EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 353, 27 septembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 353

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
27 septembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2015-2016
Ședințele dintre 18 și 21 mai 2015
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 217, 16.6.2016 .
TEXTE ADOPTATE
Ședința din 27 mai 2015
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 237, 30.6.2016 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 19 mai 2015

2016/C 353/01

Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la finanțarea pentru dezvoltare (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (2014/2209(INI))

27

 

Miercuri, 20 mai 2015

2016/C 353/04

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la Directiva delegată a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la concediul de maternitate (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii (2015/2652(RSP))

46

 

Joi, 21 mai 2015

2016/C 353/09

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului, Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv la gropile comune din Thailanda (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la Swaziland, cazul apărătorilor pentru drepturile omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la finanțarea Politicii de securitate și apărare comune (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Rezoluţia Parlamentului European din 21 mai 2015 referitoare la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa (2015/2037(INI))

74

 

AVIZE

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 27 mai 2015

2016/C 353/15

Decizia Parlamentului European din 27 mai 2015 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

82


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 19 mai 2015

2016/C 353/16

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 19 mai 2015

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 mai 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/… al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat)

114

2016/C 353/21

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 19 mai 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

Miercuri, 20 mai 2015

2016/C 353/23

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 20 mai 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top