EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 353, 2016. gada 27. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 353

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 27. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTS
2015.–2016. GADA SESIJA
2015. gada 18.–21. maija sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 217, 16.6.2016 .
PIEŅEMTIE TEKSTI
2015. gada 27. maija sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 237, 30.6.2016 .
PIEŅEMTIE TEKSTI

1


 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2015. gada 19. maija

2016/C 353/01

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūcija par attīstības finansēšanu (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūcija par drošāku veselības aprūpi Eiropā – pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūcija par videi draudzīgas izaugsmes iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem (2014/2209(INI))

27

 

Trešdiena, 2015. gada 20. maija

2016/C 353/04

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūcija par Komisijas 2015. gada 30. janvāra deleģēto direktīvu, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūcija par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleģēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūcija par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūcija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūcija par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP))

46

 

Ceturtdiena, 2015. gada 21. maija

2016/C 353/09

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lietu (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija Svazilenda, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) 2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšanu (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Eiropas Parlamenta 2015. gada 21. maija rezolūcija par Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmi uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā (2015/2037(INI))

74

 

ATZINUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2015. gada 27. maija

2016/C 353/15

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. maija lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)

82


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2015. gada 19. maija

2016/C 353/16

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2015. gada 19. maija

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā (kodificēta redakcija) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 19. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā (kodificēta redakcija)

114

2016/C 353/21

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

Trešdiena, 2015. gada 20. maija

2016/C 353/23

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 27. aprīļa deleģēto regulu, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

***

Piekrišanas procedūra

**I

Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

**II

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III

Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir atkarīgs no akta projektā ierosinātā juridiskā pamata.)

Parlamenta grozījumi:

Jaunais teksts ir norādīts treknā slīprakstā . Svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌vai svītrojumu. Aizstātās vietas norādītas, iezīmējot jauno tekstu treknā slīprakstā un dzēšot vai svītrojot tekstu, kurš tiek aizstāts.

LV

 

Top