EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

A Bizottság 107/2009/EK rendelete ( 2009. február 4. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 36., 2009.2.5, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/8


A BIZOTTSÁG 107/2009/EK RENDELETE

(2009. február 4.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezés konzultációs fórumával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottságnak kell meghatároznia a környezetbarát tervezési követelményeket azokra az energiafelhasználó termékekre, amelyek értékesítésének és kereskedelmének nagyságrendje jelentős, jelentős környezeti hatásokkal rendelkeznek, és amelyek esetében a környezeti hatás jelentős mértékű javítására van lehetőség anélkül, hogy ez túlzott költségekkel járna.

(2)

A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése előírja, hogy a 19. cikk (3) bekezdésben említett eljárással és a 15. cikk (2) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban, valamint a konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, a Bizottság adott esetben előzetesen bevezeti a szórakoztató elektronikai termékekre vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatot végzett az egyszerű set-top boxok műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásainak elemzése céljából. A vizsgálat menetét az érdekeltekkel, valamint az EU és harmadik országok érdekelt feleivel együtt alakították ki, és az eredményeket nyilvánosságra hozták.

(4)

Az előkészítő vizsgálatban megállapították, hogy a Közösségben forgalomba hozott egyszerű set-top boxok száma a 2008. évi 28 millióról 2014-re 56 millióra nő, valamint hogy az egyszerű set-top boxok éves villamosenergia-fogyasztása a 2010. évi 6 TWh-ról 2014-re 14 TWh-ra nő, ám az egyszerű set-top boxok villamosenergia-fogyasztása költséghatékony módon jelentősen csökkenthető.

(5)

Az egyszerű set-top boxok villamosenergia-fogyasztása csökkenthető olyan meglévő, szabadalmi oltalmat nem élvező tervezési megoldások bevezetésével, amelyeket költséghatékony mivoltuk ellenére nem vezettek be megfelelő módon a piacra, mivel a végfelhasználók nincsenek tudatában az egyszerű set-top boxok üzemeltetési költségeinek, és ezzel nem ösztönzik a gyártókat a használat közbeni csökkentett áramfelhasználás érdekében ilyen megoldások beépítésére.

(6)

Az egyszerű set-top boxok áramfogyasztásának környezetbarát tervezési követelményeit arra figyelemmel kell meghatározni, hogy az egész Közösségben harmonizálásra kerüljenek e berendezések környezetbarát tervezési előírásai, és hogy mindez hozzájáruljon a belső piac működéséhez, valamint e berendezések környezeti teljesítményének javításához.

(7)

A rendeletnek fokoznia kell az egyszerű set-top boxok fejlettebb energiahatékonyságát eredményező technológiák piaci elterjedését, amelynek eredményeként szokásos üzletmenetet feltételezve 2014-re 9 TWh becsült éves energiamegtakarítás érhető el.

(8)

A környezetbarát tervezési követelmények nem gyakorolhatnak kedvezőtlen hatást a termék működőképességére, sem az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre.

(9)

A környezetbarát tervezési követelmények szakaszos hatálybalépése megfelelő határidőt kell, hogy biztosítson a gyártók számára a termékek újratervezéséhez. A szakaszokat olyan módon kell időzíteni, hogy a piacon elérhető berendezések funkcionalitásával kapcsolatos kedvezőtlen hatások elkerülhetőek legyenek, illetve hogy figyelembe vegyék a gyártókat – különösen a kkv-kat – érintő költségkihatásokat, egyidejűleg biztosítva a szakpolitika célkitűzéseinek időben történő elérését.

(10)

Az áramfogyasztási méréseket az általánosan elismert technológiai fejlettségnek megfelelően kell elvégezni; a gyártók alkalmazhatják a 2005/32/EK irányelv 9. cikkével összhangban létrehozott harmonizált szabványokat.

