EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (Text av betydelse för EES)

EUT L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 107/2009

av den 4 februari 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/32/EG bör kommissionen fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym, som har betydande inverkan på miljön och som erbjuder stora möjligheter till förbättringar i fråga om deras miljöeffekter, utan att detta medför överdrivna kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet vid behov införa genomförandeåtgärder för konsumentelektronik.

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie som analyserar de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av enkla digitalboxar. Studien har tagits fram i samarbete med intressenter och berörda parter från EU och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

I den förberedande studien sägs att antalet enkla digitalboxar på gemenskapsmarknaden kommer att växa från 28 miljoner 2008 till 56 miljoner 2014, och de enkla digitalboxarnas elförbrukning kommer att öka från 6 TWh 2010 till 14 TWh 2014, men att de enkla digitalboxarnas elförbrukning kan minskas kraftigt på ett kostnadseffektivt sätt.

(5)

De enkla digitalboxarnas elförbrukning kan minskas genom att man tillämpar befintliga generiska lösningar som, trots att de är kostnadseffektiva, inte införs på marknaden på ett tillfredsställande sätt eftersom slutanvändarna inte är medvetna om driftskostnaderna för enkla digitalboxar. Detta gör att tillverkarna inte stimuleras att integrera sådana lösningar för att minska effektförbrukningen under drift.

(6)

Ekodesignkraven för de enkla digitalboxarnas effektförbrukning bör bestämmas i syfte att harmonisera ekodesignkraven för dessa anordningar i hela gemenskapen och bidra till den inre marknadens funktion och till att förbättra dessa anordningars miljöprestanda.

(7)

Denna förordning bör öka marknadspenetreringen för tekniska lösningar som gör de enkla digitalboxarna energisnålare, vilket leder till en beräknad årlig energibesparing på 9 TWh 2014, jämfört med om ingenting alls görs.

(8)

Ekodesignkraven bör inte få någon negativ effekt på produktens funktion och de bör inte påverka hälsa, säkerhet och miljö negativt.

(9)

Ett planerat införande av ekodesignkraven bör omfatta en lämplig tidsram för att ge tillverkarna tid att modifiera sina produkter. Tidsplaneringen av de olika stegen bör göras så, att negativa effekter som har samband med funktionerna för den utrustning som finns på marknaden undviks och att kostnadseffekterna för tillverkarna, framför allt små och medelstora företag, beaktas, samtidigt som man tillser att de politiska målen uppnås i rätt tid.

(10)

Mätning av effektförbrukningen bör genomföras med hänsyn till allmänt erkänd teknisk praxis. Tillverkarna kan tillämpa harmoniserade standarder som utarbetats enligt artikel 9 i direktiv 2005/32/EG.

(11)

Kraven som anges i denna förordning bör ha företräde framför de krav som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller kraven på ekodesign för energiförbrukning i standby- eller frånläge av elektrisk och elektronisk hushålls- och kontorsutrustning (2).

(12)

I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2005/32/EG bör denna förordning ange att tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelsen utgörs av den interna designkontroll som anges i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG och det ledningssystem som anges i bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

(13)

För att underlätta kontrollerna av överensstämmelse måste tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V i direktiv 2005/32/EG i den utsträckning som de avser de krav som anges i denna genomförandeåtgärd.

(14)

Riktmärken för befintliga enkla digitalboxar med låg effektförbrukning bör bestämmas. Om konsumenterna ges tillgång till enkla digitalboxar som kan ställa sig i ett ”0 Watt”-förbrukningsläge skulle detta kunna bidra till att konsumenterna ändrar sitt beteende och beslutar att undvika onödiga energiförluster. Riktmärkena kommer att bidra till att säkerställa en allmänt tillgänglig och lättfattlig information, framför allt för små och medelstora företag och mikroföretag, vilket kommer att ytterligare underlätta integrationen av bästa designlösningar för att minska de enkla digitalboxarnas energiförbrukning.

(15)

Åtgärderna som anges i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 19.1 direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs kraven på ekodesign för enkla digitalboxar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska de definitioner som anges i direktiv 2005/32/EG gälla. Dessutom ska följande definitioner gälla:

1.

