Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Komisjoni määrus (EÜ) nr 107/2009, 4. veebruar 2009 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 107/2009,

4. veebruar 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, (1) eelkõige selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2005/32/EÜ kohaselt peaks komisjon kehtestama nende energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded, mida müüakse ja turustatakse märkimisväärses mahus ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju ja märkimisväärne potentsiaal keskkonnamõju parandamiseks ilma liigsete kuludeta.

(2)

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses taandes on ette nähtud, et komisjon võtab artikli 19 lõikes 3 sätestatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu olmeelektroonika rakendusmeetmed.

(3)

Komisjon on teinud ettevalmistava uuringu, et analüüsida lihtsate digimuundurite tehnilisi, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte. Uuring koostati koostöös ELi ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning uuringu tulemused avaldati.

(4)

Ettevalmistavas uuringus osutati, et ühenduse turule viidavate lihtsate digimuundurite arv kasvab 2014. aastaks 56 miljonini võrreldes 2008. aasta 28 miljoniga ja nende iga-aastane elektritarbimine kasvab 2014. aastaks väärtuseni 14 TWh võrreldes 2010. aasta väärtusega 6 TWh, kuid lihtsate digimuundurite elektritarbimist saab kulutõhusal viisil oluliselt vähendada.

(5)

Lihtsate digimuundurite elektritarbimist saab vähendada, rakendades olemasolevaid patentimata konstruktsioonilahendusi, mida vaatamata nende kulutõhususele ei ole piisavalt turule toodud, sest lõppkasutajad ei ole teadlikud lihtsate digimuundurite kasutuskuludest ja tootjatel puudub stiimul kasutada kõnealuseid lahendusi seadmete kasutamisega kaasneva elektritarbimise vähendamiseks.

(6)

Kehtestada tuleks lihtsate digimuundurite elektritarbimise ökodisaini nõuded, et ühtlustada nende seadmete kohta kehtivaid ökodisaini nõudeid kogu ühenduses ning aidata kaasa siseturu toimimisele ja kõnealuste seadmete keskkonnatoime paranemisele.

(7)

Käesolev määrus peaks suurendama selliste tehnoloogiate levikut turul, mis parandavad lihtsate digimuundurite energiatõhusust ja mille tulemusel säästetaks energiat võrreldes tavapärase äritegevuse stsenaariumiga 2014. aastaks hinnanguliselt 9 TWh aastas.

(8)

Ökodisaini nõuded ei tohiks avaldada negatiivset mõju toote funktsionaalsusele ega tervisele, ohutusele ega keskkonnale.

(9)

Ökodisaini nõuete etapiviisiline jõustumine peaks andma tootjatele toodete ümberkavandamiseks piisavalt aega. Etappide ajastus peaks olema selline, et välditakse negatiivset mõju turulolevate seadmete funktsionaalsusele ja võetakse arvesse mõju tootjate, eelkõige VKEde kuludele, tagades samas poliitikaeesmärkide õigeaegse saavutamise.

(10)

Elektritarbimist tuleks mõõta, võttes arvesse tehnika üldtunnustatud arengutaset; tootjad võivad kohaldada direktiivi 2005/32/EÜ artikli 9 kohaselt kehtestatud ühtlustatud standardeid.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud nõuded peaksid olema ülimuslikud nõuete suhtes, mis on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1275/2008, millega rakendatakse direktiivi 2005/32/EÜ seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodu- ja kontoriseadmete elektritarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatult. (2)

(12)

Kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikli 8 lõikega 2 peaks käesolev määrus kindlaks määrama, et kohaldatavad vastavushindamise menetlused on direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll ja direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

(13)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks tuleks tootjatelt nõuda teabe esitamist direktiivi 2005/32/EÜ IV ja V lisas osutatud tehnilistes dokumentides ulatuses, mil see on seotud käesolevas rakendusmeetmes sätestatud nõuetega.

(14)

Tuleks kindlaks määrata võrdlusandmed praegu saadaolevate madala elektritarbimisega lihtsate digimuundurite kohta. Lihtsatel digimuunduritel 0-vatise seisundi olemasolu toetaks tarbijate käitumist ja otsust vähendada tarbetut energiakadu. Võrdlusandmed aitaksid tagada teabe laia kättesaadavuse ja juurdepääsetavuse eelkõige VKEde ja väga väikeste ettevõtete jaoks, mis hõlbustaks veelgi parimate kavandamistehnoloogiate kasutuselevõtmist lihtsate digimuundurite energiatarbimise vähendamiseks.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaini nõuded lihtsatele digimuunduritele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2005/32/EÜ sätestatud mõisteid. Samuti kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„lihtne digimuundur” – eraldiseisev seade, millel olenemata kasutatavatest liidestest on järgmised omadused:

a)

seadme esmane ülesanne on muundada standard- või kõrglahutusega tasuta vastuvõetavad digitaalringhäälingu signaalid analoogiteleviisorile või raadiole sobivateks analoogringhäälingu signaalideks;

b)

seadmel ei ole „tingimusjuurdepääsu” funktsiooni;

c)

seadmel ei ole eemaldatavale standardformaadis andmekandjale salvestamise funktsiooni.

