14.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1141,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016,

unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 säädetään, että mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen perusteiden pohjalta hyväksytään unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, jäljempänä ’unionin luettelo’, joka täyttää mainitun asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset, joiden mukaan on otettava asianmukaisesti huomioon täytäntöönpanokustannukset, toimien toteuttamatta jättämisen aiheuttamat kustannukset, kustannustehokkuus sekä sosioekonomiset näkökohdat.

(2)

Komissio on todennut saatavilla olevan tieteellisen näytön ja asetuksen (EU) N:o 1143/2014 5 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn riskinarvioinnin perusteella, että kaikki mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät seuraavien haitallisten vieraslajien osalta: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén ja St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komissio on todennut myös, että kyseiset haitalliset vieraslajit täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset. Erityisesti jotkin näistä lajeista ovat jo vakiinnuttaneet kantansa unionin alueella tai levinneet laajalle tietyissä jäsenvaltioissa, ja joissain tapauksissa tällaisia lajeja ei välttämättä ole enää mahdollista hävittää kustannustehokkaalla tavalla. On kuitenkin aiheellista sisällyttää kyseiset lajit unionin luetteloon, koska käytettävissä on muita kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä uusien lajien tuonti tai leviäminen edelleen unionin alueella, edistää lajien havaitsemista varhaisessa vaiheessa ja nopeaa hävittämistä, jos niitä ei vielä esiinny tai ne eivät vielä ole levinneet laajalle, sekä hallita lajeja ottaen huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden erityisolot, muun muassa kalastamalla, metsästämällä tai ansapyynnin avulla taikka millä tahansa muulla poistamistavalla kulutus- tai vientitarkoituksessa edellyttäen, että nämä toimet toteutetaan kansallisen hallintaohjelman yhteydessä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat haitallisia vieraslajeja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä oleva luettelo on asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 1 kohdan mukainen unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien alustava luettelo.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.


LIITE

UNIONIN KANNALTA MERKITYKSELLISTEN HAITALLISTEN VIERASLAJIEN LUETTELO

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet)

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (siemenet)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Lysichiton americanus Hultén ja St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Taulukon alaviitteet:

Sarake (i): Laji

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan lajin tieteellinen nimi. Synonyymit on annettu suluissa.

Sarake (ii): Elävien yksilöiden CN-koodit.

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan elävien yksilöiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit. Tavarat, jotka tässä sarakkeessa on luokiteltu CN-koodeilla, kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan mukaisen virallisen valvonnan piiriin.

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otettu yhdistetty nimikkeistö (CN) perustuu maailmanlaajuiseen harmonoituun tavarankuvaus- ja tavarankoodausjärjestelmään (HS), jonka on laatinut sittemmin Maailman tullijärjestöksi (WCO) muuttunut tulliyhteistyöneuvosto ja joka on otettu käyttöön Brysselissä 14.6.1983 tehdyllä kansainvälisellä yleissopimuksella, joka on Euroopan talousyhteisön puolesta hyväksytty neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (1) (HS-yleissopimus). Yhdistetyssä nimikkeistössä toistetaan harmonoidun järjestelmän nimikkeet sekä kuusinumeroiset alanimikkeet, ja ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero muodostavat yhdistetyn nimikkeistön oman alajaottelun.

Jos johonkin neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike merkitään tunnuksella ex (esimerkiksi ex 0106 49 00, koska CN-koodi 0106 49 00 kattaa taulukossa olevan hyönteislajin lisäksi myös kaikki muut hyönteiset).

Sarake (iii): Lisääntymiskykyisten osien CN-koodi

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tarvittaessa lajin lisääntymiskykyisten osien yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit. Ks. myös huomautus sarakkeeseen (ii). Tavarat, jotka tässä sarakkeessa on luokiteltu CN-koodeilla, kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan mukaisen virallisen valvonnan piiriin.

Sarake (iv): Vastaavat tavaraluokat

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tarvittaessa CN-koodit tavaroille, joihin haitallinen vieraslaji yleensä yhdistetään. Tavarat, jotka tässä sarakkeessa on luokiteltu CN-koodeilla, eivät kuulu asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan mukaisen virallisen valvonnan piiriin. Ks. myös huomautus sarakkeeseen (ii). Erityisesti sarakkeessa iv mainitut numerot viittaavat seuraaviin CN-koodeihin:

(1)

0301 11 00: makean veden akvaariokalat

(2)

0301 93 00: karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: muut makean veden kalat

(5)

ex 0602: kasvualustoilla istutettaviksi tarkoitetut kasvit

(6)

1211 90 86: muut kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

(7)

ex 2530 90 00: maa-aines ja kasvualustat

(8)

4401: polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

(9)

4403: Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

(10)

ex 6914 90 00: keraamiset ruukut puutarhanhoitoa varten

(11)

ex 10 ryhmä: kylvämiseen tarkoitetut viljakasvien siemenet


(1)  EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1.