Enkel digitalbox: fristående apparat som, oavsett vilka gränssnitt som används

a)

har som primär funktion att konvertera standard- eller högupplösta okrypterade digitala sändningssignaler till analoga signaler som är lämpliga för analoga tv- eller radioapparater,

b)

inte har någon funktion för ”villkorad tillgång”,

c)

inte erbjuder någon inspelningsfunktion som bygger på löstagbara medier i ett biblioteksformat av standardtyp.

En enkel digitalbox kan utrustas med följande ytterligare funktioner och/eller komponenter som inte ingår i minimispecifikationen för en enkel digitalbox:

a)

Tidsförskjutnings- och inspelningsfunktioner med hjälp av en integrerad hårddisk.

b)

Konvertering av mottagna högupplösta sändningssignaler till hög- eller standardupplösta videosignaler.

c)

En andra mottagare.

2.

Standby-läge: ett läge där utrustningen är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast erbjuder följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

a)

Reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion med enbart visning av påslagen reaktiveringsfunktion, och/eller

b)

informations- eller statusskärm.

3.

Reaktiveringsfunktion: funktion som möjliggör aktiveringen av andra lägen, inbegripet aktivt läge, med hjälp av fjärrväxling, inbegripet fjärrkontroll, interna sensorer eller timer, i syfte att koppla på ytterligare funktioner, inbegripet huvudfunktionen.

4.

Informations- eller statusskärm: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag.

5.

Aktivt läge/aktiva lägen: ett förhållande där utrustningen är ansluten till nätet och minst en av huvudfunktionerna som tillhandahåller utrustningens avsedda tjänst har aktiverats.

6.

Automatiskt viloläge: en funktion som kopplar om den enkla digitalboxens aktiva läge till standby-läge efter en period i aktivt läge efter användarens senaste åtgärd och/eller kanalbyte.

7.

Andra mottagare: en del av den enkla digitalboxen som är tillgänglig för fristående inspelning samtidigt som det är möjligt att se ett annat program.

8.

Villkorad tillgång: en av tjänsteleverantören kontrollerad utsändning som kräver ett abonnemang för betal-tv-tjänster.

Artikel 3

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för enkla digitalboxar anges i bilaga I.

Artikel 4

Förhållandet till förordning (EG) nr 1275/2008

De krav som anges i denna förordning ska gälla framför kraven som anges i förordning (EG) nr 1275/2008.

Artikel 5

Bedömning av överensstämmelse

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 8.2 i direktiv 2005/32/EG ska vara det interna kontrollsystem som anges i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller det ledningssystem som anges i bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Övervakningskontroller ska genomföras i enlighet med det kontrollförfarande som anges i bilaga II.

Artikel 7

Riktmärken

Indikativa riktmärken för produkter och teknik med bästa prestanda som för närvarande finns tillgängliga på marknaden anges i bilaga III.

Artikel 8

Översyn

Senast fem år efter det att denna förordning trätt i kraft ska kommissionen granska den mot bakgrund av de tekniska framstegen och redovisa resultaten från denna granskning för samrådsforumet.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga I ska börja tillämpas ett år efter det datum som anges i första stycket.

Punkt 2 i bilaga I ska börja tillämpas tre år efter det datum som anges i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.


BILAGA I

Krav på ekodesign

1.   Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft får de enkla digitalboxar som förs ut på marknaden inte överskrida följande gränsvärden för effektförbrukning. Enkla digitalboxar med en integrerad hårddisk och/eller en andra mottagare undantas från det kravet:

 

Standby-läge

Aktivt läge

Enkel digitalbox

1,00 W

5,00 W

Marginal för displayfunktion i standby

+1,00 W

Marginal för avkodning av högupplösta signaler

+3,00 W

2.   Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft får de enkla digitalboxar som förs ut på marknaden inte överskrida följande gränsvärden för effektförbrukning:

 

Standby-läge

Aktivt läge

Enkel digitalbox

0,50 W

5,00 W

Marginal för displayfunktion i standby

+0,50 W

Marginal för hårddisk

+6,00 W

Marginal för andra mottagare

+1,00 W

Marginal för avkodning av högupplösta signaler

+1,00 W

3.   Tillgänglighet för standby-läge

Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska enkla digitalboxar erbjuda standby-läge.