Lihtsal digimuunduril võivad olla järgmised lisafunktsioonid ja/või -komponendid, mis ei sisaldu lihtsa digimuunduri miinimumspetsifikaadis:

a)

sisseehitatud kõvakettale salvestuse ja ajanihke funktsioon;

b)

kõrglahutusega ringhäälingusignaali sisendi muundamine kõrg- või standardlahutusega videoväljundiks;

c)

teine tuuner;

2.

„ooteseisund” – seisund, milles seade on ühendatud vooluvõrku, sõltub oma töös vooluvõrgu toitest ja võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul:

a)

reaktiveerimisfunktsioon või reaktiveerimisfunktsioon ja üksnes selle sisselülituse näit ning/või

b)

info- või olekunäitur;

3.

„reaktiveerimisfunktsioon” – funktsioon, mis kauglüliti, sealhulgas kaugjuhtimise, siseanduri või tingimusega seotud taimeri abil võimaldab aktiveerida teised seisundid, sh tööseisundi, et pakkuda lisafunktsioone, sealhulgas põhifunktsiooni;

4.

„info- või olekunäitur” – pidevalt töötav funktsioon, mis annab teavet või näitab seadme seisundit kuvaril, sealhulgas kellad;

5.

„tööseisund(id)” – seisund(id), millel seade on ühendatud vooluvõrku ja vähemalt üks seadme ettenähtud teenust osutavatest põhifunktsioonidest on aktiivne;

6.

„automaatne säästuseisund” – funktsioon, mis lülitab lihtsa digimuunduri tööseisundist ooteseisundisse pärast teatava aja möödumist kasutaja viimasest toimingust ja/või kanali vahetusest tööseisundis;

7.

„teine tuuner” – lihtsa digimuunduri osa, mida saab kasutada sõltumatuks salvestamiseks, võimaldades samal ajal vaadata mõnda teist programmi;

8.

„tingimusjuurdepääs” – teenuseosutaja kontrollitav ringhäälinguteenus, mille kasutamine eeldab tellitava televisiooniteenusega liitumist.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Lihtsatele digimuunduritele esitatavad ökodisaini nõuded on sätestatud I lisas.

Artikkel 4

Seos määrusega (EÜ) nr 1275/2008

Käesoleva määruse nõuded on määruses (EÜ) nr 1275/2008 sätestatute suhtes ülimuslikud.

Artikkel 5

Vastavushindamine

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud vastavushindamise menetlus on direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

Artikkel 6

Kontrollimenetlus turujärelevalve teostamiseks

Järelevalve toimub kooskõlas II lisas sätestatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 7

Võrdlusandmed

Parimate turul olevate toodete ja tehniliste lahenduste võrdlusandmed on esitatud III lisas.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta arvesse tehnika arengut, ja esitab läbivaatamise tulemused nõuandefoorumile.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

I lisa punkti 1 kohaldatakse alates ühe aasta möödumisest esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

I lisa punkti 2 kohaldatakse alates kolme aasta möödumisest esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.

(2)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 45.


I LISA

Ökodisaini nõuded

1.   Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist ei tohi turule viidud lihtsad digimuundurid ületada järgmisi elektritarbimise piirmäärasid; sisseehitatud kõvakettaga ja/või teise tuuneriga lihtsad digimuundurid on sellest nõudest vabastatud:

 

Ooteseisund

Tööseisund

Lihtne digimuundur

1,00 W

5,00 W

Näiturifunktsiooni täiendav piirmäär ooteseisundis

+1,00 W

Kõrglahutusega signaalide dekodeerimise täiendav piirmäär

+3,00 W

2.   Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ei tohi turule viidud lihtsad digimuundurid ületada järgmisi elektritarbimise piirmäärasid:

 

Ooteseisund

Tööseisund

Lihtne digimuundur

0,50 W

5,00 W

Näiturifunktsiooni täiendav piirmäär ooteseisundis

+0,50 W

Kõvaketta täiendav piirmäär

+6,00 W

Teise tuuneri täiendav piirmäär

+1,00 W

Kõrglahutusega signaalide dekodeerimise täiendav piirmäär

+1,00 W

3.   Ooteseisundi olemasolu

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist peab lihtsatel digimuunduritel olema ooteseisund.

4.   Automaatne säästuseisund

Üks aasta pärast käesoleva rakendusmeetme jõustumist peab lihtsatel digimuunduritel olema automaatne säästuseisund või muu sarnane funktsioon, millel on järgmised omadused:

lihtne digimuundur lülitub tööseisundist automaatselt ooteseisundisse vähem kui kolme tunni möödumisel kasutaja viimasest toimingust ja/või kanali vahetusest, andes ooteseisundile ülemineku kohta kaks minutit ette hoiatusteate;

automaatne säästuseisund on vaikimisi seadistatud.

