EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Official Journal L 163 , 17/06/1992 P. 0001 - 0004
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 4 P. 0093
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 4 P. 0093


NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92

ze dne 9. června 1992,

kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3687/91 ze dne 28. listopadu 1981 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu[1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3687/91 předpokládá stanovení společných obchodních norem pro produkty rybolovu obchodované ve Společenství, zejména za účelem vyloučení produktů nevyhovujících obchodní jakosti z trhu a usnadnění obchodních vztahů na základě poctivé hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že stanovení takových norem pro konzervované pravé a nepravé tuňáky by mohlo zlepšit ziskovost produkce tuňáků ve Společenství, jakož i jejich odbytišť, a usnadnit prodej produktů;

vzhledem k tomu, že zejména za účelem transparentnosti trhu, je nutné přesně stanovit, že dotčené produkty musejí být připraveny pouze z přesně určených druhů a musejí obsahovat minimální množství ryb;

vzhledem k tomu, že účelem tohoto nařízení je vymezit obchodní označení dotčených produktů; že tím nejsou vůbec dotčena třídění a sazební opatření při dovozu těchto produktů do Společenství, zejména pro přiznávání preferenčních režimů;

vzhledem k tomu, že by se měly vymezit úpravy, v jakých jsou produkty uváděny na trh, a měl by se upřesnit způsob označování nálevů, aby byla zaručena jasnost obchodních názvů dotčených produktů; že tato kritéria však nesmějí předem vylučovat případné uvedení nových produktů na trh;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy[2], a směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu[3], vymezují nezbytné údaje sloužící správnému informování spotřebitele a jeho ochraně, pokud jde o obsah balení; že v případě konzervovaných pravých a nepravých tuňáků by se navíc měl stanovit obchodní název produktů v závislosti na obchodní úpravě nebo navržené kuchyňské přípravě a, případně, použitém nálevu; že by se mělo stanovit povinné uvedení podílu ryb v balení dotčených produktů; že by se měl upřesnit význam obchodního názvu "přírodní";

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh[4] má za cíl zajistit harmonizaci hygienických požadavků, které se musejí dodržovat při uvádění produktů rybolovu na trh Společenství a které mají zajišťovat ochranu veřejného zdraví; že ustanovení této obchodní normy se uplatňují, aniž jsou dotčeny platné hygienické předpisy;

vzhledem k tomu, že Komisi by měla být odpovědná za přijetí veškerých technických prováděcích opatření v souladu s mezinárodními závazky Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení určuje normy, které se vztahují na uvádění konzervovaných pravých a nepravých tuňáků na trh Společenství.

Článek 2

1. Obchodní název konzervovaných pravých a nepravých tuňáků podle článku 5 je vyhrazen pro produkty, které splňují tyto podmínky:

1. konzervovaní praví tuňáci:

- musejí spadat do podpoložky KN 1604 14 10 a ex 1604 20 70,

- musejí být připraveni pouze z ryby jednoho z druhů, které jsou uvedeny v bodě I přílohy tohoto nařízení;

2. konzervovaní nepraví tuňáci:

- musejí spadat do podpoložek KN 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 a ex 1604 20 90,

- musejí být připraveni pouze z ryby jednoho z druhů, které jsou uvedeny v bodě II přílohy tohoto nařízení.

2. Různé druhy nesmějí být míchány do stejného balení.

Nicméně kuchyňské přípravy, které mají za základ maso pravých nebo nepravých tuňáků a vedou k zániku struktury svaloviny, mohou obsahovat maso jiných ryb, které prošly stejnou technologickou úpravou, je-li podíl pravých nebo nepravých tuňáků, nebo jejich směsi, alespoň 25 % čisté váhy.

Článek 3

1. Tvoří-li některý z níže uvedených způsobů obchodní úpravy produktu část obchodního názvu podle článku 5, musejí odpovídat následujícím definicím:

i) celý: svalovina je příčně rozříznuta a má tvar celého plátku, který je tvořen jediným kusem nebo sestaven z kompaktního seskupení několika porcí masa.

Připouští se přítomnost kousků do výše 18 % z hmotnosti ryby.

Je-li však svalovina zabalena v syrovém stavu, je přítomnost kousků zakázána; části masa však mohou být přidány, pokud je to nutné k doplnění obsahu balení;

ii) kusy: části masa, jejichž původní struktura svaloviny je zachována a jejichž rozměry na nejkratší straně nejsou nižší než 1,2 centimetrů.

Připouští se přítomnost kousků do výše 30 % z hmotnosti ryby;

iii) filety:

a) podélné svalovinové pásy odebrané ze svaloviny rovnoběžně s páteří;

b) svalovinové pásy z břišní stěny; v tomto případě mohou být filety také označeny jako břišní filety;

iv) kousky: části masa, jejichž původní struktura svaloviny je zachována a jejichž velikost je různá;

v) drcený: částečky masa o stejné velikosti, které netvoří pastu.

2. Každý jiný způsob úpravy, než jaký je uveden v odstavci 1, nebo jiná kuchyňská příprava se připouští, jsou-li jasně uvedeny v obchodním názvu.

