EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Komisijas Regula (EK) Nr. 107/2009 ( 2009. gada 4. februāris ), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 107/2009

(2009. gada 4. februāris),

ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2005/32/EK Komisijai jānosaka ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir ievērojams pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un ievērojams uzlabošanas potenciāls attiecībā uz ietekmi uz vidi bez pārmērīgām izmaksām.

(2)

Direktīvas 2005/32/EK 16. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā noteikts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru un 15. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem un pēc apspriešanas ar Apspriežu forumu Komisija vajadzības gadījumā ievieš īstenošanas pasākumus attiecībā uz sadzīves elektroiekārtām.

(3)

Komisija ir veikusi priekšizpēti, analizējot vienkāršo televizora papildierīču (turpmāk tekstā – “SSTB”) tehniskos, vides un ekonomiskos aspektus. Izpēte tika veikta kopā ar ieinteresētajām personām no ES un trešām valstīm, un tās rezultāti ir publiskoti.

(4)

Priekšizpētē norādīts, ka Kopienas tirgū laisto SSTB skaits pieaugs no 28 miljoniem 2008. gadā līdz 56 miljoniem 2014. gadā un SSTB elektroenerģijas gada patēriņš pieaugs no 6 TWh 2010. gadā līdz 14 TWh 2014. gadā, taču SSTB elektroenerģijas patēriņu ir iespējams ievērojami samazināt rentablā veidā.

(5)

SSTB elektroenerģijas patēriņu var samazināt, īstenojot esošos nepatentētos dizaina risinājumus, kuri, neraugoties uz to rentabilitāti, netiek pietiekamā apjomā ieviesti tirgū tāpēc, ka galalietotāji neapzinās SSTB ekspluatācijas izmaksas, un līdz ar to ražotājiem nav nekāda stimula integrēt šos risinājumus, lai samazinātu SSTB lietošanas enerģijas patēriņu.

(6)

Ir jānosaka ekodizaina prasības attiecībā uz SSTB enerģijas patēriņu, lai tādējādi visā Kopienā saskaņotu šīm ierīcēm izvirzāmās ekodizaina prasības un veicinātu iekšējā tirgus darbību un šo ierīču ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanos.

(7)

Paredzams, ka šī regula palielinās tirgus piesātinātību ar tehnoloģijām, kas uzlabo SSTB energoefektivitāti, tādējādi 2014. gadā nodrošinot ikgadēju enerģijas ietaupījumu aptuveni 9 TWh apmērā salīdzinājumā ar neiejaukšanās scenāriju.

(8)

Ekodizaina prasības nedrīkst negatīvi ietekmēt ražojuma funkcionalitāti un nedrīkst negatīvi ietekmēt veselību, drošību un vidi.

(9)

Paredzams, ka ekodizaina prasību stāšanās spēkā pa posmiem nodrošinās ražotājiem pietiekami daudz laika ražojumu pārprojektēšanai. Minēto posmu ieviešanas laiks ir jāizvēlas tā, lai novērstu negatīvo ietekmi, kas saistīta ar tirgū pieejamo iekārtu funkcionalitāti, un ņemtu vērā ietekmi uz ražotāju – īpaši MVU – izmaksām, tomēr nodrošinātu politikas mērķu laicīgu sasniegšanu.

(10)

Enerģijas patēriņa mērījumi jāveic, ņemot vērā vispāratzītus modernākos paņēmienus; ražotāji var piemērot saskaņotus standartus, kas noteikti atbilstīgi Direktīvas 2005/32/EK 9. pantam.

(11)

Šajā regulā noteiktajām prasībām jābūt priekšrokai salīdzinājumā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas 2008. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1275/2008, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām elektrisku un elektronisku sadzīves un biroja iekārtu enerģijas patēriņam gaidīšanas un izslēgtajā režīmā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (2).

(12)

Atbilstīgi Direktīvas 2005/32/EK 8. panta 2. punktam šajā regulā jānosaka, ka piemērojamās atbilstības izvērtēšanas procedūras ir iekšējā dizaina kontrole, kas noteikta Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā, un vadības sistēma, kas noteikta Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā.