(11)

Az ebben a rendeletben megállapított követelmények irányadók a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. december 17-i 1275/2008/EK bizottsági rendeletben (2) megállapított követelményekkel szemben.

(12)

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése értelmében e rendeletben ki kell kötni, hogy az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárások a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési eljárások, illetve a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

(13)

A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítéséhez a gyártóktól be kell kérni a 2005/32/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban szereplő információkat, amennyiben azok az e végrehajtási intézkedésben megállapított követelményekhez kapcsolódnak.

(14)

Meg kell határozni a jelenleg elérhető, alacsony áramfogyasztású egyszerű set-top boxok tekintetében a viszonyítási pontokat. Az egyszerű set-top boxokon rendelkezésre álló „0 W-os üzemmód” kedvezően befolyásolhatja a fogyasztóknak a szükségtelen energiafogyasztás csökkentéséhez való hozzáállását és ezzel összefüggő döntéseit. A viszonyítási pontok hozzájárulnak az információk széles körben történő, könnyű elérhetőségének és rendelkezésre állásának biztosításához, különösen a kkv-k és az igen kis vállalkozások számára, és ilyen módon az egyszerű set-top boxok energiafogyasztásának csökkentését szolgáló legjobb tervezési gyakorlatok beépítése még könnyebbé válik.

(15)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet az egyszerű set-top boxok tekintetében környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.

„egyszerű set-top box”: olyan önálló berendezés, amely(nek) a használt interfésztől függetlenül

a)

elsődleges funkciója a szabadon fogható szabványos (SD) vagy nagy felbontású (HD) digitális jelek analóg televízió- vagy rádiókészülékkel fogható analóg adásjellé történő átalakítása;

b)

nem rendelkezik „feltételes hozzáférési” (CA) funkcióval;

c)

nem kínál olyan rögzítési funkciót, amely hagyományos könyvtárformátumú, eltávolítható adathordozóra alapul.

Az egyszerű set-top boxok a következő kiegészítő, az egyszerű set-top boxok minimális műszaki leírásában nem szereplő funkciókkal és/vagy alkotóelemekkel láthatók el:

a)

időkapcsoló és felvevő funkció beépített merevlemez használatával;

b)

vett HD adásjelek HD- vagy SD-videokimenetté való átalakítása;

c)

második hangolóegység;

2.

„készenléti üzemmód”: az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működése a hálózati áramforrás energiájától függ, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat látja el:

a)

reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b)

információ- vagy állapotkijelzés;

3.

„reaktiválási funkció” olyan funkció, amely egyéb üzemmódok, ideértve az aktív üzemmódot is, aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló segítségével – többek között távirányító, belső érzékelő, illetve időzítő – segítségével, amely további funkciókat biztosító állapotot kapcsol, a fő funkciót is beleértve;

4.

„információ- vagy állapotkijelzés”: olyan folyamatos funkció, amely információt nyújt vagy a kijelzőn jelzi a készülék állapotát, ideértve az órákat is;

5.

„aktív üzemmód”: az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és aktiválásra került a készülék rendeltetésszerű működését biztosító legalább egy fő funkciója;

6.

„automatikus kikapcsolás”: az a funkció, amely az utolsó felhasználó beavatkozást és/vagy a csatornaváltást követően egy adott aktív üzemmódú időszak elteltével az egyszerű set-top boxot készenléti üzemmódra kapcsolja;

7.

„második hangolóegység”: az egyszerű set-top box független felvételt lehetővé tévő része, lehetővé téve egy másik program egyidejű megtekintését;

8.

„feltételes hozzáférés” (CA): a szolgáltató által vezérelt olyan műsorsugárzási szolgáltatás, amelyhez piaci előfizetéses televíziós szolgáltatás szükséges.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

Az egyszerű set-top boxok környezetbarát tervezési követelményei az I. mellékletben szerepelnek.

