112/ETY ja 76/211/ETY säännösten soveltamista, seuraavat asiat:

a) edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen esitystapojen osalta:

- käytetty kalatyyppi (tonnikala tai sarda),

- esitystapa, jossa kalaa pidetään kaupan 3 artiklassa tarkoitetun myyntinimityksen mukaisesti; esitystavan ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista silloin, kun on kyse 3 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetusta esitystavasta,

- merkintä käytetystä ympäröivästä aineesta 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä noudattaen;

b) edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen esitystapojen osalta:

- käytetyn kalan tyyppi (tonnikala tai sarda),

- ruokavalmisteen erityispiirre,

2. Tonnikala- ja sardasäilykkeiden myyntinimityksessä, sellaisena kuin se on määritetty 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa, eivät sanat tonnikala ja sarda voi missään tapauksessa esiintyä yhdessä.

3. Kun kyseessä on vakiintunut kauppatapa, käytetystä kalatyypistä (tonnikala tai sarda) ja kyseisestä lajista voidaan myyntinimityksessä käyttää siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteita pidetään kaupan, yleensä käytössä olevaa nimeä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan ja tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

4. Myyntinimitystä "omassa nesteessään" voidaan käyttää vain säilykkeistä, joita pidetään kaupan 3 artiklan 1 kohdan alakohdissa i iii tarkoitetuilla esitystavoilla ja ympäröivässä nesteessä, sellaisena kuin se on kuvattu 4 artiklan toisessa luetelmakohdassa.

6 artikla

Tölkissä olevan kalan sterilisoinnin jälkeisen painon ja nettopainon, molemmat painot grammoissa ilmaistuina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 79/112/ETY 7 ja 8 artiklan soveltamista, välisen suhteen on oltava vähintään:

a) edellä 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen esitystapojen osalta:

- 70 prosenttia 4 artiklan toisessa luetelmakohdassa mainitun ympäröivän aineen ollessa kyseessä,

- 65 prosenttia muiden ympäröivien aineiden ollessa kyseessä,

b) edellä 3 artiklan 2 kohdassa mainittujen esitystapojen tai ympäröivien aineiden ollessa kyseessä, 25 prosenttia.

7 artikla

Tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 91/493/ETY vahvistettujen vaatimusten soveltamista.

8 artikla

Komissio toteuttaa tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 3687/91 36 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen soveltamiseen tarvittavat toimenpiteet.

9 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen.

2. Varastossa olevia ennen 1 päivää tammikuuta 1993 merkittyjä tuotteita voidaan pitää kaupan pakkauksessa mainittuun vähimmäissäilyvyysajankohtaan saakka.

3. Edellä 5 artiklan 2 kohdasta poiketen tonnikala- tai sardasäilykkeitä, joiden myyntinimityksissä esiintyvät yhdessä sanat tonnikala ja sarda, voidaan pitää kaupan kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Eduardo de AZEVEDO SOARES

() EYVL N:o L 354, 23.12.1991, s. 1

() EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/72/ETY (EYVL N:o L 42, 16.2.1991, s. 27)

() EYVL N:o L 46, 21.2.1976, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/891/ETY (EYVL N:o L 311, 4.11.1978, s. 21)

() EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15

() EYVL N:o L 184, 22.6.1988, s. 61

LIITE

EDELLÄ 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT LAJIT

I TONNIKALA

1. Thunnus-suvun lajit

a) Albakori eli valkotonnikala (thunnus alalunga)

b) Keltaevätonnikala (thunnus [neothunnus] albacares)

c) Tonnikala (thunnus thynnus)

d) Isosilmätonnikala (thunnus [parathunnus] obesus)

e) Muut thunnus-suvun lajit

2. Boniitti

(Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)

II SARDA

1. Sarda-suvun lajit

a) Sarda (sarda sarda)

b) Chilensarda (sarda chiliensis)

c) Juovasarda (sarda orientalis)

d) Muut sarda-suvun lajit

2. Eythunnus-suvun lajit, euthynnus (Katsuwonus) pelamis -lajia lukuun ottamatta

a) Tunniina (euthynnus alleteratus)

b) Euthynnus affinis

c) Mustaboniitti (euthynnus lineatus)

d) Muut Eythunnus-suvun lajit

3. Auxis-suvun lajit

a) Auksidi (auxis thazard)

b) Auxis rochei

Top