EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

2009 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 107/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)

OL L 36, 2009 2 5, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 107/2009

2009 m. vasario 4 d.

kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2005/32/EB Komisija, nesukurdama pernelyg didelių sąnaudų, turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams, kurių pardavimų ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie turi pastebimą poveikį aplinkai bei pastebimą poveikio aplinkai gerinimo potencialą.

(2)

Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų ir pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, Komisija prireikus priima įgyvendinimo priemones, susijusias su elektronine buitine įranga.

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame išnagrinėjo paprastųjų televizoriaus priedėlių techninius, aplinkos apsaugos ir ekonominius aspektus. Tyrimui pasirengta drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš ES ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai.

(4)

Parengiamajame tyrime nurodyta, kad į Bendrijos rinką teikiamų paprastųjų televizoriaus priedėlių skaičius padidės nuo 28 mln. 2008 m. iki 56 mln. 2014 m., o paprastųjų televizoriaus priedėlių per metus suvartojamos elektros energijos kiekis padidės nuo 6 TWh 2010 m. iki 14 TWh 2014 m., tačiau paprastųjų televizoriaus priedėlių suvartojamos energijos kiekį galima gerokai sumažinti be pernelyg didelių išlaidų.

(5)

Paprastųjų televizoriaus priedėlių suvartojamos elektros energijos kiekį galima sumažinti įdiegus jau parengtus nepatentuotus projektavimo sprendimus, kurie nors ir rentabilūs, rinkoje naudojami nepakankamai, nes galutiniai vartotojai nežino apie paprastųjų televizoriaus priedėlių naudojimo sąnaudas, ir tai neskatina gamintojų taikyti šiuos sprendimus, kad sumažintų jų gaminamų prietaisų energijos suvartojimą.

(6)

Ekologinio projektavimo reikalavimai paprastųjų televizoriaus priedėlių energijos suvartojimui turėtų būti nustatomi siekiant suderinti šių prietaisų ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Bendrijoje ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą bei pagerinti šių prietaisų aplinkosaugines savybes.

(7)

Taikant šį reglamentą, rinkoje turėtų padaugėti paprastųjų televizoriaus priedėlių energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančių technologijų, todėl apskaičiuota, kad 2014 m. turėtų būti sutaupoma 9 TWh energijos per metus, palyginti su įprastu veiklos vykdymo scenarijumi.

(8)

Ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų turėti neigiamos įtakos nei gaminio funkcionalumui, nei sveikatai, saugai ir aplinkai.

(9)

Numatant ekologinio projektavimo reikalavimų įvedimo datą, gamintojams reikėtų palikti pakankamai laiko, kad jie spėtų perprojektuoti gaminius. Laiko atžvilgiu etapai turėtų būti suplanuoti taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio rinkoje esančios įrangos funkcionalumui, atsižvelgta į poveikį gamintojų (ypač MVĮ) išlaidoms ir kartu užtikrinta, kad politikos tikslai būtų įgyvendinti laiku.

(10)

Energijos suvartojimo matavimai turėtų būti atliekami atsižvelgiant į visuotinai pripažintas naujausias technologijas; gamintojai gali taikyti darniuosius standartus, kaip numatyta Direktyvos 2005/32/EB 9 straipsnyje.

(11)

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai turėtų būti laikomi svarbesniais už nustatytuosius 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2005/32/EB nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (2).

(12)

Pagal Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio 2 dalį šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad taikytina atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nustatyta valdymo sistema.

(13)

Siekiant palengvinti atitikties patikrą, gamintojų reikėtų prašyti Direktyvos 2005/32/EB IV ir V prieduose minėtuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šioje įgyvendinimo priemonėje nustatytais reikalavimais.