5.   Mõõtmised

Punktides 1 ja 2 osutatud elektritarbimist mõõdetakse usaldusväärse, täpse ja taasesitatava menetluse teel, võttes arvese tehnika üldtunnustatud arengutaset.

0,50 W või suurema võimsuse mõõtmised viiakse läbi mõõtemääramatusega 2 % või alla selle usaldusnivool 95 %. Väiksema kui 0,5 W võimsuse mõõtmised viiakse läbi mõõtemääramatusega 0,01 W või alla selle usaldusnivool 95 %.

6.   Teave, mille tootjad peavad esitama võrdlushindamiseks

Artikli 5 kohaseks vastavushindamiseks peavad tehnilised dokumendid sisaldama järgmisi osi:

a)

oote- ja tööseisund

elektritarbimine vattides, ümardatuna teise kümnendkohani, sealhulgas elektritarbimine eri täiendavate funktsioonide ja/või komponentide kohta;

kasutatud mõõtmismeetod;

mõõtmise ajavahemik;

seadme seisundi valimise või programmeerimise viisi kirjeldus;

sündmuste jada, mille kaudu seade jõuab seisundisse, kus ta vahetab seisundit;

märkused seadme töö kohta;

b)

mõõtmiste testi parameetrid

ümbritsev õhutemperatuur;

katsepinge (V) ja sagedus (Hz);

elektrivarustussüsteemi harmooniline summaarne moonutustegur;

toitepinge kõikumine testide ajal;

testimisaparatuuri, selle seadistust ja vooluahelaid käsitlev teave ja dokumendid;

sisendsignaalid raadiosageduste (maapealsete digitaalülekannete puhul) või vahesagedustena (satelliitülekannete puhul);

MPEG-2 transpordivoos kirjeldatud audio- ja videokatsesignaalid;

juhtimisseadmete häälestus.

Tehnilised dokumendid ei pea sisaldama digimuunduri toite ja ülekande vastuvõtmiseks kasutatavate selliste välisseadmete elektritarbimise nõudeid, nagu näiteks aktiivne maapealne antenn, satelliitringhäälingu konverter või mis tahes kaabel- või telekommunikatsioonimodem.

7.   Teave, mida tootjad peavad esitama tarbijate teavitamiseks

Tootjad tagavad, et lihtsate digimuundurite tarbijatele esitatakse teave lihtsate digimuundurite energiatarbimise kohta vattides nii oote- kui ka tööseisundis, ümardatud esimese kümnendkohani.


II LISA

Kontrollimenetlus

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve kontrollitegevuses kohaldavad liikmesriikide ametiasutused I lisa punktides 1, 2 või 4 sätestatud nõuete suhtes järgmist kontrollimenetlust.

1,00 W ületava elektritarbimise puhul:

Liikmesriigi ametiasutused testivad ühtainsat seadet.

Mudel loetakse käesoleva määruse I lisa punkti 1 ja 2 asjakohastele sätetele vastavaks, kui tööseisundi ja ooteseisundi oludes saadud tulemused ei ületa piirmäärasid rohkem kui 10 %.

Vastasel juhul testitakse veel kolme seadet. Mudel loetakse käesolevale määrusele vastavaks, kui (vastavalt vajadusele) tööseisundi ja ooteseisundi tingimustel saadud viimase kolme testi keskmine tulemus ei ületa piirmäärasid rohkem kui 10 %.

1,00 W või väiksema elektritarbimise puhul:

Liikmesriigi ametiasutused testivad ühtainsat seadet.

Mudel loetakse käesoleva määruse I lisa punkti 1 ja 2 asjakohastele sätetele vastavaks, kui tööseisundi ja/või ooteseisundi oludes saadud tulemused ei ületa piirmäärasid rohkem kui 0,10 W.

Vastasel juhul testitakse veel kolme seadet. Mudel loetakse käesolevale määrusele vastavaks, kui tööseisundi ja/või ooteseisundi oludes saadud viimase kolme testi keskmine tulemus ei ületa piirmäärasid rohkem kui 0,10 W.

Vastasel juhul loetakse mudel mittevastavaks.


III LISA

Võrdlusandmed

Direktiivi 2005/32/EÜ I lisa 3. osa punkti 2 kohaldamiseks määratakse kindlaks järgmised soovituslikud võrdlusandmed. Need viitavad parimatele käesoleva määruse vastuvõtmise ajal olemasolevatele tehnilistele lahendustele:

 

ilma lisafunktsioonideta lihtne digimuundur:

tööseisundis 4,00 W;

ooteseisundis, välja arvatud ekraanifunktsioon, 0,25 W;

väljalülitatud seisundis 0 W;

 

sisseehitatud kõvakettaga lihtne digimuundur:

tööseisundis 10,00 W;

ooteseisundis, välja arvatud ekraanifunktsioon, 0,25 W;

väljalülitatud seisundis 0 W.

Võrdlusandmed on esitatud baaskonfiguratsiooniga, automaatse säästuseisundi funktsiooni ja täieliku väljalülitamise lülitiga lihtsate digimuundurite kohta.


Top