(13)

Lai būtu vieglāk veikt atbilstības pārbaudes, ražotājiem jāprasa sniegt informāciju Direktīvas 2005/32/EK IV un V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā, ciktāl minētās pārbaudes attiecas uz šajā īstenošanas pasākumā noteiktajām prasībām.

(14)

Ir jānosaka kritēriji pašlaik pieejamajām SSTB ar zemu enerģijas patēriņu. Ja patērētājiem būtu pieejams SSTB“0 vatu režīms”, tas varētu veicināt patērētāju uzvedības maiņu un lēmumus par labu nevajadzīga enerģijas patēriņa samazināšanai. Kritēriju noteikšana palīdzēs nodrošināt plašu informācijas pieejamību un vieglu piekļuvi, jo īpaši MVU un ļoti maziem uzņēmumiem, papildus veicinot SSTB enerģijas patēriņa samazināšanai paredzēto labāko dizaina tehnoloģiju integrēšanu.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstoši Direktīvas 2005/32/EK 19. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības attiecībā uz vienkāršajām televizora papildierīcēm.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvā 2005/32/EK sniegtās definīcijas. Papildus piemēro šādas definīcijas.

1)

“Vienkāršā televizora papildierīce” (SSTB) ir savrupa ierīce, kurai neatkarīgi no lietotajām saskarnēm:

a)

pamatfunkcija ir pārvērst standarta izšķirtspējas (SD) vai augstas izšķirtspējas (HD) atklātus digitālos apraides signālus analogos apraides signālos, ko var uztvert analogie televīzijas vai radio uztvērēji;

b)

nav “ierobežotas piekļuves” (CA) funkcijas;

c)

nav ierakstīšanas funkcijas, izmantojot noņemamu datu nesēju standarta bibliotēkas formātā.

SSTB var būt aprīkota ar šādām papildu funkcijām un/vai komponentiem, kuri neietilpst SSTB minimālajā specifikācijā:

a)

līdzierakstes un ierakstes funkcijas, izmantojot iebūvētu cieto disku;

b)

ienākošā HD apraides signāla pārvēršana HD vai SD video izejas signālā;

c)

otrs uztvērējs.

2)

“Gaidīšanas režīms(-i)” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta elektroenerģijas tīklam, tās pareiza darbība ir atkarīga no elektroenerģijas saņemšanas no elektroenerģijas tīkla, un tā var nenoteiktu laiku nodrošināt tikai šādas funkcijas:

a)

reaktivizēšanas funkciju vai reaktivizēšanas funkciju un tikai reaktivizēšanas funkcijas iedarbināšanas indikatoru; un/vai

b)

informācijas vai statusa vizualizēšanu.

3)

“Reaktivizēšanas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iekšēju sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkciju.

4)

“Informācijas vai statusa vizualizēšana” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp laiku.

5)

“Aktīvais(-ie) režīms(-i)” ir stāvoklis, kad iekārta ir pievienota elektroenerģijas tīklam un ir aktivizēta vismaz viena no pamatfunkcijām, kas nodrošina paredzētos iekārtas pakalpojumus.

6)

“Automātiskā izslēgšanās” ir funkcija, kas pēc noteikta laika, kurš pagājis aktīvajā režīmā kopš pēdējās lietotāja darbības un/vai kanāla maiņas, SSTB no aktīvā režīma pārslēdz gaidīšanas režīmā.

7)

“Otrs uztvērējs” ir SSTB daļa, kura rada iespēju veikt neatkarīgu ierakstu, skatoties citu programmu.

8)

“Ierobežota piekļuve” (CA) ir pakalpojumu sniedzēja kontrolēts apraides pakalpojums, kura sniegšanai vajadzīgs maksas televīzijas pakalpojumu abonements.

3. pants

Ekodizaina prasības

SSTB ekodizaina prasības ir noteiktas I pielikumā.

4. pants

Saikne ar Regulu (EK) Nr. 1275/2008

Šajā regulā noteiktajām prasībām ir priekšroka salīdzinājumā ar prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1275/2008.