(14)

Reikėtų nustatyti šiuo metu naudojamų mažai energijos suvartojančių paprastųjų televizoriaus priedėlių etalonus. Galimybė rinktis paprastuosius televizoriaus priedėlius su „0 W režimu“ būtų naudinga vartotojų elgsenai ir sprendimams mažinti bereikalingus energijos nuostolius. Etalonai padės užtikrinti geresnį informacijos platinimą ir prieinamumą (ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms bei labai mažoms įmonėms) ir taip bus sudaromos dar geresnės sąlygos diegti geriausias projektavimo technologijas, skirtas paprastųjų televizoriaus priedėlių energijos suvartojimui mažinti.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 1 dalimi įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Direktyvoje 2005/32/EB apibrėžti terminai. Taip pat vartojami šie terminai:

1.

Paprastasis televizoriaus priedėlis – atskiras prietaisas (neatsižvelgiant į naudojamas sąsajas),

a)

kurio pagrindinė funkcija yra versti standartinės raiškos arba didelės raiškos nekoduotus skaitmeninius transliavimo signalus analoginiams televizoriams ar radijams tinkančiais analoginiais transliavimo signalais;

b)

kuris neturi sąlyginės prieigos funkcijos;

c)

kuris neturi įrašymo funkcijos, pagrįstos standartinio bibliotekos formato keičiamųjų laikmenų naudojimu.

Paprastajame televizoriaus priedėlyje gali būti įdiegtos šios papildomos funkcijos ir (arba) sudedamosios dalys, kurios nėra laikomos būtiniausiomis pagal paprastųjų televizoriaus priedėlių reikalavimus:

a)

vėlinimo ir įrašymo funkcijos, pagrįstos integruoto standžiojo disko naudojimu;

b)

priimamo didelės raiškos transliavimo signalo vertimas didelės raiškos arba standartinės raiškos vaizdo signalu;

c)

antrasis derintuvas.

2.

Budėjimo režimas – režimas, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, jo įprastam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką:

a)

veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos indikacija; ir (arba)

b)

informacijos arba režimo rodymas.

3.

Veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, leidžianti suaktyvinti kitus režimus (taip pat ir aktyvųjį režimą), naudojant nuotolinį jungiklį (taip pat ir nuotolinio valdymo pultą), vidaus jutiklį, laikmatį, kad būtų įjungtos papildomos funkcijos, įskaitant pagrindinę funkciją.

4.

Informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos (įskaitant laiko) rodymo ekrane nuolatinė funkcija.

5.

Aktyvusis režimas – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir yra įjungta bent viena iš pagrindinių funkcijų, užtikrinanti įrangos veikimą pagal paskirtį.

6.

Automatinis budėjimo režimo įjungimas – funkcija, kurią naudojant paprastojo televizoriaus priedėlio aktyvusis režimas perjungiamas į budėjimo režimą, po paskutinio naudotojo veiksmo ir (arba) po kanalo keitimo praėjus tam tikram aktyviojo režimo laikotarpiui.

7.

Antrasis derintuvas – paprastojo televizoriaus priedėlio sudedamoji dalis, kuriai esant galima daryti įrašą tuo pat metu, kai žiūrima kita programa.

8.

Sąlyginė prieiga – paslaugos teikėjo kontroliuojama priemonė, kuri leidžia naudotis transliavimo paslauga tik būnant transliavimo paslaugos teikėjo abonentu.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priede.

4 straipsnis

Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 1275/2008

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai laikomi svarbesniais už nustatytuosius Reglamente (EB) Nr. 1275/2008.

5 straipsnis

Atitikties vertinimas

Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nustatyta valdymo sistema.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma tikrinimo procedūra

Tikrinimai priežiūros tikslais atliekami remiantis II priede nustatyta tikrinimo tvarka.

7 straipsnis

Etalonai

Geriausiomis savybėmis pasižyminčių gaminių ir šiuo metu rinkoje esamų technologijų orientaciniai etalonai nurodyti III priede.

