EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 107/2009 AL COMISIEI

din 4 februarie 2009

de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2005/32/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie care reprezintă volume semnificative de vânzări și schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare în ceea ce privește impactul asupra mediului fără să antreneze costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) prima liniuță din Directiva 2005/32/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și în urma consultării Forumului consultativ, Comisia va introduce, după caz, măsuri de implementare destinate produselor electronice de consum.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor care a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice referitoare la unitățile simple de conversie semnal (denumite în continuare „USCS-uri”). Studiul a fost elaborat împreună cu părțile interesate din UE și țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

În studiul pregătitor s-a afirmat că numărul USCS-urilor introduse pe piața comunitară va crește de la 28 de milioane în 2008 la 56 de milioane în 2014, iar consumul anual de energie electrică al USCS-urilor va crește de la 6 TWh în 2010 la 14 TWh în 2014, dar și că acest consum de energie electrică poate fi redus semnificativ și într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor.

(5)

Consumul de energie electrică al USCS-urilor poate fi redus prin implementarea soluțiilor de proiectare existente care nu fac obiectul unui drept de proprietate și care nu sunt introduse pe piață în mod satisfăcător, în ciuda faptului că sunt eficiente din punct de vedere al costurilor, deoarece utilizatorii finali nu conștientizează costurile de funcționare ale USCS-urilor, nestimulând, prin urmare, producătorii să integreze astfel de soluții de reducere a consumului de energie pe durata utilizării.

(6)

Trebuie stabilite cerințe de proiectare ecologică referitoare la consumul de energie al USCS-urilor în vederea armonizării cerințelor de proiectare ecologică pentru aceste dispozitive în întreaga Comunitate, precum și pentru a contribui la funcționarea pieței interne și la îmbunătățirea performanței de mediu a acestor dispozitive.

(7)

Prezentul regulament trebuie să favorizeze penetrarea pe piață a tehnologiilor care îmbunătățesc eficiența energetică a USCS-urilor, conducând la economii anuale de energie estimate la 9 TWh în 2014, în comparație cu scenariul în care nu se produce nicio schimbare.

(8)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța și mediul.

(9)

Intrarea în vigoare eșalonată a cerințelor de proiectare ecologică trebuie să asigure un interval de timp adecvat, în care producătorii să reproiecteze produsele. Calendarul fazelor trebuie stabilit astfel încât să se evite impactul negativ legat de funcționalitatea echipamentelor de pe piață, iar obiectivele de politică să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul costurilor asupra producătorilor, în special asupra IMM-urilor.

(10)

Măsurătorile de putere electrică consumată trebuie efectuate ținând seama de progresele tehnologice unanim recunoscute; producătorii pot aplica standardele armonizate stabilite în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2005/32/CE.

(11)

Cerințele stabilite în prezentul regulament prevalează asupra cerințelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea electrică consumată în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic (2).

(12)

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, prezentul regulament trebuie să specifice că procedurile de evaluare a conformității aplicabile sunt controlul intern al proiectării stabilit în anexa IV la Directiva 2005/32/CE și sistemul de management stabilit în anexa V la Directiva 2005/32/CE.

(13)

Pentru a facilita controalele de conformitate, trebuie să li se solicite producătorilor să furnizeze informații referitoare la caracteristicile produsului în cadrul documentației tehnice menționate în anexele IV și V la Directiva 2005/32/CE, în măsura în care acestea sunt relevante pentru cerințele stabilite în prezenta măsură de implementare.

(14)

Trebuie identificate valori de referință pentru USCS-urile cu consum redus de energie disponibile în prezent. Disponibilitatea unui „mod 0 W” pentru USCS-uri ar putea influența comportarea și deciziile consumatorilor în sensul reducerii pierderilor inutile de energie. Valorile de referință ajută la asigurarea unei largi disponibilități a informației și a unui acces ușor la aceasta, în special pentru IMM-uri și firmele foarte mici, ceea ce facilitează și mai mult integrarea celor mai bune tehnologii de proiectare pentru reducerea consumului de energie al USCS-urilor.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile stabilite în Directiva 2005/32/CE. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„unitatea simplă de conversie semnal” (USCS) înseamnă un dispozitiv autonom care, indiferent de interfețele utilizate,

(a)

are funcția principală de a converti semnalele de radiodifuziune digitale free-to-air de definiție standard (SD) sau de înaltă definiție (HD) în semnale de radiodifuziune analogice care pot fi recepționate de televizoarele sau de aparatele radio analogice;

(b)

nu are funcție de „acces condițional” (CA);

(c)

nu are funcție de înregistrare pe suport amovibil în format standard library.

