13/Sv. 047

HR

Službeni list Europske unije

238


32009R0107


L 036/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.02.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 107/2009

od 4. veljače 2009.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju i o izmjeni Direktive Vijeća 92/42/EEZ te direktiva 96/57/EZ i 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekodizajn,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 2005/32/EZ, Komisija bi trebala utvrditi zahtjeve za ekodizajn proizvoda koji troše energiju, a koji se prodaju i kojima se trguje u velikim količinama, te koji imaju znatan utjecaj na okoliš i nude znatan potencijal za unapređenje njihova utjecaja na okoliš bez prekomjernih troškova.

(2)

Prvom alinejom stavka 2. članka 16. Direktive 2005/32/EZ predviđa se da će u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3. i kriterijima utvrđenim u članku 15. stavku 2., te nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom, Komisija po potrebi uvesti provedbene mjere usmjerene na elektroničku robu široke potrošnje.

(3)

Komisija je provela pripremnu studiju u kojoj je analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte dodatnih prijamnika za pretvorbu signala iz digitalnih u analogne (dalje u tekstu prijamnici SSTB). Studija je izrađena u suradnji s interesnim skupinama i drugim zainteresiranim stranama iz EU-a i trećih zemalja, a njezini su rezultati javno objavljeni.

(4)

U pripremnoj studiji navodi se da će broj prijamnika SSTB koji će biti stavljeni na tržište Zajednice porasti s 28 milijuna u 2008. na 56 milijuna u 2014., a godišnja potrošnja električne energije tih prijamnika narast će sa 6 TWh u 2010. na 14 TWh u 2014., ali i da je potrošnju energije prijamnika SSTB moguće značajno smanjiti na ekonomičan način.

(5)

Potrošnju električne energije prijamnika SSTB moguće je smanjiti uvođenjem postojećih oblikovnih rješenja koja nisu zaštićena patentnim pravom, ali koja se, iako su ekonomična, ne uvode na tržište na zadovoljavajući način jer krajnji korisnici nisu svjesni troškova rada tih prijamnika, pa uslijed toga izostaje poticaj proizvođačima da uvedu takva rješenja za manju potrošnju energije tijekom uporabe.

(6)

Zahtjeve za ekodizajn prijamnika SSTB u pogledu potrošnje električne energije treba postaviti s ciljem usklađivanja zahtjeva ekodizajna za takve uređaje u cijeloj Zajednici i postizanja boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta te radi boljeg rada samih uređaja s obzirom na okoliš.

(7)

Ovom bi Uredbom trebalo omogućiti snažniji prodor na tržište onim tehnologijama koje donose bolju energetsku efikasnost prijamnika SSTB, čime se procjenjuje da će se postići godišnja ušteda energije od 9 TWh u 2014. prema scenariju na temelju postojeće razine prometa toga gospodarskog segmenta.

(8)

Zahtjevi ekodizajna ne bi trebali imati negativan utjecaj na funkcionalnost proizvoda i ne bi smjeli štetno djelovati na zdravlje, sigurnost i okoliš.

(9)

Postupnim stupanjem zahtjeva ekodizajna na snagu, proizvođačima treba osigurati odgovarajući vremenski okvir za redizajniranje svojih proizvoda. Etape u kojima će se to odvijati treba vremenski rasporediti na način da se izbjegnu negativni učinci na funkcionalnost opreme i uzme u obzir utjecaj troškova na proizvođače, posebno mala i srednja poduzeća, a da se ipak osigura pravovremeno postizanje ciljeva dotične politike.

(10)

Mjerenja potrošnje električne energije treba obavljati uzimajući u obzir opće priznata postignuća struke; proizvođači mogu primijeniti usklađene norme uspostavljene u skladu s člankom 9. Direktive 2005/32/EZ.

(11)

Zahtjevi koji se utvrđuju ovom Uredbom prevladavaju u odnosu na zahtjeve utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 1275/2008 o provedbi Direktive 2005/32/EZ s obzirom na zahtjeve ekodizajna u pogledu potrošnje električne energije električnih i elektroničkih kućanskih aparata i uredske opreme dok su u načinu rada „mirovanja” (standby) ili načinu rada „isključeno” (2).