4.   Automatiskt viloläge

Ett år efter det att denna genomförandeåtgärd har trätt i kraft ska enkla digitalboxar vara utrustade med automatisk övergång till viloläge eller en liknande funktion med följande egenskaper:

Den enkla digitalboxen ska automatiskt växla från aktivt läge till standby efter mindre än tre timmar i aktivt läge efter brukarens senaste åtgärd och/eller kanalbyte med ett varningsmeddelande två minuter innan boxen går till standby-läge.

Funktionen ”automatiskt viloläge” ska ställas in som standard.

5.   Mätningar

Den effektförbrukning som anges i punkterna 1 och 2 ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen teknisk praxis.

Mätning av effekter på 0,5 W eller mer ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 2 % vid konfidensnivån 95 %. Mätning av effekter understigande 0,5 W ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 0,01 W vid konfidensnivån 95 %.

6.   Information som ska tillhandahållas av tillverkarna för bedömning av överensstämmelse

För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 5 ska den tekniska informationen innehålla följande:

a)

För standby-läge och aktivt läge

Effektförbrukningsdata i Watt, avrundat till andra decimalen, samt uppgift om förbrukning för tilläggsfunktioner och/eller tilläggskomponenter.

Använd mätmetod.

Mätperiod.

Beskrivning av hur apparatens driftsläge valdes eller programmerades.

Åtgärdssekvens för att nå det läge där utrustningen automatiskt byter läge.

Eventuella kommentarer om utrustningens användning.

b)

Testparametrar för mätningarna

Omgivande temperatur.

Testspänning i volt och frekvens i Hz.

Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

Variationer i nätspänningen under provningen.

Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

Ingångssignal i RF (för digitala markbundna sändningar) eller IF (för satellitsändningar).

Testsignaler för audio/video enligt transportströmmen för MPEG-2.

Justering av reglage.

Effektkraven för kringutrustning för mottagning som drivs av den enkla digitalboxen, såsom en aktiv antenn för markbundna signaler, en nedblandare för satellitsignaler eller ett kabel- eller telekommodem behöver inte inkluderas i den tekniska dokumentationen.

7.   Information till konsumenterna som ska tillhandahållas av tillverkarna

Tillverkarna ska se till att konsumenterna ges uppgifter om de enkla digitalboxarnas energiförbrukning i watt, avrundat till en decimal, för standbyläget och för det aktiva läget.


BILAGA II

Kontrollförfarandet

När de marknadsövervakningskontroller genomförs som anges i artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för tillämpliga krav i bilaga I, punkterna 1, 2 och 4, i förekommande fall.

För effektförbrukning som är större än 1,00 W:

Medlemsstaterna ska prova en enda enhet.

Modellen ska i förekommande fall anses motsvara de krav som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga I till denna förordning om resultaten för aktivt läge och standby-läge inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om det genomsnittliga resultatet från de senare tre proven för aktivt läge och standby-läge i förekommande fall inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 %.

För effektförbrukning som är 1,00 W eller lägre:

Medlemsstaterna ska prova en enda enhet.

Modellen ska i förekommande fall anses motsvara de krav som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga I till denna förordning om resultaten för aktivt läge och/eller standby-läge inte överskrider gränsvärdena med mer än 0,10 W.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om det genomsnittliga resultatet från de senare tre proven för aktivt läge och/eller standby-läge i förekommande fall inte överskrider gränsvärdena med mer än 0,10 W.

I annat fall ska modellen inte anses uppfylla kraven.


BILAGA III

Riktmärken

Följande förslag på riktmärken anges för punkt 2 del 3 i bilaga I till direktiv 2005/32/EG. De avser den bästa tillgängliga teknik som finns att tillgå den dag då denna förordning antas.

 

Enkla digitalboxar utan ytterligare funktioner:

Aktivt läge: 4,00 W.

Standby-läge utan displayfunktion: 0,25 W.

Frånläge: 0 W.

 

Enkla digitalboxar med integrerad hårddisk:

Aktivt läge: 10,00 W.

Standby-läge utan displayfunktion: 0,25 W.

Frånläge: 0 W.

Ovanstående riktmärken har fastställts på grundval av en enkel digitalbox med grundkonfigurering, automatiskt viloläge och strömbrytare.


Top