O USCS poate fi dotată cu următoarele funcții și/sau componente suplimentare, care nu constituie o specificație minimă pentru o USCS:

(a)

funcții de decalaj temporal și de înregistrare, utilizând un hard disc integrat;

(b)

conversia semnalelor de intrare de radiodifuziune de înaltă definiție în semnale video de ieșire de înaltă definiție sau de definiție standard;

(c)

al doilea tuner;

2.

„modul (modurile) standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

(a)

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; și/sau

(b)

afișarea de informații sau a stării;

3.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

4.

„afișarea de informații sau a stării” înseamnă o funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

5.

„modul (modurile) activ” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul;

6.

„intrare automată în standby” înseamnă o funcție care comută modul activ al unei USCS în modul standby după o anumită perioadă în modul activ de la ultima intervenție a utilizatorului și/sau de la schimbarea canalului;

7.

„al doilea tuner” înseamnă o parte a USCS-ului disponibilă pentru efectuarea unei înregistrări independente în timpul urmăririi unui alt program;

8.

„acces condițional” (CA) înseamnă un serviciu de radiodifuziune controlat de către furnizor, pentru recepționarea căruia este necesar un abonament de televiziune.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele de proiectare ecologică pentru USCS-uri sunt prevăzute în anexa I.

Articolul 4

Relația cu Regulamentul (CE) nr. 1275/2008

Cerințele stabilite în prezentul regulament prevalează asupra cerințelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1275/2008.

Articolul 5

Evaluarea conformității

Procedura pentru evaluarea conformității menționată la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la Directiva 2005/32/CE sau sistemul de management prevăzut în anexa V la Directiva 2005/32/CE.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută în anexa II.

Articolul 7

Criterii de referință

Valorile indicative de referință pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile în prezent pe piață sunt prevăzute în anexa III.

Articolul 8

Revizuire

Ținând seama de progresul tehnologic, Comisia revizuiește prezentul regulament în cel mult 5 ani de la intrarea în vigoare și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 1 din anexa I se aplică după un an de la data menționată la primul paragraf.

Punctul 2 din anexa I se aplică după trei ani de la data menționată la primul paragraf.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2009.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 339, 18.12.2008, p. 45.


ANEXA I

Cerințe de proiectare ecologică

1.   După un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, USCS-urile introduse pe piață nu trebuie să depășească următoarele limite de putere electrică consumată; USCS-urile cu hard disc integrat și/sau cu un al doilea tuner sunt exceptate de la această cerință:

 

Modul standby

Modul activ

Unitate simplă de conversie semnal

1,00 W

5,00 W

Toleranța pentru funcția de afișare în modul standby

+1,00 W

Toleranța pentru decodarea semnalelor HD

+3,00 W

2.   După trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, USCS-urile introduse pe piață nu trebuie să depășească următoarele limite de putere electrică consumată:

 

Modul standby

Modul activ

Unitate simplă de conversie semnal

0,50 W

5,00 W

Toleranța pentru funcția de afișare în modul standby

+0,50 W

Toleranța pentru hard disc

+6,00 W

Toleranța pentru al doilea tuner

+1,00 W

Toleranța pentru decodarea semnalelor HD

+1,00 W

3.   Disponibilitatea modului standby

După un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, USCS-urile se echipează cu modul standby.

4.   Intrarea automată în standby

După un an de la intrarea în vigoare a prezentei măsuri de punere în aplicare, USCS-urile se echipează cu „intrare automată în standby” sau cu o funcție similară având următoarele caracteristici:

USCS-urile sunt comutate automat din modul activ în modul standby după o perioadă în modul activ de maximum 3 ore de la ultima intervenție a utilizatorului și/sau de la ultima schimbare a canalului, cu emiterea unui mesaj de alertare cu 2 minute înainte de intrarea în modul standby;

funcția de „intrare automată în standby” este setată ca funcție standard.