(12)

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive 2005/32/EZ, u ovoj bi Uredbi trebalo utvrditi da se kao postupci za ocjenu sukladnosti primjenjuju unutarnje kontrole dizajna utvrđene u Prilogu IV. Direktivi 2005/32/EZ i sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. Direktivi 2005/32/EZ.

(13)

Radi lakšeg provođenja provjere sukladnosti, od proizvođača treba zahtijevati da u tehničkoj dokumentaciji koja se spominje u prilozima IV. i V. Direktivi 2005/32/EZ osiguraju informacije koje se odnose na zahtjeve utvrđene u ovoj provedbenoj mjeri.

(14)

Trebalo bi utvrditi mjerila za aktualno dostupne prijamnike SSTB male potrošnje energije. Dostupnost prijamnika SSTB s načinom rada bez potrošnje struje („0 W-mode”) mogla bi utjecati na ponašanje potrošača i njihovu odluku da se smanji nepotreban gubitak energije. Mjerila su korisna u osiguravanju šire dostupnosti i lakšeg pristupa informacijama, posebno za mala i srednja poduzeća, što dodatno olakšava uvođenje najboljih tehnologija za dizajn prijamnika SSTB sa smanjenom potrošnjom energije.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 2005/32/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi ekodizajna za prijamnike SSTB.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe važe definicije navedene u Direktivi 2005/32/EZ. Važe i sljedeće definicije:

1.

„Prijamik SSTB” znači zasebni uređaj koji, neovisno u sučelju koje se koristi,

(a)

ima primarnu funkciju pretvaranja emitiranih nekodiranih digitalnih signala standardne rezolucije (SD) ili visoke rezolucije (HD) u analogne signale pogodne za analognu televiziju ili radio;

(b)

nema funkciju „uvjetnog pristupa” (pristup CA);

(c)

ne omogućuje funkciju snimanja na premjestivi medij u standardnom „library” formatu.

Prijamnik SSTB moguće je nadograditi sljedećim funkcijama i/ili komponentama koje prelaze okvire minimalne specifikacije prijamnika SSTB:

(a)

funkcije vremenske odgode i snimanja pomoću ugrađenog tvrdog diska;

(b)

prijenos prijama emitiranog HD signala na video izlaz HD ili SD;

(c)

drugi tuner.

2.

„Način(i) rada „mirovanja” (standby)” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, u kojem njezin rad za koji je namijenjena ovisi o ulazu energije iz mreže i osigurava samo sljedeće funkcije, koje mogu trajati neograničeno vrijeme:

(a)

funkcija ponovnog uključivanja ili funkcija ponovnog uključivanja samo s indikacijom da je funkcija ponovnog uključivanja omogućena; i/ili

(b)

prikaz informacije ili statusa.

3.

„Funkcija ponovnog uključivanja” znači funkcija koja omogućuje aktiviranje drugih načina rada, uključujući aktivan način rada, pomoću daljinske sklopke koja podrazumijeva i daljinski upravljač, unutarnji senzor, vremenski relej, kojima se dovodi u stanje u kojem su omogućene dodatne funkcije uključujući i glavnu funkciju.

4.

„Prikaz informacije ili statusa” znači trajna funkciju pružanja informacije ili pokazivanja statusa opreme na displeju, uključujući i prikaz vremena.

5.

„Aktivan način ili načini rada” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, a najmanje jedna od glavnih funkcija koja osigurava svrhu za koju je oprema namijenjena je aktivirana.

6.

„Automatsko isključivanje napajanja” znači funkcija kojom se po isteku određenog vremena u aktivnom načinu rada nakon pokretanja posljednje funkcije i/ili promjene kanala od strane korisnika prijamnik SSTB iz aktivnog načina rada prebacuje u način rada „mirovanja” (standby).

7.

„Drugi tuner” znači dio prijamnika SSTB koji služi za neovisno snimanje uz istodobno gledanje različitog programa.

8.

„Uvjetni pristup (pristup CA)” znači usluga emitiranja koju regulira davatelj usluge i za koju je potrebno imati tržišnu pretplatu na određenu televizijsku uslugu.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološkim dizajnom

Zahtjevi ekodizajna za prijamnike SSTB utvrđeni su u Prilogu I.

Članak 4.

