14.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 189/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1141,

13. juuli 2016,

millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 1143/2014 on sätestatud, et liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri (edaspidi „liidu nimekiri“) võetakse vastu kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide alusel ja vastavalt artikli 4 lõikes 6 sätestatud tingimustele, millega on ette nähtud, et tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta määruse rakendamiskulusid, tegevusetuse kulusid, kulutasuvust ja sotsiaalmajanduslikke aspekte.

(2)

Olemasolevate teaduslike tõendite ja määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 5 lõike 1 kohaselt tehtud riskihindamiste alusel leidis komisjon, et kõigile kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele vastavad järgmised invasiivsed võõrliigid: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisjon leidis ka, et kõnealused invasiivsed võõrliigid vastavad kõigile määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikes 6 sätestatud tingimustele. Nimelt on mõned neist liikidest liidu territooriumil juba püsima jäänud või teatavates liikmesriikides isegi laialt levinud ning võib olla juhtumeid, kus selliseid liike ei ole võimalik hävitada kulutõhusal viisil. Siiski on asjakohane kanda kõnealused liigid liidu nimekirja, kuna on olemas muid kulutõhusaid meetmeid, mida saab rakendada: vältida uute liikide asustamist või edasist levikut liidu territooriumil; edendada selliste liikide varajast avastamist ja kiiret hävitamist, mida veel ei esine või mis ei ole veel laialt levinud, ning ohjata neid vastavalt asjaomaste liikmesriikide konkreetsetele oludele, sealhulgas kalapüügi, küttimise või püünisjahi teel, või tarbimiseks või ekspordiks ettenähtud mis tahes muud tüüpi saagikoristuse teel, tingimusel et neid meetmeid võetakse riikliku ohjeprogrammi raames.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas invasiivsete võõrliikide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimekirjaga sätestatakse vastavalt määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikele 1 liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide esialgne nimekiri.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 317, 4.11.2014, lk 35.


LISA

LIIDU JAOKS PROBLEEMSETE INVASIIVSETE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI

Liik

Elusisendite CN-koodid

Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Seotud kaupade kategooriad

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (juurdunud pistikud ja noored taimed)

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (viljastatud munad inkubeerimiseks)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (seemned)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (viljastatud munad inkubeerimiseks)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubatsiooniks)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubatsiooniks)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (viljastatud munad inkubeerimiseks)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Märkused tabeli kohta

Veerg i. Liik

Selles veerus on esitatud liigi teaduslik nimetus. Sünonüümid on lisatud sulgudes.

Veerg ii. Elusisendite CN-koodid.

Selles veerus on esitatud elusisendite kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodid. Selles veerus on esitatud CN-koodide alla liigitatud kaubad, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 kohaselt ametlikke kontrolle.

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud kombineeritud nomenklatuur põhineb kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemil, mille töötas välja Tollikoostöö Nõukogu (nüüd Maailma Tolliorganisatsioon) ja mis kehtestati 14. juunil 1983 Brüsselis sõlmitud rahvusvahelise konventsiooniga ning kiideti Euroopa Majandusühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 87/369/EMÜ (1) (edaspidi „HS konventsioon“). CN-iga on üle võetud HS-i rubriigid ja kuuekohalised alamrubriigid, ainult seitsmes ja kaheksas number tähistavad CN-i enda alljaotisi.

Kui kontrolli käigus on vaja üle vaadata üksnes mõned nelja-, kuue- või kaheksanumbrilise koodi alla kuuluvatest toodetest ja kombineeritud nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex 0106 49 00, kuna CN koodi 0106 49 00 alla kuuluvad kõik muud putukad ja mitte ainult tabelis esitatud putukaliigid).

Veerg iii. Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Selles veerus on asjakohasel juhul esitatud liikide paljunemisvõimeliste osade kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodid. Vaata ka veeru ii märkus. Selles veerus on esitatud CN-koodide alla liigitatud kaubad, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 kohaselt ametlikke kontrolle.

Veerg iv. Seotud kaupade kategooriad

Selles veerus on asjakohasel juhul esitatud selliste kaupade CN-koodid, millega tavaliselt on seotud invasiivsed võõrliigid. Selles veerus on esitatud CN-koodide alla liigitatud kaubad, mille suhtes ei kohaldata määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 kohaseid ametlikke kontrolle. Vaata ka veeru ii märkus. Eelkõige osutavad veerus iv esitatud numbrid allpool märgitud CN-koodidele:

(1)

0301 11 00: dekoratiivmageveekalad

(2)

0301 93 00: karpkalalised (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: idalõhed (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: muud mageveekalad

(5)

ex 0602: kasvusubstraatidega taimed istutamiseks

(6)

1211 90 86: taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud, pulbristatud

(7)

ex 2530 90 00: muld ja kasvusubstraat

(8)

4401: küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

(9)

4403: töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud

(10)

ex 6914 90 00: keraamilised potid aiatööks

(11)

ex grupp 10: teraviljaseemned külvamiseks


(1)  EÜT L 198, 20.7.1987, lk 1.