EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 353, 27. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 353

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
27. september 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
ISTUNGJÄRK 2015–2016
18.–21. mai 2015. aasta istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELTs C 217, 16.6.2016 .
VASTUVÕETUD TEKSTID
27. mai 2015. aasta istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELTs C 237, 30.6.2016 .
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 19. mai 2015

2016/C 353/01

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta resolutsioon arengu rahastamise kohta (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta resolutsioon ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta resolutsioon rohelise majanduskasvu võimaluste kohta VKEde jaoks (2014/2209(INI))

27

 

Kolmapäev, 20. mai 2015

2016/C 353/04

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon komisjoni 30. jaanuari 2015. aasta delegeeritud direktiivi kohta, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon komisjoni 20. veebruari 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon rasedus- ja sünnituspuhkuse kohta (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste komitee poolt vastu võetud loetelu kohta küsimustest seoses Euroopa Liidu esialgse aruandega (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta (2015/2652(RSP))

46

 

Neljapäev, 21. mai 2015

2016/C 353/09

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon Zimbabwe ja inimõiguste kaitsja Itai Dzamara juhtumi kohta (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon rohingja pagulaste raske olukorra ja Tai massihaudade kohta (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtumi kohta (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele (2015/2037(INI))

74

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 27. mai 2015

2016/C 353/15

Euroopa Parlamendi 27. mai 2015. aasta otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

82


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 19. mai 2015

2016/C 353/16

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta (2015/2071(IMM))

112


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 19. mai 2015

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I
Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. mail 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/… Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst)

114

2016/C 353/21

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Euroopa Parlamendi 19. mail 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanek ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

Kolmapäev, 20. mai 2015

2016/C 353/23

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Euroopa Parlamendi 20. mail 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top