Odnos s Uredbom (EZ) br. 1275/2008

Zahtjevi koji se utvrđuju ovom Uredbom prevladavaju u odnosu na zahtjeve utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 1275/2008.

Članak 5.

Ocjena sukladnosti

Postupak za ocjenu sukladnosti iz članka 8. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ je sustav unutarnje kontrole dizajna utvrđen u Prilogu IV. Direktivi 2005/32/EZ ili sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. Direktivi 2005/32/EZ.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu nadzora tržišta

Provjere s ciljem nadzora provode se u skladu s postupkom verifikacije utvrđenim u Prilogu II.

Članak 7.

Mjerila

Indikativna mjerila za proizvode najboljih radnih značajki i tehnološki najbolje proizvode koji su trenutačno dostupni na tržištu navedena su u Prilogu III.

Članak 8.

Preispitivanje

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija je preispituje u svjetlu tehnološkog napretka i rezultat tog preispitivanja dostavlja Savjetodavnom forumu.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga I. primjenjuje se nakon isteka godine dana nakon dana koji se spominje u prvom stavku.

Točka 2. Priloga I. primjenjuje se nakon isteka tri godine nakon dana koji se spominje u prvom stavku.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2009.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 191, 22.7.2005., str. 29.

(2)  SL L 339, 18.12.2008., str. 45.


PRILOG I.

Zahtjevi ekodizajna

1.   Godinu dana nakon stupanja ove Uredbe na snagu, prijamnici SSTB koji se stavljaju na tržište ne smiju premašiti sljedeća ograničenja potrošnje energije; prijamnici SSTB s ugrađenim tvrdim diskom i/ili drugim tunerom izuzeti su od ovog zahtjeva:

 

Način rada „mirovanja” (standby)

Aktivan način rada

Prijamnik SSTB

1,00 W

5,00 W

Dodatak za prikaz funkcije na zaslonu u načinu rada „mirovanja” (standby)

+1,00 W

Dodatak za dekodiranje HD signala

+3,00 W

2.   Tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu prijamnici SSTB koji se stavljaju na tržište ne smiju premašiti sljedeća ograničenja potrošnje energije:

 

Način rada „mirovanja” (standby)

Aktivan način rada

Prijamnik SSTB

0,50 W

5,00 W

Dodatak za prikaz funkcije na zaslonu u načinu rada „mirovanja” (standby)

+0,50 W

Dodatak za tvrdi disk

+6,00 W

Dodatak za drugi tuner

+1,00 W

Dodatak za dekodiranje HD signala

+1,00 W

3.   Dostupnost način rada „mirovanja” (standby)

Godinu dana nakon stupanja ove Uredbe na snagu prijamnici SSTB trebaju imati funkciju načina rada „mirovanja” (standby).

4.   Automatsko isključenje

Godinu dana nakon stupanja ove provedbene mjere na snagu, prijamnici SSTB moraju imati ugrađenu funkciju „automatskog isključenja” ili sličnu funkciju sljedećih karakteristika:

prijamnik SSTB automatski se prebacuje iz aktivnog načina rada u način rada „mirovanja” (standby) nakon najviše tri sata u aktivnom načinu rada poslije pokretanja zadnje funkcije i/ili promjene kanala od strane korisnika, uz upozoravajuću poruku koja se javlja dvije minute prije prelaska na način rada „mirovanja” (standby).

funkcija „automatsko isključenje” mora biti postavljena kao zadana.

5.   Mjerenja

Potrošnja električne energije koja se spominje u točkama 1. i 2. utvrđuje se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupkom mjerenja u kojem se uzimaju u obzir opće priznata postignuća struke.

Mjerenja potrošnje energije od 0,50 W ili više provode se s tolerancijom točnosti manjom ili jednakom 2 % na razini pouzdanosti od 95 %. Mjerenja potrošnje energije ispod 0,50 W provode se s tolerancijom točnosti manjom ili jednakom 0,01 W na razini pouzdanosti od 95 %.

