14.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1141 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2016 година

за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1143/2014 се предвижда приемането на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза (наричан по-долу „списъкът на Съюза“) въз основа на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от него. Списъкът следва да отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 6, съгласно който разходите по прилагането, разходите при липса на действие, разходната ефективност и социално-икономическите аспекти трябва да бъдат надлежно отчетени.

(2)

Въз основа на наличните научни доказателства и на оценките на риска, направени съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, Комисията стигна до заключението, че всички критерии, изброени в член 4, параграф 3 от посочения регламент, са изпълнени за следните инвазивни чужди видове: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Комисията също така стигна до заключението, че тези инвазивни чужди видове отговарят на всички условия, определени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1143/2014. По-специално, някои от тези видове са вече установени на територията на Съюза или дори широко разпространени в някои държави членки и може да има случаи, при които унищожаването на тези видове по икономически ефективен начин не е възможно. Въпреки това е уместно тези видове да бъдат включени в списъка на Съюза, тъй като съществуват други икономически ефективни мерки, които могат да бъдат приложени: за предотвратяването на въвеждането на нови инвазивни видове или на по-нататъшното разпространение на такива видове на територията на Съюза; за насърчаване на ранното откриване и бързото унищожаване на видове, когато те все още не се срещат или не са широко разпространени; и за управлението им съобразно специфичните обстоятелства в засегнатите държави членки, включително чрез риболов, лов или залагане на капани, или всеки друг вид добиване за консумация или за износ, при условие че тези дейности се извършват в рамките на национална програма за управление.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за инвазивни чужди видове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, който се съдържа в приложението към настоящия регламент, представлява първоначалният списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ИНВАЗИВНИТЕ ЧУЖДИ ВИДОВЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ СЪЮЗА

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

0602 90 45 (вкоренени издънки и млади растения)

ex 1209 99 99 (семена)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (семена)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 06029050)

ex 1209 99 99 (семена)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 01069000)

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

0511 91 90 (оплодени яйца от риби за люпене)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

0511 91 90 (оплодени яйца от риби за люпене)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Бележки към таблицата:

Колона (i): Вид

В тази колона се посочва научното наименование на вида. Синонимите са добавени в скоби.

Колона (ii): Кодове по КН за живи екземпляри

В тази колона се посочват кодовете по КН за живи екземпляри. Стоките, класирани в кодовете по КН в тази колона, са предмет на официални проверки съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

Комбинираната номенклатура (КН), създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на международната хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС), разработена от Съвета за митническо сътрудничество — днешната Световна митническа организация (СМО), приета от Международната конвенция, сключена в Брюксел на 14 юни 1983 г., и одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО на Съвета (1) (наричана по-долу „Конвенцията за ХС“). КН възпроизвежда позициите и подпозициите от ХС до шест цифри, като само седмата и осмата цифра създават допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

Когато само някои конкретни продукти с четири-, шест- или осемцифрен код трябва да бъдат подложени на проверки и не съществува специално подразделение на този код в КН, кодът е обозначен с ex (например ex 0106 49 00, тъй като код по КН 0106 49 00 включва всички други насекоми, а не само видовете насекоми, нанесени в таблицата).

Колона (iii): Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

В тази колона се посочват по целесъобразност кодовете по КН на частите от видовете, които могат да се възпроизвеждат. Вж. също забележката за колона (ii). Стоките, класирани в кодовете по КН в тази колона, са предмет на официални проверки съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

Колона (iv): Категории на свързаните с тях стоки

В тази колона се посочват по целесъобразност кодовете по КН на стоките, с които принципно се свързват инвазивните чужди видове. Стоките, класирани в кодовете по КН в тази колона, не са предмет на официални проверки съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1143/2014. Вж. също забележката за колона (ii). В частност номерата, посочени в колона (iv), се отнасят за кодовете по КН, посочени по-долу:

(1)

0301 11 00: Декоративни сладководни риби

(2)

0301 93 00: Шаран (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Други сладководни риби

(5)

ex 0602: Растения за засаждане с растежни среди

(6)

1211 90 86: Други растения и части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

(7)

ex 2530 90 00: Почва и растежни среди

(8)

4401: Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми

(9)

4403: Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

(10)

ex 6914 90 00: Керамични гърнета за градинарство

(11)

ex глава 10: Семена от зърнени култури за посев


(1)  ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 1.