Článek 4

Tvoří-li nálev nedílnou součást obchodního názvu, musejí být dodrženy následující podmínky:

- označení "v olivovém oleji" je vyhrazeno pro produkty, které používají pouze olivový olej, kromě veškerých směsí s jinými druhy olejů,

- označení "přírodní" je vyhrazeno pro produkty, které používají vlastní šťávu (tekutina vylučující se z ryby během vaření) nebo solný roztok nebo vodu, případně mohou být přidány bylinky, koření nebo přírodní aromata podle směrnice 88/388/EHS[5],

- označení "v rostlinném oleji" je vyhrazeno pro produkty, které používají čisté rostlinné oleje, samostatně nebo ve směsi,

- je-li použit jakýkoli nálev, musí to být jasně a jednoznačně uvedeno užitím jeho běžného obchodního názvu.

Článek 5

1. Aniž jsou dotčena ustavení podle směrnic 79/112/EHS a 76/211/EHS, musí obchodní název na hotovém balení konzervovaných pravých a nepravých tuňáků uvádět:

a) pro úpravy podle čl. 3 odst. 1:

- druh použité ryby (pravý nebo nepravý tuňák),

- úpravu, v jaké je ryba uváděna na trh, na základě příslušného označení podle článku 3; toto upřesnění je však nepovinné v případě úpravy podle čl. 3 odst. 1 bodu i),

- označení použitého nálevu, při dodržení podmínek podle článku 4;

b) pro úpravy podle čl. 3 odst. 2:

- druh použité ryby (pravý nebo nepravý tuňák),

- přesná povaha kuchyňské přípravy.

2. Obchodní název konzervovaných pravých nebo nepravých tuňáků podle čl. 2 odst. 1 bodu 1 pro pravého tuňáka a bodu 2 pro nepravého tuňáka nemůže v žádném zahrnovat spojení slov pravý tuňák a nepravý tuňák.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 2 a odstavce 2 tohoto článku, jde-li o stanovenou obchodní zvyklost, může být druh použité ryby (pravý nebo nepravý tuňák), jakož i dotčený živočišný druh v obchodním názvu označen jménem, které je běžně používáno v členském státě, v němž je produkt uváděn na trh.

4. Obchodní název "přírodní" může být použita pouze pro konzervy uváděné na trh v úpravě podle čl. 3 odst. 1 bodů i) až iii) a v nálevu podle čl. 4 druhé odrážky.

Článek 6

Aniž jsou dotčena ustanovení Společenství podle článků 7 a 8 směrnice 79/112/EHS, musí být poměr mezi hmotností ryby obsažené v obalu po sterilizaci a čistou hmotností, vyjádřené v gramech, alespoň roven těmto hodnotám:

a) pro úpravy podle čl. 3 odst. 1:

- 70 % pro nálev podle čl. 4 druhé odrážky,

- 65 % pro ostatní nálevy;

b) 25 % pro kuchyňské úpravy nebo přípravy podle čl. 3 odst. 2.

Článek 7

Normy stanovené tímto nařízením se uplatňují, aniž jsou dotčeny normy stanovené směrnicí 91/493/EHS.

Článek 8

Komise přijme, v případě potřeby a postupem podle článku 36 nařízení (EHS) č. 3687/91, nezbytná opatření k provádění tohoto nařízení.

Článek 9

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1993.

2. Skladované produkty, které byly označeny před 1. lednem 1993, mohou být uvedeny na trh až do data jejich minimální trvanlivosti uvedeném na obalu.

3. Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 2, konzervovaní praví nebo nepraví tuňáci, u kterých jsou v obchodním názvu spojena slova pravý a nepravý tuňák, mohou být uváděni na trh během tříletého období od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 9. června 1992.

Za Radu

předseda

Eduardo de AZEVEDO SOARES

PŘÍLOHA

DRUHY PODLE ČLÁNKU 2

I. PRAVÍ TUŇÁCI

1. Druhy rodu Thunnus

a) tuňák křídlatý (Thunnus alalunga);

b) tuňák žlutoploutvý (Thunnus (neothunnus) albacares);

c) tuňák obecný (Thunnus thynnus);

d) tuňák velkooký (Thunnus (parathunnus) obesus);

e) ostatní druhy rodu Thunnus.

1) Tuňák pruhovaný

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).

II. NEPRAVÍ TUŇÁCI

1. Druhy rodu Sarda

a) pelamida obecná (Sarda sarda);

b) pelamida tichomořská (Sarda chiliensis);

c) pelamida východní (Sarda orientalis);

d) ostatní druhy rodu Sarda.

2. Druhy rodu Euthynnus, kromě druhu Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) tunec atlantický (Euthynnus alletteratus);

b) tuňák východní (Euthynnus affinis);

c) Euthynnus lineatus;

d) ostatní druhy rodu Euthynnus.

3. Druhy rodu Auxis

a) tuňák nepravý (Auxis thazard);

b) tuňák makrelovitý (Auxis rochei).

[1] Úř. věst. L 354, 23.12.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/72/EHS (Úř. věst. L 42, 16.2.1991, s. 27).

[3] Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 78/891/EHS (Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 21).

[4] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[5] Úř. věst. L 184, 22.6.1988, s. 61.

Top