6.   Informacije koje proizvođači dostavljaju u svrhu ocjene sukladnosti

U svrhu ocjene sukladnosti u skladu s člankom 5., tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)

Za „mirovanje” (standby) i aktivan način rada

Podaci o potrošnji energije u vatima zaokruženo na dvije decimale obuhvaćaju podatke o potrošnji za različite dodatne funkcije i/ili komponente

Primijenjena metoda mjerenja

Razdoblje mjerenja

Opis načina na koji je način rada uređaja odabran ili programiran

Slijed postupaka kojima se postiže način rada u kojem se načini rada opreme automatski mijenjaju

Eventualne napomene o radu opreme

(b)

Ispitni parametri za izmjere vrijednosti

Temperatura okoline

Ispitni napon u voltima i frekvencija u herzima

Ukupno harmonička distorzija sustava napajanja električnom energijom

Fluktuacija napona električnog napajanja tijekom ispitivanja

Informacije i dokumentacija o instrumentaciji, postavkama podešenja i krugovima upotrijebljenim u elektro ispitivanju

Ulazni radiofrekvencijski signali - RF (za digitalnu zemaljsku televiziju) ili međufrekvencije - IF (za satelitsko emitiranje)

Testni audio/video signali kako su opisani u prijenosnom toku MPEG-2

Podešavanje kontrola

Tehničkom dokumentacijom nije potrebno obuhvatiti zahtjeve u pogledu potrošnje energije perifernih uređaja koje napaja prijamnik STB, kao što su zemaljska antena, pretvarač satelitskih signala LNB ili bilo koji kabelski ili telekomunikacijski modem.

7.   Informacije koje proizvođači dostavljaju u svrhu obavješćivanja potrošača

Proizvođači su dužni osigurati da za prijamnike SSTB potrošači dobiju podatke o potrošnji električne energije u vatima za „mirovanje” (standby) i aktivni način rada prijamnika, zaokruženo na jednu decimalu.


PRILOG II.

Postupak verifikacije

Kod provjera iz članka 3. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ koje provode u svrhu nadzora tržišta, nadležna tijela država članica na primjenljive zahtjeve utvrđene u Prilogu I. točkama 1., 2. i 4. po potrebi primjenjuju sljedeći postupak verifikacije.

Za potrošnju električne energije veću od 1,00 W:

Nadležna tijela države članice ispituju jedan uređaj.

Smatra se da model udovoljava odredbama utvrđenim u Prilogu I. točkama 1. i 2. ove Uredbe ako rezultati u uvjetima aktivnog odnosno načinu rada „mirovanja” (standby) ne prelaze granične vrijednosti za više od 10 %.

U suprotnom, ispituju se još tri uređaja. Smatra se da model udovoljava ovoj Uredbi ako prosječni rezultati ta tri ispitivanja u uvjetima aktivnog odnosno načinu rada „mirovanja” (standby) ne prelaze granične vrijednosti za više od 10 %.

Za potrošnju električne energije manju ili jednaku 1,00 W:

Nadležna tijela države članice ispituju jedan uređaj.

Smatra se da model udovoljava odredbama utvrđenim u Prilogu I. točkama 1. i 2. ove Uredbe ako rezultati u uvjetima aktivnog odnosno načinu rada „mirovanja” (standby) ne prelaze granične vrijednosti za više od 0,10 W.

U suprotnom, ispituju se još tri uređaja. Smatra se da model udovoljava ovoj Uredbi ako prosječni rezultati ta tri ispitivanja u uvjetima aktivnog odnosno načinu rada „mirovanja” (standby) ne prelaze granične vrijednosti za više od 0,10 W.

U suprotnom, model se smatra nezadovoljavajućim.


PRILOG III.

Mjerila

U svrhu iz Priloga I. dijela 3. točke 2. Direktive 2005/32/EZ utvrđuju se sljedeća indikativna mjerila. Ona se odnose na najbolju dostupnu tehnologiju na dan donošenja ove Uredbe:

 

Prijamnik SSTB bez ikakvih dodatnih funkcija:

Aktivni način rada: 4,00 W

Način rada „mirovanja” (standby) bez funkcije prikaza na zaslonu: 0,25 W

Način rada „isključen” („off”): 0 W

 

Prijamnik SSTB s ugrađenim tvrdim diskom:

Aktivni način rada: 10,00 W

Način rada „mirovanja” (standby) bez funkcije prikaza na zaslonu: 0,25 W

Način rada „isključen” („off”): 0 W

Gornja mjerila utvrđena su na osnovi prijamnika SSTB osnovne konfiguracije, s funkcijom automatskog isključenja i prekidačem za mehaničko isključivanje napajanja.