5. pants

Atbilstības novērtēšana

Atbilstības novērtēšanas procedūra, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK 8. panta 2. punktā, ir iekšējā dizaina kontroles sistēma, kas noteikta Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā, vai vadības sistēma, kas noteikta Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā.

6. pants

Pārbaudes procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Uzraudzības pārbaudes veic saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas noteikta II pielikumā.

7. pants

Kritēriji

Orientējošie kritēriji pašlaik tirgū pieejamajiem ražojumiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem ir sniegti III pielikumā.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija šo regulu pārskata ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no tās spēkā stāšanās dienas, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un šīs pārskatīšanas rezultātus iesniedz Apspriežu forumam.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas I pielikuma 1. punktu sāk piemērot pēc viena gada no pirmajā daļā minētā datuma.

Regulas I pielikuma 2. punktu sāk piemērot pēc trim gadiem no pirmajā daļā minētā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Andris PIEBALGS


(1)  OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.

(2)  OV L 339, 18.12.2008., 45. lpp.


I PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tirgū laistās SSTB nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītos enerģijas patēriņa robežlielumus. Šī prasība neattiecas uz SSTB ar iebūvētu cieto disku un/vai otru uztvērēju.

 

Gaidīšanas režīms

Aktīvais režīms

Vienkāršā STB

1,00 W

5,00 W

Papildu kvota par vizualizēšanas funkciju gaidīšanas režīmā

+1,00 W

Papildu kvota par HD signālu dekodēšanu

+3,00 W

2.   Pēc trim gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tirgū laistās SSTB nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītos enerģijas patēriņa robežlielumus.

 

Gaidīšanas režīms

Aktīvais režīms

Vienkāršā STB

0,50 W

5,00 W

Papildu kvota par vizualizēšanas funkciju gaidīšanas režīmā

+0,50 W

Papildu kvota par cieto disku

+6,00 W

Papildu kvota par otru uztvērēju

+1,00 W

Papildu kvota par HD signālu dekodēšanu

+1,00 W

3.   Gaidīšanas režīma pieejamība

Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas SSTB ir jābūt aprīkotām ar gaidīšanas režīmu.

4.   Automātiskā izslēgšanās

Pēc viena gada no šā īstenošanas pasākuma spēkā stāšanās dienas SSTB ir jābūt aprīkotām ar “automātiskās izslēgšanās” vai līdzīgu funkciju ar šādām īpašībām:

pēc mazāk nekā trim stundām aktīvajā režīmā kopš pēdējās lietotāja darbības un/vai kanāla maiņas SSTB no aktīvā režīma automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, divas minūtes pirms gaidīšanas režīma ieslēgšanās parādot attiecīgu brīdinājumu,

“automātiskās izslēgšanās funkcija” ir iestatīta pēc noklusējuma.

5.   Mērījumi

Enerģijas patēriņu, kas minēts 1. un 2. punktā, nosaka ar uzticamu, precīzu un atkārtojamu mērījumu procedūru, ņemot vērā vispāratzītus modernākos paņēmienus.

Mērot jaudu, kas lielāka par 0,50 W ieskaitot, kļūdai pie 95 % ticamības robežas jābūt ≤ 2 %. Mērot jaudu, kas mazāka par 0,50 W, kļūdai pie 95 % ticamības robežas jābūt ≤ 0,01 W.

6.   Informācija, kas jāsniedz ražotājiem atbilstības novērtēšanas nolūkā

Atbilstības novērtējuma nolūkā saskaņā ar 5. pantu tehniskajā dokumentācijā jābūt šādai informācijai:

a)

attiecībā uz gaidīšanas un aktīvo režīmu:

enerģijas patēriņa dati vatos, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata, tostarp enerģijas patēriņa dati par dažādām papildu funkcijām un/vai komponentiem,

izmantotā mērījumu metode,

mērījumu periods,

apraksts par to, kā ierīces režīms izvēlēts vai ieprogrammēts,

darbību/režīmu secība, lai nonāktu līdz režīmam, kurā iekārta automātiski maina režīmu,

piezīmes par iekārtas darbību (ja tādas ir);

b)

testa parametri, veicot mērījumus:

temperatūra telpā,

testa spriegums (V) un frekvence (Hz),

elektroapgādes sistēmas signāla kopējais kropļojumu koeficients,

elektroapgādes sprieguma svārstības testu laikā,

informācija un dokumenti par elektroenerģijas testos izmantotajiem instrumentiem un mērīšanas shēmām,

ieejas radiofrekvences signāls (zemes digitālās apraides gadījumā) vai starpfrekvences signāls (satelīta apraides gadījumā),

audio/video testa signāli, kā aprakstīts MPEG-2 standarta pārraides plūsmā,

vadības elementu iestatījumi.

