EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

C/2016/4295

OJ L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1141

av den 13 juli 2016

om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1143/2014 föreskriver att en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen) ska antas på grundval av de kriterier som fastställs i artikel 4.3. Förteckningen ska uppfylla villkoren i artikel 4.6, som föreskriver att vederbörlig hänsyn ska tas till genomförandekostnaderna, kostnaderna för att inte vidta åtgärder, kostnadseffektiviteten och de socioekonomiska aspekterna.

(2)

Kommissionen har på grundval av tillgängliga vetenskapliga belägg och de riskbedömningar som utförts i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 fastställt att samtliga kriterier i artikel 4.3 i förordningen är uppfyllda för följande invasiva främmande arter: Baccharis halimifolia L., Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén & St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Kommissionen har också fastställt att dessa invasiva främmande arter uppfyller samtliga villkor i artikel 4.6 i förordning (EU) nr 1143/2014. Framför allt är vissa av dem redan etablerade inom unionens territorium och har till och med stor spridning i vissa medlemsstater, och det kan finnas fall där det inte är möjligt att utrota dessa arter på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ändå lämpligt att ta med även sådana arter i unionsförteckningen, eftersom det finns andra kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas: att förhindra nya introduktioner eller ytterligare spridning inom unionens territorium, främja tidig upptäckt och snabb utrotning av arter i områden där de ännu inte förekommer eller ännu inte har stor spridning, samt hantera dem på ett sätt som är lämpligt i förhållande till de berörda medlemsstaternas särskilda omständigheter, t.ex. genom fiske, jakt, fångst eller någon annan typ av skörd för förbrukning eller export, förutsatt att dessa aktiviteter utförs inom ramen för ett nationellt hanteringsprogram.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen i bilagan till denna förordning ska utgöra den första förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER AV UNIONSBETYDELSE

Art

KN-nummer för levande exemplar

KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga

Kategorier av förknippade varor

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (rotade sticklingar och unga plantor)

ex 1209 99 99 (frön)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (frön)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

6

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Lysichiton americanus Hultén & St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5, 7

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5, 11

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata [Willd.] Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

8, 9, 10

Anmärkningar till tabellen:

Kolumn i: Art.

I denna kolumn anges artens vetenskapliga namn. Synonymer anges inom parentes.

Kolumn ii: KN-nummer för levande exemplar.

I denna kolumn anges nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN) för levande exemplar. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

KN, som fastställs genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på det internationella system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som utarbetades av Tullsamarbetsrådet, numera Världstullorganisationen (WCO), och antogs genom den internationella konvention som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG (1) (HS-konventionen). I KN motsvarar de första sex siffrorna numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och den åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.

Om endast vissa specifika produkter under ett fyr-, sex- eller åttaställigt nummer behöver genomgå kontroller och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i KN, anges numret med ex (t.ex. ex 0106 49 00, eftersom KN-nummer 0106 49 00 omfattar alla andra insekter och inte bara den insektsart som anges i tabellen).

Kolumn iii: KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de delar av arten som har reproduktionsförmåga. Se även anmärkningen till kolumn ii. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Kolumn iv: Kategorier av förknippade varor.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de varor som invasiva främmande arter i allmänhet är förknippade med. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn är inte föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014. Se även anmärkningen till kolumn ii. Numren i kolumn iv avser i synnerhet följande KN-nummer:

1.

0301 11 00: Akvariefisk: sötvattenfisk.

2.

0301 93 00: Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus).

3.

0301 99 11: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho).

4.

0301 99 18: Annan sötvattenfisk.

5.

ex 0602: Växter för plantering med odlingssubstrat.

6.

1211 90 86: Andra växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade.

7.

ex 2530 90 00: Jord och odlingssubstrat.

8.

4401: Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.

9.

4403: Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.

10.

ex 6914 90 00: Krukor av keramiskt material för trädgårdsodling.

11.

ex kapitel 10: Spannmål för utsäde.


(1)  EGT L 198, 20.7.1987, s. 1.


Top