8 straipsnis

Persvarstymas

Praėjus ne daugiau kaip 5 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija persvarsto jį atsižvelgdama į technologinę pažangą ir pateikia persvarstymo rezultatus Konsultacijų forumui.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 punktas taikomas praėjus vieneriems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

I priedo 2 punktas taikomas praėjus trejiems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(2)  OL L 339, 2008 12 18, p. 45.


I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   Praėjus vieneriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo į rinką pateikti paprastieji televizoriaus priedėliai neviršija toliau išvardytų suvartojamos energijos kiekio ribinių verčių; šis reikalavimas netaikomas paprastiesiems televizoriaus priedėliams su integruotais standžiaisiais diskais ir (arba) antruoju derintuvu.

 

Budėjimo režimas

Aktyvusis režimas

Paprastasis televizoriaus priedėlis

1,00 W

5,00 W

Didžiausia leistina riba ekrano funkcijai budėjimo režimu

+1,00 W

Didžiausia leistina riba didelės raiškos signalams dekoduoti

+3,00 W

2.   Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo į rinką pateikti paprastieji televizoriaus priedėliai neviršija toliau išvardytų suvartojamos energijos kiekio ribinių verčių.

 

Budėjimo režimas

Aktyvusis režimas

Paprastasis televizoriaus priedėlis

0,50 W

5,00 W

Didžiausia leistina riba ekrano funkcijai budėjimo režimu

+0,50 W

Didžiausia leistina riba standžiajam diskui

+6,00 W

Didžiausia leistina riba antrajam derintuvui

+1,00 W

Didžiausia leistina riba didelės raiškos signalams dekoduoti

+1,00 W

3.   Budėjimo režimo funkcijos įdiegimas

Praėjus vieneriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo paprastieji televizoriaus priedėliai turi turėti budėjimo režimo funkciją.

4.   Automatinis budėjimo režimo įjungimas

Praėjus vieneriems metams nuo šios įgyvendinimo priemonės įsigaliojimo paprastieji televizoriaus priedėliai turi turėti „automatinio budėjimo režimo įjungimo“ arba panašią funkciją, kuriai būdingos toliau išvardytos savybės:

paprastasis televizoriaus priedėlis iš aktyviojo režimo automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą, kai po paskutinio naudotojo veiksmo ir (arba) po kanalo keitimo praeina mažiau nei 3 veikimo aktyviuoju režimu valandos, o likus 2 minutėms iki perėjimo į budėjimo režimą pateikiamas įspėjamasis pranešimas;

„automatinio budėjimo režimo įjungimo“ funkcija nustatoma kaip numatytoji.

5.   Matavimai

1 ir 2 punktuose nurodyti suvartojamos energijos kiekiai nustatomi atliekant patikimus, tikslius ir atkartotinus matavimus, atsižvelgiant į visuotinai pripažintas naujausias technologijas.

Matuojant 0,50 W arba daugiau energijos, neapibrėžtis yra mažesnė arba lygi 2 %, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Matuojant mažiau kaip 0,50 W energiją, neapibrėžtis yra mažesnė arba lygi 0,01 W, esant 95 % pasikliovimo lygiui.

6.   Gamintojų teiktina informacija atitikčiai įvertinti

Atitikčiai įvertinti pagal 5 straipsnį, techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

a)

dėl budėjimo ir aktyviojo režimo

suvartotos elektros energijos (vatais) duomenys, suapvalinti šimtųjų tikslumu, įskaitant įvairių papildomų funkcijų ir (arba) sudedamųjų dalių energijos suvartojimo duomenis,

taikytas matavimo metodas,

matavimo laikotarpis,

aprašas, kaip pasirinktas ar užprogramuotas prietaiso režimas,

veiksmų seka, po kurios įranga ima veikti tokiu režimu, kad režimai perjungiami automatiškai,

pastabos dėl įrangos veikimo;

b)