Tehniskajā dokumentācijā nav nepieciešams iekļaut informāciju par enerģijas patēriņu, kāds ir STB nodrošinātajām apraides signālu uztveršanas perifērijas ierīcēm, piemēram, aktīvai zemes antenai, satelīta LNB (galviņai) vai kabeļtelevīzijas vai telefona modemam.

7.   Informācija, kas jāsniedz ražotājiem patērētāju informēšanas nolūkā

Ražotājiem jānodrošina SSTB lietotājiem dati par SSTB enerģijas patēriņu aktīvajā un gaidīšanas režīmā, izsakot to vatos un noapaļojot līdz pirmajai zīmei aiz komata.


II PIELIKUMS

Pārbaudes procedūra

Veicot tirgus uzraudzības pārbaudes, kas minētas Direktīvas 2005/32/EK 3. panta 2. punktā, dalībvalstīm, pārbaudot piemērojamās prasības, kas noteiktas attiecīgi I pielikuma 1., 2. un 4. punktā, jāizmanto turpmāk izklāstītā pārbaudes procedūra.

Attiecībā uz enerģijas patēriņu, kas pārsniedz 1,00 W:

Dalībvalstu iestādes testē tikai vienu ierīci.

Modeli uzskata par atbilstīgu šīs regulas I pielikuma attiecīgi 1. vai 2. punkta noteikumiem, ja attiecīgi aktīvā un gaidīšanas režīma rezultāti nepārsniedz robežvērtības vairāk nekā par 10 %.

Pretējā gadījumā testē vēl trīs ierīces. Modeli uzskata par atbilstīgu šai regulai, ja šo pēdējo trīs testu vidējie rezultāti attiecīgi aktīvajā un gaidīšanas režīmā nepārsniedz robežvērtības vairāk nekā par 10 %.

Attiecībā uz enerģijas patēriņu, kas mazāks par 1,00 W ieskaitot:

Dalībvalstu iestādes testē tikai vienu ierīci.

Modeli uzskata par atbilstīgu šīs regulas I pielikuma attiecīgi 1. vai 2. punkta noteikumiem, ja aktīvā un/vai gaidīšanas režīma rezultāti nepārsniedz robežvērtības vairāk nekā par 0,10 W.

Pretējā gadījumā testē vēl trīs ierīces. Modeli uzskata par atbilstīgu šai regulai, ja šo pēdējo trīs testu vidējie rezultāti aktīvajā un/vai gaidīšanas režīmā nepārsniedz robežvērtības vairāk nekā par 0,10 W.

Pretējā gadījumā uzskata, ka modelis neatbilst prasībām.


III PIELIKUMS

Kritēriji

Turpmāk norādīti orientējošie kritēriji saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK I pielikuma 3. daļas 2. punktu. Tie attiecas uz labāko pieejamo tehnoloģiju šīs regulas pieņemšanas dienā.

 

SSTB bez papildu funkcijām:

aktīvais režīms: 4,00 W,

gaidīšanas režīms, izņemot vizualizēšanas funkciju: 0,25 W,

izslēgtais režīms: 0 W.

 

SSTB ar iebūvētu cieto disku:

aktīvais režīms: 10,00 W,

gaidīšanas režīms, izņemot vizualizēšanas funkciju: 0,25 W,

izslēgtais režīms: 0 W.

Šie kritēriji ir noteikti, pamatojoties uz SSTB ar pamata konfigurāciju, integrētu “automātiskās izslēgšanās” funkciju un pilnīgās izslēgšanas slēdzi.


Top