EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:036:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 36, 05. únor 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 36

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
5. února 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 105/2009 ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 106/2009 ze dne 4. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (1)

8

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/6/ES ze dne 4. února 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)

15

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/97/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí

18

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2009/98/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2008/22)

22

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2009/99/ES

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 23. října 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2008/13)

31

 

 

2009/100/ES

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 11. prosince 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2008/21)

46

 

 

2009/101/ES

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. ledna 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2009/1)

59

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 94/06/KOL ze dne 19. dubna 2006, kterým se po padesáté sedmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory

62

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 227/06/KOL ze dne 19. července 2006 o státní podpoře ve prospěch Farice hf. (Island)

69

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006, opravené znění: Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007)

84

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (Úř. věst. L 97 ze dne 9.4.2008)

84

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top