4. cikk

Kapcsolat az 1275/2008/EK rendelettel

Az e rendeletben megállapított követelmények irányadók az 1275/2008/EK rendeletben megállapított követelményekkel szemben.

5. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett, megfelelőségértékelésre szolgáló eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

6. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A felügyeleti ellenőrzéseket a II. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárással összhangban kell elvégezni.

7. cikk

Referenciaértékek

A piacon jelenleg elérhető, legjobban teljesítő termékekre és technológiákra vonatkozó referenciaértékeket a III. melléklet határozza meg.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel a technológiai fejlődésre figyelemmel felülvizsgálja azt, a felülvizsgálat eredményeit pedig benyújtja a konzultációs fórumnak.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az I. melléklet 1. pontját az első bekezdésben említett időponttól kezdődő egy év elteltével kell alkalmazni.

Az I. melléklet 2. pontját az első bekezdésben említett időponttól kezdődő három év elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 4-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(2)  HL L 339., 2008.12.18., 45. o.


I. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1.   A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a forgalomba hozott egyszerű set-top boxok nem haladhatják meg a következő áramfogyasztási határértékeket; a beépített merevlemezzel és/vagy integrált második hangolóegységgel felszerelt egyszerű set-top boxok e követelmények alól mentesülnek:

 

Készenléti üzemmód

Aktív üzemmód

Egyszerű set-top box

1,00 W

5,00 W

Engedmény a készenléti üzemmódban működő kijelző funkcióra

+1,00 W

Engedmény a HD jelek dekódolására

+3,00 W

2.   A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a forgalomba hozott egyszerű set-top boxok nem haladhatják meg a következő áramfogyasztási határértékeket:

 

Készenléti üzemmód

Aktív üzemmód

Egyszerű set-top box

0,50 W

5,00 W

Engedmény a készenléti üzemmódban működő kijelző funkcióra

+0,50 W

Engedmény a merevlemezre

+6,00 W

Engedmény a második hangolóegységre

+1,00 W

Engedmény a HD jelek dekódolására

+1,00 W

3.   Készenléti üzemmód rendelkezésre állása

A rendelet hatálybalépését egy évvel követően az egyszerű set-top boxoknak rendelkezniük kell készenléti üzemmóddal.

4.   Automatikus kikapcsolás

A végrehajtási intézkedés hatálybalépését követő egy év elteltével az egyszerű set-top boxoknak rendelkezniük kell automatikus kikapcsolási vagy a következő jellemzőkkel bíró hasonló funkcióval:

az egyszerű set-top boxnak automatikusan át kell kapcsolnia aktív üzemmódból készenléti üzemmódba legfeljebb három órával az utolsó felhasználói beavatkozást és/vagy csatornaváltást követően, egy figyelmeztető üzenetnek a készenléti üzemmódba való áttérést megelőzően legalább két percig történő megjelenítése mellett

az alapértelmezett beállítás az „automatikus kikapcsolási” funkció.

5.   Mérések

Az 1. és 2. pontban említett áramfogyasztást megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely figyelembe veszi az általánosan elismert technológiai fejlettséget.

A legalább 0,5 W-os áramfogyasztás mérését legfeljebb 2 %-os tűréshatár mellett, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni. A legfeljebb 0,5 W-os áramfogyasztás mérését legfeljebb 0,01 W-os tűréshatás mellett, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni.

6.   A gyártók által a megfelelőségértékelés céljaira nyújtandó információk

Az 5. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

a)

Készenléti és aktív üzemmód esetében

az áramfogyasztási adatok wattban, két tizedesre kerekítve, beleértve a különböző kiegészítő funkciók és/vagy komponensek fogyasztási adatait

a használt mérési módszer

a mérés időtartama

annak leírása, hogy a készülék üzemmódját miként választották ki vagy programozták be

eseménysor azon üzemmód elérésig, ahol a készülék automatikus üzemmódváltásra képes

a berendezés működésére vonatkozó megjegyzések

b)

