EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 353, 27 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 353

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
27 september 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2015–2016
Sammanträdena den 18–21 maj 2015
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 217, 16.6.2016 .
ANTAGNA TEXTER
Sammanträdet den 27 maj 2015
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 237, 30.6.2016 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 19 maj 2015

2016/C 353/01

Europaparlamentets resolution av den 19 maj 2015 om finansiering för utveckling (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Europaparlamentets resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Europaparlamentets resolution av den 19 maj 2015 om möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (2014/2209(INI))

27

 

Onsdagen den 20 maj 2015

2016/C 353/04

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om kommissionens delegerade direktiv av den 30 januari 2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om kommissionens delegerade förordning av den 20 februari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om mammaledighet (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om den förteckning över frågor som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagit i samband med Europeiska unionens inledande rapport (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om utbrottet av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (2015/2652(RSP))

46

 

Torsdagen den 21 maj 2015

2016/C 353/09

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om den utsatta situationen för rohingyaflyktingar, inklusive massgravarna i Thailand (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om finansieringen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (2015/2037(INI))

74

 

YTTRANDEN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 27 maj 2015

2016/C 353/15

Europaparlamentets beslut av den 27 maj 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)

82


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 19 maj 2015

2016/C 353/16

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 19 maj 2015

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 maj 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 maj 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering)

114

2016/C 353/21

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 maj 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Europaparlamentets ändringar antagna den 19 maj 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

Onsdagen den 20 maj 2015

2016/C 353/23

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Europaparlamentets ändringar antagna den 20 maj 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top