5.   Măsurători

Valorile limită pentru puterea electrică consumată menționate la punctele 1 și 2 se stabilesc printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ține seama de progresele tehnologice unanim recunoscute.

Măsurătorile de putere de cel puțin 0,50 W admit o incertitudine mai mică sau egală cu 2 % la nivelul de încredere de 95 %. Măsurătorile de putere de cel mult 0,50 W admit o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 W la nivelul de încredere de 95 %.

6.   Informații care trebuie furnizate de către producători în scopul evaluării conformității

În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 5, documentația tehnică conține următoarele elemente:

(a)

Pentru modurile standby și activ:

datele privind puterea electrică consumată exprimate în wați și rotunjite la a doua zecimală, inclusiv datele privind consumul diferitelor funcții și/sau componente adiționale;

metoda de măsurare utilizată;

perioada de măsurare;

descrierea procedurii de selectare sau programare a modului respectiv;

secvența de evenimente necesare pentru ca echipamentul să schimbe automat modurile;

orice observații privind operarea echipamentului;

(b)

Parametri de testare pentru măsurători:

temperatura ambiantă;

tensiunea de testare în V și frecvența în Hz;

distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

fluctuațiile de tensiune ale sursei în timpul testelor;

informații și documentație privind instrumentele, configurația și circuitele utilizate pentru testarea electrică;

semnale de intrare în radiofrecvență (pentru transmisia digitală terestră) sau frecvență intermediară (pentru transmisia prin satelit);

semnale de testare audio/video, astfel cum sunt descrise în protocolul MPEG-2 transport stream;

reglarea comenzilor.

Nu este necesar să fie incluse în documentația tehnică cerințele privind puterea electrică pentru dispozitivele periferice alimentate de unități de conversie semnal pentru recepția transmisiilor, cum ar fi antena terestră activă, convertorul LNB pentru satelit sau cabluri sau modemuri.

7.   Informații care trebuie furnizate de către producători în scopul informării consumatorilor

Producătorii asigură furnizarea către consumatori a datelor privind puterea electrică consumată pentru modurile standby și activ ale USCS-urilor, exprimate în wați și rotunjite la prima zecimală.


ANEXA II

Procedura de verificare

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare în ceea ce privește cerințele aplicabile prevăzute la punctele 1, 2 și 4 din anexa I, după caz.

Pentru o putere consumată mai mare de 1,00 W:

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

Modelul este considerat conform cu dispozițiile prevăzute la punctele 1 și 2, după caz, din anexa I la prezentul regulament dacă rezultatele pentru modurile activ și standby, după caz, nu depășesc valorile limită cu mai mult de 10 %.

În caz contrar, se testează încă trei unități. Modelul este considerat conform cu prezentul regulament dacă media rezultatelor ultimelor trei teste pentru modurile activ și standby, după caz, nu depășește valorile limită cu mai mult de 10 %.

Pentru o putere consumată mai mică sau egală cu 1,00 W:

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

Modelul este considerat conform cu dispozițiile prevăzute la punctele 1 și 2, după caz, din anexa I la prezentul regulament dacă rezultatele pentru modurile activ și/sau standby, după caz, nu depășesc valorile limită cu mai mult de 0,10 W.

În caz contrar, se testează încă trei unități. Modelul este considerat conform cu prezentul regulament dacă media rezultatelor ultimelor trei teste pentru modurile activ și/sau standby, după caz, nu depășește valorile limită cu mai mult de 0,10 W.

În caz contrar, modelul este considerat neconform.


ANEXA III

Valori de referință

În aplicarea părții 3 punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/32/CE, se identifică următoarele valori de referință. Acestea reflectă cea mai bună tehnologie disponibilă la data adoptării prezentului regulament.

 

USCS fără caracteristici suplimentare:

Modul activ: 4,00 W

Modul standby fără funcția de afișare: 0,25 W

Modul închis: 0 W

 

USCS cu unitate de hard disc integrată:

Modul activ: 10,00 W

Modul standby fără funcția de afișare: 0,25 W

Modul închis: 0 W

Valorile de referință de mai sus se stabilesc pentru o USCS cu configurația de bază, prevăzută cu funcție de „intrare automată în standby” și cu buton de închidere.


Top