A mérések vizsgálati paraméterei

környezeti hőmérséklet

a vizsgálathoz használt feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben

az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása

az áramellátás feszültségének ingadozása a vizsgálatok során

az elektronikai vizsgálathoz használt eszközök, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja

bemeneti jelek RF-ben (digitális földi sugárzás esetében) vagy IF-ben (műholdas sugárzás esetében)

audio/video vizsgálati jelek az MPEG-2 átviteli folyamnál leírtak szerint

vezérlések korrekciója

A műszaki dokumentációban nem kell feltüntetni a set-top boxokról áramellátásban részesülő, sugárzásvételre szolgáló perifériás eszközöket, úgymint az aktív földi antennát, a műholdas alacsony zajú jelátalakítót vagy bármely kábel-, illetve telekommunikációs modemet.

7.   A gyártók által a fogyasztók tájékoztatásának céljából nyújtandó információk

A gyártók gondoskodnak arról, hogy az egyszerű set-top boxok felhasználóinak rendelkezésükre álljon a készülék készenléti és aktív üzemmódban történő energiafogyasztására vonatkozó információ wattban, egy tizedesre kerekítve.


II. MELLÉKLET

Ellenőrzési eljárás

A 2005/32/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzésekor a tagállami hatóságok szükség szerint a következő ellenőrzési eljárást alkalmazzák az I. melléklet 1., 2. és 4. pontjában meghatározott, vonatkozó követelmények tekintetében.

Az 1,00 W-ot meghaladó áramfogyasztás esetén:

a tagállamok egyetlen egységet vizsgálnak.

A modell akkor teljesíti a rendelet I. mellékletének 1. és 2. pontjában meghatározott rendelkezéseket, ha az aktív, illetve a készenléti üzemmódra mért eredmények legfeljebb 10 %-kal haladják meg a határértékeket.

Ellenkező esetben három további egységet kell vizsgálni. A modell akkor felel meg ennek a rendeletnek, ha az aktív, illetve a készenléti üzemmód tekintetében végzett három utóbbi vizsgálat eredményeinek átlaga legfeljebb 10 %-kal haladja meg a határértékeket.

Legfeljebb 1,00 W-os áramfogyasztás esetén:

a tagállamok egyetlen egységet vizsgálnak.

A modell akkor teljesíti a rendelet I. mellékletének 1. és 2. pontjában meghatározott rendelkezéseket, ha az aktív, illetve a készenléti üzemmódra mért eredmények legfeljebb 10 W-tal haladják meg a határértékeket.

Ellenkező esetben három további egységet kell vizsgálni. A modell akkor felel meg ennek a rendeletnek, ha az aktív, illetve a készenléti üzemmód tekintetében végzett három utóbbi vizsgálat eredményeinek átlaga legfeljebb 10 W-tal haladja meg a határértékeket.

Ellenkező esetben a modellt nem megfelelőnek kell minősíteni.


III. MELLÉKLET

Referenciaértékek

A 2005/32/EK irányelv I. melléklete 3. része 2. pontjának céljaira a következő indikatív viszonyítási pontok kerültek megállapításra. Ezek a rendelet elfogadásának időpontjában rendelkezésre álló legkorszerűbb technológiára vonatkoznak:

 

Kiegészítő jellemzőkkel nem rendelkező egyszerű set-top box:

aktív üzemmód: 4,00 W

készenléti üzemmód kijelzési üzemmód nélkül: 0,25 W

kikapcsolt állapot: 0 W

 

Beépített merevlemezzel rendelkező egyszerű set-top box

aktív üzemmód: 10,00 W

készenléti üzemmód kijelzési üzemmód nélkül: 0,25 W

kikapcsolt állapot: 0 W

A fenti referenciaértékeket alapkialakítású és „automatikus kikapcsolási” funkcióval és manuális kikapcsológombbal felszerelt egyszerű set-top boxok alapján állapították meg.


Top