Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:036:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 36, 05 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 36

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
5 februari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 105/2009 av den 26 januari 2009 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 106/2009 av den 4 februari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar (1)

8

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/6/EG av den 4 februari 2009 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna II och III till den tekniska utvecklingen (1)

15

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/97/EG

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett samarbetsmemorandum mellan Internationella civila luftfartsorganisationen och Europeiska gemenskapen om säkerhetsgranskningar, säkerhetsinspektioner och därtill hörande frågor

18

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/98/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2008/22)

22

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/99/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 23 oktober 2008 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2008/13)

31

 

 

2009/100/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 11 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2008/21)

46

 

 

2009/101/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 januari 2009 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2009/1)

59

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 94/06/KOL av den 19 april 2006 om ändring för femtiosjunde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

62

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 227/06/KOL av den 19 juli 2006 avseende statligt stöd till förmån för Farice hf. (Island)

69

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396 av den 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136 av den 29.5.2007, s. 3)

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top