EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 138, 13. mája 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
13. mája 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 478/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 479/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

45

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 114/2013, pokiaľ ide o priemerné špecifické emisie CO2 v roku 2010 v prípade výrobcu Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 483/2014 z 8. mája 2014 o ochranných opatreniach v súvislosti s hnačkou ošípaných spôsobenou delta koronavírusom, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, ktoré sa týkajú vstupu krvi a krvnej plazmy z ošípaných sušených rozprašovaním a určených na výrobu krmiva chovaných ošípaných do Únie ( 1 )

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 484/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hypotetický kapitál centrálnej protistrany podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 486/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa zrušuje schválenie účinnej látky fenbutatín-oxid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, metrafenón, pirimikarb, rimsulfurón, spinosad, tiametoxám, tolklofosmetyl a tritikonazol ( 1 )

72

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 488/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike

80

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 490/2014 z 12. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

84

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/266/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o prispôsobenie protokolu 3 k dohode (vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce) po pristúpení Chorvátska k Európskej únii

86

 

 

2014/267/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

98

 

 

2014/268/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

102

 

 

2014/269/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

104

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/270/SZBP z 12. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

106

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/271/SZBP z 12. mája 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

108

 

 

2014/272/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. mája 2014, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu konglomerovaných kameňov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

110

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 432/2014 z 22. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti ( Ú. v. EÚ L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top