matavimų bandymų dydžiai

aplinkos temperatūra,

bandymo įtampa (V) ir dažnis (Hz),

elektros energijos tiekimo sistemos visuminis netiesinių iškreipių faktorius,

energijos tiekimo įtampos svyravimai bandymų metu,

informacija ir dokumentai, susiję su elektros bandymų prietaisais, derinimu ir grandinėmis,

radijo dažnio įvesties signalai (skaitmeninės antžeminės transliacijos atveju) arba tarpinio dažnio įvesties signalai (palydovinės transliacijos atveju),

garso ir vaizdo bandymų signalai, aprašyti MPEG-2 siuntimo srauto standarte,

kontrolės parametrų nustatymas.

Į techninius dokumentus nebūtina įtraukti energijos vartojimo reikalavimų periferiniams transliacijos priėmimo įrenginiams (pavyzdžiui, aktyvioji antžeminė antena, palydovų LNB arba koks nors kabelis ar telekomunikacijų modemas), kuriuos maitina televizorių priedėliai.

7.   Gamintojų teiktina informacija vartotojams informuoti

Gamintojai užtikrina, kad paprastųjų televizoriaus priedėlių vartotojams būtų pranešami budėjimo ir aktyviuoju režimu veikiančių paprastųjų televizoriaus priedėlių suvartojamos energijos duomenys (vatais), suapvalinti dešimtųjų tikslumu.


II PRIEDAS

Tikrinimo tvarka

Vykdydamos Direktyvos 2005/32/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos taiko toliau aprašytą tvarką, tikrindamos, kaip laikomasi taikytinų I priedo 1, 2 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų.

Kai suvartojamos energijos kiekis viršija 1,00 W:

valstybių narių įstaigos išbando vieną gaminį.

Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento I priedo 1 punkto ir, kai taikoma, 2 punkto nuostatas, jei aktyviojo ir budėjimo režimo (kai taikoma) bandymų rezultatai neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 %.

Priešingu atveju atliekami dar trijų gaminių bandymai. Laikoma, kad modelis atitinka šį reglamentą, jei pastarųjų trijų aktyviojo ir budėjimo režimo (kai taikoma) bandymų rezultatų vidurkis neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 %.

Kai suvartojamos energijos kiekis yra mažesnis kaip arba lygus 1,00 W:

valstybių narių įstaigos išbando vieną gaminį.

Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento I priedo 1 punkto ir, kai taikoma, 2 punkto nuostatas, jei aktyviojo ir (arba) budėjimo režimo (kai taikoma) bandymų rezultatai neviršija ribinių verčių daugiau kaip 0,10 W.

Priešingu atveju atliekami dar trijų gaminių bandymai. Laikoma, kad modelis atitinka šį reglamentą, jei pastarųjų trijų aktyviojo ir (arba) budėjimo režimo (kai taikoma) bandymų rezultatų vidurkis neviršija ribinių verčių daugiau kaip 0,10 W.

Kitaip laikoma, kad modelis neatitinka reikalavimų.


III PRIEDAS

Etalonai

Kaip numatyta Direktyvos 2005/32/EB I priedo 3 dalies 2 punkte, nustatomi šie orientaciniai etalonai. Jie yra susiję su geriausiomis šio reglamento priėmimo datą turimomis technologijomis.

 

Paprastieji televizoriaus priedėliai be papildomų funkcijų

Aktyvusis režimas: 4,00 W

Budėjimo režimas be rodymo funkcijos: 0,25 W

Išjungties režimas: 0 W

 

Paprastieji televizoriaus priedėliai su integruotu standžiuoju disku

Aktyvusis režimas: 10,00 W

Budėjimo režimas be rodymo funkcijos: 0,25 W

Išjungties režimas: 0 W

Šie etalonai susiję su bazinės komplektacijos paprastuoju televizoriaus priedėliu su „automatinio budėjimo režimo įjungimo“ funkcija ir visiško išjungimo jungikliu.


Top